Copy
 

Specialist za računovodenje.
ZAKLJUČITE S STARIM LETOM IN POJDITE NEOBREMENJENO NAPREJ
 
Spoštovani!
 
Za nami je prvi mesec letošnjega leta v katerem smo podjetnice in podjetniki imeli veliko opraviti z zaključevanje zadnjih dogodkov za poslovno leto 2016. Vsi smo bolj ali manj zadovoljni z doseženimi rezultati in polni novih planov za letošnje leto.

Seveda zaključni računi še niso v celoti za nami saj nam poleg bilanc, za katere skrbijo v računovodstvu, ostaja še veliko dela z raznimi popisi blagajniške gotovine, bančnih kartic, zalog materiala in trgovskega blaga, popisov sredstev in virov oz. terjatev in obveznosti podjetja. Pripraviti je potrebno tudi razna poročila in razkritja poslovanja za lastnike, delničarje in za državne organe.
 
Ko bomo že mislili, da smo vse lepo končali pa nas čaka še ta neljuba arhiva, dokumentacijska in računalniška. Tu velikokrat radi malo zaostajamo, kar se nam pogosto maščuje, ko iščemo in ne najdemo pravih dokumentov, shranjenih map ali kartic poslovanja.

Z januarjem 2017 je Finančna uprava RS zvišala socialne prispevki za zavarovance, lastnike zasebnih podjetij (družbenike) in samozaposlene osebe. Novost je tudi predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV), ki ga naredi FURS ter ga zavezancem (samozaposlenim in družbenikom) odloži v sistem eDavki do vsakega 10. dne v mesecu. Plačilo prispevkov morajo zavezanci izvesti do 20. dne v mesecu.

Socialni prispevki so se povišali za 7,69 EUR. Višina novih prispevkov:
  • prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 219,73 EUR (povišan za 7,57 EUR);
  • prispevek za zdravstveno zavarovanje: 125,56 EUR (ostaja enak);
  • prispevek za starševsko varstvo: 1,80 EUR;
  • prispevek za zaposlovanje: 1,80 EUR;
  • skupna vrednost prispevkov znaša 348,89 EUR.

Želimo, da kar se da dobro zaključite preteklo leto in uspešno uresničujete nove cilje.

Lep pozdrav.

Sodelavci De Facta.
Zanesljivost, odgovornost, zaupnost.

To so naše vrednote.

Če nam zaupate jih v letošnjem letu lahko delimo z vami.
RAČUNOVODSKI OPOMNIK - FEBRUAR 2017
06.02.2017 – FURS

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane
 
Predložijo zavezanci za dohodnino, ki je niso predložili že med letom ali pa jo želijo spremeniti.
06.02.2017 – FURS

Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost
 
Vložijo zavezanci za dohodnino, ki dosegajo dohodke iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ter želijo uveljavljati olajšavo za investiranje v osnovna sredstva in opremo v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo v okviru kmečkega gospodinjstva ali agrarne skupnosti.
10.02.2017 – FURS

Plačilo akontacije davka od dohodka pravnih oseb in fizičnih oseb, ki opravljajo dejavnost
 
Obvezniki plačila so zavezanci, katerih letni znesek davka PRESEGA 400,00 EUR.
10.02.2017 – FURS

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve
 
Oddajajo rezidenti, kadar dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka po 58. členu Zakona o davčnem postopku.
15.02.2017 – FURS

Intrastat statistika blagovne menjave med državami članicami EU
 
Oddajajo gospodarski subjekti na podlagi obvestila Carinske uprave Nova Gorica, ki:
  • trgujejo z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU in
  • skupna vrednost njihovih odprem/prejemkov blaga v/iz države članice EU je v preteklem letu presegla 200.000,00 EUR za odpreme blaga in 120.000,00 EUR za prejeme blaga.
17.02.2017 – FURS

Obrazec REK-1 in i–REK za dohodke iz delovnega razmerja
 
Oddajo vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodek iz delovnega razmerja in tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost.
20.02.2017 – FURS

Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic
 
Obvezniki plačila so osebe, ki opravljajo dejavnost, hkrati pa so zaposlene in iz tega naslova obvezno zavarovane.
20.02.2017 – FURS

Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost
 
Oddajajo zasebniki ter osebe, ki v opravljajo versko službo kot verski uslužbenci v skladu s predpisi, ki urejajo versko svobodo.
20.02.2017 – FURS

Obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače
 
Oddajo lastniki zasebnih podjetij, ki nimajo plače in izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost ter urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.
20.02.2017 – FURS

Obračun DDV skladno z oddajajo rekapitulacije na obrazcu RP-O
 
Obvezniki oddaje DDV do 20. v mesecu so zavezanci, ki morajo izpolnjevati tudi rekapitulacijsko poročilo.
20.02.2017 – FURS

Obrazec SN11-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini
 
Poročilo oddajajo pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki ter investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem obdobju lastniki deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.
20.02.2017 – FURS

Obrazec SN22-T – Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji
 
Poročilo oddajajo rezidenti, v katerih so v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki deleža v kapitalu ali delnic ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije), ali lastniki investicijskih kuponov oz. delnic investicijske družbe.
28.02.2017 – FURS

Obračun DDV
 
Obvezniki oddaje so zavezanci identificirani za namene DDV, ki morajo obveznost izpolnjevati mesečno in trimesečno.
28.02.2017 – FURS

Obrazec 1A – Izplačilo akontacij plač
 
Obvezniki oddajo podatke o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP in o najvišji plači.
28.02.2017 – AJPES

Obrazec 1- ZAP/M – Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah
 
Obvezniki (pravne osebe javnega in zasebnega sektorja) predložijo podatke o izplačanih plačah.
28.02.2017 – FURS

Obrazec PD–O – Poročilo o dobavah (76.a člen)
 
Oddajajo davčni zavezanci, ki opravljajo dobave blaga in storitev, za katere je na podlagi 76.a člena ZDDV-1 prejemnik plačnik DDV.
Poskrbite za varno poslovanje vašega podjetja - izberite strokovni računovodski servis.
Email
Email
Spletna stran
Spletna stran
Facebook
Facebook
DE FACTO TRADE d.o.o.
Partizanska cesta 30, 2000 Maribor.
TEL: 02/229-59-90, FAX: 02/229-59-91, GSM: 041/242-343
ID za DDV: SI33706042.  MAT. ŠT.: 5880823


Odjava od prejemanja mesečnih opomnikov.      


This email was sent to <<E-mail:>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
De Facto Trade d.o.o. · Partizanska cesta 30 · Maribor 2000 · Slovenia

Email Marketing Powered by Mailchimp