Copy
English version of the IOM Slovakia Newsletter
Zobrazil sa vám e-mail nesprávne?
Otvorte si ho v prehliadači
Číslo 2/2016 August 2016
Prioritou IOM je konkrétna pomoc migrantom - výsledky činnosti IOM za rok 2015

Ako zaistiť udržateľné návraty migrantov z EÚ?

 

V rámci prvého predsedníctva SR v Rade Európskej únie uskutočnila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku v júli 2016 v Bratislave medzinárodnú konferenciu o riadení návratov migrantov z EÚ a o spolupráci s krajinami pôvodu navrátilcov.

 

+ čítať ďalej
S pomocou IOM sa nám podarilo vytvoriť vlastný domov
> PRÍBEH KLIENTA IOM

Po návrate s pomocou IOM môžem zabezpečiť svoju rodinu

Prečítajte si príbeh pána Lagarda z Filipín, ktorý prišiel na Slovensko, aby zarobil peniaze na živobytie svojej rodiny. Po šiestich rokoch sa po komplikáciách so zamestnávateľom a bez povolenia na pobyt na Slovensku obrátil na IOM o pomoc pri návrate domov...

 

+ čítať ďalej
Sviečková vigília IOM 2015
> USKUTOČNILI SME

Dočasné útočisko v SR pre ďalších 148 utečencov

V prvom polroku 2016 IOM v spolupráci s partnermi prepravila na Slovensko 148 utečencov z utečeneckých táborov v Eritrei, Jemene a Libanone. Slovenská republika im poskytla dočasné útočisko, aby sa tu po dobu šiestich mesiacov mohli pripraviť na život v krajine, ktorá im poskytne nový domov.

 

+ transfer január – apríl
+ transfer máj – jún
Konferencia EMN - Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou
> USKUTOČNILI SME

Kľúčové aktivity IOM v SR v prvom polroku 2016

Prečítajte si výsledky, ktoré IOM dosiahla v prvých šiestich mesiacoch roku 2016 v oblasti integrácie migrantov, asistovaných dobrovoľných návratov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, presídľovania utečencov a koordinácie aktivít Európskej migračnej siete.

 

+ čítať ďalej
IOM vyškolila 111 odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi
> USKUTOČNILI SME

Generálny riaditeľ IOM navštívil SR

Generálny riaditeľ IOM William Lacy Swing 28. júna 2016 absolvoval stretnutia s prezidentom SR, na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstve vnútra SR, Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR a s predsedom Výboru NR SR pre európske záležitosti. Na tlačovom brífingu odpovedal na otázky slovenských novinárov.

 

+ tlačová správa
IOM - Premietajte film AJ MY SME TU DOMA vo vašom meste
> PONÚKAME

Cestujte a pracujte v zahraničí bezpečne

Viete, ako bezpečne cestovať, ako si nájsť prácu v zahraničí a naplánovať tam pobyt, aké sú riziká obchodovania s ľuďmi a čo robiť v krízovej situácii? Pozrite si užitočné rady na novej webovej stránke IOM Bezpečné cestovanie.

 

+ čítať ďalej
IOM - kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie pre cudzincov v BA a KE
> PONÚKAME

Získajte príspevok na vzdelávací kurz!

Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje cudzincom finančný príspevok na ďalšie vzdelávanie alebo rekvalifikáciu. O príspevok môžu požiadať cudzinci z krajín mimo EÚ a EHP, ktorým kurz pomôže nájsť si prácu či zlepšiť ich pracovnú a životnú situáciu. Uzávierka žiadostí o príspevok je 31. októbra 2016.

 

+ čítať ďalej
Ako vo svete a na Slovensku vnímajú migráciu

 

> PUBLIKÁCIA

Tréningový manuál: Prevencia obchodovania s ľuďmi

Manuál obsahuje prehľad o problematike obchodovania s ľuďmi a skupinové aktivity, pomocou ktorých môžu učitelia, preventisti, lektori a ďalší odborníci pripraviť účinné informačné stretnutia či vzdelávanie o rizikách obchodovania s ľuďmi a poskytnúť rady, ako bezpečne vycestovať a pracovať v zahraničí.

 

+ publikácie IOM
IOM - I am a migrant - Príbeh Asadullaha v SR

 

> PUBLIKÁCIA

Ako sa nestratiť vo svete

Informačná brožúra poskytuje základné informácie o obchodovaní s ľuďmi a užitočné rady pred vycestovaním, pri hľadaní si práce a počas pobytu v zahraničí, čo robiť v krízových situáciách, dôležité kontakty v zahraničí a kde v prípade potreby hľadať pomoc.

 

+ publikácie IOM
EMN v SR pripravuje v roku 2016 päť nových publikácií

 

> ŠTÚDIA EMN

Stanovovanie nedostatku pracovných síl a potrieb pracovnej migrácie z tretích krajín do SR

Štúdia informuje o politike pracovnej migrácie v SR, o diskusiách o pracovnej migrácii v SR, o nástrojoch na identifikáciu nedostatku pracovných síl a kvalifikácií a predpokladanej potreby pracovnej migrácie v SR. Poskytuje tiež prehľad štatistických údajov a prognóz nedostatku pracovných síl v SR.

 

+ publikácie EMN
Páči sa vám toto číslo newslettra IOM? Dajte o ňom vedieť aj ostatným:
Share
Tweet
Share
Forward
Predchádzajúce čísla newslettra IOM v SR si pozrite na webovej stránke IOM.
Viac o migrácii a IOM na Slovensku sa dozviete na našich stránkach:
Webová stránka IOM
IOM na Facebooku
IOM na YouTube
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser
Issue 2/2016 August 2016
IOM Priority is to Provide Specific Assistance to Migrants - Results of IOM Activities in 2015

How to Ensure Sustainable Returns of Migrants from the EU?

 

In the framework of the first Presidency of Slovakia in the Council of the EU International Organization for Migration (IOM) as the European Migration Network (EMN) Coordinator for the Slovak Republic organised an international conference on management of returns of migrants from the EU and cooperation with countries of origin.

 

+ read more
With IOM Assistance We Managed to Create our Own Home
> IOM CLIENT STORY

After Returning Home with IOM Help I Can Support My Family

Read the story of Mr. Lagarde from Philippines who came to Slovakia to earn money for his family. He worked here for six years but after problems with his employer and losing the residence permit in Slovakia he asked IOM to help him to return home...

 

+ read more
IOM Candlelight Vigil for missing migrants 2015
> PREVIOUS ACTIVITIES

Temporary Shelter in Slovakia for Another 148 Refugees

In the first half of 2016, IOM in cooperation with its partners transferred 148 refugees from refugee camps in Eritrea, Yemen and Lebanon to Slovakia. The Slovak Republic provided them with a temporary shelter for a period of 6 months to prepare them for life in a country that will provide them a new home.

 

+ transfers in January - April
+ transfers in May - June
EMN Conference on Integration Programmes for Beneficiaries of International Protection
> PREVIOUS ACTIVITIES

IOM Slovakia Key Activities in the First Half of 2016

Read the IOM results achieved in the first half of 2016 in the field of integration of foreigners in Slovakia, assisted voluntary returns of migrants, counter-trafficking, resettlement of refugees and coordination of the European Migration Network activities.

 

+ read more
IOM Trained 111 Professionals in Prevention of Human Trafficking
> PREVIOUS ACTIVITIES

IOM Director General Visited Slovakia

On 28 June 2016, IOM Director General William Lacy Swing met with the President of the Slovak Republic as well as representatives from the Slovak Ministry of Foreign and European Affairs, the Slovak Ministry of Interior, the Slovak Ministry of Labour, Social Affairs and Family and the Chair of the Committee for European Affairs of the National Council of the SR. At a press briefing W. L. Swing answered the questions of Slovak journalists.

 

+ W. L. Swing profile
IOM - You can screen We Are At Home Here film in your town
> WE OFFER

Travel and Work Abroad Safely

Do you know how to travel safely, how to find a job abroad and plan your stay there? What are the risks of human trafficking and what to do in a crisis situation? Look for a useful advice at the new IOM web site: www.bezpecnecestovanie.iom.sk.

 

+ read more
IOM - You can screen We Are At Home Here film in your town
> WE OFFER

Get a Financial Contribution for Educational Course

The IOM Migration Information Centre (MIC) offers to foreigners a financial contribution for further education or retraining. Foreigners from non-EU and EEA countries are eligible for the contribution. Taking a course can help them to find a job or to improve their living situation. The deadline for applications for the contribution is 31 October 2016.

 

+ read more
IOM - How the World Views Migration

 

> PUBLICATION

Training Manual: Prevention of Trafficking in Human Beings

The manual contains an overview of human trafficking and specific activities through which teachers, prevention social workers, lecturers and other professionals can prepare an effective information meetings and lectures on the risks of human trafficking and give advice on how to travel and work abroad safely.

 

+ IOM publications
IOM - I am a migrant Campaign - Asadullah Story

 

> PUBLICATION

How Not to Get Lost in the World

The information brochure provides basic information about human trafficking and useful tips on safe travelling, job searching during the stay abroad, advice on what to do in a crisis situation, important contacts abroad and where to seek help, if needed.

 

+ IOM publications
EMN is Preparing 5 New Studies in 2016

 

> EMN STUDY

Determining Labour Shortages and the Need for Labour Migration from Third Countries in the Slovak Republic

The study informs about the Slovak labour migration policy, discussions on labour migration in the Slovak Republic or tools for identification of labour shortages and shortages in qualifications as well as envisaged labour migration needs in the Slovak Republic. Besides that it also analyses available statistical data and forecasts related to labour shortages in the Slovak Republic.

 

+ EMN publications
Do you like this issue of IOM newsletter? Let others know about it:
Share
Tweet
Forward
Share
You can find the previous newsletter issues on the IOM webpage in the SR.
 
You can find more information on migration and IOM in Slovakia here:
IOM Website
IOM FB page
IOM YouTube page
Copyright © 2016 International Organization for Migration (IOM) – Slovakia, All rights reserved.

Zaslané na | Sent to: <<E-mail>>
Prečo som dostal tento e-mail? | Why did I get this e-mail?
Odhlásiť sa z odoberania Newslettra IOM v SR | Unsubscribe from receiving the IOM Slovakia Newsletter
Upraviť nastavenie odoberania | Update subscription preferences
Email Marketing Powered by Mailchimp