Nieuwsbrief 9 Agroforestry Nederland: Overzicht Agroforestry projecten in NL 

Terugblik 

Er is veel veranderd in twee jaar!

In mei 2018 vond in Nijmegen de 4e Europese Conferentie voor Agroforestry plaats. We kunnen wel zeggen dat er sinds die tijd iets veranderd is in Nederland. Er is steeds meer aandacht voor agroforestry. Er komen steeds meer projecten tot stand, die zich richten op kennisontwikkeling en herontwerpen van landbouwsystemen met bomen en struiken. In de media is vooral aandacht voor voedselbossen en ook de andere vormen van agroforestry verschijnen in de media. Uiteraard zijn we blij met deze ontwikkelingen. Echter, we zijn er ons van bewust dat het 'learning by doing is', en dat agroforestrysystemen zich nog in een niche bevinden waar nog niet alles kennis kant-en-klaar voor aanwezig is.
Om geïnteresseerden zoveel mogelijk op de hoogte te houden en ieder de mogelijkheid te geven om van elkaar te leren, vindt u in deze nieuwsbrief een overzicht met de belangrijkste agroforestryprojecten van dit moment.
Helaas zijn er door de Covid19 pandemie nu veel projectbijeenkomsten gecancelled of uitgesteld. Wij hopen uiteraard dat er binnenkort weer fysieke bijeenkomsten kunnen plaatsvinden voor de verdere opbouw van het netwerk en een goede kennisuitwisseling.

Masterplan agroforestry en voedselbosbouw

Kansen en belemmeringen in beeld

In opdracht van het Ministerie van LNV heeft het Louis Bolk Instituut een advies opgesteld voor de verdere ontwikkeling en opschaling van agroforestry in Nederland. Het advies is geschreven in de vorm van een ‘Masterplan’ op basis van interviews en een SWOT-analyse die is gevalideerd tijdens een brede stakeholderbijeenkomst. Het Masterplan Agroforestry gaat in op de kansen, belemmeringen en de oplossingen die agroforestrysystemen kunnen bieden voor maatschappelijke opgaves als klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, landschapsherstel, bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteitsherstel. Het verbinden van initiatieven en organisaties die aan agroforestry werken is ook onderdeel van het plan, inclusief adviezen voor beleids- en wetswijzigingen.

Het Masterplan Agroforestry is opgesteld door het Louis Bolk Instituut i.s.m. Rombouts Agroecologie. Een vergelijkbaar advies over de opschaling van de voedselbosbouw is in een apart document beschreven door de Stichting Voedselbosbouw NL. 
Contactpersoon: Boki Luske

Agroforestry Netwerk Zuid-Nederland

Fase 2 van het lerende netwerk

In de eerste fase van het Agroforestry Netwerk Zuid-Nederland is er in Brabant een aantal kennisbijeenkomsten georganiseerd en zijn er tien veehouders begonnen met het herontwerpen van hun bedrijf. Inmiddels zijn deze ontwerpen grotendeels aangelegd in samenwerking met het Groen Ontwikkelfonds Brabant en het Actieplan Bos en Hout. In deze tweede fase (2018-2020) zijn er inmiddels 10 nieuwe bedrijfsontwikkelplannen opgesteld en in totaal ca 100 hectare aan agroforestry aangelegd. Het netwerk breidde zich uit van voornamelijk veehouders naar ook akkerbouwers. Lees hier een artikel dat in het Brabants dagblad verscheen over bomen in de landbouw. 
Het project wordt uitgevoerd door Rombouts Agroecologie i.s.m. het Louis Bolk Instituut, Boom ING en Nicole Lemlijn.
Contactpersoon: Piet Rombouts

Farm life

Farming the future

Het Farmlife project (2019-2022) heeft richt zich op klimaatadaptatie en het ontwikkelen van bedrijfssystemen die droogte en intensieve regenval kunnen bufferen. Binnen het project worden drie landbouwbedrijven in Brabant deels omgevormd tot agroforestrysystemen. Ook worden er masterclasses en excursies georganiseerd over agroforestry. Bekijk de website voor het actuele programma.

Het project wordt uitgevoerd door Van Hall Larenstein, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Horst Beheer B.V., Bosboom B.V., Boefkik B.V., Stichting Landgoed De Koekoek
Contactpersoon: Eurídice Leyequién

PPS Agroforestry

Agroforestry en akkerbouw

In dit vierjarige project wordt onderzoek gedaan naar de combinatie van bomen en akkerbouw. Er wordt inzicht verkregen in bestaande kennis over agroforestry in Nederland en omringende landen en worden kennisgaten geïnventariseerd. Op praktijkniveau zal worden onderzocht wat de belemmeringen zijn om agroforestry systemen (specifiek combinaties van houtige gewassen en eenjarige akkerbouwgewassen) technisch en economisch uitvoerbaar te maken. In samenwerking met zes akkerbouwers en andere stakeholders worden er bedrijfsontwerpen  gemaakt. Na aanleg van de agroforestry-akkers, zal er monitoring plaatsvinden van o.a. bodemkoolstof, bodemkwaliteit en effecten op biodiversiteit en opbrengsten.
Het project wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research | Open Teelten. Kijk voor meer informatie op www.wur.nl/agroforestry.

Floriade Agroforestry Experience

Onderdeel van de Floriade 2022


Op Utopia eiland in Almere, onderdeel van de wereldtentoonstelling ‘de Floriade’ in 2022, is een stuk perceel ingericht als living lab voor Agroforestry. Het doel van het agroforestry-perceel is om als katalysator te dienen om een versnelling teweeg te brengen in de ontwikkeling van agroforestry in Nederland. Stichting Weerwoud, opgericht door Xavier San Giorgi, doet dit nu al onder andere door het geven van rondleidingen en workshops. Ook dient het Agroforestry Living Lab als ontmoetingsplek voor vrijwillige en beroepsmatige betrokkenen bij duurzame voedselproductie, en voor onderzoek in samenwerking met onderzoeksinstellingen (Aeres Hogeschool en Wageningen University & Research | Open teelten). Het in het voorjaar van 2019 ingerichte agroforestry-perceel biedt ruimte voor meerdere functies: biodiversiteitsherstel, voedselproductie & lokale ketens, herstel van bodemkwaliteit, een mooi landschap voor mens en dier. Bekijk hier een online mini-docu over strokenteelt en agroforestry.

Stichting Weerwoud is hier initiatiefnemer van en inmiddels werken verschillende (veelal lokale) partijen mee, waaronder bijvoorbeeld Flevo Campus, biologisch akkerbouwbedrijf ERF b.v., BEE foundation, Knakwortel en PTThee. Kijk voor meer informatie op www.weerwoud.nl.

Proeftuin Agroforestry Noord-Holland

Online kennisdossier over ontwerp en aanplant

Het aanplanten van bomen is niet in alle gebieden van Noord-Holland vanzelfsprekend. Ondanks dat, zijn er wel mogelijkheden voor agroforestry in de provincie. Binnen het project wordt er gewerkt met ondernemers en een zorginstelling om agroforestry locaties te ontwerpen en aan te leggen. Door de stappen bewust te doorlopen, worden hier lessen uit geleerd die voor iedereen van toepassing zijn. Zo is er een stappenplan ontwikkeld met een checklist voor ondernemers die agroforestry willen toepassen en een online kennisdossier
Proeftuin Agroforestry Noord-Holland wordt uitgevoerd door de Milieufederatie Noord-Holland i.s.m. het Louis Bolk Instituut, Jelle Fekkes en het Clusius College.


Nieuws van EURAF

Europese Agroforestry Federation

Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen is de aandacht voor agroforestry aan het groeien. onze 'moederorganisatie' EURAF maakt zich hard om agroforestry in het Europese beleid een plek te geven. Dit jaar vindt het 5e Europese agroforestry congres plaats in Italië in oktober 2020. 

Bekijk hier de enthousiasmerende video van Patrick Worms, voorzitter van de EURAF waarin hij u uitnodigt om te komen. 
De laatste maanden zijn er weer enkele nieuwsbrieven uitgebracht door EURAF. Lees deze om op de hoogte te blijven van de Europese ontwikkelingen op het gebied van agroforestry. 

Vriend worden van St. Agroforestry Nederland


En lid worden van EURAF

Het is belangrijk is dat de beweging voor agroforestry in Nederland groeit en dat krachten worden gebundeld. Niet alleen binnen Nederland is dat nuttig om meer agroforestrysystemen te realiseren en kennis op te bouwen, maar een bundeling van krachten straalt ook af richting het buitenland. Daarom vragen we u om vriend te worden van St Agroforestry Nederland, waarmee we de Nederlandse tak van EURAF vormen en samen de agroforestry beweging in Nederland kunnen vormgeven. 

Via dit aanmeldformulier kunt u zich aanmelden als vriend van St. Agroforestry Nederland. Na aanmelding ontvangt u een verzoek voor donatie van 15 euro per jaar. Op deze manier wordt u lid van de EURAF en kunnen we de informatieverstrekking verbeteren. Zo blijft u op de hoogte van wat er in Nederland en Europa speelt.
Samen met de EURAF denken we mee voor meer ruimte en aandacht voor agroforestry in het Europese beleid. Ook in Nederland werken we daaraan op landelijk en op provinciaal niveau.
Heeft u zelf tijd, kennis en de motivatie om actief een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Agroforestry beweging in Nederland? Meld u zich dan ook aan via het aanmeldformulier.

Copyright © 2020 Agroforestry Nederland. Alle rechten voorbehoud. AfmeldenVoorkeuren wijzigen.