Copy
Lay-out van je mail wat vreemd? In je browser is alles in orde
BIV-Mail 358
02/12/20
Beste vastgoedmakelaar, 
dit lees je deze week:

Nu vrijdag zijn het BIV-verkiezingen: volg onze infokanalen!

Nu vrijdag vinden de BIV-verkiezingen plaats. De afgelopen dagen werden de binnenkomende stembrieven (ongeopend) zorgvuldig op de kiezerslijst aangestipt (in het kader van de controle of de betrokkene stemgerechtigd is alsook of de stemgerechtigde niet meermaals zijn stem heeft uitgebracht).

Vrijdag uiterlijk om 8u sluiten we de aanstiplijst af (je hebt dus maar heel even meer om je stembrief op het BIV te krijgen!). Onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder zullen vervolgens de omslagen worden geopend en de stemmen worden geteld. 

Iets na 15u verwachten we de resultaten. Omwille van de corona-maatregelen is het aantal bezoekers beperkt. Onze lokalen hebben een beperkte capaciteit. Om het voor iedereen veilig te houden, vragen we daarom met aanvraag om met zo weinig mogelijk bezoekers af te zakken naar het BIV! Op de verkiezingsdag zit je alvast goed bij ons om de verkozenen en hun stemmenaantal zo snel mogelijk te vernemen. Hou daarom onze site en social media in de gaten. 

Juridisch advies nodig?
Bel de helpdesk op 070/211 211 (enkel voor vastgoedmakelaars)

Een stap dichter bij de bijzondere coronawet rond organisatie AV’en in coronatijden

Gisteren keurde de Kamercommissie justitie het wetsontwerp rond diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake Justitie goed. Het ontwerp, dat met urgentie wordt behandeld,   bevat onder meer bepalingen over de organisatie van AV’en in mede-eigendommen tijdens de coronapandemie. We kondigden dit initiatief van Justitieminister Van Quickenborne eerder aan in deze BIV-Flash. De tekst moet wel nog worden aangenomen door het parlement.

Het ontwerp bevat 3 belangrijke bepalingen:

AV’en die plaats moeten vinden in de periode van 1 oktober 2020 tot en met 9 maart 2021 kunnen worden uitgesteld met één jaar, dus naar de eerstvolgende 15-daagse periode voorzien in het reglement van interne orde. Dit geldt ook voor de nog niet georganiseerde AV’en die tijdens de eerste coronagolf werden uitgesteld  en uiterlijk op 30 november 2020 moesten plaatsvinden. Belangrijk hierbij is dat de duur van de mandaten (syndicus, leden van de Raad van mede-eigendom en de commissaris van de rekeningen) en het contract tussen syndicus en VME van rechtswege worden verlengd tot de eerstvolgende AV. De begroting voor het nieuwe werkjaar wordt voorlopig geacht gelijk te zijn aan de begroting voor het werkkapitaal van het vorige werkjaar. Daartoe kunnen de syndici ook de nodige provisies opvragen aan de mede-eigenaars.

Er zal in een tijdelijke versoepeling van de unanimiteitsvereiste voor schriftelijke AV’en voorzien worden. De wetgever wil deze schriftelijke procedure vergemakkelijken, schriftelijke AV’en zullen aldus tot 9 maart met de gewone deelname -vereiste (zoals bij een  fysieke AV)  kunnen beslissen; d.w.z. dat 1/2 leden van de VME aan de stemming dienen deel te nemen + deze mede-eigenaars ten minste over de helft van de aandelen in gemeenschappelijke delen moeten beschikken. De beslissingen zullen kunnen worden genomen met de gebruikelijke meerderheden van een fysieke AV. De syndicus zal de stembrieven per post of elektronisch ontvangen en dit binnen de 3 weken na verzending van de oproeping. Indien spoedeisend (voor zover aangegeven in de oproeping) wordt de termijn van 3 weken ingekort naar 8 dagen.

Ten slotte worden digitale AV’en in de wet verankerd. Naast een fysieke deelname is het mogelijk om op afstand (= digitaal) deel te nemen aan de AV. Cruciaal is wel dat de bijeenroeping daarin moet voorzien.

Je persoonlijke account op BIV.be
Activeren | Inloggen | Dashboard

Tuchtrechtspraak: syndicus, neem je beheerstaak ernstig

Van een syndicus wordt verondersteld dat hij een vakkundig technisch, administratief en financieel beheer voert binnen de VME’s waar hij aan het werk is. Helaas is dit voor een minderheid niet het geval. Getuige daarvan twee recente tuchtbeslissingen genomen door onze Nederlandstalige Uitvoerende Kamer (UK). 

Zo werd een beklaagde ten laste gelegd dat hij naliet om zijn beheersdossier na afloop van zijn opdracht binnen de 30 dagen over te dragen aan zijn opvolger. In een andere VME was hij dan weer aan de slag zonder over een geschreven syndicusovereenkomst te beschikken. Er werd verder nagelaten om een mede-eigenaar uit te nodigen op de AV. Tot slot bleken er ook financiële nalatigheden te zijn. Zo werden er in een VME geen afrekeningen gemaakt of deed zich een wanbetaling van facturen voor waardoor de VME zich met een gerechtsdeurwaarder geconfronteerd zag. 

De UK oordeelde dat bij de overdracht van het beheersdossier zeer duidelijk bleek dat deze niet binnen de wettelijke termijn gebeurde. Rond het ontbreken van een correct administratief beheer haalde de betrokkene aan dat een medewerker op zijn kantoor met een burn-out te kampen had en dat een aantal betalingen en opvragingen niet correct waren gebeurd, maar dat wel alles gedaan werd om deze recht te zetten. In het nalaten om de mede-eigenaar uit te nodigen erkende de beklaagde zijn fout. De schriftelijke overeenkomst werd nooit overgemaakt en ook wat de wanbetaling van facturen betreft, konden geen elementen worden aangevoerd die de tenlastelegging tegenspraken. 

De UK betreurde dat de aangeklaagde in zowat elke VME de schuld afschuift op een mede-eigenaar. Een ongelukkigheid kan voorvallen, maar herhaaldelijk dezelfde fouten maken getuigt van weinig professionalisme, zo oordeelde ze. Ook de gevelde medewerker kan geen excuus vormen. De UK legde een berisping op met een bijkomende sanctie van 20 te volgen opleidingsuren. 

Een ander dossier waar de beklaagde bij verstek werd veroordeeld is nog veel zwaarwichtiger. In een bepaalde VME liet de beklaagde na om zijn beheersdossier over te dragen. Tevens werd een blokpolis en onderhoudskosten van de lift niet betaald en werden enkele duizenden euro’s van het vermogen van de VME ontvreemd... LEES MEER...

Maak het jezelf gemakkelijk: eBIV: e-learning voor de vastgoedmakelaarKadasterfinder: online toegang tot het kadasterMyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren MyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren

VEA lanceert test-uw-EPC tool 

Het Vlaams Energieagentschap (VEA) heeft de tool Test-uw-EPC ter beschikking gesteld (eveneens beschikbaar binnen de woningpas) waarmee men op een snelle manier kan inschatten hoe goed of slecht een woning presteert op vlak van energieprestatie. De tool maakt het mogelijk om na te gaan hoe een woning scoort ten opzichte van gelijkaardige woningen in de gemeente, de provincie of in het Vlaams Gewest. Ook zullen cijfers over het aantal zonnepanelen, zonneboilers en warmtepompen in de Vlaamse woningen zichtbaar zijn en worden er tips gedeeld.  

Beschikt de woning al over een EPC, dan kan men onmiddellijk aan de slag om zijn EPC te vergelijken met andere woningen. Als de woning nog geen EPC heeft, kan er via het invullen van een korte vragenlijst een indicatie van het energielabel van de woning bekomen worden. Het spreekt voor zich dat het werkelijke energielabel alleen gekend kan zijn na opmaak van een officieel EPC opgesteld door een erkend energiedeskundige type A.

We waarderen je mening. Geef deze BIV-Mail in één klik je beoordeling op 10!
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.
Laat meteen ook even weten hoe we voor jou beter kunnen doen...
http://www.biv.beVragen, opmerkingen, suggesties, feedback?
info@biv.be of 02/505 38 50© 2020 BIV 
Alle rechten voorbehouden. V.U.: Stefaan Leliaert
Email Marketing Powered by Mailchimp