Copy
Ny lovgivningshåndbog, flere nye udgivelser og spændende kommende begivenheder
Nyt fra Center for
Udsatte Flygtninge
Oktober 2018
Nye udgivelser

Den med paragrafferne - ny lovgivningshåndbog

Center for Udsatte Flygtninge og Integrationsnet har udgivet en opdateret håndbog om regler vedrørende flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte. Lovgivningen på området er omfattende og kompleks, og den bliver løbende ændret. Det er derfor væsentligt at kende de aktuelle paragraffer for at kunne etablere det bedst mulige tilbud inden for lovgivningens rammer. Håndbogen giver et overblik over betingelser og vilkår inden for fire temaer:

  • Forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse
  • Hjælp i særlige tilfælde
  • Særlig støtte til børn, unge og voksne
  • Uledsagede mindreårige flygtninge.

 
Se Den med paragrafferne. Håndbog om regler vedrørende flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte

Ny rapport om integration af kvinder med flygtningebaggrund

Trods stort fokus på integration af kvindelige flygtninge kan der ofte mangle nuancer og fakta i debatten. OECD har udgivet en ny rapport, der opsummerer viden på området. Rapporten er baseret på registerdata fra bl.a. Danmark og sammenfatter desuden eksisterende studier. Rapporten konkluderer, at flygtningekvinder møder særlige udfordringer, hvad angår eks. beskæftigelse, uddannelse og helbred. Den giver bl.a. indsigt i gruppens sammensætning, beskæftigelse over tid samt i betydningen af eks. fertilitet, oprindelsesland, uddannelse, sundhed og netværk. Rapporten er på engelsk.
 
Download rapporten Triple Disadvantage? A first overview of the integration of refugee women

Ny rapport viser, at familier på integrationsydelse lider store afsavn

Institut for Menneskerettigheder har undersøgt forholdene for flygtningefamilier på integrationsydelse. Undersøgelsen konkluderer, at nogle familier på integrationsydelse lider så store materielle og sociale afsavn, at de lever under grundlovens krav om et eksistensminimum.
 
Læs mere og download rapporten Familier på integrationsydelse

Læs relateret artikel i Information om konsekvenser af integrationsydelsen

Hør program i Radio24Syv om integrationsydelsen med bl.a. Mette Blauenfeldt fra Center for Udsatte Flygtninge

Nye billedordbøger: 1001 Tigrinske Ord og 1001 Kurdiske Ord

Forlaget Kitab har udgivet billedordbøgerne 1001 Tigrinske Ord og 1001 Kurdiske Ord. Billedordbøgerne kan være anvendelige i institutioner eller skoler med flygtningebørn, men henvender sig til alle, der vil opbygge et grundlæggende tigrinsk eller kurdisk ordforråd eller mangler et redskab til oversættelse til og fra dansk. I forvejen har forlaget udgivet 1001 Arabiske Ord.
 
Læs mere om billedordbøgerne

Negativ social kontrol fører til mistrivsel

Flertallet af unge, uanset køn og etnisk oprindelse, oplever ikke at være udsat for negativ social kontrol. Samtidig oplever unge med ikke-vestlig oprindelse i betydeligt højere grad negativ social kontrol og indskrænkning af deres frihed. Og der er en tæt sammenhæng mellem mistrivsel og negativ social kontrol. Det er nogle af konklusionerne i en ny undersøgelse, som Als Research har foretaget for Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI).
 
Læs mere og download Unges oplevelser af negativ social kontrol

Ny viden om indsatser for flygtningebørn samt børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund

Tidlige indsatser, forældreinddragelse og tværfagligt samarbejde. Det er nogle af nøgleordene i nye rapporter, om indsatser for flygtningebørn samt børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund. VIVE har udarbejdet en kortlægning af lovende integrationsindsatser for børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund og udgivet et inspirationskatalog til kommuner og praktikere med de mest lovende indsatser. LG Insight har udgivet en rapport om børn og unge af forældre med flygtningebaggrund og uledsagede flygtningebørn, der befinder sig i en udsat position. Rapporten beskriver særlige forhold for målgruppen og præsenterer en række forebyggende og afhjælpende indsatser.

Se VIVEs kortlægning og inspirationskatalog med lovende integrationsindsatser  

Læs LG Insights rapport Flygtningebørn i udsatte positioner

Håndbog om trivsel for traumatiserede flygtningefamilier

DIGNITY har udgivet en håndbog, som skal støtte kommunale og boligsociale medarbejdere og civilsamfundsaktører i at koordinere og kvalificere den forebyggende indsats for traumatiserede flygtningefamilier i udsatte boligområder. Håndbogen er udviklet på baggrund af et interventions- og metodeudviklingsprojekt i Mjølnerparken og Gellerup-Toveshøj.
 
Læs mere om Bedre trivsel for traumatiserede flygtningefamilier i udsatte boligområder

Kommende begivenheder

Konference om sundhed og trivsel i eksil

Hvad er 'etniske smerter'? Hvad betyder den kulturelle bagage for behandling og støtte? Hvilken plads har religionen? Center for Udsatte Flygtninge, Integrationsnet og Center for Mellemøststudier (SDU) afholder konference om sundhedsfaglige og socialfaglige perspektiver i arbejdet med udsatte flygtninge og indvandrere. Konferencen giver et tværfagligt blik på, hvordan vi sikrer ligebehandling og bedst mulig støtte eller behandling. Gennem oplæg og workshops sætter konferencen blandt andet spot på forskellige opfattelser af sygdom og graviditet samt psykosociale effekter af at leve i eksil. Konferencen finder sted d. 14. november i København og d. 20. november i Aarhus.
 
Læs mere og tilmeld dig konferencen

Seminar om den kommunale indsats for traumatiserede flygtninge

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Deloitte inviterer til to halvdagsseminarer om, hvordan man som kommune kan styrke sin indsats for traumatiserede flygtninge. Dagene byder på praksisrettede oplæg om konkrete redskaber til tidlig opsporing og identifikation, metoder til behandling af traumer og tværgående samarbejde. Seminarerne markerer samtidig afslutningen på et større udviklingsprojekt, hvor Greve, Gribskov, Horsens og Frederikshavn siden 2015 har arbejdet på at styrke indsatsen for traumatiserede flygtningefamilier. Center for Udsatte Flygtninge har også leveret input til projektet. Seminarerne finder sted d. 4. december i København og d. 6. december i Aarhus.
 
Læs mere om seminar i SIRI’s kursuskatalog (s. 8)

Temadag om konflikter i flygtningefamilier

Oplevelser med krig, flugt og eksil kan belaste parforhold og familieliv. Konflikter mellem forældre kan ende med, at børn mister kontakten til den ene forælder, oftest faren. Aktivitets- og værestedet Muhabet inviterer til temadag om, hvordan professionelle og frivillige kan støtte flygtninge- og indvandrerforældre i at samarbejde ud fra barnets tarv. Temadagen afholdes på Verdenskulturcentret i København d. 26. november.

Læs mere og tilmeld dig temadag
 

MELD DIG SOM INDSAMLER FOR DANSK FLYGTNINGEHJÆLP D. 4. NOVEMBER

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.ngo
Konference: Flygtninge og indvandreres sundhed og trivsel

Klik her og læs mere:
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

Share
Share
Forward

Center for Udsatte Flygtninge udsender et nyhedsbrev seks gange om året. Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig, så vi hører meget gerne fra dig, hvis du har forslag til artikler eller forbedringer.

udsatte@drc.ngo

Tilpas dine indstillinger
Frameld nyhedsbrevet

Copyright © 2018 Dansk Flygtningehjælp