Copy
Facebook
Twitter
Website

Desplácese hacia abajo para ver la versión en español
Naciśnij poniżej aby zobaczyć ankietę w języku polskim

District 59 Families,
As families prepare for winter conferences, I would like to provide an update on the important work we are continuing to engage with our students and staff.

As you may know, our mission is to prepare students to be successful for life. As we continue to progress through our planning to create a curriculum fully aligned to our mission, we are spending the next month working with staff to create district-level learning outcomes that will provide our students with the opportunities necessary to build the skills and abilities for the modern and future workplace. We look forward to sharing the outcomes and the positive impact they will have on students as we complete the work in the coming months.

In my last communication, I shared the book recommendation, Most Likely to Succeed by Tony Wagner. I want to share this recommendation again as I believe this book provides an excellent explanation of what our students will be facing in their future and the areas we will focus on when creating our outcomes in order to give students every opportunity for success.

I also recommend the video we shared in November of author and national speaker, Will Richardson, as he shares what it looks like to educate modern learners. You can watch that video here.

I hope you enjoy your time visiting with your child’s teacher this week during parent conferences, and I know our staff have been giving tremendous effort to make your parent conference experience an excellent one. We have an incredible staff, and I appreciate all they do to support both our students and parents.

Thank you for your ongoing support for the work that we are doing to prepare your child to be successful for life. If you have any questions or feedback about our upcoming parent conferences, the curriculum work we are currently engaged in, or any other area of interest or concern, please do not hesitate to contact me.

Warm Regards,
Dr. Fessler

Estimadas familias del Distrito 59,

Mientras se preparan para las conferencias del invierno, quisiera compartir con ustedes un mensaje acerca del importante trabajo que continuamos realizando con nuestros estudiantes y personal docente.

Como saben, nuestra misión es preparar a los estudiantes para tener éxito toda la vida. En nuestro empeño por continuar progresando en los planes de crear un currículo que esté completamente alineado con nuestra misión, trabajaremos durante el próximo mes con el personal para crear resultados de aprendizaje para todo el distrito que proporcionen a nuestros estudiantes la oportunidades necesarias para desarrollar habilidades y destrezas a tono con el trabajo moderno y futuro. Esperamos compartir estos resultados y el impacto positivo que estos tendrán en nuestros estudiantes a medida que completemos la labor en los próximos meses.

En mi última comunicación, recomendé la lectura del libro Most Likely to Succeed (Con más probabilidades de triunfar), de Tony Wagner. Quiero recomendarlo nuevamente porque creo que este libro ofrece una explicación excelente sobre lo que nuestros estudiantes enfrentarán en el futuro y las áreas en las que nos concentraremos al crear los resultados, a fin de dar a los estudiantes todas las oportunidades posibles para alcanzar el éxito.

También recomendé ver el vídeo que compartimos en noviembre a cargo de Will Richardson, autor y orador, que habla sobre cómo educar a los estudiantes modernos. Pueden ver el vídeo aquí.

Espero que disfruten visitando a los maestros de sus hijos durante las conferencias esta semana. Yo sé que nuestro personal ha estado esforzándose para que los padres tengan una excelente experiencia. Tenemos un personal increíble, y agradezco todo el apoyo que brindan a los padres y estudiantes.

Gracias por su continuo apoyo a la labor que hacemos para preparar a sus hijos para tener éxito en la vida. Si tienen alguna pregunta o comentario sobre las conferencias con los padres, el currículo que estamos preparando o cualquier otra área de interés o preocupación, no duden en comunicarse conmigo.

Saludos afectuosos,
Dr. Fessler

Rodziny Dystryktu 59,
Jako że rodziny przygotowują się do konferencji zimowych, chciałbym przedstawić aktualne informacje na temat ważnych, kontynuowanych przez nas prac, angażujących naszych uczniów i pracowników.

Jak wiadomo, naszą misją jest przygotowanie uczniów do tego, by odnosili w życiu sukcesy. Ponieważ w dalszym ciągu prowadzimy prace nad naszym planem stworzenia programu nauczania całkowicie zgodnego z naszą misją, następny miesiąc pracy spędzimy z pracownikami nad opracowaniem takiego systemu kształcenia w dystrykcie, który zapewni naszym uczniom szanse zdobycia niezbędnych umiejętności i zdolności przydatnych w nowoczesnym i przyszłym miejscu pracy. Z niecierpliwością czekamy na okazję podzielenia się z wami wynikami pracy i pozytywny wpływ, jaki będą miały na uczniów nasze poczynania, kiedy zakończymy pracę w ciągu najbliższych miesięcy.

W swoim ostatnim komunikacie rekomendowałem książkę Tony’ego Wagnera Most Likely to Succeed. Po raz kolejny chcę ją polecić, bo wierzę, że książka ta stanowi doskonałą wykładnię tego, czego nasi uczniowie powinni oczekiwać w przyszłości i na jakich obszarach powinni się skupić, w czasie gdy my koncentrujemy się na wprowadzaniu nowych rozwiązań, które dadzą uczniom szansę na osiągnięcie sukcesu.

Polecam również film, który udostępniliśmy w listopadzie, w którym autor i znany mówca, Will Richardson, przedstawił opinie na temat tego, co jest potrzebne, aby wykształcić nowoczesnych uczniów. Można ten film obejrzeć video tutaj.

Mam nadzieję, że spędziliście sympatycznie czas z nauczycielem swojego dziecka podczas konferencji dla rodziców, i wiem, że nasi pracownicy włożyli ogromny wysiłek w to, aby doświadczenie, jakim była konferencja było wspaniałym doświadczeniem. Mamy wyjątkowych pracowników i doceniam wszystko, co oni czynią, aby wesprzeć zarówno naszych uczniów, jak i rodziców.

Dziękujemy za nieustające wsparcie dla pracy, którą wykonujemy, aby przygotować Wasze dziecko do tego, by odniosło w życiu sukces. Jeśli macie jakieś pytania lub uwagi dotyczące naszych nadchodzących konferencji dla rodziców, pracy nad programem nauczania, w który jesteśmy obecnie zaangażowani lub innego dowolnego tematu, który was interesuje lub budzi troskę, nie wahajcie się ze mną skontaktować.

Z ciepłymi pozdrowieniami,
Dr. Fessler

Facebook
Twitter
Website


Copyright © 2016 Community Consolidated School District 59, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences