Copy
Nyhedsbrev - Stævne og Reglement
Januar 2017

 

Nyhedsbrev - Stævne og Reglement

Dette nyhedsbrev indeholder en guide til hurtigere resultatformidling fra stævner, orientering om de væsentligste nyheder i reglement 2017, samt en tidsplan for processen frem mod reglement 2019.

Af Stævne- og Reglementsområdet
Resultatformidling fra DM-stævner mv.
Deltagerne i vore arrangementer har højere og højere forventninger til, hvor hurtigt man som arrangør skal kunne formidle opdaterede resultater, hvilket bl.a. fremgår af dialog på O-snak på Orientering.dk

For at hjælpe arrangørerne med dette, samt at tilstræbe, at vi bevæger os i samme retning, har Henrik Poulsen for Stævne- og Reglement lavet guiden:

WinSplits Online & O-Service for Dummies.

Guiden ligger tilgængelig på DO-F’s hjemmeside under punktet: Vejledninger/reglement, Stævner.

Ved at benytte dette link https://goo.gl/jdLQg5, kommer man direkte ind i guiden.
Reglement 2017
DOF’s hovedbestyrelse har netop vedtaget nye reglementer for Fod-O og MTBO.

De væsentligste nyheder har tidligere været omtalt i oktober-nyhedsbrevet og findes også omtalt på sidste side i reglementerne, som du finder i nyheden på DOF's hjemmeside.

Mange har bidraget med ideer til forbedringer/ændringer i reglementerne. Tak for det!

Næste gang reglementerne kan revideres er om 2 år.
Inden da er der en del forslag, der ikke blev fuldt gennemarbejdet bl.a. fordi de kom så sent ind i processen, at der ikke var tid til en bredere debat i klubber og kredse. Nogle af disse sættes i gang allerede nu hos forslagsstillerne for at få egentlige gennemarbejdede forslag.

Det drejer sig om:
 • Tilmeldingsfrister ved stævner (OK Snab / Sydkredsen)
 • Antal baner og krav til disse til kredsmesterskaber (Silkeborg OK / Nordkredsen)
 • Børnepasning ved divisionsmatcher (Farum OK / Østkredsen)
 • Pointsystem ved divisionsmatcher (Mariager Fjord OK / Rold Skov OK/Nordkredsen)
 • Sværhedsgrader for MTBO-baner (OK Øst Birkerød / Østkredsen)
Har du ideer til disse emner, kan du sende dem til de anførte klubber, der er tovholdere.

Tanken er så, at de gennemarbejdede forslag skal drøftes i en første runde ved kredsenes klubledermøder i maj/juni 2017.

Har du ideer/forslag til forbedringer på andre områder kan du tage det op i din klub, og hvis klubben er med på ideen, kan I sende forslaget som et klubforslag til tage.v.andersen@mail.dk.

Men husk, at det er først om 2 år, at forslaget kan realiseres i et ændret reglement, hvis der er tilslutning.
Tidsplan for Reglementsproces 2019
Tidsplan for ændringer af DOF’s reglementer for Fod-O og for MTBO til ikrafttræden 1.1.2019
Skemaet kan også hentes som fil ved at trykke her:
Før Dato i 2018 Hvor Aktivitet
2017 Hos Tage V. Andersen Nye forslag opsamles hos Tage V. Andersen fra klubber og DOF-områdemedlemmer og sendes i kopi til orientering for SRO og MTBO-O.
Behandles først i løbet af 2018
Januar-15. maj 2017 Hos forslagsstillerne:
 
 
 • SNAB / Sydkredsen
 • Silkeborg OK / Nordkredsen
 • Farum OK / Østkredsen
 • Mariager Fjord OK / Nordkredsen
 • OK Øst / Østkredsen
Udskudte forslag fra 2016 viderebehandles hos forslagsstillerne og sendes til Tage V. Andersen. De udskudte forslag er:
 • Tilmeldingsfrister ved stævner (3.6)
 • Antal baner og krav til disse ved Mesterskaber (4.1.2.1 og 4.2.1) (DM/FM samt JFM og SM)
 • Børnepasning ved divisionsmatcher (5.1.2)
 • Pointsystem for divisionsmatcher (5.1.3+5.1.4)  
 • Sværhedsgrader for MTBO-baner (3.12.1)
15.-31. maj 2017 Tage V. Andersen Sammenskriver de modtagne forslag og sender dem til kredsformænd til 1. behandling på klubledermøder.
1. juni 2017 DOF’s hjemmeside Klubber og medlemmer orienteres via DOF’s hjemmeside om ny formulering af de udskudte forslag og om andre væsentlige klubforslag.
Juni 2017 Klubledermøder i kredsene De udskudte forslag og væsentlige andre modtagne forslag drøftes ved klubledermøderne
 
August-september 2017 Tage V. Andersen Sammenskriver og tilretter ud fra klubledermødernes tilbagemelding og andre nye klubforslag.
15. oktober 2017 Tage V. Andersen til kredsformænd Kredsformænd modtager eventuelle nye væsentlige forslag og sender forslagene ud til klubberne som oplæg til diskussion på klubledermøder i november 2017
November 2017 Klubledermøder i kredsene Eventuel principdiskussion af væsentlige nye forslag
December 2017 Tage V. Andersen Sammenskriver og tilretter ud fra klubledermødernes tilbagemelding
Januar 2018 DOF’s hjemmeside Klubber og medlemmer orienteres via DOF’s hjemmeside om allerede indkomne forslag og muligheden for at indsende forslag til ændring såvel for Fod-O og for MTBO reglementet, men kun som klub-forslag i perioden frem til 1. april 2018.
April 2018 Tage V. Andersen Tage V. Andersen udarbejder et dokument med de nye indsendte ændringsforslag indarbejdet i reglementerne som oplæg til SRO og MTBO-O.
Maj 2018 SRO og MTBO-O Møde om TVA’s oplæg
15. maj 2018 DOF’s hjemmeside Dokumentet præsenteres på DOF’s hjemmeside og fremlægges til høring på klubledermøderne med mulighed for at fremsende forbedringsforslag
1.-10. juni 2018 Klubledermøder Forslagene drøftes på klubledermøder inden 10. juni
11.-15. juni Tage V. Andersen Indarbejder klubledermødets kommentarer og udsender det til SRO og MTBO-O
16.-20. juni 2018 SRO og MTBO-O Kommentarer til ændringsforslag.
21.-30 juni Tage V. Andersen Indarbejder kommentarer fra SRO og MTBO-O
1. juli 2018 DOF’s hjemmeside Ændringerne lægges på DOF’s hjemmeside med mulighed for at komme med forbedringsforslag til de allerede modtagne forslag (dvs. ingen nye forslag) og kun gennem klubledere eller DOF-områdeformænd
31. juli 2018 Alle Sidste frist for fremsendelse af bemærkninger og forslag
August 2018 Tage V. Andersen Tilretning af dokument ud fra modtagne kommentarer.
1. sept. 2018 Til relevante DOF-områder fra TVA Tilrettet udkast udsendes til DOF’s relevante områder til eventuel kommentering
September 2018 Områderne:
Stævne og reglement
MTBO
Eventuelle andre
Intern drøftelse og vurdering i områder og udveksling af synspunkter
Tilbagemelding som samlet område-synspunkt via område formand.
30. sept. 2018 Tage V. Andersen TVA udarbejder endelige tilrettede dokumenter for hhv. Fod-O / MTBO til forelæggelse for HB
Oktober / november 2018 HB HB drøfter slut-dokumenterne og vedtager de ændrede reglementer*
1. januar 2019 DOF’s hjemmeside De ændrede reglementer træder i kraft og præsenteres på DOF’s hjemmeside

* Såfremt der er omfattende ændringer og / eller hvis IOF i efteråret udsender ændrede IOF reglementer, kan der blive behov for en yderligere konsekvens-tilretning suppleret med en drøftelse på klubledermøder i oktober / november forud for en endelig behandling i HB i december.
 
Foto: Camilla Bergmann
Følg DOF på Facebook
DOF's hjemmeside
DOF på Instagram
Copyright © 2017 Dansk Orienterings-Forbund.

Afmeld dig nyhedsbrevet ved at fjerne evt. flueben i O-service.

Nyhedsbrevet er udsendt ved hjælp af:
Email Marketing Powered by Mailchimp


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Dansk Orienterings-Forbund · Idrættens Hus · Brøndby Stadion 20 · Brøndby DK-2605 · Denmark

Email Marketing Powered by Mailchimp