Copy
Facebook
Twitter
Website

Desplácese hacia abajo para ver la versión en español
Naciśnij poniżej aby zobaczyć ankietę w języku polskim

Dear District 59 Families,
Welcome back, and I hope you all enjoyed an excellent spring break. As we now officially enter the spring season, we also enter into a time of the school year where a variety of spring assessment windows open for our students. With this time of the year nearly upon us, I wanted to take a brief moment to offer additional information regarding the role of assessment in District 59.

District 59 utilizes several assessment tools which are required by state mandates, such as PARCC and FAST, which provide student growth data over longer periods of time linked to the Common Core State Standards. These assessments provide broad levels of data, but they do not provide the data necessary to inform teachers about student needs on a more regular basis.

Although our current assessment data provide important information, the data collected from these summative assessment (PARCC & FAST) do not always provide a complete picture of what a student knows and can do. In District 59, we understand there are many other important elements to developing successful students that are not always measured on the current state or local assessments. Social and emotional skills such as self awareness, self-management, social awareness, and decision making, and also the more modern 21st century learning skills such as communication, collaboration, creativity and critical thinking are necessary to student success.

In order to effectively provide students feedback on the development of these critical skills, our staff use daily and more authentic types of formative assessments. A few examples of these assessments include teacher observation, questioning, discussion, and student and teacher conferencing. In the end, it is important for teachers to look at a number of different types of assessments in order to effectively plan to meet the needs of each student in their classroom.

District 59 remains committed to informing parents, training staff and leaders, and providing resources and tools to equip our students with both academic skills and knowledge, as well as the important skills that will improve a student's position in a global economy. District 59 also remains committed to developing learning experiences for students that will be deep and powerful. More specifically, we continue to move away from telling our students what to think and move toward teaching them how to think. Examples include authentic learning experiences that apply what students have learned to real world situations that, in the end, develop self-directed learners. Educating the whole child becomes more important to future success when SEL, 21st century skills, knowledge, and content are combined and applied to create meaningful, lasting learning.

Over the course of the spring and summer, teachers and administrators will continue to plan and develop deep, powerful learning experiences that provide students the necessary feedback for growth and allow students to apply knowledge and skill. We are in the process of explicitly developing learning outcomes that are application based and the supporting measures that assess the application, including skills. I look forward to continuing to update you on our progress toward that end.

I hope everyone has a wonderful week back, and enjoy the spring weather over the next couple days.

Regards,
Dr. Fessler

Estimadas familias del Distrito 59:
Bienvenidos de vuelta a la escuela. Espero que hayan disfrutado de un excelente receso de primavera. Al comenzar oficialmente la primavera, empezamos un periodo dentro del año escolar en el que realizamos una variedad de evaluaciones a nuestros estudiantes. Quiero aprovechar el momento para ofrecerles más información sobre el papel que juegan las evaluaciones en el Distrito 59.

El Distrito 59 utiliza varias herramientas de evaluación requeridas por el estado, tales como las pruebas PARCC y FAST, que proporcionan información sobre el progreso de los estudiantes y están vinculadas a los Estándares Básicos Comunes del Estado. Estas pruebas ofrecen datos a grandes rasgos, pero no proporcionan información que ayuda a los maestros a determinar las necesidades del estudiante de forma regular.

Aunque actualmente obtenemos datos importantes de estas evaluaciones sumativas, estas no pintan un cuadro completo de lo que el estudiante conoce y puede hacer. En el Distrito 59, entendemos que existen muchos otros elementos que contribuyen a desarrollar estudiantes exitosos y que no siempre se pueden medir usando las actuales pruebas estatales y locales. Tanto las habilidades sociales y emocionales – que incluyen la conciencia de uno mismo, el autocuidado, la conciencia social y la toma de decisiones – así como las habilidades de aprendizaje del siglo XXI – tales como la comunicación, la colaboración, la creatividad y el pensamiento crítico – son necesarias para el éxito del estudiante.

Nuestro personal utiliza diariamente diferentes tipos de evaluaciones formativas que resultan más auténticas y que tienen como fin proporcionar a los estudiantes respuesta inmediata sobre el desarrollo de estas importantes habilidades. Algunos ejemplos de estas evaluaciones incluyen observaciones y preguntas del maestro, discusión en clase y conferencias entre el estudiante y maestro. Es importante que los maestros tomen en cuenta diferentes tipos de evaluaciones que les ayuden a planificar efectivamente lecciones que llenen las necesidades de todos los estudiantes en el salón de clases.

El Distrito 59 continúa su compromiso de informar a los padres, entrenar al personal docente y los líderes, y proporcionar recursos y herramientas para equipar a nuestros estudiantes tanto con las habilidades académicas y el conocimiento como con las destrezas necesarias para mejorar su posición en una economía global. El Distrito 59 también continúa su compromiso de desarrollar experiencias de aprendizaje profundas y poderosas para los estudiantes. Más específicamente, continuamos alejándonos del estilo de enseñanza en el que se les dice a los estudiantes lo que deben pensar y acercándonos a un estilo en el que se les enseña a pensar. Ejemplos de esto incluyen experiencias de aprendizaje auténticas que ayudan a los estudiantes a aplicar lo aprendido a situaciones del mundo real y que, al final, ayudan a desarrollar estudiantes autónomos. Educar al niño completo es más importante para el éxito del estudiante cuando se combinan el aprendizaje social y emocional con las habilidades, el conocimiento y el contenido del siglo XXI a fin de crear aprendizaje relevante y duradero.

Durante la primavera y el verano, los maestros y administradores continuarán planificando y desarrollando experiencias de aprendizaje profundas y poderosas que proporcionen a los estudiantes la respuesta inmediata que necesitan para su crecimiento, al tiempo que permiten a los estudiantes aplicar el conocimiento y las habilidades aprendidas. Nos encontramos desarrollando resultados de aprendizaje explícitos basados en la aplicación y elaborando medidas de apoyo para evaluar la aplicación de las habilidades. Espero continuar informándoles sobre nuestro progreso hacia este fin.

Deseo que tengan una semana maravillosa de regreso a clases y que disfruten del clima primaveral de los próximos días.

Atentamente,
Dr. Fessler

Drogie Rodziny Dystryktu 59
Witamy z powrotem i mamy nadzieję, że wszyscy miło spędziliście wspaniałą przerwę wiosenną. Jako że już oficjalnie rozpoczęliśmy sezon wiosenny, możemy również wejść w okres roku szkolnego, który wiosną otwiera przed naszymi uczniami liczne możliwości. A ponieważ znajdujemy się w tej właśnie porze roku, chciałem podzielić się z wami dodatkowymi informacjami dotyczącymi oceny nauczania w Dystrykcie 59.

Dystrykt 59 wykorzystuje kilka narzędzi służących ocenie, które są narzucone przez wytyczne stanowe, takich jak PARCC i FAST, które dostarczają dane dotyczące postępów ucznia w dłuższym okresie czasu w powiązaniu z Common Core State Standards (ogólnymi podstawowymi standardami stanowymi). Oceny te dostarczają szeroką gamę danych, ale nie zapewniają one danych niezbędnych do informowania nauczycieli na bieżąco o potrzebach ucznia.

Chociaż nasze bieżące oceny stanowią ważne źródło informacji, dane zebrane z tych sumarycznych ocen (PARCC & FAST) nie zawsze oddają pełny obraz tego, co uczeń wie i co potrafi. W Dystrykcie 59 rozumiemy, że istnieje wiele innych ważnych elementów pomagających w kształceniu uczniów odnoszących sukcesy, które nie zawsze są mierzone przy użyciu państwowych lub lokalnych metod oceniania postępów uczniów. Niezbędne dla osiągnięcia sukcesu przez ucznia są umiejętności społeczne i emocjonalne, takie jak samoświadomość, samorządność, świadomość społeczna i umiejętność podejmowania decyzji, a także bardziej nowoczesne, na miarę 21. wieku, umiejętności uczenia się, takie jak zdolności komunikacyjne, współpraca, kreatywność i krytyczne myślenie.

Aby skutecznie zapewnić uczniom informację zwrotną na temat rozwoju tych istotnych umiejętności, nasi pracownicy na co dzień stosują bardziej praktyczne metody oceniania kształtującego (formatywnego). Przykładem takich kilku sposobów oceniania są: obserwacja przez nauczyciela, przepytywanie, dyskusja oraz konsultacje uczniów i nauczycieli. W końcu, ważne jest, aby nauczyciele znali różne rodzaje oceniania, aby skutecznie planowali zaspokajanie potrzeb każdego ucznia w swojej klasie.

Dystrykt 59 nadal zobowiązuje się do przekazywania informacji rodzicom, kadrze pedagogicznej i liderom oraz zapewnienia środków i narzędzi, które wyposażą naszych uczniów zarówno w umiejętności akademickie i wiedzę, jak i ważne umiejętności, które zapewnią uczniom lepszą pozycję w gospodarce globalnej. Dystrykt 59 również pozostaje zaangażowany w rozwijanie doświadczeń edukacyjnych uczniów, które będą głębokie i mocne. Dokładniej mówiąc, kontynuujemy odchodzenie od mówienia naszym uczniom, co mają myśleć i idziemy w kierunku uczenia ich tego, jak myśleć. Przykładami są autentyczne doświadczenia edukacyjne, które pokazują, czego uczniowie nauczyli się rzeczywistych sytuacjach życiowych, a co ostatecznie pozwala wykształcić uczniów uczących się dla samych siebie. Edukowanie tzw. pełnego dziecka staje się szczególnie ważne dla przyszłego sukcesu, kiedy to SEL (społeczno-emocjonalne uczenie się), umiejętności na miarę 21. wieku, wiedza i treść są łączone oraz zastosowane zostają do budowania solidnego, trwałego uczenia się.

W ciągu wiosny i lata nauczyciele i administratorzy będą nadal planować i rozwijać projekt dogłębnych, silnych doświadczeń edukacyjnych, które gwarantują uczniom niezbędne informacje zwrotne w celu poszerzenia wiedzy oraz pozwalają uczniom zastosować wiedzę i umiejętności. Obecnie jesteśmy w momencie opracowywania jednolitego i wyrazistego systemu oceniania (postępów uczniów w nauce), który jest oparty na aplikacji i metodach wspomagających ocenianie, co pozwala na włączenie do nich oceny umiejętności. Nadal będę miał okazję informowania was o naszych postępach w przebiegu realizacji tego celu.

Mam nadzieję, że każdy cieszy się z udanego tygodnia powrotu do szkoły i raduje go wiosenna pogoda w kolejnych nadchodzących dniach.

Pozdrawiam,
Dr. Fessler

Facebook
Twitter
Website


Copyright © 2016 Community Consolidated School District 59, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences