Copy
English version of the IOM Slovakia Newsletter
Zobrazil sa vám e-mail nesprávne?
Otvorte si ho v prehliadači
Číslo 1/2017 Marec 2017
Prioritou IOM je konkrétna pomoc migrantom - výsledky činnosti IOM za rok 2015

IOM vytvorila mobilnú aplikáciu na pomoc proti obchodovaniu s ľuďmi

 

Nová mobilná aplikácia Safe Travel & Work Abroad je určená pre všetkých, ktorí chcú bezpečne cestovať a pracovať v zahraničí. Aplikácia ponúka interaktívnu hru a kľúčové informácie, s ktorými sa užívatelia môžu pripraviť na situácie z reálneho života a vyhnúť sa riziku, že sa stanú obeťami obchodovania s ľuďmi. IOM vytvorila aj krátky manuál pre odborníkov o využití aplikácie vo vzdelávaní o obchodovaní s ľuďmi.

 

+ čítať ďalej
+ webová stránka aplikácie SAFE
+ manuál k aplikácii
S pomocou IOM sa nám podarilo vytvoriť vlastný domov
> PRÍBEH KLIENTA IOM

Raz chcem pomáhať tým, čo nemali toľko šťastia ako ja

Prečítajte si príbeh utečenca Amina, ktorý s celou rodinou musel opustiť rodné Somálsko. Po rokoch v utečeneckom tábore boli s pomocou UNHCR, vlády SR a IOM presídlení cez územie Slovenska do Spojených štátov, ktoré im poskytli nový domov.

 

+ čítať ďalej
Sviečková vigília IOM 2015
> USKUTOČNILI SME

Vyše 1 000 utečencov presídlených cez Slovensko

Humanitárny transfer utečencov z utečeneckých táborov cez Núdzové tranzitné centrum v Humennom realizuje od roku 2009 UNHCR, vláda SR a IOM. Utečenci boli presídlení do Spojených štátov, Kanady a Nórska.

 

+ čítať ďalej
Konferencia EMN - Integračné programy pre osoby s medzinárodnou ochranou
> USKUTOČNILI SME

Filmový festival priniesol unikátne filmy o migrácii

Globálny filmový festival o migrácii predstavil slovenskému publiku reálne príbehy migrantov počas ich náročnej cesty za novým životom – o ich migrácii v Afrike, na ceste do Európy a o ich živote migrantov v Európe. Festival uskutočnila IOM v decembri 2016 okrem Slovenska v takmer 90 krajinách sveta.

 

+ čítať ďalej
IOM vyškolila 111 odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi
> USKUTOČNILI SME

IOM vyškolila ďalších 58 odborníkov

Odborníci budú môcť informovať a vzdelávať mladých ľudí o rizikách obchodovania s ľuďmi pri cestovaní alebo práci v zahraničí. Vo vzdelávaní a prevencii obchodovania s ľuďmi budú odborníci môcť uplatniť poznatky, zaujímavé aktivity a mobilnú aplikáciu SAFE Travel & Work Abroad, ktoré im predstavili lektori IOM.

 

+ čítať ďalej
IOM vyškolila 111 odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi
> VÝROČIE IOM VO SVETE

IOM oslavuje 65. výročie

Od svojho založenia v decembri 1951 IOM pomohla miliónom ľudí a v súčasnosti sa venuje rôznym oblastiam manažmentu migrácie vo viac ako 150 krajinách sveta. Pozrite si stručnú históriu IOM v krátkom filme a na webovej stránke o 65. výročí IOM.

 

+ čítať ďalej
IOM - kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie pre cudzincov v BA a KE
> PONÚKAME

Vzdelávacie materiály o obchodovaní s ľuďmi

IOM ponúka učiteľom, preventistom, lektorom a ďalším odborníkom portfólio materiálov, s ktorými dokážu pripraviť zaujímavé vzdelávacie aktivity o rizikách obchodovania s ľuďmi a ako sa nestať obeťou obchodníkov s ľuďmi pri cestovaní a práci v zahraničí.

 

+ čítať ďalej
Páči sa vám toto číslo newslettra IOM? Dajte o ňom vedieť aj ostatným:
Share
Tweet
Share
Forward
Predchádzajúce čísla newslettra IOM v SR si pozrite na webovej stránke IOM.
Viac o migrácii a IOM na Slovensku sa dozviete na našich stránkach:
Webová stránka IOM
IOM na Facebooku
IOM na YouTube
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser
Issue 1/2017 March 2017
IOM Priority is to Provide Specific Assistance to Migrants - Results of IOM Activities in 2015

IOM Developed Mobile Application to Help Prevent Human Trafficking

 

The new mobile application Safe Travel & Work Abroad is designed for all those who want to safely travel and work abroad. The application offers an interactive game and key information with which users can prepare for real-life situations and to avoid the risk of becoming victims of human trafficking. IOM has also developed a brief manual for professionals on how to use the application in education on human trafficking.

 

+ read more
+ website of the SAFE app
+ manual for the SAFE app
With IOM Assistance We Managed to Create our Own Home
> IOM CLIENT STORY

I Want to Help People Who Were Not So Lucky as Me

Read the story of a refugee named Amin who was forced to leave his home Somalia with his family. After years spent in a refugee camp they were resettled through Slovakia to the USA with the help of the UNHCR, the Government of Slovakia and IOM.

 

+ read more
IOM Candlelight Vigil for missing migrants 2015
> PREVIOUS ACTIVITIES

Over 1,000 Refugees Resettled Through Slovakia

Resettlement of refugees from refugee camps through the Emergency Transit Centre in Humenné, Slovakia, is organized by the UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), the Government of Slovakia and IOM since 2009. Refugees were resettled to the USA, Canada and Norway.

 

+ read more
EMN Conference on Integration Programmes for Beneficiaries of International Protection
> PREVIOUS ACTIVITIES

Film Festival Brought Three Unique Films on Migration

It brought to the Slovak audience real stories of migrants during their arduous journeys for a new life – on their migration in Africa, en route to Europe and on life of migrants in Europe. Apart from Slovakia, IOM organized the festival in December 2016 in nearly 90 countries worldwide.

 

+ read more
IOM Trained 111 Professionals in Prevention of Human Trafficking
> PREVIOUS ACTIVITIES

IOM Trained Another 58 Professionals

The trained professionals will be able to inform and educate youth on the risks of human trafficking when travelling and working abroad. In the field of prevention and education on human trafficking the professionals will be able to apply the acquired skills, interesting activities and the mobile application SAFE Travel & Work Abroad that were presented by IOM lecturers.

 

+ read more
IOM - You can screen We Are At Home Here film in your town
> IOM GLOBAL ANNIVERSARY

IOM Celebrates its 65th Anniversary

Since its establishment in 1951, IOM assisted millions of people. Nowadays, IOM addresses numerous areas of migration management in more than 150 countries worldwide. You can watch a brief history of IOM in the film and on its 65th Anniversary website.

 

+ read more
IOM - You can screen We Are At Home Here film in your town
> WE OFFER

Educational Materials on Human Trafficking

IOM offers a portfolio of educational materials for teachers, lecturers, and other professionals with which they can prepare interesting educational activities on the risks of trafficking in human beings and on how not to become a victim of human traffickers while travelling and working abroad.

 

+ read more
Do you like this issue of IOM newsletter? Let others know about it:
Share
Tweet
Forward
Share
You can find the previous newsletter issues on the IOM webpage in the SR.
 
You can find more information on migration and IOM in Slovakia here:
IOM Website
IOM FB page
IOM YouTube page
Copyright © 2017 International Organization for Migration (IOM) – Slovakia, All rights reserved.

Zaslané na | Sent to: <<E-mail>>
Prečo som dostal tento e-mail? | Why did I get this e-mail?
Odhlásiť sa z odoberania Newslettra IOM v SR | Unsubscribe from receiving the IOM Slovakia Newsletter
Upraviť nastavenie odoberania | Update subscription preferences
Email Marketing Powered by Mailchimp