Copy
Facebook
Twitter
Website

Desplácese hacia abajo para ver la versión en español
Naciśnij poniżej aby zobaczyć ankietę w języku polskim

Parents and Staff,

Thank you for your recent input on our start and dismissal time survey. As indicated in the survey, starting in the fall of 2014, CCSD59 adjusted the start and dismissal times for all schools in the district. As the first year with the new times drew to a close, we believed it was important to gather parent and staff feedback regarding how effective the new times have been for students, parents and staff.

We received 925 parent responses and 677 staff responses to the survey. Response data from the survey was discussed at length both by the superintendent’s leadership team and the board of education, and in reviewing the data, it became evident each of the audience groups surveyed reported a different desired outcome for the start and dismissal times for next school year.

In order to balance the needs of students, parents, and staff, a compromise was the solution to best meet everyone’s needs. For the 2015-2016 school year, all schools will start and dismiss 15 minutes earlier than what was in place for this school year. The times below reflect the new start and dismissal times.

The times below reflect the new 2015-16 start and dismissal times:

Junior High Schools:
Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 7:45-2:50
Wednesday: 7:45-1:50

Elementary Schools (Excluding Ridge):
Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 8:45-3:35
Wednesday: 8:45-2:35

Ridge Family Center for Learning:
Monday, Tuesday, Thursday, Friday: 7:50-2:40
Wednesday: 7:50-1:40

We understand that schedule changes impact students, parents, families and staff in CCSD59. We appreciate your understanding of our need to adjust the start and dismissal times at this point to best serve the needs of all those in our school community.

If you have any questions, comments, or feedback about this change, please do not hesitate to contact me. I can be reached by email at fessler.art@ccsd59.org or by phone at (847) 593-4300. Thank you.

Dr. Art Fessler

Estimados padres y personal:

Gracias por expresar sus opiniones en la encuesta sobre las horas de entrada y salida. Según indicamos en la encuesta, en el otoño de 2014 el Distrito 59 ajustó las horas de entrada y salida de todas las escuelas del distrito. Al concluir el primer año con estos nuevos horarios, entendimos que era importante recoger la opinión de los padres y el personal acerca de cuán efectivos han sido estos horarios para los estudiantes, los padres y el personal.

Recibimos 925 respuestas de los padres y 677 de los miembros del personal. Los datos arrojados por las respuestas fueron discutidos a fondo tanto por el equipo de liderazgo del Superintendente como por la Junta de Educación. Al revisar los datos, es evidente que cada grupo encuestado reportó un resultado diferente en cuanto la hora de entrada y salida para el próximo año escolar.

A fin de mantener un equilibrio entre las necesidades de los estudiantes, los padres y el personal, se ha llegado a un consenso para atender las necesidades de todos. Para el año escolar 2015-16, todas las escuelas entrarán y saldrán 15 minutos más temprano que este año escolar. Los horarios a continuación reflejan las nuevas horas de entrada y salida.

Nuevas horas de entrada y salida para el año 2015-16:

Escuelas presecundarias (“junior highs”):
Lunes, martes, jueves y viernes: 7:45 a.m.-2:50 p.m.
Miércoles: 7:45 a.m.-1:50 p.m.

Escuelas primarias (excepto Ridge):
Lunes, martes, jueves y viernes: 8:45 a.m.-3:35 p.m.
Miércoles: 8:45 a.m.-2:35 p.m.

Centro Familiar Ridge para el Aprendizaje:
Lunes, martes, jueves y viernes: 7:50 a.m.-2:40 a.m.
Miércoles: 7:50 a.m.-1:40 p.m.

Entendemos que los cambios en los horarios afectan a los estudiantes, los padres, las familias y el personal del Distrito 59. Agradecemos su comprensión a nuestra necesidad de ajustar los horarios de entrada y salida en estos momentos para atender mejor las necesidades de todos los miembros de nuestra comunidad escolar.

Si tienen alguna pregunta, comentario u opinión acerca de este cambio, no duden en comunicarse conmigo por correo electrónico (fessler.art@ccsd59.org) o teléfono, llamando al (847) 593-4300. Gracias.

Dr. Art Fessler

Rodzice i Pracownicy

Dziękujemy za udział w przeprowadzonej ankiecie na temat czasu kończenia zajęć szkolnych. Jak wspomnieliśmy w ankiecie, poczynając od jesieni 2014, CCSD59 ustalił czas rozpoczynania i kończenia zajęć we wszystkich szkołach dystryktu. Ponieważ mamy za sobą pierwszy rok zmian, wierzymy, że zasięgnięcie opinii rodziców i nauczycieli na temat dogodności poczynionych zmian dla uczniów, rodziców i nauczycieli było bardzo ważne.

Otrzymaliśmy 925 odpowiedzi od rodziców i 677 odpowiedzi od kadry szkolnej. Odpowiedzi były analizowane i dyskutowane przez zespół superintendenta i radę d/s edukacji. Po analizie otrzymanych danych stało się oczywiste, że każda grupa udzieliła różnych odpowiedzi dotyczących czasu rozpoczynania i kończenia zajęć w szkołach.

Aby pogodzić potrzeby uczniów, rodziców, nauczycieli i naszej kadry, zdecydowaliśmy się iść na kompromis i w ten sposób wyjść naprzeciw potrzebom wszystkich zainteresowanych. W 2015-2016 roku szkolnym wszystkie szkoły będą rozpoczynać i kończyć zajęcia 15 minut wcześniej, niż to było w poprzednim roku szkolnym. Poniżej znajdziecie zmiany dotyczące czasu rozpoczynania i kończenia zajęć.

Godziny rozpoczynania i kończenia zajęć w nowym roku szkolnym 2015-2016:

Junior High Schools:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:45 - 2:50
Środa: 7:45 - 1:50

Elementary Schools (bez szkoły Ridge):
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 8:45 - 3:35
Środa: 8:45 - 2:35

Ridge Family Center for Learning:
Poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:50 - 2:40
Środa: 7:50 - 1:40

Rozumiemy, że zmiany będą miały wpływ na uczniów, rodziców, rodziny i kadrę w CCSD59. Dziękujemy za zrozumienie naszej potrzeby dokonania zmian w godzinach rozpoczynania i kończenia zajęć, co miało na celu zaspokojenie potrzeb wszystkich zainteresowanych.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania, komentarze lub uwagi na temat zmian, proszę, skontaktujcie się ze mną. Jestem dostępny pod adresem mailowym: (fessler.art@ccsd59.org) lub pod telefonem (847)593-4300.

Dziękuję

Dr. Art Fessler

Facebook
Twitter
Website


Copyright © 2015 Community Consolidated School District 59, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences