Copy
Bekijk online

Juli 2015


Rijk en regio werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘De Afsluitdijk’.
Het rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen werken rijk en regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

Reacties op Rijksplannen Afsluitdijk | Ingenieus systeem voor afvoer zout water IJsselmeer | Ruimtelijke procedures Vismigratierivier | Inspraakprocedure Notitie Reikwijdte en Detailniveau Sluis Kornwerderzand |

Reacties op Rijksplannen Afsluitdijk


Rijkswaterstaat werkt plannen uit om de Afsluitdijk te versterken en de afvoercapaciteit te vergroten. In overleg met alle belanghebbenden en na uitvoerige onderzoeken zijn keuzes gemaakt en vastgelegd in het ontwerp- Rijksinpassingsplan Afsluitdijk. Van 14 mei t/m 24 juni 2015 is dit ontwerp ter inzage gelegd. Tijdens die periode kon een ieder reageren. Er zijn in totaal 26 zienswijzen ingebracht: van particulieren, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties.

Lees meer...

Ingenieus systeem voor afvoer zout water IJsselmeer


Rijkswaterstaat legt ingenieuze zoutwaterafvoersystemen aan. Daarmee kan zout water dat vanuit de Waddenzee in het IJsselmeer terecht komt, worden afgevoerd. Afgelopen maand heeft het rijk daarvoor lange pijpen af laten zinken: één van 500 m bij Den Oever en één van 300 m bij Kornwerderzand. De afvoer van zout water is belangrijk, want het IJsselmeer is het grootste zoetwaterreservoir van Nederland voor drinkwater en water voor de landbouw.  

Lees meer...
 

Ruimtelijke procedures Vismigratierivier


Nog tot en met 3 augustus 2015 liggen het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan Vismigratierivier, het Milieueffectrapport, het Ontwerpbesluit vergunning Natuurbeschermingswet Vismigratierivier en de passende beoordeling ter inzage bij de provincie Fryslân. Gedurende deze periode kan een ieder zijn zienswijze geven.

Lees meer...

Inspraakprocedure sluis Kornwerderzand
 

Provincie Fryslân neemt, namens partijen uit de IJsselmeerregio, het initiatief om de toegankelijkheid voor grotere schepen in het IJsselmeer te verbeteren. Deze verbetering moet ontstaan door onder andere het vergroten van de sluis bij Kornwerderzand.
 
Om dit te kunnen realiseren zijn een bestemmingsplanwijziging en verschillende vergunningen nodig. De benodigde besluiten maken het noodzakelijk dat een milieueffectrapport (MER) wordt gemaakt. Als eerste stap hiertoe is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

De NRD ligt van 27 juli tot en met 7 september 2015, gedurende 6 weken, ter inzage. Gedurende die periode kunt u uw zienswijzen indienen bij de gemeente Súdwest Fryslân.

Lees meer...
Dit is een uitgave van:

 
Contact

info@deafsluitdijk.nl
t. 058 - 292 58 20
Volg Rijkswaterstaat
via

Volg De Nieuwe
Afsluitdijk via

www.deafsluitdijk.nl     Copyright & disclaimer     Afmelden

Email Marketing Powered by Mailchimp