Copy
Oppsummering av åpent møte om Jordalutviklingen.
View this email in your browser

Referat fra åpent møte om ny ishall på Jordal

Til dere som ikke hadde mulighet til å delta på det åpne møtet om ny ishall på Jordal 27. januar, kommer et fyldig referat her.
 
Generelt ga møtet folk oversikt over de ulike planforslagene som foreligger for Jordal Amfi og områdene rundt denne, og mulighet til å komme med innspill til arbeidet. Vi retter en stor takk til Kampen vel som arrangerte dette etterlengtede møtet. Stort engasjement fra ca 100 fremmøtte bekrefter at det ikke bare er vi i Vålerenga vel som er takknemlige for den gode og viktige jobben som gjøres for nærmiljøet vårt. 
 
1) Eli Grimsby fra Etat for kultur- og idrettsbygg fortalte om deres plan- og prosjekteringsarbeid i saken. Etaten har utredet 3 alternativer, sett på konsekvenser ved alle tre forslag, vært i dialog med mange involverte (deriblant byantikvaren) og er klar i sin anbefaling (til bystyret). Etaten anbefaler alt. 1 (se denne lenken for ulike planalternativer). Grimsby poengterte at det på den ene siden ikke er ønskelig at dagens hall som kulturminne blir borte, men ut ifra en helhetsvurdering av 1) bevaring av grøntområdene, 2) rask gjennomføring, 3) lavt energiforbruk (i både byggeprosess og drift), og 4) laveste kostnader er Etaten altså klar i sin anbefaling å rive den gamle, og bygge ny på samme sted.
 
2) Hogne Langset presenterte så Byantikvarens to alternative forslag. Byantikvarens ankepunkt mot etatens utredning er at de ikke har vurdert godt nok de unike mulighetene ved alternative plasseringer (til alt 1). Byantikvarens jobb er jo ivareta nettopp kulturminnner, og har derfor søkt å utrede ulike alternativer slik at bystyret skal ha best mulig grunnlag for å fatte en god beslutning. Både alt. 2 og alt. 3 kommer med forslag til alternativ plassering av ny hall, mens de samtidig søker å ivareta de funksjonene som finnes i dag, og å legge til flere (f.eks. å ta Hovinbekken opp i dagen, slik alt. 1 også åpner for). Forslagene er gjennomarbeidet og verdt å sette seg inn i. Samtidig ble det i løpet av kvelden klart at forslagene hadde liten støtte blant de fremmøtte politikerne, idrettens representanter og lokalbefolkningen. Samtidig poengterte flere fremmøtte Byantikvarens viktige rolle og gode jobb i denne og andre saker. 
 
3) Paneldebatt etter presentasjonene Grimsby og Langset fulgte opp sine presentasjoner med nyanseringer og svar på spørsmål, Øyvind Wikstøl fra VIF Hockey poengterte at det viktigste for dem er å få ny hall på plass som ivaretar behovet for både bredde og elite, og at det gjøres på en attraktiv måte for nærmiljøet vårt der folk skal rekrutteres og brukerne finnes. Helene (beboer på Kampen) poengterte viktigheten av å bevare verdiene vi har i dag, nemlig parken som en allsidig plass for nærmiljøet (beboere og barnehager) og at allidretten i området ikke må bli glemt i de nye forslagene. Espen Ophaug (Venstre) og Andreas Halse (Arbeiderpartiet) satt også i panelet, og begge poengterte viktigheten av å få på plass ny hall og en reguleringsplan raskt, og at de ønsker en hurtigst mulig prosess. De berømmet Byantikvarens forslag og arbeidet som ligger i disse, noe som også er vist i praksis med nylige større bevilgninger til Byantikvaren for å fasilitere deres arbeid. Samtidig var både Ophaug og Halse  klare på at de vil gi sin støtte til Etat for kultur- og idrettsbyggs forslagi denne saken.
 
4) Innspill fra salen var mange, og flere viktige poeng ble gjentatt, som at utbyggingen må evne å ta vare på allidretten, og både bredde og elite i VIF Hockey. Nye viktige poeng var betydningen av å også bevare muligheten for løkkeaktivitet, den ikke-organiserte og mer spontane aktiviteten som er så viktig for Gamle Oslo og nærmiljøet vårt spesielt. Det ble også en interessant diskusjon om økonomi i prosjektet der det ikke ble lagt skjul på at utviklingen vil bli kostbar, men at etterslepet og behovet for ny hall er så stort og at det nå handler om å prioritere dette opp (på bekostning av annet - slik det er med sprengt kommuneøkonomi). I salen var mange fra bydelsutvalget, og flere partier (deriblant Høyre, SV, Rødt) ytret sine ønsker om å støtte Etatens planforslag. Grete Horntvedt (Høyre) dro også en interessant parallel til utviklingene av de nye anleggene på Bislet og i Holmenkollen, der kulturminner ivaretas i funksjon, ikke nødvendigvis bare i form.  Bydelsutvalgsleder Silje Winther (Ap) var også tilstede, roste oppmøtet og engasjementet og oppfordret oss alle til å melde inn til bydelsutvalget de saker som er viktige for nærmiljøet vårt - for å gjøre byrommet grønnere og bedre. 
 
Fremdrift. Det ser ikke ut til ta det er noen hemmelighet at det går mot et politisk flertall for alt. 1. Det virker også som de fleste partier ønsker rask prosess. Grimsby skisserte at ved nødvendige vedtak vil rive- og byggearbeidet starte i 2017 og hallen vil stå klar i 2018. Alle kan komme med innspill (se lenke her for saksinnsyn). Siste frist for høringsuttalelse er 22.02.2016.
 
 
Copyright © 2016 vålerenga vel, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp