Copy
En ook: Nieuwe trend bij illegale syndici // Controles FOD //
Lay-out van je mail wat vreemd? In je browser is alles in orde
BIV-Mail 137
06/01/16
Beste vastgoedmakelaar, 
om te beginnen wensen wij je het allerbeste voor 2016. We beginnen het jaar weer met een goed gevulde nieuwsbrief. Dit lees je deze week:

2016 brengt deze nieuwigheden

 

Een nieuw jaar betekent steevast nieuwe regelgeving. Een overzicht.

Vlaamse woonbonus: niet meer alleen voor de eerste en enige woning

In Vlaanderen geldt de woonbonus nu ook voor andere dan de eerste woning, onder voorwaarden. De aftrek is dan wel lager.

E-peil voor nieuwbouw: vanaf nu minimaal E50

Het minimale E-peil voor nieuwbouwwoningen bedraagt voortaan E50. Ook het bemachtigen van premies wordt moeilijker: eigenaars kunnen nog steeds een aanzienlijke korting op de onroerende voorheffing krijgen, maar nu pas 50% korting vanaf E30 en 100% korting vanaf E20. Netbeheerderspremies krijg je enkel nog voor bouwaanvragen met een E-peil van maximum E20. Zie ook deze pdf.

6% btw op renovatie: enkel voor woningen ouder dan 10 jaar

Wie renoveert, moet renoveren aan een huis van minstens 10 jaar om nog aanspraak te kunnen maken op het btw-gunsttarief van 6%. Tot 31 december kon je woningen ouder dan 5 jaar aan 6% btw renoveren. Er komt wel een overgangsmaatregel.

Rookmelders verplicht in alle huurwoningen ouder dan 70 jaar

Een Vlaamse huurwoning gebouwd voor 1945 moet van de eigenaar/verhuurder een rookmelder krijgen. Gebeurt dat niet, wordt de woning als “niet-conform” bestempeld, wat het verhuren ervan strafbaar maakt.

Turteltaks maakt elektriciteit duurder

Vanaf maart komt er 100 euro bij op ieders stroomfactuur dankzij de Turteltaks. Die taks toverde de regering als oplossing uit de hoge hoed om de eerder in Vlaanderen met groenestroomcertificaten gegraven budgettaire put weer op te vullen.

Nieuwe tarieven voor water

Vlaanderen krijgt een nieuwe tariefstructuur voor drinkwater. De nieuwe tarieven belonen een laag verbruik en bestraffen een groter verbruik. De bestaande sociale correcties worden aangevuld door een gezinscorrectie van 20 euro per gezinslid.

Onroerend erfgoed? Vermelden!

Verkoop je een beschermd onroerend goed, moet je nu in je publiciteit vermelden dat het beschermd is. Ook moet je verwijzen naar www.onroerenderfgoed.be. Verkorte vermeldingen zijn soms toegelaten.

Drempel voor btw-vrijstelling: van 15.000 naar 25.000 euro

Op 1 januari werd de drempel voor de btw-vrijstelling verhoogd van 15.000 naar 25.000 euro. Wie een jaarlijkse omzet in België van 25.000 euro of minder heeft, hoeft geen btw meer aan te rekenen op leveringen van goederen en diensten.

De Woonbonus in Wallonië wordt een “Wooncheque

In Wallonië komt er een belastingvoordeel op basis van het aantal kinderen en het inkomen in de plaats van de woonbonus. Met die maatregel pakt ook de Waalse regering de intussen geregionaliseerde en budgettair onhoudbare Woonbonus aan.

Controles FOD: bemiddelingsopdrachten

Er zijn controles op komst door de FOD Economie, zo vermeldden we eind vorig jaar al. We gingen in de vorige BIV-Mail al in op de verplichte vermeldingen op je website. Deze keer belichten we nog eens de verplichte én verboden vermeldingen in je bemiddelingsopdrachten met consumenten, zoals opgelegd door het zogenaamde “KB Freya”, oftewel “Het KB aangaande het gebruik van bepaalde bedingen in de bemiddelingsovereenkomsten van vastgoedmakelaars” van 12 januari 2007. Op onze site kan je naast het KB zelf uiteraard ook nog steeds het volledige toelichtende document met voorbeeldclausules vinden.


Verplichte vermeldingen

Een opdracht moet verplicht volgende zaken vermelden:

 1. herroepingsbeding
  1. 7 werkdagen (overeenkomsten gesloten binnen de onderneming)
  2. 14 kalenderdagen (overeenkomsten gesloten buiten de onderneming)
 2. Vermelding stilzwijgende verlenging
  1. vormelijk:
   1. op de voorzijde van de eerste bladzijde
   2. in vet gedrukte letters
   3. in een kader los van de tekst
  2. inhoudelijk:
   1. uiterlijke opzegdatum en wijze van opzegging
   2. het feit dat de consument, na de stilzwijgende verlenging de opdracht te allen tijde kan opzeggen met een opzeggingstermijn van maximum één maand en dit zonder opzegvergoeding
 3. opdracht en omvang van zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid
  1. duidelijk, ondubbelzinnig en in één rubriek beschreven
  2. hieruit moet blijken of de vastgoedmakelaar een overeenkomst mag sluiten of enkel kandidaten mag voorstellen aan zijn opdrachtgever
  3. omschrijving van grenzen waarbinnen vastgoedmakelaar mag onderhandelen
 4. melding van overeengekomen commissie
  1. inclusief btw
  2. én inclusief alle taksen en kosten die consument verplicht moet betalen
 5. duur van de opdracht (i.g.v. (co)-exclusieve opdracht is de maximale duur 6 maand)
 6. feit dat er geen ereloon is verschuldigd indien verkoop of verhuur niet kan plaatsvinden omwille van een opschortende of ontbindende voorwaarde
 7. de wijze waarop de opdrachtgever de consument regelmatig en minstens maandelijks informeert over het verloop van de opdracht
 8. datum en adres waar bemiddelingsopdracht wordt afgesloten, handgeschreven door consument
 9. als het ereloon al verschuldigd is vanaf er een geldig bod wordt uitgebracht moet dit bod bewezen worden aan de klant (geschrift of ander vast bewijs)
 10. als de bemiddelingsopdracht bepaalt dat de klant ereloon verschuldigd is als de klant zelf een overeenkomst van verkoop/verhuur sluit met een wederpartij waaraan de vastgoedmakelaar informatie heeft verschaft, dan moet de opdracht melden dat de vastgoedmakelaar daarvan het bewijs dient te leveren
 11. als de bemiddelingsovereenkomst bepaalt dat de klant na de beëindiging van de overeenkomst ereloon verschuldigd is, indien de klant een overeenkomst voor verkoop of verhuur tekent met een wederpartij waaraan de vastgoedmakelaar precieze en individuele informatie gaf, dan mag dit enkel voor zover:
  1. in de bemiddelingsovereenkomst werd opgenomen dat de vastgoedmakelaar binnen de 7 werkdagen na de beëindiging een lijst zal bezorgen met de personen aan wie gemelde informatie gegeven werd
  2. de overeenkomst met de wederpartij binnen de 6 maanden na de beëindiging van de overeenkomst met de vastgoedmakelaar getekend wordt
 12. precontractuele informatie die aan de consument moet gegeven worden voor de opdracht getekend wordt
  1. sinds 31 mei 2014
  2. voor opdrachten gesloten buiten onderneming
  3. checklist met herroepingsformulier is beschikbaar op BIV.be

Verboden bedingen

Een opdracht mag niet de volgende voorwaarden bevatten:

 1. schadebedingen die meer dan 75% van het ereloon bedragen
 2. opzegtermijn van langer dan één maand (indien opzeg gebeurt vóór het einde van de overeenkomst) bij opdrachten van bepaalde duur
 3. voorwaarden die verwarring scheppen tussen een mogelijkheid tot opzeg en de schadebedingen
 4. schadebedingen die niet wederkerig of gelijkwaardig zijn

Nieuwe trend bij illegale syndici

De Dienst Opsporing meldt dat de laatste weken meer en meer meldingen binnenkomen van een nieuwe trend onder illegale syndici. Het gaat om de praktijk waarbij een mede-eigenaar slechts pro forma benoemd is als syndicus, maar de echte activiteiten gebeuren door een derde (illegale) syndicus. Met andere woorden door iemand die geen BIV-erkenning heeft, die geen mede-eigenaar is en die geen aanverwant beroep beoefent dat ook recht geeft om als syndicus actief te zijn.

Het is belangrijk dat mede-eigenaars beschermd worden tegen bedriegers. De Dienst Opsporing opende dan ook al verschillende concrete dossiers naar aanleiding van de nieuwe praktijk, die uiteraard onder illegale makelaardij valt.

Het BIV is dichtbij.
Like http://www.facebook.com/immoBIV on Facebook

Een waarborg is geen voorschot, en een meerwaardebeding is verboden!

De Uitvoerende Kamer (UK) heeft een makelaar geschorst die zich bezondigd had aan nogal wat deontologische overtredingen. De betrokkene weigerde een waarborg terug te geven ondanks het feit dat koper en verkoper hierom vroegen, hij voorzag voor zijn ereloon in een verboden meerwaardebeding, hij hanteerde bemiddelingsovereenkomsten die niet in overeenstemming waren met het KB Freya, hij liet na een huurwaarborg op een geblokkeerde rekening te plaatsen en antwoordde ten slotte niet op brieven van de UK.

Waarborg

Wat de niet-teruggestorte waarborg betrof, volgde de Kamer de redenering van de makelaar slechts deels. De makelaar voerde terecht aan recht te hebben op een commissie, maar mocht dit niet “verrekenen met gelden die eigendom zijn van de koper, want met de koper heeft de makelaar geen contract”, aldus de UK. Had de koper een voorschot betaald, was de situatie anders geweest.

Meerwaardebeding

Het meerwaardebeding of surplusbeding - een clausule waarbij een recht op de meerprijs bedongen wordt, gerealiseerd boven een vooraf bepaalde verkoopprijs - maakt deze opdracht “niet conform aan de wetgeving, waardoor het recht op commissie zou kunnen vervallen”, stelde de Uitvoerende Kamer verder. De Kamer hield wel rekening met het feit dat de opdracht in kwestie die van een vennoot was die niet langer in de zaak werkte en dat de aangeklaagde vandaag de BIV-modelopdrachten gebruikt.

De UK legde de makelaar voor dit alles een schorsing van 2 maanden op en eiste van de makelaar het volgen van 6u bijkomende vorming omtrent opdrachten en contracten.

Juridisch advies nodig?
Bel de helpdesk op 070/211 211 (enkel voor vastgoedmakelaars)

Vorming in de kijker

 

Verkoopdossier deel 1: opbouw van het verkoopdossier

In het eerste deel van deze opleiding gaan we na welke documenten en attesten een waterdicht dossier moet bevatten in de verschillende fasen van de verkoop. Zo zijn er bvb. de verkoopopdracht, patrimoniumdocumentatie (KI, …), beschrijving van het goed en stedenbouwkundige informatie in de voorbereidende fase. Je hoort welke documenten je nodig hebt voor de publiciteitsfase en voor de fase van de compromis. En tot slot bekijken we over welke informatie je moet beschikken, specifiek voor bepaalde types vastgoed en voor de verkoop van een verhuurd goed.

Volg ook deel 2 van deze opleiding (zie verder): juridische aspecten van de verkoop.

 Docent(en): 

 • Ben Machon, vastgoedmakelaar (Antwerpen, Leuven, Turnhout, Genk)
 • Yoeri Note, notarieel jurist (Gent, Asse, Sint-Niklaas)
 • Cedric Lombaert, vastgoedmakelaar (Brugge, Oostende)

 Data en locaties:

 • Antwerpen: donderdag 14 januari, van 10u tot 13u
 • Brugge: donderdag 28 januari, van 10u tot 13u
 • Leuven: dinsdag 2 februari, van 10u tot 13u
 • Turnhout: dinsdag 16 februari, van 10u tot 13u
 • Gent: donderdag 18 februari, van 10u tot 13u
 • Genk: dinsdag 1 maart, van 10u tot 13u
 • Asse: dinsdag 1 maart, van 10u tot 13u
 • Oostende: dinsdag 10 maart, van 10u tot 13u
 • Sint-Niklaas: dinsdag 15 maart, van 10u tot 13u
 Schrijf je in voor deze vorming! (enkel voor op BIV.be ingelogde vastgoedmakelaars)

Vorming in de kijker

 

Verkoopdossier deel 2: juridische aspecten van de verkoop

In het tweede deel van deze opleiding behandelen we de juridische aspecten van de verkoop: Wanneer is er sprake van een verkoop en welke elementen moet de verkoopovereenkomst bevatten? Welke verplichtingen hebben koper en verkoper? Daarna bekijken we welke opschortende en ontbindende voorwaarden kunnen worden gehanteerd in een verkoopovereenkomst. En tot slot hoor je welke verkoopbelemmeringen (recht van voorkoop, verborgen gebreken,…) zich kunnen voordoen bij de verkoop van een onroerend goed.

Schrijf je ook in voor het eerste deel van deze opleiding in de voormiddag: opbouw van een onaanvechtbaar verkoopdossier.

 Docent(en): 

 • Bart Van Baeveghem, Synergy Law (Brugge, Gent, Oostende, Sint-Niklaas, Asse)
 • Rob De Koninck, Ardent Advocaten (Antwerpen, Leuven, Turnhout, Genk)

 Data en locaties:

 • Antwerpen: dinsdag 19 januari, van 14u tot 17u
 • Brugge: donderdag 28 januari, van 14u tot 17u
 • Leuven: dinsdag 2 februari, van 14u tot 17u
 • Turnhout: dinsdag 16 februari, van 14u tot 17u
 • Gent: donderdag 18 februari, van 14u tot 17u
 • Genk: dinsdag 1 maart, van 14u tot 17u
 • Asse: dinsdag 1 maart, van 14u tot 17u
 • Oostende: donderdag 10 maart, van 14u tot 17u
 • Sint-Niklaas: dinsdag 15 maart, van 14u tot 17u
 Schrijf je in voor deze vorming! (enkel voor op BIV.be ingelogde vastgoedmakelaars)
We waarderen je mening. Geef deze BIV-Mail in één klik je beoordeling op 10!
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.
Laat meteen ook even weten hoe we voor jou beter kunnen doen...
Gebruik onze gratis applicaties: eBIV: e-learning voor de vastgoedmakelaarKadasterfinder: online toegang tot het kadasterMyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren
http://www.biv.beVragen, opmerkingen, suggesties, feedback?
info@biv.be of 02/505 38 50© 2016 BIV 
Alle rechten voorbehouden. V.U.: Luc Machon