Copy
Nyhedsbrev fra Haveforeningen Oldjorden i Aarhus
Marts 2017
Kan du ikke se billederne?
Åben i browser > 
Så står den nye sæson for døren

Kære kolonister

Så er sæsonen 17 lige om hjørnet, og de lyse timer bliver længere og længere. Et dejligt tegn.

Derfor er det på tide at gøre status over dette års sæson. Der har helt sikkert været nok at se til for foreningens bestyrelse i det forgangne år.

De nye bygge-, godkendelses- og ibrugtagningsregler har haft stor indflydelse på rigtig mange aspekter af arbejdet. Både i nybyg og salgsregi. Der har været nok at sætte sig ind i, og vi har lært en masse nye ting, som I alle skal tage højde for. Mere herom senere i nyhedsbrevet.

Generalforsamlingen er fastsat til den 15. marts på Gammelgårdsskolen.

Der er valg til både formandspost, almindeligt bestyrelsesmedlem og suppleanter, da vi i løbet af året har haft brug for at trække en suppleant ind i bestyrelsen.

De sidste tre år har jeg som formand sammen med resten af bestyrelsen, arbejdet for større åbenhed og højere informationsniveau. Samt merinddragelse og større ansvarsfølelse hele vejen rundt i vores forening – og ikke mindst mere deltagelse fra hver enkelt kolonist, i at få foreningen til at fungere.

Det har desværre ofte været svært at finde folk til at hjælpe med at løse småopgaver i foreningen. Det betyder for mig, at det er tid til, at der kommer nye folk i bestyrelsen og på formandsposten. Jeg kan ikke længere finde lysten til at løfte opgaver, som vi burde kunne løfte i fællesskab. 

Den retning synes jeg har været vigtig, fordi den enkelte kolonist er en del af løsningen på små og store opgaver i vores forening. Bestyrelsen har, i hvert fald de sidste tre år, ikke set sig selv som den instans, der skal sørge for, at alting sker. Det er ikke en langtidsholdbar model.

Dette er blot en konstatering af de faktiske forhold, vi har i foreningen aktuelt, og som bestyrelsen indtil nu har arbejdet under.
Men jeg kan ikke stå til rådighed hele tiden, jeg har ikke lyst til at sørge for at alle de krav kolonisterne stiller til bestyrelsen løses, uden deltagelse fra et flertal af jer. 

Der hersker desværre stadig den opfattelse, at når noget skal laves, ”så forventer jeg bestyrelsen får det ordnet.”
De selvstændige initiativer har desværre været få, skønt der også har været afsat penge til arrangementer - og ønskerne har været til stede.

De sidste tre år har det været mit mål, at vi i fællesskab skulle løfte Haveforeningen Oldjorden, og deles om glæder og byrder. Noget omkring fællesarbejde, der også er skrevet ind i det regelsæt, vi selv har vedtaget og skrevet under på ved havekøbet. 
Jeg kan ikke se mig selvvære formand i en forening, hvor størstedelen af medlemmerne ikke er interesseret i at arbejde sammen om at løse forhåndenværende opgaver. Skønt jeg sammen med bestyrelsen de sidste par år har arbejdet kraftig på at medinddrage jer.

Det er min grundlæggende opfattelse, at en forening med 142 haver, ikke kan nøjes med, at det er de samme ca.10 mennesker( ud over bestyrelsen) der stiller op, når der er brug for det.

Så derfor overlader jeg roret til nogle andre, der vil drive foreningen videre. 

… Der skal dog lyde et kæmpe tak til jer, der HAR hjulpet med alt det, I kan, og har orket.

Uden jer havde det været svært at komme igennem en havesæson med praktiske opgaver som ralpåfyldning, trailerpasning osv.
 
Tak for nu, og vi ses jo til Generalforsamlingen!
Christina, formand

BYGGETILLADELSESPROCEDURE

Der har i år vist sig at være lidt misforståelser omkring, hvad en byggetilladelse er, og hvad du som kolonist SELV skal gøre. Derfor ridser vi det kort op her, så alle er med på proceduren. 

Skal du bygge nyt, bygge til, bygge skur, bygge overdækket terrasse, have godkendt gammelt byggeri efter de nye regler, så skal du gøre følgende: 

1) Udfyld en ANSØGNING om byggetilladelse. Den er i din købsmappe, kan også downloades fra vores hjemmeside og fra kredsens hjemmeside.

2) Lav de påkrævede tegninger, som står beskrevet i ”byggeretningslinjer”, disse kan også hentes på vores hjemmeside. Og ja, du skal lave dem. Det behøver ikke være arkitekttegninger, men der skal være mål og placering med mere på tegningerne. Det står beskrevet i byggevejledningen.

3) Aflever tegninger og udfyldt ansøgning til formand eller næstformand, som gennemgår dem for evt. fejl og mangler. Der bliver så skrevet under og returneret til dig.

DU HAR IKKE EN BYGGETILLADELSE ENDNU! Du har alene fået underskrevet dit oplæg, og har nu RET til at søge en byggetilladelse på Kredsen. Du kan IKKE søge byggetilladelse UDEN underskrifter.

3) Så kører du ud på Århus Kredsen og enten afleverer eller gennemgår dit oplæg med byggeudvalget. Du betaler for byggetilldelsen derude. Dine papirer kan IKKE sendes. Personlig aflevering er den eneste måde at gøre det på. Du kan se åbningstider og adresse på Århus Kredsens hjemmeside.

4) Nu afventer du, at Kredsens Byggeudvalg gennemgår din ansøgning, godkender den og sender den endelige byggetilladelse til formanden. Når den ankommer, har du en BYGGETILLADELSE og kan gå i gang med byggeriet.

5) Bestyrelsen er forpligtet til at føre tilsyn med dit byggeprojekt, hvilket betyder du vil kunne få besøg. Vi anbefaler, at du har dokumentation i form af billeder med mere, hvis du laver støbt fundament (til brug for senere vurdering af huset ved salg). Fotodokumentation er i det hele taget godt for en kommende vurdering, og gem også gerne bilag, boner etc.

6) Byggeriet skal stå færdig indenfor de i byggevejledningen angivne rammer. Men naturligvis gerne før

7) Når byggeriet er færdigt, meddeles dette til bestyrelsen, som giver Kredsen besked - og så afventer vi, at Kredsens byggeudvalg udmelder en dato for besigtigelse og opmåling af byggeriet. Når de kommer, måles alt efter, og det kontrolleres at tegninger og mål er overholdt, og der ikke er overbebygget på grunden eller lignende.

Herefter udsteder Kredsen en Ibrugtagningstilladelse, som sendes til formanden og derefter videregives til jer.
NU ER BYGGERIET GODKENDT TIL IBRUGTAGNING.

Det er lettest for alle parter, at du overholder de gældende regler, for der gives IKKE dispensation. Det betyder i sidste ende, at du bliver bedt om at lave ”ulovlighederne” om, samt fjerne evt. overbebyggelse. Derfor: Husk at kende målene på dit eksisterende byggeri rigtig godt, hvis du laver tilbygninger.

IBRUGTAGNING AF GAMLE OG NYE BYGNINGER

IBRUGTAGNING AF GAMLE OG NYE BYGNINGER

I vores forening har vi i år nået at få godkendt (og dermed ibrugtagningstilladelser) på lidt over 30 huse. Det er vi ret stolte af, for der ligger rigtig meget arbejde i det. Både for kolonisterne selv, bestyrelsen og ikke mindst Kredsens byggeudvalg, som har behandlet 3000 sager i år.

Vi har lært meget i den proces, så her er et par vigtige highlights:

 1. Skal du nybygge/bygge til, så mål selv dit hus op! Du kan IKKE regne med de mål, der står i dine gamle købspapirer. Alt der nybygges, skal godkendes og genopmåles af kredsen. Derfor kan man let komme til at overbebygge, hvis man kun går ud fra de mål, der står på papiret. Det har vi desværre haft et par tilfælde af. MÅL det eksisterende op, og lav derefter byggetegninger (inkl. lidt luft til opmålingsfejl, så slipper du for ikke at få godkendt dit nybyggeri, fordi det er 1 m2 for stort...). Når der måles op til ibrugtagningstilladelse, så måles ALLE bygninger, ikke kun den nye. Alle bygninger på din grund udgør det samlede areal.
   
 2. Skal du have noget gammelt godkendt efter de nye regler, så skal du også søge om byggetilladelse. Du søger så at sige om lov til at have det, du allerede har.
   
 3. Alt forløber på samme måde som ved ansøgning om nybyg/tilbyg, der er bare ikke en byggeperiode. Derfor siger vi, samtidigt med ansøgningen, at byggeriet ER færdigt og klar til ibrugtagningsopmåling.
   
 4. Husk, at det betyder, at du skal overholde de krav der er. Dvs. selvom man har to overdækkede terrasser, og der er én på 15 m2 og én, der er overbebygget med 8 m2 ekstra overdækket terrasse, så får du det IKKE godkendt. Fordi der kun må være 15 m2 overdækket terrasse. 
   
 5. Du skal derfor sørge for. at haven er lovlig inden de kommer og udsteder ibrugtagningstilladelse. Og JA, det gælder også selvom du har overtaget haven med disse ulovligheder. Det er dig som husejer og havelejer, der skal sørge for, at dit havelod opfylder de krav og regler, der er i foreningen. Men det betyder tilgengæld, at mange af jer får et par m2 foræret, som I ikke har betalt for, da der nu kan godkendes helt op til 50m2. Dette har vi oplevet en del gange i forbindelse med salg i efteråret.

SALG AF KOLONIHAVEHUSE
Det er ikke en helt let opgave at sælge en kolonihave. Ikke fordi, der ikke er folk nok der vil købe, men fordi processen omkring køb/salg er blevet mere indviklet, sikret og fuld af lovgivning. Det er både godt og skidt. Godt fordi, nu er der papirer på alt - skidt fordi, det tager temmelig lang tid, og kan for nogle været en udmattende proces at anskaffe eller afhænde en kolonihave. Heldigvis konfronteres de fleste af jer jo ikke med det, før I skal sælge! Men for at give jer en forståelse af hvorfor og hvordan ved salg, ridser vi det kort op her.

Gør din have og dit hus klart til salg.
Dvs. sørg for der er ibrugtagingstilladelse til alt byggeri og at alt ulovlig byggeri er fjernet: Vurderingsuvalget må ikke vurdere haver der er ulovlige, og vi må ikke sælge haver der er ulovlige. Så det er din opgave at søge for at alt er lovligt inden processen starter.
 
Kontakt formanden, underskriv opsigelse af have. 
Aflever nøgle og gennemgå hus og haves herligheder.
Du bliver herefter kontaktet af vurderingsudvalget, får tilsendt papirer der skal udfyldes.
Du skal indhente en tingbogsattest på at haven ikke er pantsat. Afl. Til formanden. Det er et krav for at sælge

Du laver en løsøreliste med evt. samlet pris og stk pris.
Vurdering bliver lavet. Og hus og have bliver vurderet som det står på dagen. Så hav kvitteringer og evt billeder fra ombygning klar. Du og vurderingsudvalget er til stede.

Vurderingen gennemgås med formanden. Du bliver kontaktet når den foreligger og er gennemgået internt. Det er IKKE samme dag som den er lavet.

Du gennemgår vurdering med formand, og godkender og underskriver den. Kan du ikke godkende, kan du klage til kredsen og de kommer og vurderer. Det bliver deres vurdering der gælder. Dvs du kan ikke forhandle med vurderingsudvalget, du kan ikke love at eftersende kvitteringer osv. Alt dette skal du have klar til vurderingsdagen.

Når vurdering er godkendt kontakter formanden folk på ventelisten der matcher dit prisniveau og hus ( læs evt om det under ”venteliste ” på hjemmesiden). Der vil være fremvisning af din have, hvor du ikke er til stede.

Herefter har evt. købere 1 døgn til at vende tilbage med svar – den der står først af de der har været på kik, kan købe haven.
Er der ingne købere, så tager vi en rundvisning mere. Så skal der udfyldes papire, og skrives under og aflæses og afmeldes el osv. Dato for underskrift og overdragelse aftales løbende.

Dette var en kort gennemgang, men det vigtige er at din have skal være lovlig og der skal være ibrugtatningstilladels på alt.
God arbejdslyst!

Copyright © 2017 Haveforeningen Oldjorden, All rights reserved.