Copy
Lay-out van je mail wat vreemd? In je browser is alles in orde
BIV-Mail 361
23/12/20
Beste vastgoedmakelaar, 
dit lees je deze week:

Sloop- en heropbouw in gans het land aan 6% btw vanaf januari

Vorige vrijdag werd het ontwerp van programmawet aangenomen in het Parlement. Hierin staat een bepaling over het verlaagde btw-percentage rond afbraak en heropbouw van gebouwen op het hele Belgische grondgebied. Vandaag kan je in ons land enkel slopen en herbouwen aan 6% btw in 32 stedelijke gebieden. Elders wordt 21% btw betaald. Vanaf 2021 wordt het verlaagde btw-tarief uitgebreid naar het volledige grondgebied, onder voorwaarden. De maatregel is beperkt in de tijd en loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Belangrijk is dat het verlaagde btw-tarief voorbehouden is voor de enige en eigen gezinswoning. Men mag geen andere woning bezitten, al wordt er geen rekening gehouden met een andere woning waarvan men door erfenis, mede-eigenaar, naakte eigenaar of vruchtgebruiker is. Na de heropbouw mag de woning bovendien een totale bewoonbare oppervlakte hebben die niet meer bedraagt dan 200 m2 ongeacht het type woning. Ze moet ook gedurende 5 jaar de enige en eigen woning van de bouwheer of koper blijven, zoniet riskeert hij het belastingvoordeel te moeten terugstorten.

Concreet moet de bouwheer vóór het tijdstip waarop de belasting opeisbaar wordt een verklaring mailen naar de bevoegde administratie waarvan het nadere adres nog door minister van Financiën Van Peteghem bekend zal worden gemaakt. Deze verklaring moet bovendien afschriften van de omgevingsvergunning en de aannemingscontracten bevatten.

De nieuwe regeling geldt ook voor bouwpromotoren die investeren in de aankoop van bebouwde percelen met de bedoeling er nieuwe woningen op te richten (huizen of appartementen), voor zover aan de voorwaarden voldaan is. Bij een verkoop op plan moet de bouwpromotor de verklaring mede laten ondertekenen door de koper en deze aan de administratie overmaken voor het tijdstip waarop het belastbaar feit zich voordoet. Daarnaast zal ook het compromis of de authentieke akte bij de verklaring gevoegd moeten worden.

Voor reeds lopende projecten van afbraak en heropbouw is er nog tot 31 maart 2021 tijd om de verklaring in orde te brengen om het verlaagde tarief te genieten. Zo kan de btw die opeisbaar wordt tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022 onder de 6% vallen. Werken die echter tot 31 december van dit jaar werden gefactureerd, vallen nog onder 21% btw. Ook wie na 1 juli 2022 nog een vergunning aanvraagt in het kader van een sloop- en heropbouwproject zal tot 31 december 2022 het verlaagde btw-tarief kunnen genieten, weliswaar op maximaal 25 % van het totale bedrag van de in de omgevingsvergunning vermelde werken. 

Juridisch advies nodig?
Bel de helpdesk op 070/211 211 (enkel voor vastgoedmakelaars)

EPC-labelpremie bij energierenovatie voor alle eigenaars en renteloze energielening tot max. 60.000 euro voor nieuwe eigenaars

Afgelopen vrijdag werd het Energiebesluit van 19 november 2010 definitief gewijzigd door de Vlaamse Regering. Het besluit geeft daarmee uitvoering aan een aantal bepalingen uit het gewijzigde Energiedecreet. Zo wordt de EPC-labelpremie veralgemeend naar alle woningen en wooneenheden. Ook zullen nieuwe eigenaars van niet-energiezuinige woningen een renteloos krediet kunnen aangaan om hun woning energetisch te renoveren. 

Vanaf 2021 zal het Vlaams gewest een premie verlenen aan alle eigenaars die hun woning of appartement binnen de vijf jaar van een grondige energetische renovatie voorzien. Concreet moet een EPC-label van E of F naar een label A, B of C evolueren voor een woning of van label D, E of F naar een label A of B voor een appartement. Wie voor deze grondige renovatie kiest en zo de labelpremie bekomt, kan deze niet cumuleren met de totaalrenovatiebonus die geldt voor drie of meer energiebesparende werken.

Om de premie te kunnen activeren bij de elektriciteitsdistributienetbeheerder moet de investeerder een geldig EPC kunnen voorleggen dat niet ouder is dan 2019 waaruit blijkt dat de woning energielabel E of F had, of de wooneenheid een energielabel D, E of F had. Binnen de vijf jaar na de datum van het eerste EPC, moet de investeerder dan een nieuw geldig EPC voorleggen waaruit het gunstige label blijkt. Voor EPC’s opgemaakt in 2019 of 2020 begint de voormelde termijn van vijf jaar maar te lopen vanaf 1 januari 2021. De hoogte van de premies vind je hier terug.     

Daarnaast wordt de renteloze energielening, die op vandaag enkel geldt voor prioritaire doelgroepen met een beperkt inkomen, vanaf 2021 uitgebreid naar al wie een woning koopt, erft of via schenking verwerft, en deze binnen de vijf jaar na de transactie energetisch renoveert. Het verwerven van een nieuwe eigendom wordt aanzien als een sleutelmoment waarop een energetische renovatie zich kan voordoen. LEES MEER...

Je persoonlijke account op BIV.be
Activeren | Inloggen | Dashboard

Woningkwaliteitsnormen anders beoordeeld

Vanaf 1 januari geldt er een andere beoordeling inzake de woningkwaliteitsnormen. Een woningcontroleur die vandaag in een woning een probleem vaststelt, kent daar 1, 3, 9 of 15 strafpunten aan toe, naargelang de ernst van het probleem. Vanaf 15 strafpunten is een woning ongeschikt. Vanaf 2021 wordt er niet meer met strafpunten gewerkt maar wordt de ernst en de impact van elk gebrek op zich beoordeeld in het technisch verslag. 

Er komen drie categorieën van gebreken: een klein gebrek (cat. 1), een ernstig gebrek zonder gevaar (cat. 2, leidt tot ongeschiktheid) en een ernstig gebrek met gevaar (cat. 3, leidt tot ongeschiktheid en onbewoonbaarheid). Een woning kan een conformiteitsattest krijgen als ze minder dan 7 gebreken cat. 1 heeft en geen enkel gebrek van categorie 2 of 3. Bijna alle gebreken die nu bestaan, bestaan nog steeds in 2021. Een beperkt aantal gebreken is verdwenen, andere zijn toegevoegd. Zo zal het ontbreken van rookmelders gequoteerd worden als een gebrek in cat. 2 (een ongeschiktverklaring dus waarbij het probleem verholpen moet worden alvorens te kunnen verhuren). Meer info vind je op deze pagina.  

Vanaf 1 januari 2021 zal de woningcontroleur voor de beoordeling van de vereiste van dubbele beglazing ook rekening houden met de energiescore van de woning, zoals vermeld op het EPC. Het ontbreken van dubbele beglazing wordt niet aangekruist op het technisch verslag als de energiescore van de woning lager ligt dan de door de Vlaamse regering vastgestelde grenswaarde. Deze grenswaarden zijn:

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement

Daarnaast is er ook een nieuw technisch handboek Woningkwaliteit ter beschikking. Dit bevat de regels die elke woningcontroleur vanaf 1 januari 2021 moet volgen bij het uitvoeren van woningonderzoeken en het beoordelen van (de ernst van) woningkwaliteitsproblemen. Dit gedetailleerde document bevat technische toelichtingen, voorbeelden in van woningkwaliteitsproblemen, foto’s van bepaalde situaties etc. en is online te raadplegen.  

Het BIV is dichtbij.
Like BIV-Mail 361: sloop- en heropbouw in gans het land en onder voorwaarden aan 6% btw vanaf januari... on Facebook

BIV-NEWS 2020/4 in je bus

Deze week ontvang je de nieuwste BIV-NEWS. Deze editie treden voorzitter Stefaan Leliaert en Alain Deketelaere nog één keer naar voor in het editoriaal. Dankbaar en trots verlaten zij eind volgende maand het Bureau. We blikken een laatste keer terug op de realisaties van het voltallige Bureau uit de afgelopen vier jaar en publiceren ook de namen van de 70 verkozenen die vanaf eind januari zullen aantreden.

Verder staan we in onze rubriek ‘tuchtrechtspraak’ stil bij het gebruik van de tool Kadasterfinder. Onze Nederlandstalige Uitvoerende Kamer ziet zo nu en dan dat deze verkeerdelijk gebruikt wordt. We sommen daarom enkele aandachtspunten op. Lees de BIV-NEWS!

Maak het jezelf gemakkelijk: eBIV: e-learning voor de vastgoedmakelaarKadasterfinder: online toegang tot het kadasterMyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren MyRentPro: huurcontracten online registreren en beheren

Nieuwe titularissen gehuldigd via Zoom

Normaal worden de nieuwe titularissen elk trimester op het BIV gehuldigd en ontvangen ze na een presentatie hun naambord en certificaat uit handen van de Nederlandstalige Bureauleden. Nadien is er een fotomoment en receptie voorzien. Sinds maart dit jaar werd dat onmogelijk door de coronacrisis.

Omdat het verwerven van het titularisschap een belangrijk moment is en blijft in de carrière van een vastgoedmakelaar werd vorige donderdag een Zoomsessie voor nieuwe titularissen georganiseerd, waarop we samen virtueel hebben geklonken op deze bijzondere gebeurtenis. Nog eens proficiat aan iedereen.

Het BIV is dichtbij.
Like BIV-Mail 361: sloop- en heropbouw in gans het land en onder voorwaarden aan 6% btw vanaf januari... on Facebook

BIV en juridische helpdesk gesloten van 24 december t.e.m. 3 januari

Het BIV is gesloten van 24 december tot en met 3 januari. De eerstvolgende BIV-Mail zal je dus op woensdag 6 januari ontvangen. 

De juridische helpdesk is eveneens van 24 december tot en met 3 januari gesloten. Vanaf maandag 4 januari is er opnieuw telefonische permanentie en dit volgens de gekende openingstijden (9u tot 17u).

We wensen je alvast een prettig eindejaar toe!

We waarderen je mening. Geef deze BIV-Mail in één klik je beoordeling op 10!
lowest 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   highest
Sorry, voting is closed.
Laat meteen ook even weten hoe we voor jou beter kunnen doen...
http://www.biv.beVragen, opmerkingen, suggesties, feedback?
info@biv.be of 02/505 38 50© 2020 BIV 
Alle rechten voorbehouden. V.U.: Stefaan Leliaert
Email Marketing Powered by Mailchimp