Copy

Biuletyn Informacyjny URBACT maj 2019

W numerze:
Facebook
Twitter
Website
Email
Jak Dobra Praktyka URBACT w Łodzi rozwija się w ramach Sieci Wdrażania URBAN REGENERATION MIX? Jak są doświadczenia miasta Slatina w Rumunii z opracowywania Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej? Ne te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w majowym numerze Biuletynu.

To dopiero hit - URBAN REGENERATION MIX! 

Artykuł źródłowy: 
https://urbact.eu/listen-urban-regeneration-mix


Piotr Wołkowiński, Ekspert Wiodący sieci Urban Regeneration Mix, pokazuje przypadek Łodzi. Jej sukces w odnowieniu dzielnicy „Księży Młyn” służy jako przykład dla Sieci Transferu URBACT, w której skład  wchodzą miasta: Birmingham (Wielka Brytania), Baena (ES), Braga (PT), Bolonia (IT), Zagrzeb (HR) i Tuluza (FR).
 

Synteza Dobrej Praktyk URBACT


Przekształcanie w dużej mierze opuszczonego obszaru poprzemysłowego, zamieszkanego przez ponad 300 rodzin w nad wyraz dynamiczny obszar mieszkalnictwa społecznego o bogatej działalności, to ogromny sukces Łodzi na niewielkim obszarze zwanym „Księży Młyn”.Społeczna tkanka miejska została utrzymana, a renowacja budynków była możliwa dzięki bardzo skomplikowanej polityce przeprowadzek i tymczasowego zakwaterowania. Zmianą infrastrukturalnym towarzyszyły intensywne kontakty i silnie rozwinięte relacje towarzyskie mieszkańców, dzięki procesowi umiejętnej mediacji i przywództwa społecznego, a także poprzez budowanie lokalnych partnerstw z sektorem kreatywnym i przedsiębiorstwami.
 

Sieć


Birmingham (Wielka Brytania) i Baena (Hiszpania) dołączyły do Łodzi w pierwszej fazie sieci transferu URBACT. Do drugiej fazy, sieć przyjęła Bragę (PT), obszar metropolitalny Bolonii (IT), Zagrzeb (HR) i obszar metropolitalny Tuluzy (FR). Miasta te poszukują sposobów na radzenie sobie z zaniedbanymi obszarami miasta. Chociaż eksperymentują już od lat, nadal uważają, że muszą rozwijać swoje kompetencje w zakresie zintegrowanej rewitalizacji, poprzez:
  • ograniczanie silosowości, z którą boryka się administracja miasta w swoich strukturach i w stosunku do partnerów,
  • osiągnięcie odpowiedniego miksu społecznego poprzez zapobieganie gentryfikacji oraz włączenie obywateli w tryb współpracy.
 

Kontekst miasta Dobrej Praktyki


Łódź to miasto w środkowej Polsce, położone około 120 km na południowy zachód od Warszawy. Znana z przemysłu filmowego oraz produkcji tekstyliów, Łódź przeszła bardzo poważne kryzysy w XX wieku: na skutek II wojny światowej miasto straciło kreatywną i przedsiębiorczą ludność żydowską oraz niemiecką. Uchodźcy z innych części Polski, szukający miejsca do zamieszkania, pochodzili głównie ze wsi. Brak inwestycji w budynki, których większość została znacjonalizowana po wojnie, w ciągu 40 lat reżimu komunistycznego, doprowadziło do ogromu zaniedbań na terenie miasta. Przemysł włókienniczy umknął do Azji w latach 90-tych.Jednak potencjał miasta jest ogromny. Posiada kilkaset zabytkowych budynków i pałaców oraz ludność 700 tys. mieszkańców. Posiada również najdłuższą ulicę handlową w Europie (4,2 km), która została poddana renowacji i jest częściowo deptakiem. Łódź utrzymuje silną pozycję lidera w branży filmowej i sztukach kreatywnych. Prawie wszyscy znani polscy producenci i aktorzy nauczyli się zawodu w Łodzi (Wajda, Kieślowski, Zanussi…).

Miasto leży w pobliżu stolicy, dzięki szybkiemu połączeniu kolejowemu oraz znajduje się na skrzyżowaniu głównych autostrad. Łódź wykazała się dużą zdolnością do współpracy z prywatnymi inwestorami podczas modernizacji budynków przemysłowych, tworzeniu miejsc pracy i utrzymywaniu budynków w dobrym stanie (Monopolis, Manufaktura, lofty w fabryce Scheiblera itp.).


Przed odnowieniem


Po odnowieniu
 

Podjęta inicjatywa


Łódź posiada 45 000 mieszkań i budynków, prawie dwa razy więcej niż większość innych polskich miast. Wykorzystując własne środki finansowe, miasto wdrożyło szerokie działania renowacyjne, w celu odnowienia ponad 200 najważniejszych zabytkowych kamienic. Ten ogromny wysiłek był powszechnie uważany za bardzo śmiały i pokazał zdolność miasta do radzenia sobie samemu.

Łódź wyciągnęła wnioski z tego doświadczenia: mieszkania w budynkach były często zbyt duże w stosunku do zdolności finansowych lokatorów, a prace budowlane musiały być bardzo dokładne, ponieważ infrastruktura była w większości w bardzo złym stanie. Strategia rewitalizacji miasta stała się znana jako „Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”.

Dzięki wykorzystaniu środków unijnych polski rząd poszedł o krok dalej i uruchomił projekt pilotażowy dla Łodzi oraz dwóch innych polskich miast: Wałbrzycha i Bytomia. Strategia łódzka ma na celu poprawę dobrobytu mieszkańców, zmniejszenie odpływu obywateli oraz poprawę infrastruktury miasta.


 
Łódź opracował delimitację zdegradowanej części miasta, która ma zostać poddana rewitalizacji: obszar obejmuje 4 405 arów, 21 000 budynków i dotyczy 20% ludności miasta. Stare centrum miasta podzielone zostało na 20 kwartałów, z których 8 jest obecnie poddawanych rewitalizacji o łącznym budżecie 250 milionów EURO.
  

Eksperymentalny pilotaż
 
Budynki „Księżego Młyna” były w centrum zainteresowania miasta oraz miejskich aktywistów od około 2007 roku. Po kilku wstępnych spięciach, miasto postanowiło utrzymać teren jako własność publiczną i przygotowało strategię: „Szlakiem architektury włókienniczej: rewitalizacja Księżego Młyna”.
Skupiono się na następujących elementach: utrzymaniu mieszanej tkanki społecznej składającej się ze długoletnich mieszkańców oraz nowych użytkowników tej przestrzeni, wprowadzeniu kreatywnych profesjonalistów, utworzeniu Szkoły Dizajnu, w ramach Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, opracowaniu ścieżek rowerowych i termomodernizacji budynków, przy zachowaniu ich historycznych walorów.

Ustanowiony przez miast koordynator podszedł do tych wyzwań, na zasadzie „realizowania  i eksperymentowania”. Analiza podziemnego systemu wodociągowego i drenażu wykazała naglącą potrzebę odnowienia budynków, renowacji dachów i aranżacji wnętrz była impulsem rozpoczynającym prace budowlane. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń było warunkiem narzuconym przez miasto.

Wszystkie wspólnoty mieszkaniowe dołączyły do projektu jako partnerzy w celu poprawy jakości powietrza, przyłączając się do miejskiego systemu ogrzewania i innym podobnym działaniom.

Wiele czasu poświęcono na poznanie mieszkańców i indywidualne zrozumienie ich potrzeb. Podczas prac budowlanych niektórzy ludzie zostali przeniesieni do tymczasowych kwater, które zostały wcześniej odnowione na tym samym terenie. Jednocześnie kierownik projektu zachęcał szereg profesjonalistów (projektantów mody, kawiarnie, artystów i drukarzy) do urządzenia swoich miejsc pracy w okolicy, z bardzo dobrym skutkiem.
 
Dziś obszar ten jest klasyfikowany jako zabytek historyczny i jest otwarty dla zwiedzających, ma nawet własne biuro turystyczne, stając się znaną atrakcją miasta. Był to proces, który stał się jednym z wielu Dobrych Praktyk URBACT: utrzymanie miksu społecznego oraz procesów partycypacyjnych.
 

 

Zwrócić miasto mieszkańcom


Rewitalizacja centrum Łodzi to zupełnie inna skala. Specjalna dyrekcja ds. rewitalizacji koordynuje prace infrastrukturalne i zatrudnia mediatorów różnego rodzaju. Jak mówi pan Rosicki, zastępca burmistrza ds. rewitalizacji: „Ten proces jest głównym priorytetem samorządu lokalnego”.

Mediatorzy (20 osób) próbują wprowadzić pozytywną zmianę w życiu ludzi, pomagając im w nauce funkcjonowania administracji miasta i pomagając w rozwiązywaniu ich problemów lub wspierając ich w uzyskaniu wstępnego finansowania ich działań społecznych. W kolejnym kroku staną się przedstawicielami miasta w zasiedlonych, odnowionych kamienicach.

Miasto opracowało również działania takie jak: szkolenie setki urzędników służby cywilnej i partnerów zainteresowanych budowaniem nowych relacji z obywatelami, koordynacja interdyscyplinarna, opracowywanie strategii ponownego zasiedlania i zagwarantowanie rzeczywistego miksu społecznego w zrewitalizowanych kwartałach miasta.
 

Aspiracje do przeniesienia
Miasta partnerskie w Sieci pomimo zupełnie innych realiów i rozmiarów, współdzielą doświadczenia i doszły do podobnych wniosków na temat swoich wyzwań. Wszystkie władze lokalne chcą poprawić sposoby komunikacji z mieszkańcami. Chcą promować wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, ale są bardzo zmartwione, a według Lloyd Broad, szefa ds. zatrudnienia, umiejętności i spraw międzynarodowych w Birmingham, wszyscy chcą priorytetowo traktować „cel moralny i integralnie współczujący” działań rewitalizacyjnych. Biorąc pod uwagę 50% cięcia w finansowaniu przez władze centralne władz lokalnych w Wielkiej Brytanii, dla wybranych członków Rady Birmingham najważniejszym elementem rewitalizacji jest finansowanie, tak aby kompetencje społeczności lokalnej stały się wystarczająco silne, aby mogły działać samodzielnie i te działania utrzymać. Są również bardzo zaniepokojeni wynikami i wpływem tych działań, chcąc wiedzieć, czy nieliczne pozostawione środki finansowe mają realny wpływ na społeczności.

Jesus Rojano Aguilera, burmistrz Baeny, jest bardzo zaniepokojony wieloma aspektami kwestii integracji:
  • jak ulepszać elementy zarządzania integracją w swoim mieście,
  • jak zintegrować stare miasto z nowym miastem,
  • jak zintegrować dzielnicę San Pedro ze starym i nowym miastem.
 

Pierwszy krok w kierunku przekazania Dobrej Praktyki URBAN REGENERATION MIX


Sieć skoncentruje się na tworzeniu trwałych zmian w kierunku dobrobytu obywateli, poprzez inicjowanie działań które staną się trwałe i samowystarczalne oraz wzmocnią odpowiednie osoby i społeczności w ich nowych rolach na podstawie Dobrej Praktyki z „Księżego Młyna”.
Zostanie to zrobione dzięki przywiązaniu większej wagi do pomiaru wpływu i zarządzania jako procesu ciągłego.
 
Miasta uświadomią sobie także swoją rolę pośrednika w relacjach z mieszkańcami, stając się bardziej operacyjnymi dzięki zbiorowej pracy nad zestawem kompetencji przydatnych w rewitalizacji (urzędnicy miejscy i inni interesariusze), standardami komunikacji, analizą, modelem i wykorzystaniem pośredników / mediatorów, polityką i instrumentami partycypacyjnymi, zapewnienie miksu społecznego - poprzez odpowiedzialność, przedsiębiorczość i zatrudnienie, wielopoziomowe i zintegrowane formy zarządzania oraz przygotowanie władz publicznych w najlepszy możliwy sposób, aby móc pełnić swoje role jako pośrednicy w zakresie współtworzonej polityki rewitalizacji.***
 
Zapraszamy do wizyty na stronę projektu: URBAN REGENERATION MIX


 


Piotr Wołkowiński
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Share Share

Zmniejszenie zatłoczenia dla zdrowszego i bogatszego miasta 

Artykuł źródłowy: 
https://urbact.eu/reducing-congestion-healthier-wealthier-city


Gmina Slatina (RO) opracowuje długoterminową strategię oczyszczenia dróg miasta i zachęca do korzystania z transportu publicznego. Dzięki uczestnictwu w sieci URBACT CityMobilNet utworzyli lokalną grupę w celu sfinalizowania swojego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (Sustainable Urban Mobility Plan) i otrzymali fundusze unijne na budowę floty autobusów hybrydowych.
 

Slatina to miasto sparaliżowane przez ruch uliczny. W badaniu z 2017 r. zaledwie 8,5% mieszkańców podróżowało głównie środkami transportu publicznego i 0,7% rowerem, a 48% uznało samochody osobowe za główny sposób podróżowania. Zanieczyszczenie powietrza, hałas i wysoka częstotliwość wypadków należą do najpoważniejszych konsekwencji tej sytuacji. Jednak przeciążenie ma również wpływ na gospodarkę lokalną i regionalną. Firmy walczą o transport dóbr przez obszar miejski, podczas gdy konsumenci utykają w wolno poruszających się kolejkach. Poprawa mobilności w mieście stała się pilnym priorytetem ze względu na zdrowie publiczne, ale także aby uczynić miasto sprawniejszym jako centrum handlowe i logistyczne.

Poprzez uczestnictwo w sieci URBACT CityMobilNet gmina Slatina podjęła pierwsze kroki w budowaniu bardziej zrównoważonego modelu transportu. „Nikt nawet nie pomyślał o tych pytaniach” - mówi Cristiana Serban, kierownik ds. publicznych w Urzędzie Miasta Slatina. „Zaproponowaliśmy pierwszy w mieście dokument dotyczący mobilności w mieście”. Długofalowym celem było opracowanie formalnego Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w celu ubiegania się o europejskie fundusze na rozpoczęcie długoterminowej transformacji. Głównym oczekiwaniem Slatiny od programu URBACT była pomoc techniczna w projektowaniu planu, ale także wsparcie w promocji projektu.
 

Identyfikacja problemów i rozwiązań z dużą grupą lokalną


Po przystąpieniu do URBACT, miasto utworzyło grupę lokalnych interesariuszy (Lokalna Grupa URBACT), której zadaniem było przeprowadzenie burzy mózgów w kierunku Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Zgromadzono znacznie więcej niż oczekiwano, bo aż 97 osób, od urzędników publicznych ds. transportu, po służby bezpieczeństwa, przedstawicieli sektora edukacji, organizacje pozarządowe oraz media. Obejmowały one również lokalne i międzynarodowe przedsiębiorstwa, którym poprawa transportu przyniosłaby korzyści.„Byliśmy szczególnie zaskoczeni liczbą obywateli, którzy zdecydowali się wziąć udział” - mówi Serban. „Mieliśmy kilka osób nie będących specjalistami którzy przychodzili i uczestniczyli na każdym spotkaniu”.

Wielkość i różnorodność grupy spowodowały szerokie rozpoznanie problemów, ale przyniosło również wyzwania związane z racjonalizacją danych. Używając technik zalecanych przez URBACT, takich jak definiowanie problemów (przyczyn i konsekwencji), zdobytych podczas międzynarodowych warsztatów z miastami partnerskimi CityMobilNet,
Lokalna Grupa URBACT była w stanie zidentyfikować wspólne skargi w różnych grupach interesariuszy. Umożliwiło im to stworzenie pełnego obrazu problemów. „Zwykle nie dostrzegamy punktu widzenia społeczności, tylko ich reakcję po wprowadzeniu rozwiązań” - mówi Claudiu Dascalu, szef Wydziału Ulic, Parkowania i Oświetlenia w mieście. „URBACT był inny. Z mojej perspektywy praca z ludźmi z Lokalnej Grupy URBACT dowiodła, że dobre pomysły mogą pochodzić zewsząd, a niekoniecznie od specjalistów. Były to skuteczne spotkania, które zaowocowały kompleksowym zestawem działań.”
 

Edukacja publiczna


Po miesiącach przygotowań, gmina zebrała liczne proponowane działania w ramach Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej, który został ukończony przed terminem w październiku 2017 r. Dokument zawierał między innymi strategię poprawy systemu drogowego i otwarcia nowych ścieżek rowerowych. Jego priorytetem była jednak modernizacja transportu publicznego. Przedstawiono plany i koszt floty autobusów hybrydowych, bezpłatne wifi na wszystkich przystankach i nowy system zarządzania transportem. Gmina mogła zapewnić finansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 19 774 100 EUR, a obecnie pracuje nad wdrożeniem ambitnej strategii.„Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej działa pełną parą”, potwierdza Birin Adrian-Ciprian, Kierownik Wydziału Urbanistyki Slatina. „Spotkaliśmy się z inżynierami, specjalistami w dziedzinie transportu drogowego i mobilności, aby ukształtować ścieżki rowerowe i system transportu publicznego. Podejmujemy wszelkie niezbędne kroki, aby wdrożyć rozwiązania określone przez zainteresowane strony”. Zgodnie z prognozami gminy wdrożenie strategii powinno przynieść znaczące zmniejszenie poziomu CO 2 oraz zdrowsze, bardziej przyjazne dla środowiska miasto. Minimalne ambicje to podwojenie wykorzystania transportu publicznego do 16% w następnej dekadzie - skromny cel, ale taki, który utorowałby drogę do dalszych zmian w przyszłości.


Rozwiązania dot. ruchu drogowego zaczerpnięte z miast partnerskich


Wpływ CityMobilNet nie rozpoczął się i nie zakończył wraz z planem mobilności. Natychmiastowa potrzeba zmniejszenia zatłoczenia w gminie będzie wspierana przez budowę centralnej sterowni, w której można zintegrować różne środki ransportu. Inicjatywa ta opierała się na przykładzie partnerów z Aix-Marseille-Provence (obszar aglomeracyjny na pou Francji). Slatina stworzyła także projekt promujący chodzenie do szkoły, oparty na udanej praktyce którą się podzieliło miasto Bielefeld (DE). Jest to część bardziej ogólnego wysiłku na rzecz zmiany nastawienia społeczeństwa do mobilności poprzez interwencje edukacyjne i kulturalne. „Praca z URBACT była powiewem świeżego powietrza”, podsumowuje pani Serban, „jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia o mobilności poprzez krajową i lokalną biurokrację, ale w tej sieci zainspirowały nas miękkie środki wspierające naszą pracę. CityMobilNet naprawdę pomógł nam przyspieszyć nasze działania ”.
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Share Share
PARADOKS MIESZKALNICTWA: CO MOGĄ CZYNIĆ GMINY?

Negatywne konsekwencje finansjalizacji* mieszkalnictwa można odczuć przede wszystkim na poziomie lokalnym, na miejskich rynkach mieszkaniowych. Zatem kluczowe pytania to: co robią lokalne gminy? Lub w jakim stopniu można rozwiązać rosnący problem niedostępności tanich mieszkań na szczeblu lokalnym?

*proces, w którym rynki finansowe determinują zachowania wszystkich podmiotów.

Zapraszamy do lektury artykułu w języku angielskim:
http://urbact.eu/urbinclusion-3rd-transnational-meeting-turin-0
Inspiracja Zielonego Tygodnia UE: 5 sieci do obejrzenia

Ania Rok, ekspert programu URBACT, przygląda się bliżej 5 najbardziej przyjaznym środowisku sieciom URBACT.
 
Czy słyszałeś tysiące młodych ludzi na całym świecie wzywających nas do poważnego traktowania kryzysu klimatycznego? Najwyższy czas, żebyśmy przestali się usprawiedliwiać i zaczęli działać. Sieci Transferu URBACT oferują konkretne przykłady tego, w jaki sposób każde miasto może przyczynić się do bardziej zrównoważonej przyszłości.
 

Zapraszamy do lektury artykułu w języku angielskim:
https://urbact.eu/eu-green-week-networks
Jak miasta mogą towarzyszyć praktykom zmian konsumenckich 

Marcelline Bonneau wyjaśnia dlaczego warto zmieniać nawyki, wprowadzać  innowacyjne zachęty i jakie są korzyści płynące z gospodarki o obiegu zamkniętym.
 
Kto nie próbował pozbyć się starych nawyków, czy to w odniesieniu do sposobu, w jaki jemy, śpimy, wzajemnie na siebie oddziałujemy, pracujemy, podróżujemy czy uprawiamy sport? Kto nigdy nie zetknął się z koniecznością porzucenia ustalonych procedur na rzecz nowo przyjętych? Kto nie zmagał się ze złożonością mechanizmów psychologicznych, społecznych, technologicznych i związanych z infrastrukturą, które utrudniają wprowadzenie zmian?

Zmiana jest rzeczywiście trudna. Przyjęcie nowych praktyk konsumpcyjnych w celu wsparcia przejścia na model społeczeństwa niskoemisyjnego jest jeszcze trudniejsze w „ społeczeństwie konsumenckim”.
 
Zapraszamy do lektury artykułu w języku angielskim:
https://urbact.eu/cities-accompany-consumer-change
Czy Europa może być zrównoważona do 2030 r.? Tylko jeśli miasta przetrą szlaki

Niedawne sprawozdanie Komisji Junckera na temat zrównoważonego rozwoju okazało się niewystarczające w kontekście sytuacji kryzysowej. Miasta muszą koordynować działania, aby zapewnić lepszą przyszłość swoim obywatelom.
 

W styczniu Komisja Europejska opublikowała długo oczekiwany dokument otwierający debatę, w którym przedstawiono strategię UE na rzecz rozwiązania dwóch największych zagrożeń naszych czasów: ubóstwa i zmian klimatu. Trzyletni okres tworzenia dokumentu potwierdza zobowiązanie Unii do budowania zrównoważonej gospodarki do 2030 roku. Odwołując się do 17 celów zrównoważonego rozwoju ONZ (tzw. SDG), raport określa kilka obszarów, w które należy inwestować. Gospodarka o obiegu zamkniętym, cyfryzacja i zielona mobilność są wyodrębnione jako szczególne priorytety, które powinny zostać włączone do szerszego „globalnego planu kryzysowego”. Jak wyjaśniono w artykule, taki plan nie skupia się jedynie na zapobieganiu katastrofie, ale też na poprawie jakości życia wszystkich żywych istot.


Zapraszamy do lektury artykułu w języku angielskim:
https://urbact.eu/europe-sustainable-2030-cities-lead-way
Tłumaczenie i redakcja biuletynu:
Aldo Vargas-Tetmajer – koordynacja
Karol Bury
Małgorzata Surmacz
URBACT to europejski program wymiany doświadczeń i wyników badań, promujący zrównoważony rozwój miast.

URBACT umożliwia miastom współpracę na rzecz opracowywania rozwiązań głównych problemów miast, podkreślając rolę, jaką odgrywają miasta w stawianiu czoła coraz bardziej kompleksowym problemom społecznym. Program pomaga miastom w szukaniu rozwiązań pragmatycznych, nowych i zrównoważonych oraz integrujących aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

URBACT umożliwia miastom wymianę przykładów dobrej praktyki i wniosków z wdrażania projektów w środowiskach wszelkiego rodzaju fachowców, zaangażowanych do realizacji polityki miejskiej w całej Europie.

W programie URBACT uczestniczy 550 miast, 29 krajów i 7.000 aktywistów.

urbact.eu/urbact-polska
www.urbact.pl
Copyright © 2020 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


usuń subskrypcje    ustawienia subskrybcji

Email Marketing Powered by Mailchimp