Copy
PODPORA UDRŽITELNÉ DEMOKRACIE OBČANSKOU SPOLEČNOSTÍ

Přehled událostí z veřejného a politického života v Česku i zahraničí

Newsletter číslo 4/2021 (17.02. - 04.03.2021)

archiv na webu zde

Milé čtenářky a milí čtenáři,

bilancování roku s pandemií nám nasvítilo mnohé nedostatky ve fungování státu, a to nejen neschopnost pružně reagovat na velké změny. Index důvěry ve stát je nejnižší od vypuknutí pandemie. V sekci DEMOKRATICKÝ STÁT se věnujeme tomu, co přinese konečně schválený pandemický zákon, jak občanské organizace hodnotí posun v digitalizaci a po čem volají v souvislosti se změnami ve vedení ÚOHS. A mimochodem, už jste nominovali svého kandidáta do Rady ČT? Právě tam dnes probíhá jeden z hlavních střetů o charakter české demokracie, takže je nejvyšší čas!

Lidi nebo beton? Takhle jednoduché to není. Kulturní a sociální sektor se dostávají do silnějšího střetu s průmyslem o férovost restrikcí i peníze na obnovu. Konzultace národního plánu obnovy (NPO) obcházejí i nevládní sektor. Co dělat u NPO jinak? Před blížící se veřejnou debatou jsme se v sekci PRIORITY OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI podívali na zoubek i vládou schválenému rozdělení nových evropských dotací a rozdělení národních dotací pro NNO v roce 2019. Aktivně zapojit se můžete i do konzultací ke zprávě EU o právním státu či boje proti exekučnímu (ne)řádu. Představíme vám také právě otevřenou grantovou výzvu Idea Challenge.

Přínosné čtení a poslech Vám přejí

Káťa, Jana, Tomáš a Petr z Glopolisu :-)

Demokratický stát

@masaryk_official

STAV STÁTU PO ROCE S PANDEMIÍ 

Po 10 měsících schválen pandemický zákon. Po dlouhém naléhání opozice a doporučeních Rekonstrukce státu z jara 2020 vláda 26. 2. konečně schválila tzv. pandemický zákon včetně úprav Senátu, zákon už podepsal prezident. Nyní bude muset vláda svá opatření lépe odůvodňovat, posílí se i soudní a parlamentní kontrola.

Index důvěry - 35 bodů ze 100. Z únorového výzkumu projektu National Pandemic Alarm (NPA), který téměř rok monitoruje postoje a nálady společnosti během pandemie v 5 evropských zemích vyplývá, že důvěra obyvatel Česka ve státní aparát je nejnižší od loňského března. Čechům chybí politická autorita, které by svěřili rozhodování o protiepidemických opatřeních. Nejméně důvěřují lidé ve věku 25-34 let, obecně i lidé do 54 let a dotazovaní z velkých měst.

Fungování státu. Dle D. Münicha z Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu IDEA je jedním z dlouhodobých problémů zastaralá a zkostnatělá státní administrativa, která neumí a nechce využívat poznatky odjinud a podceňuje veřejnou informovanost. M. Bláha z Hlídače státu pak při bilancování zmiňuje i neschopnost reagovat na nenadálé události a pracovat s daty, plus politiky, kteří přemýšlí spíše populisticky. D. Prokop zas ve své nedávné analýze zmiňuje, že právě potřeba lidí vyjádřit odpor vůči vládě se projevuje porušováním vládních nařízení (takže mnohdy není motivace ekonomická, ale spíš hodnotová).

(Ne)polepšení v digitalizaci. Protikorupční organizace spatřují nejvýraznější posun ve spuštění pandemického webu, u vyřizování dokladů nebo zpřístupnění datových schránek jsou posuny jen dílčí. Zveřejňování dat o pandemii se stát dlouhodobě brání. Podle spoluautorů infozákona tak činil nezákonně a i po “úniku” dat zveřejňování zanedbával, nyní datové sady se zpožděním přibývají na webu MZd. Zatím chybí i systém notifikací (MZd na počátku pandemie upozorňovalo občany v zahraničí SMSkou po domluvě s operátory, pak informovalo o aplikaci eRouška - nevládky doporučovaly zajištění stabilního a dlouhodobého systému notifikací bez nutnosti spoléhat na operátory) - posun sice nenastal, ale podle nejnovější zprávy o plnění programu Digitální Česko bude v 1. čtvrtletí dostupná aplikace pro Portál občana, u níž bude klíčové dostat ji k lidem, a nabídnout v ní co nejvíce služeb.

REFORMY KLÍČOVÝCH INSTITUCÍ

ÚOHS. Na ÚOHS stále působí 3 místopředsedové z časů P. Rafaje a někteří byli v souvislosti se stejnými kauzami vyšetřováni. Protikorupční organizace proto volají po vypsání otevřeného výběrového řízení a přesoutěžení i současných místopředsedů. P. Mlsna alespoň vyměnil přibližně polovinu členů rozkladových komisí a stanovil pro ně nové požadavky, tj. právnické či ekonomické vzdělání či dlouhodobou praxi v oboru. V komisi nicméně zůstal kontroverzní právník Z. Koudelka a na doporučení Úřadu vlády byl jmenován i vlivný poradce A. Babiše J. Ungerman, jehož se vláda pokusila protlačit do EHSV (viz newslettery č. 8-15/2020, 17/2020 a 1/2021).

Podívejte se na infogram Hospodářských novin.

Už jste nominovali svého kandidáta do Rady ČT? 23. 2. byla vyhlášena výzva k podávání návrhů na kandidáty pro volbu 4 nových členů Rady ČT. Radní kontrolního orgánu mají pravomoci odvolat ředitele a jinak ovlivňovat směřování tohoto klíčového veřejnoprávního média. Poměr sil pro a proti P. Dvořákovi, resp., nezávislosti ČT je velmi těsný, a proto je postoj každého nového člena velmi důležitý.  Přihlášky je možné zasílat do 10. 3. Více informací o Radě ČT naleznete na webu medialnirady.cz, doporučení k nominacím pak zde.

Priority občanské společnosti

Nerovné dopady proticovidových opatření. Platforma ITI pro divadlo, tanec a nový cirkus vyzývá vládu, aby vytvořila pravidla pro kulturu, volný čas a rodinný život, která by nastavila rovné podmínky pro všechny rizikové oblasti. Z omezení byl dosud vyjmut průmysl. Připojit se k podpisu můžete přes formulář. Výzva přichází v době, kdy experti kritizují polovičatý lockdown a podle modelů nebudou současná vládní nařízení stačit k efektivnímu potlačení pandemie právě bez uzavření průmyslu. 

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY

Využití národního plánu obnovy (NPO) mimo beton. Projednávání balíku 172 mld. Kč z EU pro ekonomickou a sociální obnovu po pandemii se dostává pod silnější veřejný tlak. Svaz průmyslu a dopravy volá po robustní digitální transformaci a zvýšení investic z 1 na 10 mld. Kč. Kulturně-kreativní sektor podpořený kraji, městy a univerzitami v rámci výzvy Za kreativní Česko požaduje navýšení z původních 2,5 mld. Kč na 8,2 mld. Kč s tím, že kulturní a kreativní průmysly jsou hnacím motorem obnovy. Dostupná však není žádná verze NPO se všemi komponenty novější než východiska z října 2021. Ministerstvo průmyslu projednává jednotlivé oblasti odděleně s EK a s jednotlivými ministerstvy. 

Veřejná online debata k NPO se zástupci podnikatelů, občanských organizací a obcí se bude  konat 10. 3., proběhne pod záštitou Evropské komise. Připojte se.

Slabé zapojení do NPO. Jak ukázal výzkum Civil Society Europe (CSE) a ECNL, navzdory principům EU od lokální až po evropskou úroveň dosud proběhly jen omezené konzultace s občanskou společností. Celá “konzultační infrastruktura” vyžaduje větší investice, včetně podpory platforem usilujících o veřejný zájem. Nejvíce prosadily nevládní organizace, jež se koordinují napříč tématy, mají celkový přehled a včas, strukturovaně a proaktivně oslovily příslušné národní a evropské instituce s pár klíčovými požadavky a portfoliem reformních projektů zapadajících do strategií a závazků EU. 

Co dělat u NPO jinak? Do 30. 4. mají vlády předložit své plány Evropské komisi. Podle doporučení CSE by vlády měly zajistit efektivní zapojení všech zainteresovaných stran vč. občanské společnosti do celého programového cyklu a jeho vyhodnocování. NPO mají doplňovat zdroje pro zelenou a digitální transformaci a nenahrazovat národní finance chybějící na dílčí priority (tzn. zajistit synergii s ESIF, ale jasně odlišit). Sociální, environmentální a genderové aspekty mají být v NPO zahrnuty napříč, jak do reforem, tak do investic. EU by měla odmítnout ty plány, které takto připraveny nebyly.

DALŠÍ VEŘEJNÉ FINANCE

Vláda oslabuje eurofondy v sociální oblasti. Přes odpor ČSSD vláda 1. 3. schválila rozdělení 488,5 mld. Kč evropských dotací pro ČR v programovém období 2021-2027 mezi 8 operačních programů (OP) namísto současných 10, včetně převodu 10 % do fondu soudržnosti. Na OP MPSV je v návrhu vyčleněno 36,4 mld. Kč (v období 2014-2020 to bylo  jen na OP zaměstnanost 56 mld. Kč). Podle MMR bude ČR mít k dispozici 550 mld. Kč na politiku soudržnosti. Prostředky až do výše celkových 960 mld. Kč přijdou z další evropských iniciativ. Schválený návrh obsahuje rozdělení peněz z EFRR, ESF+ a FS. 

Výše schválených alokací jednotlivých operačních programů (bez technické pomoci)

Nejvíce dotací šlo v roce 2019 na sport. Rada vlády pro NNO po svém zasedání 11. 3. zveřejňuje Souhrnnou informaci o poskytnutých dotacích za rok 2019, jejichž prostřednictvím stát zajišťuje veřejně prospěšné služby a činnosti od externích soukromoprávních subjektů. Oproti původně plánovaným prostředkům na rok 2019 byl součet vyšší o 1 mld. Kč, což bylo taženo ochotou státní správy investovat zejména v oblastech Tělesná výchova a sport, Kultura a Sociální služby. Naopak nejnižší alokace byly v oblastech Boj s korupcí, Národnostní menšiny, Ochrana spotřebitele, Romská menšina, Rovné příležitosti žen a mužů.

PRŮŘEZOVÉ PRIORITY

Kurikulum pro odolnou demokracii. Experti vítali v loňském roce přijatou Strategii vzdělávací politiky 2030+ - jak z pohledu participativního a transparentního procesu přípravy, tak co do obsahu - a těšili se na její realizaci. Ta nyní pokračuje revizí kurikula pro základní školy, vůči které však profesní a odborné organizace adresovaly MŠMT nesouhlasné stanovisko: v RVP došlo jen k redukci vyučovacích hodin na úkor témat občanského vzdělávání, ale již ne k reformulaci obsahu. Organizace požadují, aby se obnovila odborná diskuse se zapojením platforem, transparentní postup MŠMT pro revizi vzdělávacích programů v souladu se Strategií vzdělávání a byl stažen současný návrh změn RVP. 

Novela exekučního řádu nabízí možnost odstranit korupci v exekucích a zavést tzv. teritorialitu exekutorů. Poslechněte si podcast o aktuálních návrzích reformy ve Sněmovně s odborníky z Rubikon Centra a Rekonstrukce státu a zapojte se do oslovování politiků přes exekucninerad.cz.

PRAKTICKÁ PODPORA

2021 Rule of Law Report. V únoru zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k 2. vydání zprávy, která sleduje pozitivní i negativní trendy týkající se právního státu v členských zemích ve 4 pilířích: soudnictví, korupce, pluralita médií a další demokratické instituce. Pošlete své příspěvky (v r. 2020 report za ČR vyplnilo 16 organizací, viz statistiky), propagujte či diskutujte - cenné jsou hlavně vstupy od organizací s dlouhodobou znalostí terénu a praktickými příklady. Inspirovat se můžete loňskými zprávami organizací z jiných zemí EU: Liberties report, Hungarian report, HRDN working group report. Termín je 8. 3. 2021.

Jak data dokazují změnu. Zpráva Alnap Transforming Change nabízí zkušenosti za 15 let sledování (systémových) změn v humanitárním sektoru. D. Green se zamýšlí, jestli jsou data vždy důležitá k podpoření změny, jestli jejich nedostatek brání změně nebo se může stát, že i přes přesvědčivé důkazy ke změně nedochází. Konkrétní velmi inspirativní zkušenosti nabízí Kate Raworth v Doughnut Economics Action Lab, kterému se daří obecnou kritiku konvenční ekonomiky proměnit v reálné změny na úrovni komunit, městského plánování i hospodářské politiky. 

Grantová výzva pro občanskou soudržnost. Přihlaste se do právě vyhlášené grantové výzvy Idea Challenge, která je určena pro jednotlivce a organizace, aby podpořili aktivní občanství a propojovali názorově nesourodé skupiny. Vyhlašuje ji evropský inkubátor pro lokální občanské iniciativy Civic Europe, partnery v ČR jsou Spiralis a Glopolis. V případě dotazů kontaktujte M. Trošoka (trosok@glopolis.org).

Archiv všech předchozích čísel najdete zde.
K odběru se můžete přihlásit prostřednictvím tohoto odkazu.
Newsletter pro Vás připravuje tým Glopolis, kontakt: Kateřina Vrbová, vrbova@glopolis.org.

Copyright © 2021 Glopolis, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp