Copy
Logo Vlaanderen schuine streep Agentschap Binnenlands Bestuur Bekijk de online versie
Banner met gekleurde muren
Nieuwsbrief lokaal gelijkekansenbeleid
25 oktober 2021

Inhoud

Projectoproep inclusief samenleven

Mensen met een handicap ervaren dikwijls drempels om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Ze willen nochtans hun eigen route uitstippelen, niet betutteld worden en inclusief leven, mee met iedereen. Mooie voorbeelden op het terrein tonen dat het kan. Inclusief samenleven moet ook voor mensen met een handicap de maatschappelijk ambitie zijn.

De Vlaamse minister voor Gelijke Kansen roept op om sterke inclusiepraktijken en innovatieve projecten te ondersteunen als die inspelen op de noden van personen met een handicap en hun omgeving.

Lees meer over de projectoproep inclusief samenleven en dien je project in voor 30 november 2021 (12 uur).

Inspiratie voor lokale inclusieprojecten

In juli 2016 werd in Nederland het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap van kracht. Het verplicht gemeenten om een Lokale Inclusie Agenda op te stellen. Dat is een instrument om het VN-verdrag te implementeren op lokaal niveau. Ter ondersteuning startte de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het project ‘Iedereen doet mee’. Ook Movisie publiceerde tal van handreikingen om lokale besturen op weg te helpen naar een inclusief beleid voor personen met een beperking. Een schat aan informatie om mee aan de slag te gaan!

Raadpleeg het project ‘Iedereen doet mee’ en de lokale Inclusie Agenda

Raadpleeg de publicaties van Movisie over een lokaal inclusief beleid voor personen met een beperking

Projectoproep gedeeld en betrokken ouderschap

Vaders die thuis blijven voor de kinderen vormen nog altijd een kleine minderheid. Vooral moeders kiezen voor een deeltijdse loopbaan. We spreken moeders ook aan als primaire opvoedster, waardoor we vaders niet erkennen in hun vaderschap en hun rol in de opvoeding onderwaarderen.

Vaders die een actieve en betrokken ouderrol willen opnemen, stoten op maatschappelijke drempels en hebben nood aan rolmodellen en ondersteuning. Met de projectoproep ‘gedeeld en betrokken ouderschap’ wil de Vlaamse minister voor Gelijke Kansen vaders extra ondersteunen en evenwaardig ouderschap stimuleren.

Lees meer over de projectoproep gedeeld en betrokken ouderschap en dien je project in voor 30 november 2021 (12 uur)

Lees de themabundel over vaders, opvoeding en opvoedingsondersteuning van EXPOO, het Vlaams Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning (PDF)

Lees een Nederlands onderzoek over het effect van corona op de taakverdeling binnen het gezin

Mannen in de kinderopvang

Opgroeiende kinderen spiegelen zich graag aan volwassenen. Om verschillende aspecten van de eigen (gender)identiteit te kunnen ontplooien, is het goed dat die volwassenen uit vrouwen én mannen bestaan.
In de basisvoorzieningen voor jonge kinderen werken weinig mannelijke professionals. Dat is niet alleen nadelig voor het kind, maar ook voor vaders die minder aansluiting vinden en voor mannen die professioneel geïnteresseerd zijn. Het zijn nochtans net die mannelijke professionals die het stereotype over vrouwelijke zorg doorbreken.

De handleiding van Sardes over vaderbetrokkenheid kan organisaties helpen om vaders meer te betrekken bij de zorg en opvoeding van jonge kinderen. Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen (VBJK) heeft een brochure uitgegeven met tips voor meer gemengde teams in de kinderopvang. Zijn mannen een antwoord op het nijpend tekort aan begeleiders in de kinderopvang?

Raadpleeg de handreiking van Sardes ‘Hoe betrek je als organisatie ook mannelijke opvoeders’ (PDF)

Raadpleeg de handleiding van VBJK ‘Werken met mannen en vrouwen in een gemengd team’

Genderbewust opvoeden

Van bij de geboorte van een kind koppelen we sociale verwachtingen aan het geslacht. De gendernormen die we expliciet of impliciet communiceren hebben een belangrijke invloed op de persoonlijke ontwikkeling en het zelfbeeld van een kind. In de opvoeding moeten we rekening houden met gender zodat kinderen de kans krijgen om al hun interesses, talenten en volledige potentieel te ontwikkelen los van genderstereotypen. RoSa ontwikkelde tools voor ouders over genderbewust opvoeden en voor leerkrachten over genderbewust lesgeven vanaf de kleuterklas.

Lees meer over genderbewust opvoeden

Lees meer over genderbewust lesgeven

Genderstereotypering in werk, zorg en onderwijs

Genderstereotypen en normen over wat mannelijk en vrouwelijk is, worden cultureel bepaald. Genderongelijkheid ontstaat doordat we mannelijkheid meestal hoger waarderen dan vrouwelijkheid. Zo liggen de salarissen bij stereotiep vrouwelijke beroepen vaak lager dan bij stereotiep mannelijke beroepen. Het salarisniveau daalt in een sector naarmate er meer vrouwen werken. Een brochure van Atria beschrijft hoe genderstereotypering zich manifesteert binnen de sectoren werk, onderwijs en zorg en hoe je ze kan bestrijden.

Lees de brochure van Atria ‘Genderstereotypering in werk, zorg en onderwijs’ (PDF)

De evolutie van mannelijke rollen in het gezin

De Confederatie van Gezinsorganisaties van de Europese Unie (CoFace) publiceerde al in 2006 een studie over de evolutie van mannelijke rollen in gezinnen in Europa. De synthese en aanbevelingen blijven nog altijd relevant. Verandering kan alleen maar slagen met gelijktijdige maatregelen binnen de diverse en betrokken domeinen. Uit een studie van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen (IGVM) blijkt dat het kostwinnersmodel geen natuurlijk gegroeid rollenpatroon was. Het is het resultaat van een van hogerhand opgelegd gezinsmodel en daar zijn moeders én vaders nog altijd de dupe van.

Raadpleeg de studie van CoFace ‘Mannen en gezinnen. De evolutie van de mannelijke rollen in de gezinnen in Europa’ (PDF)

Lees het artikel ‘Rollenpatronen: hoe papa bewust uit het gezin verdreven werd’

Internationale dagen

Internationale dagen zijn een mooie aanleiding om te sensibiliseren over gelijkekansenthema’s en zich als lokaal bestuur solidair te tonen met specifieke doelgroepen. Enkele bekende en minder bekende internationale dagen op een rijtje:

  • 26 oktober: Intersex Awareness Day
  • 3 november: Werelddag van de man (met focus op gezondheid)
  • 8 november: Intersex Solidarity Day
  • 11 november: Nationale Vrouwendag
  • 19 november: Internationale Mannendag
  • 20 november: Transgender Day of Remembrance
  • 25 november: Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen
  • 3 december: Internationale dag voor mensen met een handicap
  • 8 december: Pansexual pride day
  • 10 december: Dag van de mensenrechten

Feiten en tips

Nog niet geabonneerd op deze gratis nieuwsbrief? Vorige versies bekijken? Klik hier!
Deel
Tweet
Deel
Stuur door
Contact:
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel
gelijkekansen.be
gelijkekansen@vlaanderen.be

Privacyverklaring
Uitschrijven uit deze lijst
Nog niet geabonneerd?
logo ABB