Copy
Newsletter | Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní
Otvoriť správu v novom okne


Správa z okrúhleho stola o inkluzívnom vzdelávaní 


Občianske združenie Nové školstvo v spolupráci s neziskovou organizáciou Mental Disability Advocacy Center so sídlom v Budapešti organizovali spolu dňa 23. apríla 2014 v Bratislave v priestoroch chránenej dielne pre ľudí s mentálnym postihnutím v kaviarni Radnička okrúhly stôl na tému inklúzie a rovnosti šancí vo vzdelávaní.
 

 
Cieľom stretnutia bolo nájsť zhodu pri napĺňaní pojmu inklúzia adekvátnym obsahom a zosieťovať rôznorodé záujmové skupiny, presadzujúce inkluzívne vzdelávanie na Slovensku, za účelom vytvorenia širšej platformy spoločného postupu pri riešení problémov, na ktoré proces inklúzie vo vzdelávaní neustále naráža.

Účastníci okrúhleho stola sa zhodli okrem iného na tom, že:

 školy v našej krajine stále nie sú schopné vytvárať v bežných školách vhodné podmienky na rozvoj potenciálu detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 skutočnosť, že nie každá škola dokáže vyjsť v ústrety deťom, ktoré potrebujú pomocnú ruku, nie je na úrovni štátu vnímaná ako akútny problém,
 postoj štátu deformuje nielen právo detí na kvalitné vzdelávanie a slobodnú vôľu rodiča pri výbere školy, ale aj deklarované reformné ciele,
 i keď deti so zdravotným znevýhodnením potrebujú od narodenia špeciálnu podporu, v našej krajine nie sú v tejto oblasti ponúkané prakticky žiadne služby, ktoré by mohli rodiny s postihnutými deťmi automaticky využívať a ktoré by boli pre ne bez problémov dostupné,
 nedostatočná raná starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zbytočne komplikuje ich vzdelávanie v školskom veku,
 náš školský systém dostatočne nepodporuje vytváranie flexibilného vzdelávacieho prostredia v bežných školách, ktoré by dokázalo absorbovať všetky deti bez rozdielu,
 inkluzívne vzdelávať znamená vytvoriť v školách pre všetky bez rozdielu také podmienky na vzdelávanie, ktoré im pomôžu prekonať bariéry v učení a podporia rozvoj ich individuálneho potenciálu,
 pri presadzovaní inkluzívneho vzdelávania na Slovensku je dôležité usilovať o spájanie síl a spoluprácu jednotlivých záujmových skupín a podporu spoločného postupu pri navrhovaní konkrétnych riešení.

Nové školstvo sa bude aj naďalej snažiť v spolupráci so širokou sieťou expertov, záujmových skupín a rodičov rozširovať a posilňovať  platformu spoločného postupu pri presadzovaní záujmov detí, ktoré sú z rôznych dôvodov zo vzdelávania v bežnom prúde vylúčené a ktorým sa pri učení nedostáva adekvátna pomoc a podpora v podobe komplexných odborných služieb.

V rámci kampane CHCEME VEDIEŤ VIAC začneme na jeseň 2014 postupne otvárať konkrétne témy, súvisiace so vzdelávaním a s jeho želateľnou podobou v budúcnosti. Téma inklúzie bude jednou z nich a budeme radi, ak sa do nej hlbšie ponoria nielen odborníci, ale aj široká verejnosť.

Celú správu z okrúhleho stola, vrátane zostrihu videozáznamov z jeho priebehu, nájdete na webe tu.
 

       

 

Pozvánka na prednášku Daniela Sobela | 27. máj 2014 v Bratislave

 
Nové školstvo a Nadácia Milana Šimečku si Vás dovoľujú pozvať na ďalšiu verejnú prednášku s diskusiou organizovanú v rámci iniciatívy Verejná komisia pre reformu vzdelávacej politiky, tentoraz na tému Ako školský systém v Anglicku reaguje na individuálne potreby detí.
 

 
Anglicko v oblasti inkluzívneho vzdelávania inšpiruje celý svet. V Londýne je takých škôl, ktoré navštevujú deti z rôznych komunít spoločne, viac než kdekoľvek inde na svete. Anglická skúsenosť presahuje tri desaťročia aktívnej snahy o zaradenie všetkých detí, bez ohľadu na ich pôvod a ich schopnosti, spoločne do bežných základných škôl. Ide o príbeh, ktorý v sebe nesie tak úspechy, ako i neúspechy. Zdieľanie tejto jedinečnej skúsenosti s inkluzívnym modelom vzdelávania môže ďalším krajinám, vrátane Slovenska, len a len pomôcť.

Prednášať bude Daniel Sobel, hlavný konzultant pôsobiaci v rámci organizácie Inclusion Expert v Londýne.

Prednáška je bezplatne prístupná širokej verejnosti – jedinou podmienkou Vašej účasti je registrácia prostredníctvom prihlasovacieho formulára. Všetky informácie, vrátane možnosti prihlásiť sa, nájdete na webe tu.
 

       


Tento newsletter a v ňom zmienené aktivity sú súčasťou projektu Za inklúziu a rovnosť vo vzdelávaní, ktorý realizuje občianske združenie Nové školstvo. Projekt bol podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý realizuje Ekopolis v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska a SOCIA - nádacia na podporu sociálnych zmien.