Copy

Beste lezer,


Park Helbergen krijgt langzaam aan vorm en gestalte. 
In deze 3e nieuwsbrief wil ik u graag bijpraten over de laatste stand van zaken en over de planning met betrekking tot de invulling van het voormalig sportveldencomplex Helbergen, inmiddels beter bekend onder de naam Park Helbergen. Na een nuttig en leerzaam participatie- en adviestraject is het Voorlopig Ontwerp omgezet in een Definitief Ontwerp en goedgekeurd door het college van B&W. Een uniek en speciaal traject omdat de gemeente Zutphen voor de ontwikkeling en invulling van dit gebied advies heeft gevraagd aan omwonenden en andere belangstellenden. Samen wordt zo vorm gegeven aan de toekomst van Helbergen.  

De gemeente is niet alleen trots op het fraaie resultaat zoals u kunt lezen en zien in het Definitief Ontwerp maar is ook vooral blij met ‘de weg ernaartoe’. Dit was een experiment en leerproces voor de gemeente Zutphen. Vraaggericht ontwikkelen en burgerparticipatie waren naast het inhoudelijke eindresultaat als proces ook twee belangrijke doelen. 
Uiteraard is de gemeente ook nieuwsgierig naar de ervaringen van de deelnemers aan dit unieke participatietraject. In deze nieuwsbrief kunt u lezen hoe Monique van der Voort terugkijkt op haar deelname aan dit burgerparticipatie traject.

Met vriendelijke groet, Chantal Hofman, Projectleider Helbergen gemeente Zutphen
info@parkhelbergen.nl


Monique
van der Voort
aan het woord

Ervaring Monique van der Voort, deelnemer groep wonen.
Monique is vanaf de start betrokken geweest bij Park Helbergen voor de invulling van het deeltraject  'wonen'. Monique, moeder van 3 pubers en in het dagelijks leven commercieel binnendienstmedewerker, woont al 16 jaar met veel plezier in Leesten. ‘Ons huidige huis hebben mijn man en ik destijds ook zelf laten bouwen en het is onze wens om dit ooit nog een keer zelf te gaan doen’.   
 
Hoe ben je in aanraking gekomen met Park Helbergen?
'Ik had de gemeente toevallig eens gebeld om te vragen of er nog locaties waren waar huizen gebouwd konden worden. Toen bleek net dat de eerste informatie avond voor Helbergen gepland stond in april 2013. Er was best een hoge opkomst die avond, ik schat ruim 100 belangstellenden. Die avond werd duidelijk dat het gebied in 3 delen werd ingedeeld. Uiteraard ging mijn belangstelling uit naar de inspraakgroep en coalitie 'Wonen'.'
 
Hoe ging die coalitie in aanloop naar het Definitief Ontwerp (DO) verder in zijn werk?
'In die eerste participatiefase vond alles nog gezamenlijk plaats. Dus er was een bijeenkomst waar zowel over groen, tijdelijke invulling en wonen werd gepraat. Ik had zeker het gevoel dat we inspraak hadden en mee mochten praten, alleen was er eigenlijk te weinig tijd om het goed over ‘wonen’ te hebben. Er ging veel tijd zitten in de discussie over het kappen van populieren langs de IJssel. Zeker meer dan de helft van de tijd werd hieraan besteed. Hierdoor is ook een aantal mensen afgehaakt. De samenstelling van de coalitie wonen veranderde ook steeds en hierdoor ging ook relatief veel tijd verloren met het bijpraten van nieuwe leden. Achteraf gezien was de deelname aan een coalitie ook veel te vrijblijvend. De Gemeente Zutphen had best 'strengere' voorwaarden mogen stellen aan deelname.'
 
Wat zijn je ervaringen met het Adviestraject?
'Dit was echt het leukste deel om aan mee te doen. De spelregels waren vooraf helder. Je was nu ook alleen met de groep ‘wonen’ en we konden onze tijd dus ook echt goed besteden. Onder leiding van Baljon architecten werden we gestimuleerd om over veel zaken na te denken. Bijvoorbeeld de hoogte van de daken en de inrichting van de wijk op zichzelf. Mijn inbreng was vooral praktisch van aard. Bijvoorbeeld geen grote ramen in verband met onderhoud en wassen, geen al te grote voortuinen en je wilt je kostbare eigen grond liever achter je huis hebben dan voor je huis. Ook over duurzaamheid hebben we het gehad. Baljon liet heel veel voorbeelden van huizen zien en zo konden we goed aangeven wat ons wel of niet aansprak.'
 
Ben je tevreden met het resultaat?
'Het geeft echt voldoening om te zien wat er nu uiteindelijk allemaal is gedaan en al is voortgekomen uit onze brainstormsessies. Het is duidelijk wat er nu wel en niet mag, wat er gaat komen in dit gebied en wat de planning zal zijn. Ik heb me alleen verbaasd dat er zich niet meer mensen opgeven om hier een bijdrage aan te leveren. Het komt toch bijna nooit voor dat de Gemeente Zutphen je mening vraagt voor de inrichting van een wijk van Zutphen? Dat is toch super leuk! Bijna altijd hebben we wel ergens een mening over maar nu mag je een mening geven en dan melden zich maar relatief weinig mensen aan. Ik kan het iedereen aanbevelen die van plan is om een keer een eigen huis te (laten) bouwen. Erg leerzaam om te zien waar je allemaal op moet letten en waar de gemeente allemaal over na moet denken als ze een wijk of een gebied gaan inrichten. Nooit geweten dat er zoveel bij komt kijken.'
 
Heb je nog tips voor de gemeente Zutphen?
'Ja zeker, de opzet van het 2e deel is dus naar mijn idee veel beter geslaagd, duidelijke spelregels, alleen met je eigen voorkeursgroep. Daarnaast om zo’n gebied snel en goed te laten ontwikkelen: Maak het de toekomstige bewoners zo makkelijk mogelijk. Er komt al zoveel kijken bij het bouwen van een eigen huis. Je weet dan bijna niet wat te kiezen met zoveel vrijheid. Ik kijk terug op een leuk en leerzaam traject en ik vind het goed dat de Gemeente Zutphen op deze manier echt luistert naar de wensen van haar eigen inwoners.'
Op 2 oktober 2014 is de aanbiedingsbrief van het college voor het tijdelijk in gebruik mogen nemen van een deel van de gronden in Park Helbergen ondertekend door de Stichting Stadsgoed Helbergen.
 
Stichting Stadsgoed Helbergen Zutphen gaat kleinschalige initiatieven verzorgen die de leefbaarheid en participatie van de buurt vergroten. Zo komt er onder andere een stadswerkplaats, een atelier, een opslag voor de stadsakker, stadslandbouw in samenwerking met De Vrije School, een woonerf van tijdelijke woningen, een speelveld voor de buurt en een stadswei voor hobbydieren.
 • stadswerkplaats

 • atelier

 • stadswei

 • schooltuinen

 • moestuinen

 • woonerf

 • stadslandbouw

 • speelveld

 • Vrije school Zutphen afdeling de Regge - landbouwonderwijs

 • Stadswerkplaats - centrum voor ambacht en creativiteit

 • Pebelle de Smidt - biologische tuinbouw

 • Rurealis - stadslandbouw

 • Ria Maasdam - kunstenaar

 • 2OPEN - woonerf en stadswei

Voorlopige planning
Dinsdag 16 december heeft het college besloten het ontwerpbestemmingsplan Park Helbergen, inclusief beeldkwaliteitsplan ter inzage te leggen. Vanaf 18 december ligt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage. Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Een ieder krijgt gedurende zes weken de gelegenheid om een zienswijze op het plan in te dienen.
ParkPost is een uitgave van de gemeente Zutphen. De volgende ParkPost verschijnt over ongeveer 8 weken. Deze nieuwsbrief informeert u over het vervolg van het DO-traject Helbergen.

www.parkhelbergen.nl           Park Helbergen, schitterend vertoeven langs de IJssel
Wilt u zich afmelden van deze nieuwsbrief? klik dan hier: afmelden