Copy
Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf o Ardd Cymru  #GarddCymru
The latest news and events from the Garden of Wales  #GardenOfWales
View this email in your browser
Gweler Isod am y Gymraeg

Doggy Weekend

This weekend, March 11th & 12th, visitors of the National Botanic Garden will be able to bring their dogs with them for a visit.  Make a day of it at the Garden and bring man’s best friend to enjoy the Garden’s 568 acres.

Due to huge popular demand, special dates have been earmarked in the calendar for pet owners to bring their pooches with them on a visit.


And don’t forget, EVERY Monday is Doggy Day at the Garden, therefore, you can bring your dog along for a visit on March 13th, 20th and 27th!


A full list of Doggy Day rules can be seen here.  Dogs are permitted in Y Pot Blodyn’s coffee shop, the Seasons Restaurant, the Gift Shop and the main concourse of the Great Glasshouse.

Dogs are not permitted on the Great Glasshouse’s inner paths, the Butterfly House, nor the children’s play area.
 

 
Music Month
 

There’s a Month of Music in March with choirs, bands and other performers in action in the Great Glasshouse EVERY weekend throughout the month.

This weekend’s performers are as follows:


Saturday March 11th

11am – 12:30pm – Carmarthen Ukuleles

12:30pm – 2pm – Platform One

2pm – 3:30pm – Steve Price Big Band


Sunday March 12th

11am – 12:30pm – Caroline Harrison

12:30pm – 2pm – Goodness Gracious Glee

2pm – 3:30pm – Tristan John

All performances are included with normal Garden admission.


Welly Wednesday

Welly Wednesday features an hour of fun, outdoor activities, storytelling and exploring for pre-schoolers and is a great way for parents to get their toddlers close to nature with 60 minutes of fun in the woods with water and mud - whatever the weather!

Activities start at 11am from the Gatehousenormal entry price applies to adults and children under 5 years old are free.

For more information, contact the Education Department on 01558 667150.

 
 
Garden Events

The Garden's new spring 2017 events brochure is now available and is jam-packed with events, family fun, music and activities from now until the end of June.

Pick one up on your next visit, or click here to view an online version so you don't miss out on anything!

 
 
The Garden's Second-Hand Book Shop

The Garden’s Bookstore continues to thrive and we have very much appreciated all book donations in recent months from our hugely supportive members and volunteers.  

We welcome good quality paperbacks and modern books in good condition on various subjects.  Welsh language books are selling very well and are in demand. 

The Bookstore is located near the Garden's main entrance and there is no entry charge, all proceeds from the Bookstore go towards funding projects throughout the Garden.

 
VISIT WEBSITE
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
 
Penwythnos i Chi a'r Ci 

Y penwythnos hwn, Mawrth 11eg & 12fed, gall ymwelwyr i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol dod a’u cŵn gyda nhw am ymweliad.  Gwnewch ddiwrnod ohoni a dewch â’ch ffrind gorau am ymweliad i fwynhau 598 o erwau’r Ardd.

Yn dilyn galw mawr, mae dyddiadau arbennig wedi’u neilltuo yng nghalendr perchnogion cŵn ar gyfer dod â’u cŵn gyda nhw i’r Ardd.

A pheidiwch ag anghofio, mae POB Dydd Llun yn Ddiwrnod i Chi a’r Ci yn yr Ardd, felly gallwch chi dod â’ch ci am ymweliad ar y 13eg, 20fed a 27ain o Fis Mawrth!

Gweler rhestr llawn o reolau y Diwrnodau i Chi a’r Ci yma.  Caiff cŵn mynediad i siop goffi Y Pot Blodyn, ger prif fynedfa’r Ardd, Bwyty’r Tymhorau, y Siop Roddion ac ar brif gyntedd y Tŷ Gwydr Mawr.

Ni chaniateir cŵn ar lwybrau mewnol y Tŷ Gwydr Mawr, tu fewn i Blas Pilipala, na’r maes chwarae i blant chwaith.

 
 
Mis o Gerddoriaeth

Mae yna Fis o Gerddoriaeth ym mis Mawrth yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

BOB penwythnos ym mis Mawrth bydd y Tŷ Gwydr Mawr yn atseinio gyda cherddoriaeth o bob math, yn cynnwys corau, bandiau a pherfformwyr o fri.

Perfformwyr y penwythnos hwn bydd:


Dydd Sadwrn Mawrth 11eg

11yb – 12:30yp – Iwcalilis Caerfyrddin

12:30yp – 2yp – Platform One

2yp – 3:30yp – Band Mawr Steve Price


Dydd Sul Mawrth 12fed

11yb – 12:30yp – Caroline Harrison

12:30yp – 2yp – Goodness Gracious Glee

2yp – 3:30yp – Tristan John

 
Mercher Mwdlyd

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o hwyl a sbri, gweithgareddau yn yr awyr agored, adrodd straeon ac archwilio ar gyfer plant bach o dan oed ysgol, ac yn gyfle arbennig i rieni fynd â'u plantos yn agos at natur yn y dŵr a'r mwd - byth bynnag fo'r tywydd!

Mae'r gweithgareddau yn dechrau o'r Porthdy, mae yna dâl mynediad arferol i oedolion ac mae plant o dan 5 mlwydd oed am ddim.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Adran Addysg ar 01558 667150.

 
 
Digwyddiadau'r Ardd

Mae pamffled digwyddiadau newydd gwanwyn 2017 wedi cyrraedd, ac mae'n llond dop o ddigwyddiadau, hwyl i'r teulu, cerddoriaeth a gweithgareddau o nawr hyd at ddiwedd mis Mehefin.

Casglwch un ar eich ymweliad nesaf, neu gwelwch yma am fersiwn ar-lein er mwyn i chi beidio â cholli dim!

 
 
Siop Lyfrau Ail-Law'r Ardd

Mae Siop Lyfrau’r Ardd yn parhau i ffynnu ac rydym yn werthfawrogol iawn o’r rhoddion o lyfrau dros y misoedd diweddar, gan ein haelodau a gwirfoddolwyr cefnogol.  
 
Rydym yn croesawu llyfrau o ansawdd da, clawr papur a llyfrau modern mewn cyflwr da ar amrywiaeth o bynciau.  Mae llyfrau yn yr iaith Gymraeg yn gwerthu’n dda ac mae yna alw amdanynt.
 
Mae'r Siop Lyfrau wedi'i leoli'n agos i brif fynedfa'r Ardd ac nid oes yna dâl mynediad iddi, mae'r holl elw o'r Siop Lyfrau yn mynd tuag at brosiectau trwy gydol yr Ardd.

 
EWCH I'N GWEFAN
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Ebost
Ebost
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2017 National Botanic Garden of Wales, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences