Copy
English version of the IOM Slovakia Newsletter
Zobrazil sa vám e-mail nesprávne?
Otvorte si ho v prehliadači
Číslo 1/2016 Apríl 2016
Prioritou IOM je konkrétna pomoc migrantom - výsledky činnosti IOM za rok 2015

Prioritou IOM je poskytovať konkrétnu pomoc migrantom

 

Kľúčovou pre IOM na Slovensku v roku 2015 bola pomoc cudzincom pri integrácii na Slovensku a vzdelávanie odborníkov pracujúcich s cudzincami, pomoc cudzincom bez povolenia na pobyt v SR pri návrate a po návrate domov, pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi, pomoc utečencom pri ich humanitárnom transfere cez územie SR a koordinácia aktivít Európskej migračnej siete v SR.

 

+ čítať ďalej
S pomocou IOM sa nám podarilo vytvoriť vlastný domov
> PRÍBEH KLIENTA IOM

S pomocou IOM sa nám podarilo vytvoriť vlastný domov

Prečítajte si príbeh rodiny Sheremeta Beqiriho z Kosova o situácii, v ktorej sa ocitli po príchode na Slovensku a o pomoci IOM pri ich návrate späť do Kosova. IOM im po návrate poskytla ďalšiu podporu, s ktorou si štvorčlenná rodina mohla zabezpečiť trvalé ubytovanie a zlepšiť svoje životné podmienky.

 

+ čítať ďalej
Sviečková vigília IOM 2015
> USKUTOČNILI SME

Spomienka na vyhasnuté životy migrantov

Pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov 18. decembra 2015 uskutočnila IOM, Iniciatíva Výzva k ľudskosti a Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR verejnú sviečkovú vigíliu za migrantov, ktorí zahynuli pri pokuse dostať sa do inej krajiny.

 

+ tlačová správa
+ fotografie z akcie
Konferencia EMN - Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou
> USKUTOČNILI SME

Odporúčania pre nový integračný program SR

Zahraniční aj domáci experti ponúkli v decembri 2015 na konferencii Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou a Expertnom okrúhlom stole odporúčania na prípravu Integračného programu SR pre osoby s medzinárodnou ochranou, ktorý pripravuje Migračný úrad MV SR.

 

+ čítať ďalej
IOM vyškolila 111 odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi
> USKUTOČNILI SME

IOM vzdelávala v prevencii obchodovania s ľuďmi

V októbri a novembri 2015 IOM uskutočnila šesť tréningov a vyškolila 111 pracovníkov s mládežou, ktorí budú môcť zvyšovať povedomie mladých ľudí o rizikách obchodovania s ľuďmi, aby sa nestali obeťami obchodníkov s ľuďmi.

 

+ čítať ďalej
IOM - Premietajte film AJ MY SME TU DOMA vo vašom meste
> PONÚKAME

Film Aj my sme tu doma vo vašom meste

Film Aj my sme tu doma o živote cudzincov na Slovensku si na rôznych filmových a kultúrnych festivaloch, verejných podujatiach, školských projekciách či na YouTube stránke IOM pozreli už tisícky ľudí. Film si môžete požičať a verejne premietať aj u vás v škole, v knižnici či vo filmovom klube.

 

+ čítať ďalej
IOM - kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie pre cudzincov v BA a KE
> PONÚKAME

Kurzy pre cudzincov o živote na Slovensku

Migračné informačné centrum IOM (MIC) organizuje raz mesačne v Bratislave a Košiciach pre cudzincov z krajín mimo EÚ kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie, ktoré im pomôžu orientovať sa v dôležitých oblastiach života na Slovensku a uľahčia im prvé kroky v krajine.

 

+ čítať ďalej
Ako vo svete a na Slovensku vnímajú migráciu

 

> PRIESKUM

Viete, ako ľudia vo svete vnímajú migráciu?

Podľa výsledkov celosvetového prieskumu spoločnosti Gallup v 142 krajinách sa 43 percent obyvateľov prikláňa k tomu, aby stav imigrácie do ich krajiny ostal na súčasnej úrovni, alebo sa zvýšil. Naopak, 34 percent podporuje zníženie imigrácie. Imigráciu cudzincov najviac odmietajú Európania – v priemere 52 % obyvateľov Európy si myslí, že úroveň imigrácie do ich krajiny by sa mala znížiť.

 

+ čítať ďalej
IOM - I am a migrant - Príbeh Asadullaha v SR

 

> KAMPAŇ

Zapojte sa
do kampane
„i am a migrant“

i am a migrant je webová stránka, na ktorej migranti z rôznych krajín sveta zverejňujú svoje osobné príbehy. Prostredníctvom nich môže verejnosť lepšie spoznať migráciu. i am a migrant chce cez tieto ľudské príbehy čeliť stereotypom o migrantoch a prispieť k pozitívnej zmene vo vnímaní migrácie. Zapojte sa do kampane a podeľte sa o ten svoj príbeh, alebo pomôžte zverejniť príbeh migranta vo vašom okolí.

 

+ čítať ďalej
EMN v SR pripravuje v roku 2016 päť nových publikácií

 

> PUBLIKÁCIE EMN

EMN v SR pripravuje v roku 2016 päť nových publikácií:

> Výročná správa o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR za rok 2015
> Prístupy k zamietnutým žiadateľom o azyl v SR
> Presídľovacie a humanitárne prijímacie programy v SR – čo funguje?
> Hľadanie rodinného života – Právo na zlúčenie rodiny v SR: národná prax
> Nelegálne zamestnávanie štátnych príslušníkov tretích krajín v SR

 

+ publikácie EMN
Páči sa vám toto číslo newslettra IOM? Dajte o ňom vedieť aj ostatným:
Share
Tweet
Share
Forward
Predchádzajúce čísla newslettra IOM v SR si pozrite na webovej stránke IOM.
Viac o migrácii a IOM na Slovensku sa dozviete na našich stránkach:
Webová stránka IOM
IOM na Facebooku
IOM na YouTube
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser
Issue 1/2016 April 2016
IOM Priority is to Provide Specific Assistance to Migrants - Results of IOM Activities in 2015

IOM Priority Is to Provide Specific Assistance to Migrants

 

In 2015, a key activity for IOM in Slovakia was to provide assistance to foreigners with integration in Slovakia and to educate professionals working with foreigners, to assist foreigners without a residence permit in the Slovak Republic to return home and after their return home, to provide assistance to victims of trafficking, and to refugees in their humanitarian transfer through the Slovak Republic and to coordinate activities of the European Migration Network in the Slovak Republic.

 

+ read more
With IOM Assistance We Managed to Create our Own Home
> IOM CLIENT STORY

With IOM Assistance We Managed to Create our Own Home

A story of Sheremet Beqiri's family from Kosovo depicts a situation in which they found themselves after arriving in Slovakia and the IOM assistance with their return back to Kosovo. After their return IOM provided them with additional support which enabled a four-person family to arrange permanent accommodation and to improve their living conditions.

 

+ read more
IOM Candlelight Vigil for missing migrants 2015
> PREVIOUS ACTIVITIES

A Commemoration for Lost Migrant Lives

On the occasion of the International Migrant Day on 18 December 2015, IOM, Call for Humanity Iniciative and the Representation of the European Commission in Slovakia in cooperation with the Office of the President of the Slovak Republic held the public Candlelight Vigil for migrants who lost their lives or have disappeared while trying to reach another country.

 

+ press release
+ photos from the event
EMN Conference on Integration Programmes for Beneficiaries of International Protection
> PREVIOUS ACTIVITIES

Recommendations for a New Integration Programme of the SR

In December 2015, foreign and local experts at a conference on Integration Programmes for Beneficiaries of International Protection and an Expert Roundtable offered recommendations for the preparation of Integration Programme of the Slovak Republic for Beneficiaries of International Protection which is being prepared by the Migration Office of the MoI of the SR.

 

+ read more
IOM Trained 111 Professionals in Prevention of Human Trafficking
> PREVIOUS ACTIVITIES

IOM Organized Trainings in Prevention of Human Trafficking

In October and November 2015, IOM conducted 6 trainings for 111 professionals working with young people. The participants will be able to raise awareness of the youth on the risks of human trafficking so that they do not become victims of traffickers.

 

+ read more
IOM - You can screen We Are At Home Here film in your town
> WE OFFER

We Are At Home Here Film in Your Town

Thousand people have seen this film introducing the life of migrants in Slovakia that was screened at various film and cultural festivals, public events, school projections or on the YouTube site of IOM Slovakia. You can even borrow and organize a public screening of the film in your school, library or film club.

 

+ read more
IOM - You can screen We Are At Home Here film in your town
> WE OFFER

Courses about Life in Slovakia for Foreigners

IOM Migration Information Centre (MIC) organizes courses of social and cultural orientation for non-EU nationals that will help them navigate through the important areas of life in Slovakia and will facilitate their first steps in new country. Courses take place once a month in Bratislava and Kosice.

 

+ read more
IOM - How the World Views Migration

 

> WORLD POLL

Do You Know How the World Views Migration?

Drawing on the results of worldwide survey conducted in 142 countries, some 43% of all respondents favour increasing or keeping stable the numbers of immigrants in their countries, while only 34% support lower levels of immigration. Europeans appeared to be the most negative towards immigration - on average, 52% of Europe's population believes immigration levels should be decreased.

 

+ read more
IOM - I am a migrant Campaign - Asadullah Story

 

> CAMPAIGN

Join the "i am a migrant" Campaign

i am a migrant is a platform where migrants from various countries tell their personal stories through which the public can better get to know migration. Underlining a human face of migration, i am a migrant wants to challenge the anti migrant stereotypes and contribute to positive change in perception of migration. Join the campaign and share your story or you can assist somebody who has a compelling story to write about it and publish it.

 

+ read more
EMN is Preparing 5 New Studies in 2016

 

> EMN PUBLICATIONS

EMN in the SR is Preparing 5 New Publications in 2016:

> Annual Report on Migration and Asylum Policies in the SR in 2015
> Approaches to Rejected Asylum Seekers in the SR
> Resettlement and Humanitarian Admission Programmes in the SR – What Works?
> Searching for a Family Life – The Right to Family Reunification: National Practices
> Illegal Employment of Third Country Nationals in the SR

 

+ EMN publications
Do you like this issue of IOM newsletter? Let others know about it:
Share
Tweet
Forward
Share
You can find the previous newsletter issues on the IOM webpage in the SR.
 
You can find more information on migration and IOM in Slovakia here:
IOM Website
IOM FB page
IOM YouTube page
Copyright © 2016 International Organization for Migration (IOM) – Slovakia, All rights reserved.

Zaslané na | Sent to: <<E-mail>>
Prečo som dostal tento e-mail? | Why did I get this e-mail?
Odhlásiť sa z odoberania Newslettra IOM v SR | Unsubscribe from receiving the IOM Slovakia Newsletter
Upraviť nastavenie odoberania | Update subscription preferences
Email Marketing Powered by Mailchimp