Copy
Week 2 Donderdag van de Vasten
Lees deze e--mail in je browser
                                             

De Vasten geeft ons de kans om het leven te zien als meer dan  louter het hoofd bieden aan  problemen, meer dan een eindeloze opeenvolging van probleemoplossingen. Vooral wanneer we gestresseerd zijn lijkt het wel zo, want dan lijkt de tijd te krimpen, wordt energie verdund in korte uitbarstingen van onvolkomen aandacht en een gevoel van falen en het missen van een belangrijke afspraak wordt met de dag sterker. Helemaal niet verwonderlijk dat burnout vandaag zo vaak een probleem is in veel geledingen van onze maatschappij.
Als we denken dat het leven bestaat uit een exponentiële reeks van problemen die schreeuwen om onze afnemende aandacht dan zijn we echt de verkeerde richting uit aan het gaan. Een Chinees gezegde met een verbluffend voor de hand liggende waarheid zegt’ als je door blijft gaan in de richting waar je naar toe gaat dan ga je ook aankomen daar waar je naar toe gaat’. Met andere woorden, bekeer  en geloof het goede nieuws: of anders ga je voorbij de rand van de klif. Bekering is een verandering van richting, zo redden we ons van onheil.  
Waarom zien we het leven niet als een kunstwerk in plaats van het leven te zien als onmogelijk problematisch? De drie pijlers van de Vasten leren ons  om deze levenskunst te ontwikkelen en dit niet alleen voor deze speciale periode waar we ons toeleggen op vereenvoudiging en focus maar voor ons hele verdere leven. Het resultaat van elke kunst is schoonheid.
Te laat heb ik u bemind, Schoonheid zo oud en toch zo nieuw. Zie, ik keek naar buiten maar je was binnen. Ik storte mij op de mooie dingen die je gemaakt hebt. Augustinus beschrijft zijn grote ommekeer als de ontdekking van de natuur van de schoonheid. Net als Dostoevsky zag hij schoonheid als een persoonlijke verlossing. Het hoofd biedend aan de chaotische uitdagingen van zijn tijd drukte de russische mysticus het zelfs scherper uit: de wereld zal gered worden door schoonheid.
Noch technologie, noch ideologie, noch politiek, noch macht of economische groei maar schoonheid. Dit kan niet louter esthetische schoonheid zijn of enkel kunst, muziek of poëzie, noch enkel de schoonheid van de natuurlijke wereld die zowel de kunstenaar als de mysticus beroeren en opvrolijken maar die onzichtbaar blijft voor diegenen zoals Augustinus voor zijn bekering, die afgesloten zijn van hun innerlijkheid.
Schoonheid is de doorbraak van het geheel in een deeltje. Het doorbreekt de regels. Het is uitzonderlijk. Het kan gebeuren in een gedicht of bij een stukje muziek, bij het zien van  een mooi gezicht of het horen van een mooie stem, maar evenzeer in een gebaar of een morele daad die ons verbaast en verheugt en ons ’wow’ laat zeggen ‘ hoe mooi(en onverwacht) dit te doen’. We zijn ondersteboven van schoonheid omdat we het niet kunnen fabriceren, het kan enkel gecreëerd worden en creatie is de bron van  verwondering.
Van harte, Laurence Freeman
 

ORIGINELE TEKST VAN LAURENCE FREEMAN

Lent gives us the opportunity to see life as more than coping, more than an endless sequence of problem-solving. Under stress, that is often how it can seem, because time contracts, energy is dissipated in short bursts of imperfect attention and a feeling of failure and missing an important appointment grows stronger every day. No wonder burnout is such an issue in so many walks of life tod
If we think of life as an exponential series of problems clamouring for our diminishing attention we are heading in the wrong direction. A Chinese saying of staggeringly obvious wisdom says ‘if you keep going in the direction you are going, you will arrive where you are going.’ In other words, repent and believe the good news: or else go over the edge of the cliff. Repentance is a change of direction, saving ourselves from disaster.
Instead of seeing life as impossibly problematical, why not see it as artistic? The three pillars of Lent we have looked at are ways of developing the art of living, for the rest of our life as well as this special season of simplification and focus. The outcome of any art is beauty.
 ‘Late have I loved thee, Beauty so ancient and so new. Behold, you were within but I was on the outside, looking for you. And I pounced on the beautiful things you had made.’ St Augustine’s describes his great turn around as a discovery of the nature of beauty. Like Dostoevsky, he felt beauty as a personal salvation. But facing the violent chaos of his time the Russian mystic said more: the world will be saved by beauty
Not technology, not ideology, not politics, not power or economic growth, but beauty. This cannot mean only aesthetic beauty, art, music or poetry. Nor just the beauty of the natural world that so entrances and delights the artist and the mystic but remains invisible to those whose interiority has, like Augustine’s before his conversion, been shut down.
Beauty is the breaking out of the whole in a part. It breaks the rules. It is exceptional. It can happen in a poem or a piece of music, in a beautiful face or voice, but equally in a gesture or a moral act which astounds and delights us and makes us say ‘wow, what a beautiful (and unexpected) thing to do’. We are wowed by beauty because it cannot be manufactured, only created and creation is the source of wonder
The most urgent problem we must solve is a lack of perception. Our perception of beauty in art, nature or human behavior depends upon our having discovered our own beauty and goodness. If we do not see that we are beautiful we cannot see the beauty of a rain forest, music that becomes us when we listen to it or the heroic humanity of those who forgive and show compassion for no reason other than that this is the right and natural thing to do.
Meditation is a continuous Lent because it constantly cleanses the doors of perception, opening us to this primary level of beauty. This is knowing ourselves, not just as parts of the whole, but as a manifestation of the whole


 

 

Copyright © WCCM 2017 Alle rechten voorbehouden

Vragen of bemerkingen?

jose.pype@skynet.be

Wil je iets veranderen?
Je kan je 
voorkeuren aanpassen of je uitschrijven

 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Christelijke Meditatie · Macharius rheynsstraat 28 · De Klinge 9170 · Belgium

Email Marketing Powered by Mailchimp