Copy
Nieuwsbrief Martenastate december 2014
Lees de nieuwsbrief online

Stichting Martenastate


Het jaar 2014 loopt ten einde, een jaar waarin Landgoed Martenstate bol stond van de activiteiten in het kader van de in gang gezette ingrijpende renovatie. Werkzaamheden die ook het komende jaar zullen worden voortgezet. In deze nieuwsbrief informeren wij u weer over de voortgang van de verschillende onderdelen van het herstelplan en praten wij u bij over overige onderwerpen.  
Wij wensen u tenslotte een gelukkig en gezond nieuwjaar en spreken de wens uit dat wij ook het komende jaar met enige regelmaat op uw belangstelling voor ons landschapspark en de overige bezienswaardigheden mogen verheugen.  


Met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Martenastate

Beplanting rondom nieuwe parkeerterrein


Medewerkers van Hoveniersbedrijf Catrinus Alberda uit Oudega (Sm.) hebben rondom het nieuwe parkeerterrein beplanting aangebracht. Na enig onderzoek is de keuze gevallen op de fladderiep. Deze iepsoort is krachtig en kent goede referenties terwijl verder is vastgesteld dat deze variant ook vaker wordt aangetroffen in een historische omgeving.

Schoolkinderen actief in nieuwe fruitboomgaard


Vrijdag 12 december jl. heerste er een feestelijke stemming op Martenastate. De 58 leerlingen van obs Oan ’t Skipperspypke uit Koarnjum waren gevraagd om de vele fruitbomen in de nieuwe boomgaard te planten. Nynke Zijlstra van Stichting Fruit yn Fryslân had eerder in de week op school in twee gastlessen de leerlingen al voorbereid op het gebeuren. De gekozen appel- en perenrassen hebben niet alleen een goede kwaliteit, maar passen ook qua keuze bij de historische omgeving. Na een woord van welkom vanuit het stichtingsbestuur, volgden hartelijke woorden van de wethouder van Cultuur en Recreatie mevrouw Rinske van der Meulen-van der Ende.
De leerlingen kregen vervolgens nog belangrijke tips mee van Frits Doornenbal, ook van Stichting Fruit yn Fryslân. De eerste boom werd door de oudste en door de jongste leerling op keurige wijze in de aarde geplant.
Het slechte weer verhinderde echter het planten van de overige bomen. De dinsdag er op volgend waren de weergoden een stuk milder gestemd waardoor leerlingen de resterende bomen konden planten. Rondom de Túnmanswente zijn tenslotte nog vijf pruimen- en drie abrikozenbomen geplant aangevuld met vier appelstruiken. Op een later moment zullen naast de berceau nog peren worden geplant, in de vorm van zogeheten snoeren.

Onderhoud fruittuin


Het stichtingsbestuur is verheugd nu veertien vrijwilligers zich hebben gemeld voor het onderhoud. Binnenkort zullen zij een cursus volgen die hen de fijne kneepjes bijbrengt voor het professioneel onderhouden en snoeien.

Poort en muur


Renovatie- en voegbedrijf Douwenga uit Franeker heeft inmiddels de grondige restauratie van de historische toegangspoort en de muur afgerond. De stenen hebben wat langer dan voorzien moeten drogen. Het herstel en het voegwerk heeft gezorgd voor een aansprekende verbetering: terugkeer van een prachtige entree van het park. De wapenschilden zijn door Schildersbedrijf Fa. Gebr. Rijpstra uit Jelsum ook weer in oude staat hersteld. Hetgeen is gevolgd door het opnieuw schilderen in historisch verantwoorde kleuren van de naam van de state op de palen bij de verschillende ingangen van park en grafheuvel.
 

Overlijden mevrouw Dora van der Wal – Frank
 

Op 30 november jl. is op hoge leeftijd van 101 jaar mevrouw Dora van der Wal – Frank overleden, echtgenote van wijlen de heer Anne van der Wal, gedurende zeer vele jaren aansprekende bewoners van Martenastate.  Anne van der Wal (1908-1996) kwam op vierjarige leeftijd met zijn ouders wonen op Martenastate. Na het overlijden van zijn ouders bleef Anne er wonen, sinds 1950 met zijn vrouw Dora. Na het overlijden van haar man, is mevrouw Van der Wal nog tot begin 2006 op de state blijven wonen. De hereniging van de echtelieden op het kerkhof van Koarnjum is een ontroerend einde van een langdurige periode van grote verbondenheid met state en park.
 

Unieke historische vondsten
 

Bij de ingrijpende graafwerkzaamheden in de vijvers zijn ook enkele bijzondere vondsten gedaan. In de directe nabijheid van de state en enkele meters uit de oever is op de bodem een zogenaamde paardenwed gevonden. Het plateau met nog aanwezige gele steentjes was bedoeld om paarden schoon te wassen na een inspannende rit voor een koets of een ander vervoermiddel uit vroeger tijden. Op deze plek is eveneens een schedel van een paard gevonden. De wed zal worden geconserveerd om daarna weer onder water te verdwijnen. Een informatiepaneel zal te zijner tijd de aanwezigheid van deze bijzondere vondst markeren. 

 
Een andere unieke ontdekking betreft een muur van de vorige state die in 1899 is afgebroken. De blootlegging van deze oude muur bood de gelegenheid om tot restauratie over te gaan. Medewerkers van Renovatie- en voegbedrijf Douwenga hebben de muur volledig gerestaureerd, met inbegrip van de ankers behorend bij deze voorziening.  Ook de muur zal wederom grotendeels onder water verdwijnen. Met de restauratie heeft het bestuur ook recht willen doen aan de historie.

Bezoek Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)


De state, het koetshuis, het landschapspark en enkele hekwerken en ornamenten hebben de status van erkend rijksmonument. Het behoud van deze waardevolle erkenning zorgt er voor dat bij alle werkzaamheden historische uitgangspunten gerespecteerd dienen te worden. Op 18 november jl. heeft een afvaardiging van de RCE een bezoek gebracht aan Martenastate. Na een uitgebreide bespreking in de Túnmanswente over de stand van zaken, volgde een uitvoerige inspectie langs alle onderdelen van het herstelplan, de reeds afgeronde  werkzaamheden en die welke aanstaande zijn. Onze adviseurs, Jan Jelle Jongsma van It Fryske Gea, Klaas de Boer van Historisch Groen Beheer en enkele bestuurders van de stichting hebben met een grote mate van tevredenheid de uitgesproken waardering vanuit de rijksdienst aangehoord. De gekozen aanpak van het herstel werd als schoolvoorbeeld genoemd hoe in den lande dit soort werkzaamheden moeten worden uitgevoerd.
 

Baggeren waterpartijen en herstel walkanten


Het baggeren van de waterpartijen is inmiddels volledig afgerond. De hoeveelheid bagger was zo omvangrijk dat de voertuigen van Jelle Bijlsma BV uit Gytsjerk grotendeels uit het oog verdwenen bij de werkzaamheden op de bodem van de vijvers. Voor de opslag van de bagger was het nodig om een tweede, kleiner bassin aan te leggen. De spectaculaire werkzaamheden trokken dagelijks vele belangstellenden. Bij de meest kwetsbare oevergedeelten is inmiddels een walbeschoeiing aangebracht, zo ook rondom het wooneiland en bij het natuurkampeerterrein. Voor het overige worden de oevers op een natuurlijke wijze hersteld. Het aanbrengen van een speciale klei zorgt er voor dat de oevers weer de omvang en glooiing krijgen die passen bij de historische situatie uit het verleden. Het gunstige weer in de laatste maanden van het jaar, deed de opdrachtgever de keuze maken om niet eerst proefstukken te vullen, maar het volledige oeverherstel gelijk uit te voeren. Hiermee is al een flink begin gemaakt; in januari 2015 worden deze werkzaamheden voortgezet. Het inzaaien met een sterke grassoort volgt het komende voorjaar.
 

Constant niveau van water in vijvers


Teneinde de uiteindelijk herstelde oevers van de waterpartijen weer voor een zeer lange periode in een goede conditie te houden, is het nodig dat het waterpeil niet meer kan fluctueren. Het oppompen van grondwater behoort niet tot de mogelijkheden, dit vanwege het zilte karakter. Een toevoer van water uit de sloot ten noorden van het landschapspark lijkt de meest voor de hand liggende oplossing. De afstand van het transport van water en  elektriciteit blijft dan beperkt hetgeen ook de kosten zal beperken. Wetterskip Fryslân kan zich vinden in deze voorziening. Het water uit de betreffende sloot zal nog op kwaliteit worden onderzocht in het laboratorium.           
 
Bospercelen Staatsbosbeheer

Ten noorden van het landgoed liggen enkele bospercelen die eigendom zijn van Staatsbosbeheer (SBB) en aan de Gemeente Leeuwarderadeel in erfpacht zijn overgedragen. Nu binnen het landschapspark van Martenastate de natuurwaarden op een hoger niveau worden gebracht, heeft het bestuur van Stichting Martenastate, de gemeente en SBB te kennen gegeven bedoelde percelen graag in haar invloedssfeer te willen verkrijgen. Op deze wijze kan er een hoogstaand en harmonieus groen evenwicht ontstaan onder eenzelfde regie. Partijen hebben zich bereid verklaard om medewerking te verlenen aan deze ruil. Onze parkbeheerder It Fryske Gea, in de persoon van Jan Jelle Jongsma, zal een voorstel doen voor deze invulling.    
 

Vrienden gezocht


Draagt u Martenastate een warm hart toe? Geniet u van de jaarlijkse bloemenpracht aan stinzenplanten? Wandelt u graag in de oase van groen? Wilt u Stichting Martenastate steunen bij het werk dat zij verricht? Word dan voor een luttel bedrag per jaar “Vriend van Martenastate”.  Opgave via e-mail: info@martenastate.nl

Tot slot


Voor vragen of opmerkingen over de inhoud van deze nieuwsbrief kan contact worden gezocht met de bestuurders:
Dooitzen Swierstra, e-mail swi@xs4all.nl,
tel. 058 – 25 75 460
Henk Buith, e-mail hg.buith@hetnet.nl,
tel. 06 – 51 51 63 92

of via onze algemene gegevens:
 
Copyright © 2014 Stichting Martenastate.
 
Deze nieuwsbrief van Stichting Martenastate wordt via e-mail toegezonden aan de huurders van de stichting, de kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Britsum / Koarnjum / Jelsum, de subsidiënten, de “Vrienden” van Martenastate, culturele en recreatieve partners binnen de gemeente  en overige betrokkenen en belangstellenden.

Bezoekadres: Landgoed Martenastate  /  Martenawei 1 /  9056 PE  /  Koarnjum  /  Fryslân
Secretariaat Stichting Martenastate:  p/a Ikeleane 5 / 9051 SB  / Stiens
Bankrekening: NL13 INGB0002 3954 92
KvK: 4102841

 
Verzending vindt plaats zonder zichtbaarheid van alle e-mailadressen teneinde privacy te waarborgen. Indien u geen prijs meer stelt op toekomstige toezending, dan kunt u zich via onderstaande link afmelden.