Copy
                      
augustus • 2015

Heldere regels zuiverings-
systemen voor gewas-
beschermingsmiddelen

Steeds meer telers en loonwerkers vangen hun restvloeistof en waswater op en zuiveren dit met een phytobac, biofilter of Heliosec. Inmiddels zijn onduidelijkheden in de regelgeving rond deze systemen opgehelderd. Het gebruik van zo’n zuiveringssysteem voorkomt erfafspoeling van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater.
Lees meer | terug naar boven

Waarschuwingsmodel voor zwartvruchtrot

Fruittelers werken mee aan de verbetering van een computermodel dat waarschuwt voor de ziekte zwartvruchtrot in peren. Dat model moet leiden tot besparing op bespuitingen en ook tot minder bestrijdingsmiddelen in het oppervlaktewater.
Lees meer | terug naar boven

Stimuleringsregeling akkerranden gaat veranderen

De stimuleringsregeling voor akkerranden gaat veranderen. Vanaf 2016 worden per regio de agrarische natuurverenigingen verantwoordelijk voor de uitvoering van de nieuwe subsidieregeling. Agrariërs die in 2015 meedoen aan de akker-randenregeling, zullen worden benaderd voor deelname vanaf 2016.
Lees meer | terug naar boven

Kringloopwijzer voor het terugdringen van emissies nutriënten en mineralen

Melkveehouders met een overschot aan fosfaat, zijn vanaf 2015 verplicht de Kringloopwijzer in te vullen. De Kringloopwijzer is een centrale database waarin gegevens over het gebruik van nutriënten en mineralen op bedrijven worden geregistreerd. Een bedrijf kan daardoor beter sturen op de benutting van mineralen en dus besparen op kunstmestaankoop en/of mestafvoer.
Lees meer | terug naar boven

Voorkom onnodige boetes bij bouwen

Boeren en tuinders blijken niet altijd goed op de hoogte te zijn van regelgeving rond het onttrekken en lozen van grondwater bij bouwprojecten. Dit leidt regelmatig tot onnodige boetes. Waterschap Rivierenland raadt boeren en tuinders dan ook aan om de aannemer of bronneerder verant-woordelijk te laten zijn voor de uitvoering.
Lees meer | terug naar boven

Tijdige melding grondbewerking kan gewasschade door onderhoud watergangen voorkomen

Waterschap Rivierenland onderhoudt jaarlijks circa 4000 km A-watergang. Die moeten worden onderhouden, soms meerdere keren per jaar. Dat is afhankelijk van de functie die de watergangen hebben. Om het onderhoud te kunnen uitvoeren moet soms over aangrenzende percelen gereden worden, zelfs als daar al gewassen staan.
Lees meer | terug naar boven

In deze nieuwsbrief


Heldere regels zuiveringssystemen voor gewas-beschermingsmiddelen
Waarschuwingsmodel voor zwartvruchtrot
Stimuleringsregeling akkerranden gaat veranderen
Kringloopwijzer voor het terugdringen van emissies nutriënten en mineralen
Voorkom onnodige boetes bij bouwen
Tijdige melding grondbewerking kan gewasschade door onderhoud watergangen voorkomen

Directe links


Ga direct naar
www.waterschaprivierenland.nl
contact
Copyright © 2015 Waterschap Rivierenland,


uitschrijven   instellingen aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp