Copy
Facebook
Twitter
Website

Desplácese hacia abajo para ver la versión en español
Naciśnij poniżej aby zobaczyć ankietę w języku polskim

Dear Parents and Guardians,

During Goal Setting Conferences parents, students, and staff had the opportunity to discuss areas of success, needs, and set goals for the school year. On February 15 and 16, 2017, we have another opportunity for parents, students, and staff to gather to review progress and share reflections.

Rather than being completely student led, the teacher takes a more prominent role during the February conference allowing the parent(s) to hear both student and teacher reflections on progress. The nature of the reflections will include celebrations of learning successes, evidence of learning, current student performance data, and revisions to goals and action plans for the remainder of the year.

We look forward to seeing you on February 15 or 16, 2017 during Winter Conferences and share the following additional details:

 • There is no student attendance on February 16 or 17, 2017 due to the conference schedule, and there is no student attendance on February 20, 2017 due to the Presidents’ Day holiday.

 • At the elementary schools, each family has been pre-scheduled for an appointment with the teacher.

 • At the junior high schools, the format is mainly drop-in, although pre-scheduled appointments may have been made in some cases. Please note that all junior high teaching staff will be in the schools during evening hours, but some teaching specialists will be attending a professional development session from 12:00-4:00 PM on Thursday, February 16, 2017. 

 • For students invited to attend Summer Quest, registration forms can be turned in during conferences.

 • Computers will be available to register your student for next school year.

Estimados padres de familia y tutores:

Las Conferencias para Establecer Metas de octubre brindaron a los padres, los estudiantes y el personal docente la oportunidad de discutir las áreas de éxito, las necesidades y las metas para este año escolar. El 15 y 16 de febrero de 2017 tendremos otra oportunidad para que los padres, los estudiantes y el personal revisen el progreso alcanzado y compartan sus reflexiones.

En lugar de estar completamente a cargo del estudiante, el maestro asumirá un papel más prominente durante las conferencias de febrero, lo cual permitirá a los padres escuchar las reflexiones del estudiante y el maestro sobre el progreso alcanzado. Las reflexiones incluirán celebraciones de los éxitos educativos, evidencia del aprendizaje, información actual del desempeño del estudiante, revisiones a las metas y planes de acción para el resto del año.

Les esperamos el 15 o 16 de febrero de 2017 durante las Conferencias del Invierno y les recordamos que:

 • No habrá clases el 16 y 17 de febrero de 2017 debido al horario de las conferencias, y no habrá clases el lunes, 20 de febrero de 2017, Día de los Presidentes.

 • En las escuelas primarias, cada familia tendrá una cita programada con los maestros.

 • En las escuelas presecundarias, las familias se atenderán en orden de llegada, aunque en algunos casos se programan citas. Todo el personal docente de las escuelas presecundarias estará disponible durante el horario de media tarde en adelante, ya que algunos maestros estarán asistiendo a sesiones de capacitación profesional el jueves, 16 de febrero de 2017, de 12 a 4 p.m.

 • Los estudiantes que han sido invitados al programa de verano Summer Quest pueden entregar su hoja de inscripción durante las conferencias.

 • Habrá computadoras disponibles para hacer la inscripción de los estudiantes para el próximo año escolar.

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

Podczas październikowych Konferencji Ustalania Celów rodzice, uczniowie i kadra mieli szansę przedyskutowania obszarów sukcesu, potrzeb i ustalenia celów na rok szkolny. W dniach 15 i 16 lutego 2017 mamy kolejną okazję, by rodzice, uczniowie i kadra nauczycielska spotkali się razem, aby zapoznać się z postępami i podzielić refleksjami.   

Zamiast oddać w całości głos uczniowi, nauczyciel podejmie się znacznie bardziej wiodącej roli podczas konferencji lutowej, pozwalając rodzicowi (-om) usłyszeć refleksje dotyczące postępów zarówno od nauczycieli, jak i uczniów. Zorganizowane w ten sposób spotkanie pozwoli celebrować dydaktyczne sukcesy, wykazać postępy w nauczaniu, aktualne wyniki uczniów i wprowadzić korektę celów, planów i działań na pozostałą część roku.

Cieszymy się z okazji zobaczenia się z wami w dniu 15 lub 16 lutego 2017 podczas Konferencji Zimowych i przypominamy:

 • W dniach 16 i 17 lutego 2017 w związku z konferencjami szkoła będzie nieczynna dla uczniów i szkoła będzie nieczynna także w dniu 20 lutego 2017 w związku z obchodami święta Dzień Prezydenta.

 • W każdej szkole podstawowej każda rodzina ma ustalone terminy spotkania z nauczycielem.

 • W gimnazjach, czyli junior high, spotkania na określoną godzinę nie będą organizowane, lecz w niektórych przypadkach terminarze zostały uprzednio ustalone. Proszę zauważyć, że cała kadra nauczycielska będzie w gimnazjach wieczorem, lecz niektórzy nauczyciele będą uczestniczyli w sesji kształcenia zawodowego od 12:00 - 4:00 po południu w czwartek, 16 lutego 2017.

 • Uczniowie, którzy są zaproszeni do uczestniczenia w Summer Quest, mogą oddać formularze rejestracyjne w czasie konferencji.

 • Komputery będą dostępne do rejestracji waszego ucznia na przyszły rok szkolny.

Facebook
Twitter
Website


Copyright © 2017 Community Consolidated School District 59, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences