Copy
English version of the IOM Slovakia Newsletter
Zobrazil sa vám e-mail nesprávne?
Otvorte si ho v prehliadači
Číslo 1/2015  August 2015

Záujem o služby IOM rastie, pomoc využíva čoraz viac ľudí

 

Zaujímajú vás výsledky pomoci IOM na Slovensku, ktorú v roku 2014 poskytla cudzincom pri ich integrácii cudzincov na Slovensku, migrantom pri návrate a po návrate domov, v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, pri humanitárnom transfere utečencov a aktivít IOM ako koordinátora aktivít Európskej migračnej siete?.

 

+ čítať ďalej
> POZVÁNKA

Nezmeškajte premiéru filmu The Good Lie

Film The Good Lie sa bude premietať 25. augusta 2015 o 20.00 v Kine Lumière na Špitálskej 4 v Bratislave. Premiérová projekcia filmu na Slovensku je súčasťou vzdelávacieho seminára EMN Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva, ktorý organizuje IOM ako koordinátor aktivít Európskej migračnej siete (European Migration Network – EMN) v SR. Vstup voľný.

 

+ čítať ďalej
> POZVÁNKA

Pozývame vás na diskusný večer Európa alebo smrť?

Príďte 26. augusta 2015 o 19.00 do KC Dunaj v Bratislave na diskusiu zahraničných odborníkov o nelegálnej migrácii do Európy a o záchrane životov v Stredozemnom mori. Podujatie je súčasťou vzdelávacieho seminára EMN Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva.

 

+ čítať ďalej
> USKUTOČNILI SME

IOM vyškolila o migrácii 500 odborníkov

Pracovníci z rôznych inštitúcií verejnej správy získali zručnosti v interkultúrnej komunikácii a poznatky v oblasti migrácie a integrácie cudzincov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s cudzincami a pri vzájomnej spolupráci úradov.

 

+ čítať ďalej
> USKUTOČNILI SME

Obyvatelia 4 miest zažili výnimočný deň

Príležitosť stretnúť zaujímavých ľudí z rôznych kútov sveta, spoznať skúsenosti cudzincov so životom na Slovensku a dozvedieť sa viac o kultúrach, zvyklostiach a jedlách z ich krajín mali obyvatelia Prešova, Žiliny, Banskej Bystrice a Košíc.

 

+ čítať ďalej
> USKUTOČNILI SME

Ďalších 130 utečencov má nový domov

Od januára do konca mája 2015 IOM v spolupráci s partnermi presídlila cez Slovensko 130 utečencov. Slovenská republika im poskytla dočasné útočisko v Núdzovom tranzitnom centre v Humennom a po príprave boli presídlení do krajiny ich finálneho presídlenia – do USA.

 

+ čítať ďalej

 

> PUBLIKÁCIA EMN

Výročná správa o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR za rok 2014

Správa popisuje vývoj legislatívy a politík v oblasti migrácie a azylu na Slovensku v roku 2014. Poskytuje tiež štatistiky a prehľad o dôležitých udalostiach a projektoch v tejto oblasti.

 

+ čítať ďalej

 

> PUBLIKÁCIA EMN

Slovník pojmov
z oblasti migrácie
a azylu

Aktualizované vydanie viacjazyčného výkladového slovníka pojmov z oblasti migrácie a azylu ponúka viac ako 400 odborných termínov v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny.

 

+ čítať ďalej

 

> PUBLIKÁCIA EMN

Politiky, prax
a štatistiky
o maloletých bez sprievodu v SR

Štúdia predstavuje inštitucionálny, legislatívny a procesný rámec starostlivosti o maloletých bez sprievodu v SR a poskytuje relevantné štatistické údaje za roky 2009 – 2013.

 

+ čítať ďalej
Páči sa vám toto číslo newslettra IOM? Dajte o ňom vedieť aj ostatným:
Share
Tweet
Share
Forward
Predchádzajúce čísla newslettra IOM v SR si pozrite na webovej stránke IOM.
Viac o migrácii a IOM na Slovensku sa dozviete na našich stránkach:
Webová stránka IOM
IOM na Facebooku
IOM na YouTube
Is this email not displaying correctly?
View it in your browser
Issue 1/2015  August 2015

Demand for IOM services is higher, the number of people benefiting from its assistance increases

 

Are you interested to learn about the results of IOM assistance in Slovakia, which was in 2014 provided to foreigners with their integration in Slovakia, migrants with and upon their return home, in counter-trafficking of human beings, in humanitarian transfer of refugees and IOM activities as the coordinator of the European Migration Network activities?

 

+ read more
> UPCOMING EVENTS

Do not miss the premiere of ‘The Good Lie’ movie

‘The Good Lie’ movie will be screened on 25th August  2015 at 20.00 in Kino Lumiére on Špitálska street 4 in Bratislava. The premiere screening of the movie in Slovakia is a part of the EMN Educational Seminar Irregular Migration – Borders and Human Rights, which is organized by IOM as the coordinator of European Migration Network (EMN) activities. The entrance is free.

 

+ read more
> UPCOMING EVENTS

We invite you to discussion evening ‘Europe or Die?’

Come on 26th August 2015 at 19.00 to KC Dunaj in Bratislava to see the discussion of foreign experts on irregular migration to Europe and on saving lives in the Mediterranean sea. The discussion evening is a part of the EMN Educational Seminar Irregular Migration – Borders and Human Rights.

 

+ read more
> PREVIOUS ACTIVITIES

IOM trained 500 experts on migration

Workers from various public administration institutions acquired skills in intercultural communication and knowledge in the field of migration and integration of foreigners in Slovakia, which they can use while working with foreigners and within the mutual cooperation between the offices.

 

+ read more
> PREVIOUS ACTIVITIES

Residents of 4 cities experienced an extraordinary day

The citizens of Prešov, Žilina, Banská Bystrica and Košice had the opportunity to meet interesting people from different parts of the world, get to know the experience of foreigners living in Slovakia and learn more about their cultures, traditions and dishes.

 

+ read more
> PREVIOUS ACTIVITIES

Another 130 refugees found a new home

From January until the end of May 2015 IOM, in cooperation with its partners, resettled 130 refugees through Slovakia. The Slovak Republic provided them with a temporary shelter in the Emergency Transit Centre in Humenne and after the needed preparation they were resettled to the final country of resettlement – USA.

 

+ read more

 

> EMN PUBLICATION

Annual Report on Migration and Asylum Policies in the SR in 2014

The report describes the development of legislation and policies on migration and asylum in Slovakia in 2014. It also provides statistics and reports on important events and projects in this field.

 

+ read more

 

> EMN PUBLICATION

Asylum and Migration Glossary

An updated version of the multilingual explanatory glossary of terms relating to asylum and migration offers more than 400 technical terms in 23 European languages, including Slovak.

 

+ read more

 

> EMN PUBLICATION

Policies, Practices and Data on Unaccompanied Minors in the Slovak Republic

The report presents institutional, legislative and procedural framework of care for unaccompanied minors in the SR and provides relevant statistical data for the period from 2009 to 2013.

 

+ read more
Do you like this issue of IOM newsletter? Let others know about it:
Share
Tweet
Forward
Share
Read Later
You can find the previous newsletter issues on the IOM webpage in the SR.
 
You can find more information on migration and IOM in Slovakia here:
IOM Website
IOM FB page
IOM YouTube page
Copyright © 2015 International Organization for Migration (IOM) – Slovakia, All rights reserved.

Zaslané na | Sent to: <<E-mail>>
Prečo som dostal tento e-mail? | Why did I get this e-mail?
Odhlásiť sa z odoberania Newslettra IOM v SR | Unsubscribe from receiving the IOM Slovakia Newsletter
Upraviť nastavenie odoberania | Update subscription preferences
Email Marketing Powered by Mailchimp