Copy
View this email in your browser

For English please scroll down!

Kära <<First Name>>!

Vi befinner oss på Borntorpet i Skinnskatteberg. Solen skiner, luften är frisk och det är vårlöften i energin. Jag och Mats är här tillsammans med Staffan Hammers från Vipassanagruppen för att leda en tyst Yinyoga & Vipassana-retreat under denna Valborgs-helg (nästa tillfälle blir samma helg nästa år, vi öppnar anmälan någon gång i november). Retreaten är baserad på frivillig donation, man betalar självkostnadspris för mat, boende och kock. Det är viktigt för oss att även hålla i events som är tillgängliga för de flesta. Vipassanagruppens alla retreats är för övrigt donations-baserade.

Under de närmaste fyra dagarna ägnar vi oss åt sittande och gående meditation och några sköna Yinyoga-pass. Retreaten blev fullbokad på endast par dagar. Det tycks vara ett akut behov av reflektion, vila, tystnad och insikt. Stressen i samhället är påtaglig och jag och Mats är övertygade om att en stor orsak till den är den överdos av information som vi får i oss. Mobilen är nära till hands dygnet runt. Aldrig får sinnet vila, bara vara, hela tiden tar vi in ny information utan att kunna smälta allt. Det är svårt att självmant skiljas från vår käraste ägodel (kallas NoMo-fobia!).  
Under denna retreat uppmanade vi deltagarna att göra just det, att lämna in sin mobil till förvaring under dessa dagar. I fjol under samma retreat krävdes övertalning från vår sida, och trots det, var det inte alla som lämnade in mobilen. Denna gång lämnade alla in manicken, utan undantag. Och direkt vid överlämnandet hördes många sucka: ”jag känner mig redan avslappnad” eller” åh, så skönt att ni har den här ”tjänsten”. 
Överanvändning, som kan klassas som missbruk, av mobilen gör att vi kommer ifrån kroppen, ifrån jorden. Här på landet, i Bergslagens skogar får vi möjligheten att återvända till här och nu, till kroppen. Till jorden. Till verkligheten. 

Modul 3 & Jorden
På tal om jorden. För en vecka sedan avslutades vår tre dagar långa Modul 3,  där vi kopplar ihop Yinyoga och TKM (Traditionell Kinesisk Medicin). Och den sista dagen ägnades helt åt just elementet Jorden. Det är inte lätt att omvandla ett av världens äldsta, största och mest komplexa medicinska system till en helg-kurs och ändå få deltagarna att förstå essensen. 
Jana Särman, vår oerhört kunniga kinesiska läkare var med som vanligt, och vi båda kände att vi lyckades. Så tyckte även deltagarna. Många fick starka aha-upplevelser och insikter. Det var underbart att återse alla elever men en del av deltagarna (hela sju stycken) hade inte gått våra andra moduler och det var härligt att lära känna nya personer också. 
Vi koncentrerar oss alltså på meridianerna och på de Fem Elementen och sista dagen fokuserades på elementet Jord. 
Av en händelse, och ingenting vi visste förrän en av deltagarna uppmärksammade det, firades den internationella Jordens Dag just den sista dagen. En dag då vi ska tänka på, och ge vår energi till vår planet. Vi gjorde flera meditationer ledda av Jana på temat. 
Ännu en märklig och intressant sak är att vi precis den helgen gick in i Jordelementet (detta är en 18 dagars övergående mellanfas som går över i eld-elementet någon gång i mitten av maj). Jordelementet hör annars till sensommaren, som inom TKM är en egen årstid, men är alltså också ett slags mellan-element mellan årstider. Just nu är det därav extra viktigt att jorda sig. 
Vi bör tänka lite extra på hur vi äter, jag skriver ”hur” eftersom det är viktigare med vilken attityd vi äter en vad vi äter, själva maten vi äter. 
Att räkna, planera och kontrollera sitt matintag, exempelvis genom att vara besatt av att äta hälsosamt, räkna kalorier, näringsinnehåll etc, är ytterst ohälsosamt och gör så att vårt inre jordelement kan komma ur fas. Det är naturligtvis inte bra för detta element att äta hel/halvfabrikat och det som vi kallar ”onyttigt”. Men det är ännu värre att äta under stress, göra andra saker samtidigt och att ha ångest över det vi äter/inte äter. Helt enkelt att överanalysera och kontrollera matintaget.
En obalans kan yttra sig genom både fysiska (matsmältningsbesvär, acne, allergier, svaghet, ibland oförklarlig övervikt, undervikt) och mentala/känslomässiga problem (ångest, mycket tankar, oro, tvångstankar, sömnsvårigheter, besatthet av sitt yttre, osäkerhet, kroniskt bekräftelsebehov mm). Det finns alltså problem med ”smältandet” och ”närandet”. 
När vår inre Jord är i fas är vi grundade och tillfreds med vår kropp, vårt yttre och inre. Vi är mindre neurotiska och mer samlade och klara, vi tar hand om oss själva och vår omgivning på ett balanserat sätt. När jorden är i balans balanseras också de andra elementen. Därför är det just Jorden vi behöver få ordning på. Att slappna av gentemot vår kost, släppa kontrollen, men äta balanserat, alltså tre mål hemlagad mat om dagen, lugnar hela systemet. Enligt TKM (och Ayurvedan) är varm, tillagad och lättsmält mat, det allra bästa om man vi bli jordad. 
Undvik alltså för mycket kall, rå mat och välj soppor, grytor och ”mysig” varm, hemlagad mat just nu. 
Testa till exempel min Jord-soppa (den innehåller allt annat än just jord men är superjordande!). Inspirerad av de fantastiska soppor vi brukade äta till frukost/lunch i Burma har jag hittat på min egna favoritsoppa. Det som ytterligare jordar oss enormt är enligt Jana Särman yinyoga, oavsett pass. Men här har jag ändå satt ihop ett extra jordigt jordpass till er.

Workshops och Utbildningar
Under större delen av maj tar vi ledigt då vi åker till landet och bara är, skriver lite, går promenader och ja, jordar oss ännu mer. 
Sedan är det dags för våra populära grundmoduler (modul 1). Den första i Trondheim (25-27 maj) som är full, men det är en kort väntelista till den, och den andra i Malmö (lång väntelista) (8-10 juni). 
Den första modul 1 med mig och Mats som har platser i dagsläget är den i oktober i Stockholm.
I augusti (den 17:e - 19:e) kommer Erik Bergendahl att åter hålla denna modul 1, denna gång i Piteå på Anamcara Yoga. Anmälan kommer att bli öppen de nästkommande dagarna. Men du kan läsa om Erik här. Detta tillfälle är billigare än den där jag och Mats är med och undervisar. 

Vi rekommenderar att du anmäler dig snarast till den som passar om du vill komma med!
Våra få workshops på Atmajyoti i Stockholm denna termin är alla fullbokade utom en nyinsatt kort workshop på Altromondo i Stockholm den 13 juni (18.30-21.00) 
Kom ihåg att till alla workshops blir det nästan alltid avhopp sista/samma dag, alltså kan du komma till studion och (nästan) räkna med att komma med! 

Just nu pågår gående meditation här utanför vårt fönster. Deltagarna rör sig medvetet långsamt, och skulle man inte veta vad som pågick så ser det faktiskt ganska märkligt ut. Som att inte mycket händer, att man bara går fram och tillbaka. Samma sak med sittande meditation och lugn yinyoga. Skulle någon kika in genom fönster till salen där vi brukar sitta/yoga så skulle det se ut som att inte mycket händer. Men vi som har provat vet. Vi vet hur mycket som faktiskt händer. Hur mycket både sinnet och kroppen får ut av dessa stillsamma, men ack så effektiva metoder. Mindre stress, mera lugn, insikter och förståelse om sig själv och andra. Men framför allt - frihet. 

Så enkelt, så avskalat och därför så balanserande och - revolutionerande. 

Vi önskar er en mindful, grundad maj! 

Med yin-värme,
Magdalena och Mats


Här kan du läsa om Mailchimps integritetspolicy, och hur vi hanterar dina personuppgifter. Vill du inte längre få dessa Nyhetsbrev kan du klicka på "unsubscribe" längst ner i mejlet. 

 

Dear <<First Name>>!!

Right now we are at Borntorpet in Skinnskatteberg. The sun is shining, the air is fresh and it's spring in the energy. Me and Mats are here with Staffan Hammers from Vipassanagruppen to lead a silent Yinyoga & Vipassana retreat during this long weekend.
Over the next four days, all of us devote ourselves to sitting and walking meditation and some nourishing Yin yoga classes. The retreat was fully booked in just a few days. There seems to be an urgent need for reflection, rest, silence and insight. The stress in society is evident and me and Mats are convinced that one major reason for it is the overdose of all the information that get we in to our system. The mobile phone is at an arm length distance all around the clock. We never let the mind to rest, to just be, all the time we take in new impressions. It seams to be difficult for us to get separated from our devices. 
During this retreat, we urged the participants to do just that, handing in their dear belonging for storage during these days. Last year during the same retreat there was some persuasion from our side, and despite that not everyone handed in their mobile phones. This time, everyone left it without exception. And immediately many sighs were heard: "I'm already relaxed" or "oh so nice that you have this" service”. 
Overuse (which can be classified as addiction) makes us separated from the body, from the ground, the earth. Here in the countryside, in the forests of Bergslagen, we get the opportunity to return to here and now to the body. To the ground. To reality. 

The Earth Element
The Earth element belongs to late summer (Indian Summer), which is its own season according to TKM, but it is also a kind of ”in between” element, between the seasons. Right now we are entering Earth, and its extra important to ground ourselves.
We should think more about how we eat, I write "how" because it is more important with which attitude we eat then what we eat. Counting, planning and controlling the food intake, for example by being obsessed with health food, counting calories, nutritional content, etc., is extremely unhealthy and makes our inner Earth Element out of phase. Of course, its not good to eat semi-manufactured products and what we call unhealthy food. But it's even worse to eat under stress, do other things at the same time and have anxiety over what we eat/do not eat. Simply over analyze and control our food intake.
An imbalance in the Earth element can be expressed by both physical (indigestion, acne, allergies, weakness, obesity, underweight) and mental / emotional problems (anxiety, a lot of thoughts, depression, OCD, insomnia, obsession with our outlook, insecurity, chronic affirmative needs, etc.).
When the Earth element is in balance, the other elements are also balanced. Therefore, it’s extra important to settle our Earth. To relax our diet, let go of control and eat in a balanced manner, ie three times daily. According to TKM (and Ayurveda), warm, cooked, homemade food is the best for us if we want to get grounded. 
So avoid too much cold, raw food and choose soups, hearty casseroles and "cozy" warm homemade food right now.

For example, try my Earth Soup (its no soil in it though!). Inspired by the amazing soups we used to eat for breakfast / lunch in Burma, based on those I made my own favourite soup. 
Also, here I've put together a very simple Earth Element Yin-Sequence to practise whenever you feel off the ground and need more Earth Energy in your system;)

Right now, walking meditation goes on outside our window. The participants move consciously and slowly, and if one didn't know what was going on, it looks quite strange. Like not much is happening, they only go back and forth. Same thing with sitting meditation and calm Yin yoga. Should someone peek through the windows to the hall, it would seem that not much happens. But we who have tried it know. We know how much actually happens. How much both the mind and the body is relieved by  these quiet, but oh so effective methods. A deeper understanding into our own nature, calmness of the heart, less stress and, most importantly - freedom. 

So simple, so minimalistic and therefore so balancing and - revolutionary.

We wish you a Mindful, grounded May!

With warmth,
Magdalena and Mats

Here is how Mailchimp handles your personal data. If you don't want to get any more Newsletters from Yinyoga, please press "unsubscribe" at the bottom at this mail.

Copyright © 2018 Magdalena Mecweld, All rights reserved. If you do not wish to receive further content unsubscribe here.