Copy
JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje | JAMKO's trusteeship newsletter
Is this email not displaying correctly? View this email in your browser
In English below

JAMKOn edunvalvonnan uutiskirje 4 | 2016

12.5.2016

Ajankohtaista JAMKOssa
  • Monimuoto-opiskelijoiden tutorointia kehitetään
  • Opiskelijafoorumissa aiheena työllistyminen
Ajankohtaista kentällä
  • Yhdenvertaisuussuunnitelmat oppilaitoksiin 2017
  • Pääsykokeet vaakalaudalla? VATT:n uudistusehdotus
Lyhyet JAMKOset
  • JAMKOn toimintoja toukokuussa

Ajankohtaista JAMKOssa

Monimuoto-opiskelijoiden tutorointia kehitetään

JAMKissa voidaan suorittaa opintoja joko päivätoteutuksena tai monimuotototeutuksena. Monimuotopuolen opiskelu voi olla erilaista sisällöllisesti ja toteutuksena kuin päivätoteutuksen opinnot. Monimuoto-opiskelu on lähes kokonaan itsenäistä ja sisältää paljon enemmän verkko-opiskelua. Lähiopetusta järjestetään intensiivijaksoina, joka tarkoittaa lähinnä sitä, että opiskelija käy muutaman kerran kampuksella opiskeluidensa aikana. Muuten opiskelu ja kommunikointi opettajien ja luokkakavereiden kanssa tapahtuu verkossa.

Tällä hetkellä vertaistutorit koulutetaan tutoroimaan ensisijaisesti päivätoteutuksen opiskelijoita, mutta ensi vuoden aikana JAMKO lähtee kehittämään myös monimuoto-opiskelijoiden tutorointia. Monimuoto-opiskelijoiden tutorointi painottuu enemmän JAMKin tietojärjestelmien käyttöön sekä oman ajanhallinnan että opiskelumotivaation lisäämiseen, koska tutoroitavien tarpeet ovat erilaiset kuin päivätoteutusopiskelijoiden. Monimuoto-opiskelijat saattavat olla eripuolilla Suomea ja takana saattaa olla paljon työkokemusta, joten Jyväskylän opiskelukaupunkiin tutustuminen ja aktiviteetteihin innostaminen ei välttämättä vastaa näiden opiskelijoiden tarvetta vertaistuesta. Tavoitteena on siis löytää toimivat käytännöt myös monimuotoisesti opiskelevien tutoroinnille.

Lisätietoja
Jarna Väisänen
Hallituksen jäsen, vertaistutorointi
tutor@jamko.fi

Opiskelijafoorumissa aiheena työllistyminen

Kolmas kaupungin ja opiskelijajärjestöjen yhteinen opiskelijafoorumi järjestettiin tiistaina 26.4. Tanssisali Lutakossa. Aiheena oli opiskelijoiden työllistyminen ja vapaaehtoistyö. Opiskelijafoorumissa oli mukana JAMKOn, JYYn, kaupungin, HUMAKOn, nuorisovaltuuston sekä molempien korkeakoulujen edustajat. Foorumissa suunniteltiin keinoja miten kaupunki ja korkeakoulut voivat edistää opiskelijoiden työllistymistä. Kaupunki voisi järjestää esimerkiksi yhteisen rekrytointitilaisuuden korkeakouluopiskelijoille, joka järjestettäisiin korkeakoulujen ja kaupungin yritysverkostojen kanssa yhteistyössä. Kaupungin toimijat ottavat tästä tapahtumasta vastuuta ja suunnittelevat mahdollisia rekrytointimessuja. Seuraava opiskelijafoorumi järjestetään syksyllä 2016. Kaikki koulutusalajärjestöt ja opiskelijat ovat tervetulleita.
 
Lisätietoja
Eemeli Rajala
Hallituksen puheejohtaja
puheenjohtaja@jamko.fi

Ajankohtaista kentällä

Yhdenvertaisuussuunnitelmat oppilaitoksiin 2017 alkaen

SAMOK järjesti 21.4. Helsingissä koulutuksen yhdenvertaisuudesta ja häirinnästä korkeakouluyhteisössä. Koulutuksessa käsiteltiin sitä miten opiskelijakunta voi toimia edistääkseen yhdenvertaisuutta korkeakouluyhteisössä sekä häirintäyhdyshenkilön työtä. JAMKOsta koulutukseen osallistuivat viestintä- ja edunvalvontasihteeri Anna sekä tutor- ja liikuntasihteeri Karoliina.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan sitä, että oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa kaikilla ihmisillä yksilöllisistä ominaisuuksista, kuten iästä, ihonväristä, mielipiteestä tai vammasta riippumatta tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet kouluttautua, tehdä töitä ja saada erilaisia palveluja. Yhdenvertaisuus käsitteenä sekoitetaan usein tasa-arvoon, jolla kuitenkin viitataan sukupuolten väliseen tasa-arvoon ja sukupuoleen liittyviin tasa-arvoasioihin, kuten sukupuoli-identiteettiin. Sekä yhdenvertaisuudesta että tasa-arvosta on säädetty omat lakinsa. Suomessa on olemassa myöskin sekä yhdenvertaisuus- että tasa-arvovaltuutettu.

Uusi yhdenvertaisuuslaki tuli voimaan 1.1.2015, ja sen mukaan jokaisella koulutuksen järjestäjällä täytyy olla suunnitelma siitä miten yhdenvertaisuutta edistetään ja sen toteutumista valvotaan oppilaitoksessa. Lain mukaan suunnitelmassa tulee myös kuulla opiskelijoita tai heidän edustajiaan kuten opiskelijakuntaa. Suunnitelma tulee olla valmis 1.1. 2017 mennessä. JAMKO on lähtenyt selvittämään missä vaiheessa JAMKin yhdenvertaisuussuunnitelma on ja kuinka opiskelijoita kuullaan sen osalta. Lue lisää.

Lisätietoja
Anna Tarvainen-Illi
viestintä- ja edunvalvontasihteeri
viestinta@jamko.fi

Karoliina Vallipuro
Tutor- ja liikuntasihteeri
karoliina.vallipuro@jamko.fi

Pääsykokeet vaakalaudalla? VATT:n uudistusehdotus
 
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkijat julkaisivat hiljattain kantansa korkeakoulujen pääsykoekäytäntöihin ja kuinka niitä tulisi uudistaa. Tutkijoiden mukaan nykyisenkaltainen, pääsykokeisiin painottuva järjestelmä ei välttämättä mahdollista parhaiden mahdollisten ammattilaisten esille tuomista. Heidän mukaansa järjestelmä pakottaa opiskelijoita taktikoimaan valintojaan, joka johtaa yleensä siihen, että hakija ei välttämättä koskaan uskalla hakea opiskelemaan itseään miellyttävää alaa. Tutkijat haluavat myös tuoda esille sen, että nykyinen järjestelmä suosii laiskoja opiskelijoita, jotka suoriutuvat lukiosta ja ylioppilaskirjoituksista rimaa hipoen, mutta panostavat pääsykokeisiin ja pääsevät sitä kautta sisään korkeakouluun.

VATT:n raportissa esittämä vaihtoehtoinen malli voisi tutkijoiden mukaan mahdollistaa motivoituneempien hakijoiden sisälle pääsyn itseään miellyttävälle alalle. Se painottuisi enemmän ylioppilaskirjoituksissa saatujen tulosten ympärille, mahdollistaen hakemisen itseään kiinnostavalle alalle, kuitenkaan estämättä hakemista muille ajoille. Tutkijoiden mukaan tällä voitaisiin purkaa taktikoinnin rakenteita.

Opiskelijakuntien näkökulmasta raportissa on hyviä avauksia, mutta myös puutteita. Raportissa ei oteta huomioon ammatillisen perustutkinnon omaavien hakijoiden hakemista. Raportista saakin sellaisen kuvan, että ammattioppilaitoksen käyneet henkilöt eivät hae korkeakouluihin, vaikka viime vuonna aloittaneista korkeakouluopiskelijoista noin 20 % oli ammatillisen perustutkinnon omaavia opiskelijoita. Tutkijoiden esitys valintakokeiden poistamiseksi ei ole kannatettavaa, sillä tällöin poistetaan mahdollisuus näyttää todellinen soveltuvuus kyseiselle alalle aiemmasta suoriutumisesta huolimatta. Valintakokeiden poistaminen, voi aiheuttaa sen, että alalle motivoituneet ja alalle sopivat hakijat eivät saa opiskelupaikkaa.

Lue lisää:
VATT:n raportti
SAMOKin kannanotto

Lisätietoja
Tommi Kukkonen
Hallituksen jäsen, koulutuspolitiikka
kopo@jamko.fi

Lyhyet JAMKOset

JAMKO alumnien kokous ja tapaaminen | 15.5.
JAMKO Alumnit on entisten JAMKO aktiivien yhteistyöverkosto, joka tukee JAMKOn toimintaa muun muassa kouluttamalla JAMKOn toimijoita sekä jakamalla perinnetietoa. Aikaisempien JAMKO-toimijoiden kokous ja tapaaminen Opinkiven saunalla la 15.5. Lisätietoja: alumnit@jamko.fi

AMK-päivät | 17. – 19.5.
JAMKOn puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat AMK-päiville 17. - 19.5. AMK-päivät on ammattikorkeakoulukentän vuotuinen päätapahtuma, joka kokoaa yhteen n. 500 ammattikorkeakoulujen ja sidosryhmien edustajaa. Tapahtuman teemana on digitalisaatio ja –pedagogiikka. Lisätietoja toiminnanjohtaja@jamko.fi.

Reinventing higher education – työryhmä | 23.5.
JAMKissa rakennetaan uutta korkeakoulumallia, jota tehdään kehittämällä Lab/Factory-toimintaa yhdessä henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa. Ensimmäisen pilotit toteutetaan kesällä 2016 ja syksyllä 2016. Puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat. Lisätietoja: pj(a)jamko.fi

Opintoasioiden lautakunta | 26.5.
JAMKin johtosäännön määrittelemä toimielin hyväksyy mm. tutkintosäännön ja opetussuunnitelmat sekä käsittelee opiskelijavalintoihin liittyviä oikaisupyyntöjä. Opiskelijoiden edustajana lautakunnassa toimivat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja. Lisätietoja: puheenjohtaja@jamko.fi

KOAS Osavuosikatsaus | 27.5.
Toiminnanjohtaja osallistuu opiskelija-asuntosäätiön osavuosikatsaukseen. Osavuosikatsauksessa tarkastellaan opiskelija-asuntosäätiön tavoitteiden ja talouden toteutumista. Lisätietoja toiminnanjohtaja@jamko.fi

eTevä-hankkeen ohjausryhmä | 30.5.
IC vastaava osallistuu AOKKin koordinoiman eTEVÄ-hankkeen ohjausryhmään. Hankkeessa testataan ja pilotoidaan kamera- ja tallenneteknologiaa ja etsitään pedagogisia menetelmiä teknologian hyödyntämiseen koulutus- ja oppimisprosesseissa. Lisätietoja: ic@jamko.fi

Opiskeluterveydenhuollon tapaaminen | 2.6.
Sosiaalipoliittinen vastaava, viestintä- ja edunvalvontasihteeri, puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja osallistuvat yhteistyötapaamiseen opiskeluterveydenhuollon kanssa. Tarkoituksena on kehitää yhteistyötä ja opiskeluterveydenhuollon palveluita opiskelijoiden näkökulmasta. Lisätietoja: sopo@jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share
In English

JAMKO's Trusteeship letter 4 | 2016

May 12th, 2016

Current in JAMKO
  • Multiform tutoring developed
  • Student forum tackled employment
Current in the field
  • Equality plans mandatory to education providers from 2017
  • What happens to entrance exams? VATT's renewal proposal
 Brief bulletins
  • JAMKO's operations in May

Current in JAMKO

Multiform tutoring developed

Studies at JAMK UAS can be carried out either as daytime studies or multiform studies. Multiform learning may be different from the content and study methods than the day studies. Multiform learning is almost entirely self-contained and includes a lot e-learning. Classroom education will be held in intensive periods, which essentially means, that the student is on the campus only a few times during their studies. Also learning, and communication takes place with teachers and classmates online.

Currently peer tutors are primarily trained for day study students, so this year JAMKO starts developing tutoring for multiform students also. Multiform students have different needs than the day study students. Multiform students' tutoring focuses more on the use of information systems of JAMK, as well as time management and to increase the study motivation. Multiform students may be located in different parts of Finland and they may have already a lot of work experience, so exploring the city of Jyväskylä and inspiring activities may not meet the need of peer support of these students. The goal is to find efficient practices also for multiform students.

Further information
Jarna Väisänen
Member of the Board, peer tutoring
tutor@jamko.fi

Student forum tackled employment

The third student forum between the city of Jyväskylä and Jyväskylä’s student organisations was held at Lutakko on Tuesday 24th of April. The forum’s subject was student employment and volunteer work in Jyväskylä. JAMKO, JYY, HUMAKO, city of Jyväskylä and both universities were represented at the forum. There was discussion on how the city of Jyväskylä and universities could develop student employment and help students find jobs in Jyväskylä. One of the possible solutions was a recruitment event held by the city, where universities and the city of Jyväskylä would utilize their networks of different corporations to provide an easy way for students to find jobs, internships and companies to offer thesis work to students. The city would be responsible for the event and the plans of the possible event is started now.
 
More information:
Eemeli Rajala
Chairperson of the Board
pj@jamko.fi

Current in the field

Equality plans mandatory to education providers from 2017

SAMOK held an equality and harassment contact person training at Helsinki on 21st of April. The training addressed how student unions can advance equality and the work of harassment contact persons in their own community. JAMKO’s communication and trusteeship secretary and tutor and sport secretary participated to the training day.  

Equality and non-discrimination mean that in a just society everyone, regardless of any personal traits, like color, disability, age or opinion, must have equal possibilities to access education, find employment and receive services. The concept of equality is commonly understood as gender equality that actually refers to matters related to gender and gender minorities. Finland has acts that regulate  equality (as in non-discrimination) and gender equality and the both matters have their own legal representatives "Ombudsman."

New Non Discrimination Act took into effect on January 1st 2015. The Act states that education providers are required to draw up an equality promotion plan to ensure the implementation of equality and actions against non-discrimination in their institutions. The plan must be in place by 1 January 2017. JAMKO is currently investigating the state of JAMK’s equality plan and how students are heard on the matter.  

More about (gender) equality
More about non-discrimination

Further information
Anna Tarvainen-Illi
Communication and trusteeship secretary
viestinta@jamko.fi

Karoliina Vallipuro
Tutor and sports secretary
tutorjaliikuntasihteeri@jamko.fi

 
What happens to entrance exams?  VATT’s renewal proposal

Government’s Economic Research Facility’s researchers have recently published their proposition about entrance exam policy of higher education schools and how they should renovate it. According to researchers current system that highlights entrance exams and their importance isn’t necessary best possible way to bring up the best candidates to degree programs. Researchers claim that current system forces applicants to maneuver their choices. This may lead to situation where applicant might not apply to program that interests him/her. Researchers want also mention that current system favors students who have graduated with poor grades from high school but study aggressively to entrance exam and that way get into higher education schools.

In VATT’s report researchers propose alternative model which may enable more motivated applicants to get into degree program that pleases them. Alternative system would highlight matriculation exam grades. This system would allow applicants to choose the degree programs that are more interesting in the applicant’s point of view. Researchers claim that this new system is the key to deconstruct the maneuvering.

In student union's perspective the proposal contains good points, but is somewhat unequal. The report doesn't mention applicants who graduated from vocational school. Report sends a message that there is no applicants who apply to higher education degree programs, but in fact 20 % of students who started their higher education studies, were ones that have vocational school diploma.

VATT’s proposition to remove entrance exams as a way to get into higher education schools is not a favorable way. Persons whose secondary school career wasn’t the most successful, will not have a second chance to prove their skills. These actions leads to unequal positioning. It also may cause students who are suitable and motivated to the field of study to be left out from the higher education institute.  

Further information
Tommi Kukkonen
Member of the Board, Educational Policy
kopo@jamko.fi

Brief bulletins

JAMKO Alumni meeting | May 15th
JAMKO Alumnit is a network consisting of former JAMKO actives. The purpose of JAMKO Alumnit is to preserve the connections made during the active service years and support the student union through training and sharing the heritage of JAMKO to the new actives. The meeting of former JAMKO actives at Opinkiven sauna on 15th of May. More info: alumnit@jamko.fi

UAS Day | May 17th – 19th
JAMKO’s Chairpersons and Executive director participate to AMK - päivät event (UAS – day) in Tukholma on May 17th – 19th.  The annual event is the main event of the higher education field which gathers over 500 members of UAS and interest groups. More: toiminnanjohtaja@jamko.fi

Working group of Reinventing higher education | May 23rd
New model of higher education is built at JAMK together with the staff and students. The work is done by developing Lab and factory – operations. First pilots are implemented during summer and autumn of 2016. The process group of trusteeship participates. More info puheenjohtaja(a)jamko.fi 

Committee of Study Issues | May 26th
The committee assigned by JAMK UAS Management rule confirms degree regulations and curriculums, handle corrections in student selections and study entitlements, decide the schedule for the academic year and handle student feedback. Student advocates are Executive Director and JAMKO’s Chairperson of the Board. More info: puheenjohtaja@jamko.fi

KOAS Quarterly Report | May 27th
KOAS’s strategy, budget and operations of year 2016 is reviewed during the meeting. Executive Director attends.  Further information: toiminnanjohtaja(a)jamko.fi

Guidance group of eTEVÄ-project | May 30th
IC Responsible attends to the meeting of eTEVÄ-projects Guidance group. The project tests and trials camera and recording technology and seeks pedagogical methods that utilise technology in educational and learning processes. More info: ic@jamko.fi

Meeting with student health care services | June 20nd
Social policy responsible, communication and trusteeship secretary, chairperson of the board and executive director attend to a meeting with student health care services. The aim is to develop co-operation and the service from students’ perspective. More: sopo@jamko.fi
Share
Tweet
+1
Share


Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijakunta
Student Union Of Jyväskylä University Of Applied Sciences

Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä

www.jamko.fi
JAMKO@Facebook
JAMKO@Twitter
JAMKO@Instagram


unsubscribe from this list
update subscription preferences


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Opiskelijakunta JAMKO · Rajakatu 35 · Jyvaskyla 40200 · Finland

Email Marketing Powered by MailChimp