Copy

Biuletyn Informacyjny URBACT czerwiec 2019

Facebook
Twitter
Website
Email
W numerze:
Jak MŚP mogą skorzystać na ułatwieniach w dostępie do rynku lokalnych zamówień publicznych? Jakie są sposoby na ożywienie pustych przestrzeni? Co to są Miejskie Laboratoria URBACT i jak pomagają uaktualnić europejską politykę miejską? Ne te i inne pytania znajdziecie odpowiedź w czerwcowym numerze Biuletynu.

Angażowanie MŚP do udziału w zamówieniach publicznych: Kluczowe wyzwanie Koszalina

Artykuł źródłowy: 
https://urbact.eu/engaging-smes-participate-public-procurement-koszalin%E2%80%99s-key-challenges 


Statystyki z Unii Europejskiej, Polski i lokalnych analiz Miasta Koszalin pokazują, że nadal niski odsetek udziału małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych. Powodami tej sytuacji to z jednej strony niska świadomość przedsiębiorców, z drugiej złożone i trudne prawo zamówień publicznych. Są to kluczowe wyzwania, na które powinniśmy szukać odpowiedzi. 

Zwiększenie świadomości wśród wszystkich uczestników procesu na temat roli, którą mogą odegrać zamówienia publiczne ma wpływ na wprowadzenie korzystnych zmian w otoczeniu prawnym i ułatwieniu osiągnięcia celów projektu „Making Spend Matter”. 

W procedurach przetargowych często zachodzą sytuacje w których składana jest tylko jedna oferta lub w ogóle żadne nie są składane. Jak pokazują doświadczenia członków Lokalnej Grupy URBACT Miasta Koszalina, niski poziom uczestnictwa lokalnych przedsiębiorców w przetargach występuje nie tylko w sytuacjach, w których zamawiane są towary, usługi lub roboty budowlane, które nie są oferowane przez lokalne firmy, ale także w tych, w których wiadomo, że koszalińskie firmy mogłyby zostać kontrahentami. 

Dlatego pierwszym wyzwaniem, na które musimy zareagować, jest brak świadomości. Koszalińscy przedsiębiorcy są w dużej mierze nieświadomi, jak dużą część rynku stanowią zamówienia publiczne i że udział w nich, może stać się okazją na nowy impuls rozwoju dla ich firm. Nie wiedzą oni, jakie towary, usługi lub roboty są zamawiane w ciągu roku przez urząd miasta i inne ważne (w projekcie zwane „kotwicowymi”) instytucje publiczne z obszaru ich działalności. Nie wiedzą, gdzie szukać takich informacji i jak uczestniczyć w zamówieniach publicznych, zwłaszcza gdy dotyczy to mikro i małych przedsiębiorstw o ograniczonych zasobach i potencjale organizacyjnym, które dominują na lokalnym rynku. 

Podobnie lokalne instytucje publiczne nie mają wystarczającej wiedzy na temat tego, jakie towary i usługi miejscowe firmy mogą świadczyć, w szczególności w związku z zamówieniami publicznymi poniżej progu krajowego 30.000 euro netto, który nie podlega przepisom prawa zamówień publicznych, w których podmioty publiczne mogą być bardziej elastyczne i mogą stosować procedury wewnętrzne. 

Na to wyzwanie można odpowiedzieć na szczeblu lokalnym, współpracując jako podmioty zamawiające w lokalnej grupie URBACT z przedstawicielami tych organizacji, które zrzeszają i wspierają przedsiębiorców, zwiększając jednocześnie świadomość MŚP i podmiotów publicznych, między innymi poprzez informowanie oraz promowanie udziału w zamówieniach publicznych, tworzenie edukacyjnych i informacyjnych stron internetowych, katalogów lokalnych przedsiębiorstw i profili zamawiających. 

Tradycyjne, polskie prawo związane z zamówieniami publicznymi stanowi kolejne kluczowe wyzwanie. Charakteryzuje się tym, że jest znacznie bardziej rygorystyczne i zbiurokratyzowane w porównaniu z prawem unijnym.

Jest to wynik doświadczeń z przeszłości i kultury prawnej państwa, związanej z niewystarczającym poziomem zaufania publicznego, w wyniku czego system legislacyjny i administracyjny koncentruje się bardziej na samym procesie administracyjnym niż na jego celu. Efektem tego, są drobiazgowe i często zmieniające się przepisy oraz rozszerzone procedury kontroli, a także nierówność między stronami uczestniczącymi w procesie zamówień publicznych. 

Jest to wyzwanie, na które można odpowiedzieć tylko częściowo na poziomie lokalnym. Na przykład, można próbować podnieść kompetencje przedsiębiorców, organizując szkolenia w celu zwiększenia ich wiedzy i wzmocnienia ich potencjału. Instytucje publiczne w Koszalinie mogą jednak uprościć procedury i ułatwić MŚP dostęp do procedur udzielania zamówień opartych na ustawie o zamówieniach publicznych tylko w zakresie dozwolonym przez prawo krajowe.   

Niemniej jednak, to rząd zaczyna dostrzegać potencjał miejsca zamieszkania w zamówieniach publicznych, które mogą być czymś więcej niż tylko zbiorem procedur mających na celu wyłonienie wykonawców usług publicznych. Rząd chciałby, aby przetargi nie były już celem samym w sobie, lecz stały się narzędziem, które kieruje tym ogromnym strumieniem wydatków publicznych w sposób stymulujący wzrost innowacyjności i realizację innych strategicznych celów gospodarczych i społecznych. Pomocny przy tym może być większy udział MŚP, które reagują na zmiany znacznie bardziej elastycznie i które dominują w gospodarce. 

Z tego właśnie powodu, nowo utworzone Ministerstwo Przedsiębiorczości opracowało całkowicie nowy projekt ustawy o zamówieniach publicznych, który ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r. Wprowadzany zostanie do polskiego prawa kompleksowy pakiet rozwiązań umożliwiający promowanie MŚP na rynku zamówień publicznych, który idzie dalej niż obowiązkowe ułatwienia dla MŚP wdrażane dyrektywami UE od 2014 r. (w tym zakaz związany z formułowaniem nadmiernych warunków ekonomicznych uczestnictwa w postępowaniu, zalecenia dotyczące podział kontraktów na mniejsze partie, elektronizacja procesu). 

Pakiet obejmuje między innymi znaczne uproszczenia podstawowej procedury krajowej dla zamówień powyżej kwoty 30.000 euro i tych które nie przekraczają progów określonych przez Unię Europejską, katalog niedozwolonych klauzul wprowadzanych w umowach mających na celu wyrównanie nierównowagi między stronami, potrzeby indeksacji cen w przypadku umów na okres przekraczający jeden rok, obowiązkowych zaliczek i płatności okresowych lub postępowania pojednawczego w celu rozstrzygania sporów między stronami procesu. 

Postępująca ewolucja świadomości zamawiających i MŚP w związku z rolą zamówień publicznych oraz następujące korzystne zmiany w otoczeniu prawnym niewątpliwie stanowią duże ułatwienie w realizacji projektu „Making Spend Matter” przez Miasto Koszalin. 

 

A. Taylor 

Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Share Share

Cztery sposoby, w jakie miasta ożywiają puste przestrzenie 

Artykuł źródłowy: 
https://urbact.eu/cities-bringing-life-empty-spaces

 

Nowy zbiór w zasobach online programu URBACT Remaking the city zawiera wybrane rozwiązania dotyczące przestrzeni miejskiej: http://remakingthecity.urbact.eu/ 


Miasta w całej Europie szukają sposobów na lepsze wykorzystanie pustych budynków i przestrzeni. Wiele z nich znalazło proste, innowacyjne sposoby sprowadzenia ludzi, firm i zróżnicowanych form wykorzystania przestrzeni z powrotem do nieużywanych budynków biurowych, terenów poprzemysłowych i dzielnic mono-funkcyjnych. 

 

Nowy zbiór online URBACT „Remaking the city” przedstawia szereg takich rozwiązań związanych z przestrzenią miejską. Przykłady tam zamieszczone dotyczą różnych etapów procesu planowania urbanistycznego oraz rodzajów problemu: pustostany lub nieużywane budynki, obszary niewykorzystane, zdegradowane odizolowane obszary, obszary monofunkcyjne i obszary niezrównoważone. 

Ekspert miejski Ivan Tosics założył stronę internetową we współpracy z Nilsem Schefflerem z sieci URBACT 2nd ChanceFrançois Jégou z sieci URBACT REFILLMaarten van Tuilj z URBACT sub>urban. Na tej stronie ekspert dzieli się czterema sposobami, w jakie miasta są lepiej połączone z mieszkańcami i innymi zainteresowanymi stronami, mającymi krok po kroku tchnąć życie w zaniedbane budynki i przestrzenie: 

1. Organizacja działań kulturalnych, mających ponownie umieszczać puste miejsca na mapie.
Obszar portowy w Caen (FR) stał się po zamknięciu stoczni strefą z zakazem ruchu. Pierwszym krokiem w kierunku zmiany był „marketing terytorialny”, mający na celu przyciągnięcie ludzi z powrotem - przynajmniej do jego bezpiecznych części. Miasto organizuje wydarzenia artystyczne i kulturalne, takie jak spacery, przejażdżki rowerowe, spływy kajakowe i wizyty na miejscu z przewodnikiem. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu, w budynkach poprzemysłowych pojawiły się tymczasowe formy użytkowania. 

2. Utworzenie agencji, która pomoże start-upom i rodzinom przeprowadzać się do nieużywanych budynków 

W Bremie (DE) gmina zawarła umowę z organizacją pozarządową działającą jako agencja pośrednicząca łącząca właścicieli pustych nieruchomości z przedsiębiorcami i innymi osobami, które mogłyby korzystać z tych przestrzeni. Agencja inicjuje i wspiera projekty tymczasowego użytkowania w całym mieście, pomagając lokalnemu biznesowi, rozwijając biedne dzielnice i obniżając koszty bieżące. 

Chemnitz (DE) utworzyło publiczną agencję konsultingową, która pośredniczy między właścicielami zabytkowych budynków mieszkalnych a inwestorami, zapewniając tym samym niedrogie mieszkania i miejsca pracy. Dotacje są przekazywane na rzecz najbardziej potrzebujących budynków, a umowy podpisane z nowymi właścicielami, aby zapobiec spekulacjom. 

3. Wsparcie organizacji pozarządowych łączące tymczasowe projekty kulturalne z pustymi nieruchomościami 

W Rydze (LV), podczas gdy wiele budynków pozostawiono pustych i zaniedbanych po kryzysie finansowym w 2008 r., sektor kultury rozwijał się dynamicznie i potrzebował przestrzeni. Było tylko kilka lokalnych projektów tymczasowego użytkowania, nieznanych większości właścicieli nieruchomości. Ale aktywiściskupieni w inicjatywie Free Riga coraz częściej współpracowali z gminą – doprowadzając w końcu do powstania organizacji pozarządowej Free Riga zajmującej się pośredniczeniem i poszukiwaniem projektów kulturalnych w celu dopasowania do pustych przestrzeni oferowanych przez właścicieli publicznych i prywatnych. 

4. Zapraszanie uczniów do remontu mieszkań socjalnych - i nauka nowych umiejętności 

Porto (PT) uruchomiło letnią szkołę dla studentów architektury, projektowania i budownictwa w celu odnowienia domów, centrów kultury i przestrzeni publicznych. Program edukacyjny łączy teorię zrównoważonej architektury z praktycznymi pracami budowlanymi. Pewnego lata, 40 zagranicznych studentów wyremontowało dużą nieruchomość, której właściciela nie było stać na prace remontowe - zapewniając nowe, niedrogie mieszkania rodzinne. Ścisła współpraca między administracją publiczną a służbami socjalnymi była niezbędna przed, podczas i po remoncie, jak również umowa z właścicielem, która uniemożliwiła spekulację. 

Zapraszamy do odwiedzenia strony Remaking the city i zobaczenia wywiadu z Ivanem Tosicsem na temat projektu. 

Przedstawienie musi trwać

Czy znacie ciekawe przykłady europejskich miasta umożliwiających wykorzystanie pustych przestrzeni lub opuszczonych nieruchomości? URBACT szuka dobrych praktyk! Chodzi o to, aby wzbogacić stronę Remaking the city i zainspirować praktyków miejskich do wprowadzania zmian na rzecz lepszych miast. Zapraszamy do wniesienia swojego wkładu w Remaking the city

  

Amy Labarrière 

Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
+1 +1
Share Share

Miejskie laboratoria programu URBACT: Odświeżenie europejskich zasad polityki miejskiej  

Artykuł źródłowy: 
https://urbact.eu/urbact-city-labs-refreshing-europe-urban-policy

 

Karta Lipska z 2007 r. ustanowiła zasady polityki miejskiej Unii Europejskiej. Przed prezydencją UE w 2020 r. Niemcy chcą uaktualnić ten kluczowy dokument. Miejskie Laboratoria URBACT, nawiązując do zasad Karty wspierają ten proces. Laboratoria pozwolą zweryfikować to co działa, z czym miasta się zmagają i jak możemy wzmocnić ich potencjał do stworzenia świetlanej, zrównoważonej przyszłości.  

 

Karta Lipska

Co przychodzi na myśl, kiedy zastanawiamy się nad skuteczną polityką miejską? Prawdopodobnie powiemy, że powinna być zrównoważona, skoncentrowana na jak najlepszym wykorzystaniu zasobów i poszanowaniu środowiska. Zapewne dodamy, że do procesu decyzyjnego powinny zostać zaangażowane różne szczeble administracji, włączając w to same miasta. Z uwagi na to, że zaufanie do polityków jest rekordowo niskie, możemy również podkreślić potrzebę partycypacji w tych procesach, szczególnie dotyczy to zaangażowania obywateli.  

W 2007 r. zasady takiego podejścia do polityki miejskiej zapisano po raz pierwszy w spójnym dokumencie UE. Podczas niemieckiej prezydencji w UE w Karcie Lipskiej zawarto model skutecznej polityki miejskiej: zrównoważonej, zintegrowanej, partycypacyjnej, wielopoziomowej. Wiele z tego, co przewidywano w Karcie znalazło swoje potwierdzenie. Na przykład możemy zobaczyć, że te zasady zostały odzwierciedlone w celach zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) i agendzie miejskiej dla UE, które stanowią odniesienie dla znacznej części naszej pracy w miastach.  

URBACT City Labs  

W drugiej połowie 2020 r. Niemcy ponownie przejmą prezydencję w UE. W oczekiwaniu na to trwają prace nad odnowieniem roli Karty Lipskiej w Europie roku 2020 i następnych latach.  

URBACT wesprze ten proces poprzez szereg tzw. Miejskich Laboratoriów powiązanych tematycznie z zasadami Karty Lipskiej. Pierwszy, zajmujący się zasadą partycypacji, odbył się w Lizbonie (PT) we wrześniu 2018 r. Drugi, w Brukseli (BE) w dniach 2 i 3 lipca zajął się zasadą zrównoważonego rozwoju. Najbliższe odbędzie się w Warszawie w dniach 24 i 25 października i poświęcone zostanie zintegrowanemu podejściu w zarządzaniu miastem. 

Ostatnie Laboratorium Miejskie odbędzie się w Berlinie (DE) i podsumuje wszystkie zebrane kluczowe informacje wiosną 2020 roku.  

Każde laboratorium zbada, w jaki sposób rozumie się obecnie te zasady. Będzie miejsce na identyfikację tego, co działa dobrze, zbadanie w jaki sposób miasta uwzględniają zasady w swojej pracy, a także przeanalizowanie barier. Kluczowe pytanie będzie odnosić się do tych przeszkód, które uniemożliwiają większej liczbie miast przyjęcie zasad Karty Lipskiej i co należy zrobić, aby pomóc im je pokonać.  

Miasta partycypacyjne  


Z naszego Miejskiego Laboratorium na temat partycypacji jasno wynika, że sytuacja w roku 2019 jest zupełnie inna niż w 2007 r. W związku z malejącym zaufaniem do istniejących instytucji obserwujemy spadek poziomu uczestniczenia w życiu politycznym, szczególnie na szczeblu lokalnym. Coraz częściej w wielu częściach Europy dochodzi do niepokojów społecznych połączonych ze wzrostem populizmu.  

Wydarzenia zachodzą szybko, a wiele władz miejskich nie wie, jak zareagować. Jednak wyniki naszego Miejskiego Laboratorium pokazują, że są miasta, które przyjmują proaktywne podejście, z chęcią podejmują się eksperymentowania i redefiniowania relacji z obywatelami. Uznały bowiem, że przyjęte kiedyś narzędzia zarządzania nie odpowiadają już na zapotrzebowanie miasta, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że żyjemy w epoce cyfrowej.  

Nasz pierwszy raport z Miejskiego Laboratorium opisuje niektóre ze zrealizowanych działań. Wśród nich jest Decide Madrid, wiodąca platforma cyfrowa, angażująca obywateli do podejmowania decyzji w miastach. Ze skromnego procesu rozwinęła się w przeprojektowanie placu miejskiego z prawie pół milionem zarejestrowanych członków.  

Za pośrednictwem portalu obywatele złożyli ponad 20 000 wniosków, które zobowiązywały miasto do wdrożenia tych, które otrzymały wystarczające poparcie od ogółu obywateli. Podczas głosowania użyto zarówno tradycyjnych platform pocztowych jak i cyfrowych. Do tej pory sfinansowano ponad 200 projektów z budżetu sięgającego 100 mln €.  

Łączenie mechanizmów cyfrowych z bezpośrednimi stanowi również wyraźne przesłanie dla innych miast. Dzięki tragicznie zmarłemu prezydentowi Pawłowi Adamowiczowi, Gdańsk (PL) także stał się pionierem nowych sposobów angażowania obywateli do podejmowanie decyzji, między innymi poprzez projektowanie i wdrażanie Paneli Obywatelskich, metody, która budzi coraz większe zainteresowanie wśród decydentów. W Miejskim Laboratorium gdańscy urzędnicy mówili wiele o pozytywnym wpływie programu URBACT, na kształtowanie modeli angażowania obywateli.  

Przekazywanie decyzji finansowych na niższy szczebel to równie interesujący sposób na zwiększenie poziomu zaangażowania obywateli. Budżety partycypacyjne to kolejne skuteczne narzędzie, pokazują to przykłady dwóch Dobrych Praktyk URBACT. Paryż (FR) posiada duży, zaawansowany model działający na poziomie miasta i dzielnicy, który także angażuje młodych ludzi poprzez szkoły. Jednak miasto Cascais w Portugalii pokazuje, że takie podejście działa w miastach niezależnie od wielkości. Model ten stanowi obecnie 18% całego budżetu inwestycyjnego i angażuje bezpośrednio 115 000 obywateli, czyli ponad połowę populacji.  


Niedaleko, bo w stolicy Portugalii, Lizbonie (PT), z powodzeniem eksperymentowano również z modelem Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS). Podejście to, będące tematem wcześniejszego artykułu, koncentrowało się na 67 najbardziej dotkniętych kryzysem dzielnic, w których zainwestowano ponad 9 milionów euro, w ramach ponad 250 projektów. Dwa interesujące wymiary tego podejścia to silna koncentracja na rozwoju umiejętności w dzielnicach oraz wymóg współpracy z podstawowymi organizacjami. Przedstawiana pod tym linkiem Dobra Praktyka URBACT jest sercem dla Sieci Transferu o nazwie Com.Unity Lab.  

Miejskie Laboratorium zwróciło również uwagę na sposoby zaangażowania określonych grup społecznych, które mogą być niedostatecznie reprezentowane. Braga (PT) objaśniła swoje podejście angażowania młodzieży, opierając się na doświadczeniu URBACT, podczas gdy Parma (IT) podzieliła się swoimi wynikami nad zachęcaniem kobiet do większego zaangażowania, co jest kluczowym aspektem kampanii URBACT na rzecz Równości Płci.  

Co dalej?  

Laboratoria miejskie URBACT opisują skuteczne rozwiązania miejskie. Zwracają również uwagę na miejsca, w których utknęliśmy i co należy zrobić, aby prowadzić skuteczniejszą politykę miejską. W ten sposób bezpośrednio zapełniają treścią przyszłą wersję Karty Lipskiej i prowadzą do lepszej przyszłości europejskich miast.  

****

Warto śledzić nasze wiadomości z City Lab używając tagów @URBACT #CityLab i wziąć udział w zbliżających się wydarzeniach.  

Warto zapoznać się też z raportem Miejskiego Laboratorium URBACT „Refleksje na temat partycypacji obywateli w europejskich miastach ”  

  

Eddy Adams 

Małe hiszpańskie miasto rewolucjonizuje swój lokalny system żywieniony

W ciągu ostatnich dekad masowa produkcja oleju Extra Virgin w Baenie (Hiszpania) zmieniła sposób, w jaki lokalni mieszkańcy odnoszą się do jedzenia, które spożywają. Niektórzy interesariusze próbują zbudować preżniejszy i bardziej zrównoważony sposób, który jest bliższy potrzebom mieszkańców. .


Cały artykuł w języku angielskim jest dostępny pod podanym linkiem:
http://urbact.eu/urbinclusion-3rd-transnational-meeting-turin-0
Tłumaczenie i redakcja biuletynu:
Aldo Vargas-Tetmajer – koordynacja
Karol Bury
Przemysław Antkowiak
URBACT to europejski program wymiany doświadczeń i wyników badań, promujący zrównoważony rozwój miast.

URBACT umożliwia miastom współpracę na rzecz opracowywania rozwiązań głównych problemów miast, podkreślając rolę, jaką odgrywają miasta w stawianiu czoła coraz bardziej kompleksowym problemom społecznym. Program pomaga miastom w szukaniu rozwiązań pragmatycznych, nowych i zrównoważonych oraz integrujących aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

URBACT umożliwia miastom wymianę przykładów dobrej praktyki i wniosków z wdrażania projektów w środowiskach wszelkiego rodzaju fachowców, zaangażowanych do realizacji polityki miejskiej w całej Europie.

W programie URBACT uczestniczy 550 miast, 29 krajów i 7.000 aktywistów.

urbact.eu/urbact-polska
www.urbact.pl
Copyright © 2020 *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.


usuń subskrypcje    ustawienia subskrybcji

Email Marketing Powered by Mailchimp