Copy

Nr. 2022-05 (oktober)

De onderstaande wijzigingsvoorstellen moeten nog enkele regelgevende stappen doorlopen en zijn dus nog niet definitief goedgekeurd. Omdat ze volgens de huidige planning zouden ingaan vanaf 2023, lichten we in deze EPB-nieuwsbrief de ontwerpteksten alvast toe, zodat u zich kunt voorbereiden.  

REGELGEVING

Verwarmingssysteem op lage temperatuur verplicht voor nieuwbouw vanaf 2023  

Voor bouwvergunningsaanvragen vanaf 2023 wordt via de EPB-regelgeving een verwarmingsysteem op lage temperatuur verplicht bij nieuwbouw, als gekozen wordt voor een centrale verwarming met water als afgiftemedium. De verplichting geldt zowel voor woongebouwen als voor niet-residentiële gebouwen.
 
Deze eis zal er voor zorgen dat alle nieuwbouw later zonder problemen kan overschakelen op een duurzame opwekker (zoals een warmtepomp), ook als men in de tussentijd nog zou kiezen voor een hybride warmtepomp of voor een gasketel.

Een warmtepomp met water als warmteafgiftemedium haalt immers maar goede rendementen als het afgiftesysteem op lage temperatuur kan werken, terwijl dat bij bijvoorbeeld een gasketel ook op hoge temperatuur kan.
 
Dat betekent voor bouwvergunningsaanvragen vanaf 2023 het volgende:

 • de ontwerpvertrektemperatuur van het water in het verwarmingssysteem mag maximaal 45°C bedragen. Bij de dimensionering van het verwarmingssysteem (vloerverwarming, volume van de radiatoren,... ) moet daar rekening mee gehouden worden.
 • De ontwerpvertrektemperatuur moet gestaafd worden via een conforme dimensioneringsnota waaruit blijkt dat het afgiftesysteem bij de gerapporteerde temperaturen het berekende warmteverlies per ruimte kan invullen.
 • Wanneer niet voldaan is aan deze voorwaarde zal de eis op het E-peil verstrengen met 15%. Dat is analoog aan niet voldoen aan de eis op het minimumaandeel aan hernieuwbare energie. Als niet voldaan is aan de eis ‘verwarmingssysteem op lage temperatuur’ én niet voldaan is aan het minimumaandeel aan hernieuwbare energie, leidt dat tot een verstrenging van het E-peil met 30%! 
 
U vindt de eis ‘verwarmingssysteem op lage temperatuur voor nieuwbouw’ in de eisentabellen vanaf 2023 en op de EPB-pedia, onder de rubriek ‘Installatie-eisen voor nieuwbouw (met E-peileis)’. 
 

PROCEDURES

Stavingsstukken opladen op de energieprestatiedatabank vanaf 2023

Vanaf begin januari 2023 zal u bij het indienen van elke EPB-aangifte op de energieprestatiedatabank ook een aantal stavingsstukken moeten opladen. Deze verplichting is van toepassing op alle dossiers waarvoor nog geen EPB-aangifte werd ingediend, dus ook lopende dossiers. 
 
Deze verplichting is nog niet juridisch rond: een publicatie van het Ministeriële Besluit met alle details wordt verwacht in december 2022. We geven u de huidige inhoud al mee, zodat u zich kunt voorbereiden. 
 
Welke stavingsstukken moet de verslaggever minstens opladen in de energieprestatiedatabank? Bij het beantwoorden van die vraag is rekening gehouden met de volgende overwegingen.

 • In de energieprestatiedatabank moeten minstens de stavingsstukken beschikbaar zijn die noodzakelijk zijn voor de handhaving van de EPB-regelgeving.
   
 • De noodzakelijke stavingsstukken komen vandaag al voor in het technisch EPB-dossier van de verslaggever. Daar bovenop is ook een fotoverslag wenselijk, omdat uit controles op de waarheidsgetrouwheid van EPB-aangiften blijkt dat de meeste fouten kunnen worden afgeleid uit zo’n fotoverslag.
   
 • De huidige aanpak waarbij er vrijheid is voor verschillende toepassingen in de bouwsector, moet behouden blijven. Het onnodig gedetailleerd vastleggen van een stavingsstuk kan het indienen van een correcte EPB-aangifte immers bemoeilijken, wat niet de bedoeling is.
  Bovendien zijn voor stavingsstukken met specifieke technische vereisten al concrete specificaties opgenomen in de EPB-rekenmethode. 

Op basis daarvan is een niet-limitatieve opsomming opgesteld van stavingsstukken in het ontwerpbesluit: per categorie zijn minstens de opgegeven parameters nodig als staving bij het dossier in de energieprestatiedatabank. 
 
De enige nieuwe toevoeging, bovenop de stavingsstukken die een verslaggever nu al bijhoudt in het technisch EPB-dossier, is een algemeen fotoverslag van de (type)ruimtes in het project. 

Omdat het fotoverslag een nieuw stavingsstuk is, zal het enkel verplicht zijn voor vergunningsaanvragen vanaf 2023, zodat de verslaggever daarvoor de nodige bijkomende afspraken kan maken met de aangifteplichtige en die afspraken eventueel kan opnemen in het contract met de aangifteplichtige.
 
De algemene richtlijnen rond wat precies stavingsstukken kunnen zijn, kunt u terugvinden op de EPB-pedia. Deze pagina wordt voor het jaareinde nog aangevuld met concrete tips voor het opladen van de stukken.

Versoepeling van de procedure voor externe warmtelevering

Bij het aansluiten van nieuwbouwwoning of nieuw niet-residentieel gebouw op een warmtenet, spreken we in de EPB-regelgeving over ‘externe warmtelevering’. 
 
Om externe warmtelevering te kunnen inrekenen in de EPB-rekenmethode moest men tot nu toe steeds een afwijkingsaanvraag indienen binnen een bepaalde termijn. Dit leverde soms problemen op, bijvoorbeeld als men te laat was met deze aanvraag, of als projectgegevens of adresgegevens nog niet beschikbaar waren, waardoor men lang moest wachten op de resultaten. 
 
Vanaf 1 januari 2023 wordt de procedure versoepeld: bij EPB-aangiften vanaf 1 januari 2023 is er geen afwijkingsaanvraag meer vereist, onafhankelijk van wanneer de bouwvergunning werd aangevraagd. 
 
Vanaf dan kan een verslaggever zonder afwijkingsaanvraag een systeem van externe warmtelevering as-built rapporteren in de EPB-aangifte. De verslaggever moet bij de EPB-aangifte wel een stavingsdossier toevoegen. Dit stavingsdossier omvat ongeveer hetzelfde als wat bij de afwijkingsaanvraag vereist werd. Bij het aansluiten op een grootschalig warmtenet, kan men dit dossier typisch bekomen bij de uitbater van het warmtenet. Afwijkingsbesluiten van goedgekeurde afwijkingsaanvragen blijven geldig.
 
In de regelgeving rond externe warmtelevering is ook het gunstregime “gefaseerde uitbouw” voorzien. Daardoor kan men ook ontwikkelingen inrekenen die gerealiseerd worden na de EPB-aangifte, maar binnen de 5 jaar na de vergunningsaanvraag. Om van dit gunstregime gebruik te kunnen maken, moet men wel een afwijkingsaanvraag bij het VEKA indienen. Gebruik maken van het gunstregime is een optie, geen verplichting: het is ook mogelijk om de gefaseerde uitbouw te negeren en het systeem van externe warmtelevering as-built te rapporteren.

Deze versoepeling is nog niet juridisch rond: een publicatie van het Ministeriële Besluit daarover wordt verwacht in december 2022. De aangepaste procedure voor externe warmtelevering wordt nog aangevuld op de EPB-pedia.

IN DE KIJKER

De EPB-pedia is verhuisd!

Op 1 november 2022 verdwijnt energiesparen.be. Tegen dan zal alle informatie overgezet zijn op vlaanderen.be, de officiële website van de Vlaamse overheid. 
 
De informatie voor burgers op vlaanderen.be herkent u aan de opmaak met gele accenten. De EPB-pedia, gericht op professionelen zoals verslaggevers, architecten en ingenieurs, kreeg een eigen plaats met een eigen opmaak in een ‘hub’ op vlaanderen.be, en is te herkennen aan de blauwe bovenbalk.

Ook de informatie over EPB voor de lokale besturen en voor de opleiding- en vormingsinstellingen is opgenomen in de hub. Het geheel, de nieuwe EPB-pedia, is sinds 18 oktober 2022 publiek:

www.vlaanderen.be/epb-pedia

De EPB-pagina’s van energiesparen.be worden doorgelinkt naar de pagina’s op vlaanderen.be. Als u een oude energiesparen-link aanklikt, komt u automatisch terecht op de hoofdpagina van het onderwerp, op vlaanderen.be.

Inhoudelijk is de EPB-pedia op vlaanderen.be een kopie van de EPB-pedia op energiesparen.be. Vormelijk en in de structuur zijn er wel enkele verschillen, eigen aan het platform:

 • De tijdsperiodes komen niet meer in de rechterkolom voor, maar onderaan. Bovenaan geeft een groen gemarkeerde tekst aan voor welke bouwvergunningsaanvraagdata de informatie op de pagina van toepassing is.
 • De ‘homepage’ zet de rubrieken die een verslaggever in de dagelijkse praktijk meest nodig heeft, in de kijker. U vindt de verschillende rubrieken over EPB nu onder elkaar, in een menubalk bovenaan en in de voetbalk. Op energiesparen.be werden de rubrieken op de ‘homepage’ als blokjes weergegeven, zonder hiërarchie.
 • Als in een hoofdstuk meerdere subhoofdstukken voorkomen, dan kunt u bij het bekijken van een subhoofdstuk onderaan niet meer direct doorklikken naar de andere subhoofdstukken op dezelfde hoogte. U keert dan best terug via het kruimelpad linksboven, boven de blauwe bovenbalk. Het wordt technisch bekeken om deze functionaliteit onderaan opnieuw in te voeren.
 • De EPB-eisentabellen per bouwaanvraagjaar zijn niet langer pdf’s, maar omgezet in websitetabellen. Dat verbetert de toegankelijkheid. Voor de meest recente jaren is een printversie voorzien.
schermafbeelding van de startpagina van de EPB-pedia

Er is zorgvuldig en hard gewerkt aan de migratie. Merkt u toch nog een fout, een dode link of een ander mankement op? Breng ons op de hoogte
 

De formulieren van de EPB-aangifte en de startverklaring worden vernieuwd

Het VEKA is gestart met een traject voor de vernieuwing van de EPB-formulieren waaruit de EPB-aangifte en de startverklaring bestaat (hoofdformulier, transmissieformulier, EPW-formulier, ... ). Daarvoor zijn burgers en professionelen bevraagd, zowel voor residentiële als voor niet-residentiële projecten. 

Op basis van de resultaten van dit onderzoek wordt momenteel een nieuw ontwerp uitgewerkt. Volgens de huidige planning zullen de nieuwe formulieren in de loop van 2023 in gebruik zijn. 

Het nieuwe ontwerp zal rekening houden met de feedback uit de bevraging. Dit zijn de hoofdpunten.

 • Indeling, lengte en vormgeving van de formulieren:
  • De aangifte mag slechts één document zijn
  • De huidige documenten zijn veel te lang 
  • De samenvatting van de resultaten moet vooraan staan
  • Werk bij voorkeur met meer kleur
    
 • Suggesties voor de inhoud van de formulieren:
  • Een foto van het project op de eerste bladzijde toevoegen
  • Gebruik verstaanbare taal
  • Vermeld de indicatieve boetes op de startverklaring en de aangifteformulieren
  • Stel de nodige gegevens ter beschikking om na het vervallen van het EPC-bouw een EPC bestaande bouw te kunnen opmaken 
  • Voor niet-residentiële gebouwen zijn bijkomende gegevens wenselijk
  • Maak de opsplitsing in ventilatiezones en energiesectoren heel duidelijk
  • Vermeld advies over mogelijke verbeteringen op de startverklaring en op de aangifteformulieren.
  • Vernoem isolatie vóór de technieken (de gebouwschil heeft een langere levensduur dan de technieken).
  • Leg de meerwaarde van ventilatie goed uit.
  • Benadruk beter de voordelen voor de bouwheren. 
    
 • Digitalisering
  • De formulieren worden bij voorkeur ‘digitaal slimme’ documenten, waarin je kan klikken en doorklikken.
  • Integreer de formulieren in bestaande systemen, zoals de woningpas. 
  • Vereenvoudig het ondertekenen van de formulieren. 
    
 • Suggesties gericht op de startverklaring:
  • Als nipt aan de eisen wordt voldaan, maak dan aan de bouwheer duidelijk dat er problemen kunnen optreden bij de EPB-aangifte.
  • Dit document zou meer een werkdocument moeten zijn.

PREMIE- EN RENOVATIEADVIES

Gezocht: freelance verslaggevers om gezinnen en energiehuizen bij te staan met renovatie- en premieadvies

Vlaamse gezinnen hebben tijdens de huidige energiecrisis meer dan ooit behoefte aan advies en begeleiding om energie te besparen. 

De 18 Vlaamse energiehuizen spelen hierin een cruciale rol. De huidige crisis veroorzaakt echter zo’n ongeziene toestroom van burgers naar de energiehuizen dat zij handen tekort komen.  

afbeelding campagne energiehuizen

Bent u een erkende verslaggever? Gooi dan tijdens de volgende maanden ook uw expertise mee in de strijd en stel u kandidaat om in opdracht van het VEKA en tegen betaling het energiehuis in uw regio te versterken. 

In afstemming met het energiehuis zullen de geselecteerde professionals voornamelijk worden ingezet voor: 
 • het behandelen van vragen en verlenen van advies (per e-mail of aan het loket)   
 • renovatiebegeleiding
 • begeleiding bij aanvraag van de Mijn VerbouwPremie en andere financiële steunmaatregelen. 
Meer praktische informatie over de verloning en de kandidatuur.
 

Opleidingen en renovatieadviestoolbox vergemakkelijken renovatieadvies   

BE REEL! (Belgium Renovates for Energy Efficient Living!) is een Europees project dat ijvert om de renovatiegraad in België te verhogen. BE REEL! zet in op het ontwikkelen van goede praktijken en het verspreiden ervan.

Binnen dit project is een basisopleiding ontwikkeld, samen met een bijhorende renovatieadviestoolboxgericht op voor Vlaamse renovatieadviseurs.

Ze hebben als doel om de kwaliteit van het renovatieadvies te verhogen in Vlaanderen zodat de hogere renovatiegraad haalbaar is. 
 • De opleiding bestaat uit 15 online modules over het hele renovatieproces gaande van relevant renovatiebeleid en communicatietechnieken naar beschikbare premies en bepaalde instrumenten, zoals de zonnekaart en woningpas.
  Tot op vandaag volgden een 250-tal mensen (die vooral werken als renovatieadviseurs in de Vlaamse Energiehuizen) deze opleiding.
   
 • De renovatieadviestoolbox is net gelanceerd en bestaat uit een lijst van alle mogelijke renovatietools die bruikbaar zijn voor, tijdens, of na renovatieadvies:
  -  berekeningstools (Test uw EPC);
  -  informatieve tools (EPB-wegwijzer);
  -  tools die specifieke informatie aan de burgers ontsluiten (woningpas);
  -  tools die burgers helpen om een volgende stap te zetten (mijnenergiehuis.be);
  -  communicatieve tools om burgers warm te maken voor renovaties (Mijnwarmhuis). 

De basisopleiding en de renovatieadviestoolbox zijn beschikbaar.

Deel Deel
Tweet Tweet
Stuur door Stuur door
Deel Deel
Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap van de Vlaamse overheid spant zich in om fouten, storingen en onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap kan echter niet garanderen dat de nieuwsbrief volledig vrij van onderbreking en foutloos is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.Pas uw voorkeuren aan of schrijf u uit.