Copy
Samen Doen nieuwsbrief
View this email in your browser
 NR 7 - april 2015
Inhoudsopgave
Ontmoet- en Groetplein: 
Daginvulling met betekenis


Ieder mens heeft een doel nodig en een leuke en zinvolle dagbesteding. Om dat te stimuleren opende ZuidZorgExtra op 15 april jl. het eerste Ontmoet- en Groetplein in Eindhoven. Een plek waar zowel kwetsbare als vitale ouderen en mensen die meer invulling in hun leven wensen, kunnen deelnemen aan leuke, leerzame en gezonde activiteiten. En waar ze tegelijkertijd ook zelf vrijwilliger kunnen zijn.

“We willen graag op een positieve manier bijdragen aan de veranderende maatschappij”, zegt Hubert Cornelis van ZuidZorgExtra. “Met deze ontmoetingsplek proberen we eenzaamheid bij met name ouderen te bestrijden en de zelfredzaamheid te vergroten. Samen deelnemen aan bepaalde activiteiten die je leuk vindt en waar je goed in bent, biedt niet alleen een zinvolle dagbesteding, het vergroot ook je eigenwaarde, eigen kracht en je sociaal netwerk.”

Activiteiten
Het Ontmoet- en Groetplein bestaat uit een huiskamer, keuken en eetkamer: open ruimtes waar mensen elkaar makkelijk kunnen ontmoeten. Deelnemers maken samen met een begeleider een persoonlijk activiteitenplan, gebaseerd op wensen en mogelijkheden. Voorbeelden van activiteiten zijn: samen koken/eten, breien, sporten, gamen, taarten bakken, puzzelen en kaarten. Bijzonder zijn ook de Mannen van Metaal. Zij demonteren samen ijzeren materialen en organiseren met de opbrengst van het gescheiden afval iets leuks voor zichzelf. Cornelis: “Als je elkaar tegenkomt en je weet wat iemand kan en wil, ontstaan vanzelf nieuwe ideeën om elkaar te ontmoeten en helpen.”

Deelnemen?
Deelnemers hoeven geen cliënt te zijn van ZuidZorg of lid te zijn van ZuidZorgExtra. Sommige activiteiten zijn kosteloos, voor andere wordt een vergoeding gevraagd. Het Ontmoet- en Groetplein is op werkdagen geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Binnenlopen zonder afspraak!

Ontmoet- en Groetplein
Kastelenplein 173
Eindhoven


Meer informatie over ZuidZorgExtra
Via www.zuidzorg.nl/extra of via telefoonnummer 040- 230 85 38.
TOP
Buro Cement
Cement in de samenleving


Buro Cement is een nieuw bedrijf in Woensel-Noord. Jeroen Pijnenburg, directeur: "Wij verbinden mensen en brengen buurten en wijken samen. Samen met bewoners, gemeenten, woningcorporaties en instellingen zorgen we voor cement in de samenleving. Bij ons werken sociale ondernemers. ZZP'ers met een ondernemersgeest: korte lijnen, altijd bereikbaar en vooral gedreven. Een nieuwe vorm van welzijnswerk."
 
Samen met de inwoners van Woensel-Noord verbetert Buro Cement de leefbaarheid en welzijn van dit stadsdeel. De links met de WIJteams zijn helder en de onderlinge lijntjes zijn kort; waar mogelijk en nodig weten de partijen elkaar te vinden. Waar WIJeindhoven vooral ingaat op de individuele hulpvraag, richt Buro Cement zich op de collectieve vraag. Leidend hierin is de vraag van bewoners. Vanuit de wens en behoefte werken ze samen met verschillende partijen aan een oplossing, een nieuwe activiteit of voorziening, zodat er nieuwe, duurzame structuren en verbanden ontstaan.
 
Geslaagde samenwerkingen
Voorbeelden van geslaagde samenwerkingen zijn er veel. Zo organiseert Buro Cement samen met Archipel Eerdbrand en Vivaldi ontmoetingen tussen een Turkse en Marokkaanse vrouwengroep en ouderen die in of nabij Eerdbrand wonen. Met deze ontmoetingen wordt de kloof tussen autochtoon en allochtoon in de wijk verkleind. Een ontmoeting kan een gezamenlijk ontbijt of lunch zijn. Ook wordt samen gewandeld of zelfs gefietst! Ina Holvast (dagbestedingscoach Eerdbrand): "Archipel gaat uit van de eigen kracht van (wijk)bewoners. Doen wat je zelf kunt doen. Bovendien willen we mensen met elkaar verbinden, zodat ze sterker komen te staan. Daar gaat het om.”
 
Wij samen voor elkaar
Buro Cement heeft als motto: Wij samen voor elkaar! Voor meer informatie zie www.woenselnoord.nl.
TOP
De wijkverpleegkundige is er voor iedereen
Een gezonde wijk! 


De rol van de wijkverpleegkundige is veranderd en groter geworden. Vanaf 2015 is de wijkverpleegkundige namelijk ook, behalve verpleegkundige en verzorgende, hét aanspreekpunt in de wijk voor vragen over ziekte en gezondheid. Ook houdt hij of zij een oogje in het zeil bij met name kwetsbare bewoners. Verder signaleert de wijkverpleegkundige wat er in de wijk speelt en organiseert hij of zij preventieve (voorlichtings)programma’s.
 
Dat doet de wijkverpleegkundige niet alleen, maar vaak samen met onder andere de WIJteams, woningcorporatie en politie. Ook indiceren de wijkverpleegkundigen nu zelf voor onderdelen uit de zorgverzekeringswet. Dat houdt in dat zij in overleg met cliënten en mantelzorgers bepalen wat er aan ondersteuning en zorg nodig is. Dit gebeurt dus niet meer ver weg, door een landelijke instantie, maar gewoon in de wijk.
 


Kleine en grote vragen
Het is belangrijk dat bewoners weten dat zij met álle vragen over gezondheid en ziekte bij de wijkverpleegkundige terechtkunnen. En dat zorg dus heel dichtbij is. Kleine en grote vragen over de gezondheid van een bewoner zelf, van zijn vader of moeder, kind, buurman; ze kunnen worden gesteld aan de wijkverpleegkundige. Ook wie een vaag ‘niet-pluis’-gevoel heeft, kan aankloppen. Misschien is er behoefte aan een gesprek of praktische tips; soms is er meer nodig. Met een klein beetje extra aandacht en betrokkenheid kunnen verpleegkundigen en bewoners veel voor elkaar betekenen en kunnen ergere ‘kwalen’ worden voorkomen. Samen houden ze de wijk gezond!
 
In Eindhoven zijn onder meer wijkverpleegkundigen van
Archipel Thuis, Zuidzorg en Sint Annaklooster actief in de wijken. Op de websites van deze organisaties zijn ook hun contactgegevens en eventuele spreekuren voor bewoners te vinden.   
Meer informatie over de werkzaamheden van de wijkverpleegkundige? Bekijk dan
hier het filmpje met een toelichting.
 
TOP
Priscilla (links) samen met collega Xandra in de keuken van Elf13.

V.l.n.r.: Leyla Kalender, Esra Altmis en Stephan Pauly, verantwoordelijk voor de coördinatie van Stichting Ik Wil. Op de achtergrond de dames van werkgroep Dames creatieve werkvormen.


Community Elf13
Mensen met elkaar verbinden

Henk heeft behoefte aan een plek in zijn wijk, waar hij een broodje kan eten en een praatje kan maken. De gepensioneerde timmerman Yasmin wil zijn vak graag doorgeven aan enthousiaste mensen. Alisha, een dame die weer mee wil doen in de maatschappij, zoekt een plek waar ze haar kwaliteiten in kan zetten. Alle drie kunnen ze terecht bij Community Elf13 van Stichting Ik Wil in Elf13 (de voormalige pastoor van Arskerk) in Eindhoven.

“Community Elf13 is er voor en door mensen uit de wijk”, zegt Esra Altmis van Stichting Ik Wil. “We kijken wat de behoeften zijn van bewoners uit de omliggende wijken. En we proberen mensen dan aan elkaar te verbinden. Zo doet Alisha nu iedere week mee aan ‘bewegen voor vrouwen 50+’ en is ze tevens de administratieve ondersteuner voor de bewegingsactiviteiten.”

Ontmoetingsplek
Maar Community Elf13 is er niet alleen voor bewoners. Ook organisaties als Combinatie Jeugdzorg, WIJeindhoven, Back to Basic en een huisarts hebben inmiddels een plek in de Community. Op die manier is Elf13 een plaats waar bewoners elkaar maar ook organisaties kunnen ontmoeten. ”Het biedt ons de mogelijkheid om de informele zorg te versterken en daar waar het nodig is een verbinding te maken met de professionele zorg”, aldus Stephan Pauly, voorzitter van Stichting Ik Wil.

In opbouw
Community Elf13 is in opbouw. Dat betekent dat er nog druk word gewerkt aan verduurzaming. Verschillende fondsen, de organisaties die al in Elf13 gevestigd zijn en de gemeente Eindhoven hebben hun steun al uitgesproken. Maar er moet nog steeds veel gebeuren om straks alle vragen te kunnen beantwoorden.

Krachtige initiatieven
En Henk? Die eet wekelijks samen met Yasin een broodje. Een broodje dat is gemaakt door de jongeren die onder begeleiding van Combinatie Jeugdzorg stagelopen in de keuken van Elf13. Yasin is bovendien eens per week in de houtwerkplaats van Elf13 te vinden om meubels te maken met drie wijkbewoners die graag met hout willen leren werken. Zo eenvoudig kan het zijn. En waar het iets complexer ligt? “Dan zetten we ons zogenaamd Communitylab in om bewonersvragen uit te werken tot krachtige initiatieven”, zegt Esra Altmis. 

Meer informatie?
Bel dan met Esra Altmis via telefoonnummer 06 -  22 85 85 65.
TOP
Veranderde Toegang Beschermd Wonen

Nu de veranderingen in de zorg een feit zijn, is ook de toegang tot Beschermd Wonen (BW) veranderd. Herindicaties en nieuwe aanvragen verlopen niet meer via het CIZ, maar via de gemeente Eindhoven. Hoe werkt het? 


Aflopen en wijzigen indicatie vóór 1 juli 2015
Loopt een indicatie voor Beschermd Wonen (ZZP GGZ-C) af vóór 1 juli 2015 en is vervolgondersteuning volgens de melder (aanbieder, Wmo-medewerker of WIJgeneralist) nodig? Of is een wijziging van de bestaande indicatie wenselijk vóór 1 juli 2015? Dan verlengt of wijzigt de gemeente de indicatie met zes maanden en op basis van inhoud en zorgzwaarte van de aflopende indicatie. De gemeente neemt het advies van de melder over.
Bij nieuwe aanvragen vóór 1 juli 2015 verleent de gemeente eveneens, zonder inhoudelijke toetsing, toegang voor zes maanden. Ook hierbij neemt de gemeente het advies van de melder over. Voorwaarde voor nieuwe cliënten is wel dat een actuele DSM IV diagnose is afgegeven.

Aanmeldformulieren
Er zijn twee aanvraagformulieren voor het aanmelden van een cliënt voor BS: 
- een formulier voor nieuwe aanvragen en wijzigingen van een bestaande  indicatie; 
- een formulier voor de verlenging van een bestaande (aflopende) indicatie.

U kunt de ingevulde formulieren sturen naar beschermdwonen@eindhoven.nl.

N.B. Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden behandeld. Is het formulier in goede orde ontvangen, dan ontvangt de melder een bericht dat de zorg kan starten/doorgaan. De beschikking volgt zo spoedig mogelijk daarna. Voor nieuwe aanvragen geldt een doorlooptijd van maximaal twee weken (ruim binnen de wettelijke beslistermijn).

Aflopen van indicaties en nieuwe aanvragen vanaf 1 juli 2015
Vanaf 1 juli wordt op een andere manier bepaald of iemand in aanmerking komt voor Beschermd Wonen. De WIJgeneralisten krijgen hierin een grote rol. De gemeente is nu bezig de nieuwe werkwijze op te zetten. En informeert belanghebbenden (o.a. betreffende bewoners, melders en aanbieders) hierover tijdig.
Mededelingen

Alzheimercafé Eindhoven 18 mei: Somberheid en dementie
Ook in Eindhoven bestaat een zogeheten Alzheimercafé: een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn welkom. Elke derde maandag van de maand is er van 19.30 uur tot 21.30 uur een gratis themabijeenkomst (behalve in juli en augustus). Thema van de bijeenkomst op 18 mei aanstaande is ‘Somberheid en dementie: past dat bij elkaar?’

Op deze avond gaat Eva Tan, ouderenpsychiater bij de GGzE, in op de samenhang tussen dementie en depressie. Aan bod komen vragen als: hoe ontstaat die somberheid? Wat zijn de behandelmogelijkheden? Zijn er behalve pillen ook andere behandelmogelijkheden? En wat kun je er zelf aan doen?
De bijeenkomsten van het Alzheimercafé vinden plaats in het Daf-museum in de Tongelresestraat 27 in Eindhoven.
Heeft u vragen over het Alzheimercafé? Neem dan contact op met mevrouw Thea Sturme via telefoonnummer 040 – 244 85 00 of f.banning@onsnet.nu.

Hungtinton Café in Archipel Landrijt
De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenaandoening waarbij zenuwen in delen van de hersenen afsterven. Speciaal voor mensen met deze ziekte, hun partners en kinderen is er het Huntington Café. Hier worden thema’s belicht aan de hand van interviews met deskundigen. Ook is er ruime gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen.

Het onderwerp van de eerst volgende bijeenkomst op 19 mei is ‘Wat zijn de gevolgen van Huntington voor het denken en wat betekent dit voor het doen in de dagelijkse praktijk?’ Gasten van de avond zijn ergotherapeut Anja Thijssen en psycholoog Hanneke Nijsten, beiden werkzaam bij Archipel. Zij gaan in op de cognitieve problemen als gevolg van de ziekte en de invloed hiervan op het dagelijkse handelen. Ook laten ze op basis van praktijkvoorbeelden zien hoe ergotherapie hierin kan ondersteunen.

Huntington Café
19 mei, vanaf 19.30 uur
Archipel Landrijt, Drosserstraat 1, Eindhoven

Graag aanmelden voor deelname via annemiek.van.buul@archipelzorggroep.nl.
Voor meer informatie over het Huntington Café: http://www.archipelzorggroep.nl/zorg-en-behandeling/archipel-polikliniek/huntington/huntington-cafe

Gemeentelijke balie Schulddienstverlening gesloten
De balie van Schulddienstverlening in het Stadskantoor is per 1 april jl. gesloten. Wie via de gemeente al een schuldregeling of persoonlijke lening heeft, houdt zijn vaste contactpersoon. Wie een (nieuwe) ondersteuningsvraag op het gebied van financiën heeft, kan sinds 1 april terecht bij het WIJteam in zijn buurt.  

Medebewoners helpen
Bewoners die juist een bijdrage willen leveren en anderen een stapje verder willen helpen, kunnen ook bij het WIJteam in hun wijk terecht. Bijvoorbeeld als ze willen helpen bij het creëren van financieel overzicht of het ordenen van de administratie.
De bereikbaarheidsgegevens van de WIJteams zijn te vinden op www.wijeindhoven.nl.
TOP
Alle hulpbronnen op een rijtje

Ontmoet- en Groetplein van ZuidZorgExtra
Kastelenplein 173 in Eindhoven

ZuidZorgExtra
Bereikbaar via www.zuidzorg.nl/extra of via telefoonnummer 040 - 230 85 38

Buro Cement in Woensel-Noord
www.woenselnoord.nl.
 
Wijkverpleegkundigen in Eindhoven van onder andere
Archipel Thuis: www.archipelthuis.nl
ZuidZorg: www.zuidzorg.nl
Sint Annaklooster: www.sintannaklooster.nl
 
Community Elf13
Contactpersoon Esra Altmis, bereikbaar via telefoonnummer 06 -  22 85 85 65

Veranderde toegang Beschermd Wonen
Bereikbaar via beschermdwonen@eindhoven.nl

Alzheimercafé
Daf-museum, Tongelresestraat 27 in Eindhoven.
Contactpersoon mevrouw Thea Sturme bereikbaar via
telefoonnummer 040 – 244 85 00 of f.banning@onsnet.nu

Huntington Café
Archipel Landrijt, Drosserstraat 1 in Eindhoven
Aanmelden via annemiek.van.buul@archipelzorggroep.nl
Meer informatie via http://www.archipelzorggroep.nl/zorg-en-behandeling/archipel-polikliniek/huntington/huntington-cafe

WIJteams van WIJeindhoven
www.wijeindhoven.nl 
 
TOP
Reageren, vragen of tips? 
Wilt u reageren op Samen doen? Hebt u naar aanleiding van de artikelen uit deze nieuwsbrief nog vragen? Of hebt u suggesties of tips voor onderwerpen waaraan Samen doen in de toekomst aandacht kan besteden? Mail het naar 
samendoen@eindhoven.nl.

Doorsturen
Denkt u dat Samen doen ook interessant is voor een collega, samenwerkingspartner of andere relatie? Stuurt u de nieuwsbrief dan vooral door!
 
Over Ons 

Onder het motto Samen doen willen we de veranderingen in het sociaal domein realiseren. Logisch dus om ook deze nieuwsbrief als organisaties in het sociaal domein samen te maken. De volgende partijen zijn betrokken bij Samen doen: Archipel, Sint Annaklooster, SGE, GGzE, Lunet zorg, Combinatie Jeugdzorg, Stichting de Boei, Leger des Heils, ZuidZorg, Lumens Groep, Neos, Novadic-Kentron,  Vitalis Woonzorg Groep, Steunpunt Mantelzorg Verlicht, Netwerk Informele Zorg en de gemeente Eindhoven. 

 
TOP
Your text caption goes here. You can change the position and width of the caption from the block settings tab.
Your text caption goes here. You can change the position and width of the caption from the block settings tab.
Ik wil de nieuwsbrief ontvangen
Copyright © 2015 Samen Doen, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences