Copy
Y newyddion diweddaraf gan Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+
Awst 2020

Gellir cofrestru am le yng Nghynhadledd Flynyddol 2020 nawr!


Mae'r broses gofrestru wedi agor ar gyfer Cynhadledd Flynyddol Erasmus+. Oherwydd y Coronafeirws, bydd digwyddiad eleni ar ffurf dwy sesiwn ar-lein a gynhelir ar 22 a 23 Medi. Bydd y sesiynau yn cynnig cyfle i glywed gan fuddiolwyr, cyfranogwyr a rhanddeiliaid ar draws pob sector yn uniongyrchol, gan ddathlu a myfyrio ynghylch saith mlynedd o effeithiau'r rhaglen.
Cofrestrwch nawr
Cyfranogwyr prosiect Erasmus+ Ieuenctid Unedig ar gyfer Datblygiad Addysgol yn sefyll mewn cylch y tu allan

Byddwch yn barod am Rownd Ieuenctid 3 gyda'n straeon prosiect


Y dyddiad cau er mwyn gwneud cais am gyllid dan Rownd Ieuenctid 3 yw 1 Hydref. Er bod dal dros fis tan y dyddiad cau, nid yw hi fyth yn rhy gynnar rhoi cychwyn arni gyda'ch cais! Heb fod yn siŵr ble i gychwyn? Edrychwch sut y mae sefydliadau fel Ieuenctid Unedig ar gyfer Datblygiad Addysgol wedi defnyddio ein cyllid i gynorthwyo eu gwaith trwy fwrw golwg ar ein tudalen straeon Ieuenctid.
 
Cael ysbrydoliaeth
Myfyriwr prifysgol gwrywaidd yn eistedd wrth ddesg yn defnyddio ei gyfrifiadur i astudio gartref

Cynnal momentwm dysgwyr wrth iddynt astudio gartref


Er ei bod yn ymddangos bod rhai agweddau ar ein bywydau dyddiol yn dychwelyd i'r hyn sy'n 'normal', nid yw'r cynlluniau er mwyn sicrhau bod dysgwyr yn dychwelyd i'r ystafell ddosbarth mewn ffordd ddiogel wedi cael eu cwblhau o hyd. Mae'n hawdd teimlo'n brin o gymhelliant ac ysbrydoliaeth pan na fyddwch yn eich amgylchedd arferol, ond mae'n blog yn ystyried y ffyrdd y gallwch chi barhau i ymgysylltu â'ch myfyrwyr a'ch disgyblion, gan sicrhau eu bod yn cynnal eu cymhelliant a'u ffocws pan fyddant yn dychwelyd i'w haddysg ym mis Medi.
Darllen y blog
Cyfranogydd Erasmus+, Harry Withers, yn ystod ei leoliad

Cyfleoedd i'r rhai sydd ag anghenion addysgol arbennigGall myfyrwyr addysg uwch llai breintiedig gael y budd mwyaf gan gyfnod mewn gwlad dramor. Helpwch nhw i fanteisio ar gyfleoedd rhyngwladol trwy ddefnyddio cyllid anghenion arbennig sydd ar gael o hyd i SAUau fanteisio arno, a bydd hwn ar gael am gyfnod eich prosiect. Gwyliwch sut y mae Harry Withers, y mae ganddo barlys yr ymennydd, wedi cael budd gan gyllid pan fu'n astudio yn Warsaw.
Darllenwch stori Harry
Gwirfoddolwyr gwrywaidd a benywaidd yn gweini bwyd

Sut mae'r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd yn wahanol i EVS?


Gall sefydliadau sydd ag achrediadau gwirfoddoli Erasmus+ a'r Gwasanaeth Gwirfoddol Ewropeaidd ymgeisio am Brosiectau Gwirfoddoli gyda'r Corfflu Cydsefyll Ewropeaidd! Ond beth sydd wedi aros yr un fath a beth sydd wedi newid ers y rhaglen newydd? Cyn y dyddiad cau er mwyn ymgeisio ar 1 Hydref, mae'r tîm wedi paratoi blog defnyddiol sy'n nodi manylion yr hyn sy'n debyg a'r hyn sy'n wahanol.
Dysgu mwy

Diweddariad ynghylch Coronafeirws

 
I ddarllen yr arweiniad diweddaraf gan Erasmus+ am y sefyllfa hon sy'n newid yn gyflym, dylech droi at ein gwefan yn rheolaidd.

Newyddion arall Erasmus+

  • Llwyddodd Clwb Erasmus Ysgol Wellington i ymgysylltu â NASA mewn cystadleuaeth i ddylunio Clytiau Cenhadaeth Mawrth ar ôl i un o'i ddisgyblion gael gwahoddiad i ymweld yn ystod yr haf y llynedd. Bellach, mae Dirprwy Gyfarwyddwr NASA yn dangos diddordeb brwd yn ei brosiect Erasmus+!
  • A oes gennych chi unrhyw gyngor defnyddiol yr hoffech ei rannu gyda chymuned Erasmus+? O gyngor ynghylch addasu eich prosiect i ffyrdd arloesol yr ydych chi wedi cydweithio gyda phartneriaid, rydym yn dymuno clywed sut yr ydych chi wedi addasu i'r amgylchiadau newydd trwy lenwi ein ffurflen.
  • Cyfarfu swyddogion Cydweithredu a Rhwydweithio Trawswladol o bob  cwr o Ewrop ar-lein i rannu arfer ynghylch cynorthwyo buddiolwyr i adeiladu pontydd rhwng cyfyngiadau Covid-19 a'u prosiectau Erasmus+. Edrychwch ar yr hyn a drafodwyd.
  • Dyma EMA! Mae EMA, Cynghorydd Symudedd Eurodesk, yn swyddog Eurodesk rhith sy'n darparu gwybodaeth addas i bobl ifanc trwy Facebook Messenger. Os ydych chi'n chwilio am gyfleoedd rhyngwladol, adnoddau, neu os oes gennych chi gwestiynau ymarferol, gall EMA helpu.
  • A hoffech chi gael cyfle i ennill peiriant argraffu/camera gwib? Ewch ati i gystadlu yng nghystadleuaeth #EPALEStars trwy gyflwyno llun gyda chapsiwn byr sy'n cyd-fynd â thema 'Dathlu Effaith Dysgu Oedolion'. Y dyddiad cau yw 20 Medi.
  • Mae CEDEFOP wedi cyhoeddi adroddiad ynghylch grymuso oedolion trwy gyfrwng llwybrau uwchsgilio ac ailsgilio. Mae'r fframwaith, ar gyfer rhanddeiliaid a llunwyr polisi, yn canolbwyntio ar ddull wedi'i gydlynu tuag at lwybrau uwchsgilio i oedolion y mae lefel eu sgiliau yn isel.

Dyddiadau ar gyfer y Dyddiadur


 Dyddiadau cau er mwyn ymgeisio 

Camau Gweithredu Allweddol 1, 2 a 3 ar gyfer y sector ieuenctid – Rownd 3

1 Hydref 2020, 11am (amser yn y DU). Cael ysbrydoliaeth ar gyfer eich prosiect.

Prosiectau Gwirfoddoli, Hyfforddeiaethau a Swyddi a Phrosiectau Cydsefyll
1 Hydref 2020, 11am (amser yn y DU). Dysgu mwy.

Rydym yn disgwyl i'r Comisiwn gyhoeddi dyddiad cau KA2 ychwanegol yn yr hydref, a fydd yn canolbwyntio ar flaenoriaethau digidol, creadigrwydd a diwylliant. Nid yw'r dyddiad wedi cael ei gadarnhau eto, a byddwn yn anfon e-hysbysiad pan fydd y Comisiwn yn cyhoeddi rhagor o wybodaeth

 Digwyddiadau ar-lein 

Labordai Cydsefyll
Digwyddiad ar-lein i bobl ifanc, 25 Awst 2020. Cofrestrwch erbyn 23 Awst.

Ewch yn Wyrdd ar gyfer eich cymuned

Cwrs hyfforddiant ar-lein i bobl ifanc. Cofrestrwch erbyn 27 Awst.

Cynhadledd Flynyddol 2020 Erasmus+

Digwyddiad rhith. Boreau 22 a 23 Medi 2020. Cofrestrwch nawr.

Dewch i Wirfoddoli!
Digwyddiad ar-lein i bobl ifanc, 19 – 23 Hydref 2020. Cofrestrwch erbyn 11 Medi.

 Gweithgareddeau ar-lein 

Podlediad Talking Youth at Work
Ailystyried cyflogadwyedd gyda Maria-Carmen Pantea a Dunja Potočnik. Gwrando.
Am ragor o wybodaeth am gyllid Erasmus+, trowch at ein gwefan sef www.erasmusplus.org.uk
Facebook Facebook
Twitter Twitter
YouTube YouTube
Rydych yn cael yr hysbysiad hwn oherwydd eich bod wedi dewis cael negeseuon e-bost wrth Erasmus+. Mae modd i chi ddatdanysgrifio neu reoli'ch dewisiadau tanysgrifio ar unrhyw adeg. Mae Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+ yn bartneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK.

Hawlfraint © 2020 Asiantaeth Genedlaethol y DU Erasmus+. Cedwir pob hawl.

datdanysgrifio o'r rhestr hon    diweddaru dewisiadau tanysgrifio


This email was sent to <<Email address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Erasmus+ UK · Vincent House, Quay Place · 92-93 Edward Street · Birmingham, B1 2RA · United Kingdom