Copy

Nyt fra Center for Udsatte Flygtninge


Oktober 2017

Introbillede

Opdateret håndbog om lovgivning vedrørende flygtninge og indvandrere


Det retlige grundlag for integrationsindsatsen bliver jævnligt ændret. Center for Udsatte Flygtninge og Integrationsnet har netop udgivet en opdateret lovgivningshåndbog. Håndbogen giver et overblik over de aktuelle betingelser og vilkår, der er fastsat i lovgivningen, vedrørende flygtninge, familiesammenførte og indvandrere med behov for støtte inden for følgende temaer:
  • Forsørgelse, uddannelse og beskæftigelse
  • Hjælp i særlige tilfælde
  • Særlig støtte til børn, unge og voksne
  • Uledsagede mindreårige flygtninge.
Se lovgivningshåndbogen.

Hvad angår kommende lovændringer, har regeringen haft lovudkast i høring, der blandt andet vedrører ændringer i integrationslovens flytte- og boligplaceringsregler samt forlængelse af optjeningsperioden for adgang til fuld børne- og ungeydelse samt børnetilskud (sidstnævnte en del af den såkaldte Bandepakke). Dansk Flygtningehjælp vurderer overordnet, at de foreslåede ændringer vil have negative konsekvenser for de berørte borgere.

Se Dansk Flygtningehjælps høringssvar.
 

Kvindelige flygtninges lave beskæftigelse handler om mere end kultur

Der er sket en markant stigning i flygtninges beskæftigelsesgrad. Dog ikke for kvindernes vedkommende. Mads Ted Drud-Jensen, konsulent i Center for Udsatte Flygtninge, har netop haft en kronik i Berlingske Tidende om kvindelige flygtninges lave beskæftigelse. Udover at pege på redskaber til at imødegå kulturelt betingede udfordringer, gør kronikken opmærksom på, at de kønsmæssige forskelle i beskæftigelsesstatistikken ikke blot handler om flygtninges kulturelle baggrund. Der er også nogle strukturelle forhold på det meget kønsopdelte danske arbejdsmarked, der hæver barren for kvindelige flygtninge. Og sådanne forhold må tages med, når der udvikles løsninger.

Læs kronikken Flygtningekvinders lave beskæftigelse handler om mere end kultur.


Nyt opkvalificeringsprogram: IPA - Integration På Arbejdsmarkedet

KL og LG Insight er – med Integrationsnet, Pluss og Mploy som underleverandører – gået sammen om at tilbyde alle landets kommuner en øget kompetence i, hvordan integrationsindsatsen kan gøres mere virksomhedsnær og målrettet i forhold til jobmuligheder på det lokale og regionale arbejdsmarked. IPA – Integration på Arbejdsmarkedet er et kursusforløb med undervisning i 2x2 dage inklusiv konkrete analyser af kommunens beskæftigelsesrettede indsats. Anja Weber Stendal fra Center for Udsatte Flygtninge er en del af underviserteamet. De første forløb løber af stablen i november 2017 i region Hovedstaden, Nordjylland og Syddanmark. Deltagergebyret kan holdes lavt, da Styrelsen for International Rekruttering og Integration yder støtte til IPA.

Læs mere og tilmeld dig IPA – Integration På Arbejdsmarkedet.


Konference om vold og overgreb i flygtningefamilier

Undersøgelser peger på, at der kan være en øget forekomst af vold i flygtningefamilier. Integrationsnet afholder d. 16. november en konference, der sætter spot på nogle af årsagerne til den større udbredelse af vold og overgreb i flygtningefamilier og på, hvordan man kan forebygge og dæmme op for volden. Journalist Steen Nørskov vil styre deltagerne gennem dagens program, der byder på både danske og internationale oplægsholdere. Konferencen foregår i Aarhus, og man sparer 200 kr. ved tilmelding indtil d. 31. oktober.

Tilmeld dig konferencen om vold og overgreb i flygtningefamilier.


Konference om pårørendeinddragelse blandt flygtninge med PTSD

Pårørendeinddragelse blandt flygtninge med PTSD er et relativt uopdyrket felt inden for sundhedssektoren. Det forsøger en tværsektoriel konference om emnet d. 19. december at råde bod på. Konferencen er praksisnær og lægger op til debat om, hvordan man på tværs af sektorer kan samarbejde og styrke pårørendeinddragelsen blandt målgruppen. Konferencen er en del af et samarbejdsprojekt mellem Socialpsykiatrien i Vejle Kommune og Psykiatrien i Region Syddanmark. Den foregår i Fredericia. Der er gratis deltagelse og tilmeldingsfrist d. 1. november.

Læs mere og tilmeld dig konferencen.


Ny rapport: Svært for flygtningebørn at blive en del af fællesskabet

Børnerådet har på baggrund af omfattende dataindsamling udgivet en rapport, der giver indblik i, hvordan flygtningebørn oplever de første år i Danmark. Den viser blandt andet, at det kan være svært at blive en del af et dansk fællesskab, når man som flygtningebarn kommer til Danmark. Rapporten indeholder også anbefalinger til de myndigheder og voksne, der møder børnene i dagligdagen.

Læs rapporten ”Du kan godt sige til dem, der er ingen forskel mellem dem og os”


Tværfaglig foredragsrække med fokus på børn og integration

Tværfagligt samarbejde er vigtigt for en vellykket integrationsindsats. Det er også alt for ofte en udfordring. Center for Børneliv afholder i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol foredragsrækken Mennesket bag professionen for at styrke faggruppernes kendskab til og forståelse af hinanden. Den 21. november fortæller Anne-Dorthe Roland, sundhedsplejerske og sundhedsfaglig leder i Center for Børn og Forebyggelse i Ishøj Kommune, om sit arbejdsliv og erfaring med effekten af tidlige indsatser for en vellykket integration – for eksempel gennem tværkulturelle mødregrupper faciliteret af sundhedsplejen. Foredraget finder sted i København.

Læs mere om foredragsrækken Mennesket bag professionen. 
Vi udsender vores nyhedsbrev seks gange om året. Du er velkommen til at videresende mailen i dit netværk.

Vi ønsker, at nyhedsbrevet er relevant for dig. Derfor hører vi meget gerne fra dig, hvis du har kommentarer til dets indhold eller form.

Center for Udsatte Flygtninge
Dansk Flygtningehjælp
Borgergade 10, 3. sal
1300 København K
T: 33 73 53 39
udsatte@drc.dk
www.flygtning.dk/udsatte

Telefonisk rådgivning: 
Man.-fre. kl. 9-16
3373 5339

Eller rådgivning på mail: udsatte@drc.dk
Center for Udsatte Flygtninge indsamler viden og tilbyder konkrete redskaber og metoder til, hvordan flygtninge med traumer og andre udsatte flygtninge får et aktivt og værdigt liv i det danske samfund.

Vi afholder temadage, fyraftensmøder, yder rådgivning og bidrager til fortalerarbejdet i Dansk Flygtningehjælp.

Copyright © 2017 Dansk Flygtningehjælp, All rights reserved.

Our mailing address is:
udsatte@drc.dk

unsubscribe from this list    update subscription preferences