Copy
                      
Oktober 2016

Gebruik van
dijkpercelen 2017

Waterschap Rivierenland geeft ook in 2017 weer dijkpercelen uit in het Rivierengebied, in totaal ruim 335 hectare. De gronden zijn te gebruiken voor het winnen van veevoer (twee keer maaien en afvoeren) en in beperkte mate voor het beweiden met schapen. Het gaat om in totaal 30 dijktrajecten, verspreid over het gehele beheersgebied van Waterschap Rivierenland.
 

Collectieve zuivering proceswater glastuinbouw? Dien uw business-plan in bij het waterschap!

Het waterschap roept de glastuinbouwbedrijven op die zich als collectief hebben aangemeld, om het waterschap zo spoedig mogelijk te betrekken bij het opstellen van hun business-plan. Zonder instemming van het waterschap vervalt de mogelijkheid om proceswater collectief te behandelen en zullen de bedrijven elk afzonderlijk een zuiveringsinstallatie moeten installeren.

Lees meer | terug naar boven

Klimaatrobuust watersysteem: wat kan ik zelf doen?

Overvloedig hemelwater blijft soms te lang op akkers staan met gewasschade tot gevolg. Vergroting van het watersysteem is een mogelijkheid om hemelwater in op te vangen. De stimuleringsregeling natuurvriendelijke oevers 2014 kan worden gebruikt om het vergroten van de huidige watergangen te bekostigen.  

Lees meer | terug naar boven

Toepassing MCPA op sloottaluds verboden

De toelating van de werkzame stof MCPA is per 1 september 2015 gewijzigd. Gewasbeschermingsmiddelen met MCPA werken tegen breedbladige onkruiden. Dit middel heeft een nieuw wettelijk gebruiksvoorschrift gekregen. Voorheen mocht er pleksgewijs op sloottaluds worden gespoten, maar dit is niet meer toegestaan.

Lees meer | terug naar boven

De najaarsschouw

Het najaar is de tijd dat het waterschap kijkt of we goed de winterperiode in gaan; ligt de grasmat op de dijken er goed bij om het hoogwater in de komende winter te kunnen keren? En zijn de sloten vrij van begroeiing, zodat regenwater snel kan worden afgevoerd? Zo niet, dan moet er snel actie worden ondernomen. 
 

Lees meer | terug naar boven

Welke watergangen worden de komende periode gebaggerd?

Door het baggeren van sloten en singels zorgen we er voor dat deze diep genoeg zijn om water af te kunnen voeren en zodoende droge voeten houden. Ook zorgt voldoende diepte voor een betere waterkwaliteit. Daardoor ontstaat meer ruimte om zware regenbuien op te vangen en af te voeren. Zo wordt wateroverlast voorkomen

Lees meer | terug naar boven

Toolbox emissie-beperking: de vul- en wasplaats op het erf

Waswater van spuitmachines kan een bron van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater zijn. Lozing van het waswater op het oppervlaktewater en ook het riool is niet toegestaan. In de toolbox emissiebeperking staat een overzicht welke typen wasplaatsen kunnen worden toegepast. Waterschap Rivierenland controleert tijdens bedrijfsbezoeken deze wasplaatsen.

Lees meer | terug naar boven

Stimuleringsregeling besparing waterverbruik Rivierenland-Zuid

In de toekomst stijgt de kans dat er onvoldoende oppervlaktewater beschikbaar is voor beregening van landbouwgewassen. Dit is een direct gevolg van de toename van extremen in het weer als gevolg van klimaatverandering. Telers van hoogwaardige gewassen (boomteelt, fruitteelt en vollegrondgroententeelt) zullen als ‘grootgebruiker’ als eerste de gevolgen merken.

Lees meer | terug naar boven

In deze nieuwsbrief


Gebruik van dijkpercelen 2017
Collectieve zuivering proceswater
Klimaatrobuust watersysteem
Toepassing MCPA verboden
De najaarsschouw
Welke watergangen worden de komende periode gebaggerd?
Toolbox emissiebeperking
Stimuleringsregeling besparing waterverbruik

Directe links


Ga direct naar
www.waterschaprivierenland.nl
contact
Copyright © 2016 Waterschap Rivierenland,


uitschrijven   instellingen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp