Copy
Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf o Ardd Cymru  #GarddCymru
The latest news and events from the Garden of Wales  #GardenOfWales
View this email in your browser
Gweler Isod am y Gymraeg

Doggy Weekend

There’s a special treat for dogs and their owners with a Doggy Weekend on Saturday January 7th and Sunday January 8th at the National Botanic Garden of Wales.  And entry to the Garden on this January weekend is FREE, with no charge for dogs either.

What better way to try out some of the Garden's new 'Fit For Free' walks?


We have created a series of trails around the Garden – some on flat paths to suit strollers, pushchairs and wheelchairs and some more rugged, off-road routes around the estate and past the waterfall.  And each route has a ‘cupcake’ rating that indicates the degree of difficulty.

And don’t forget, through the winter: every Monday is Doggy Day!

Building Our Heritage

The Garden will be hosting the Tywi Centre's Building Our Heritage event on Saturday January 7th.  Come to meet the experts and find out everything you need to know about living in and looking after old buildings.

TALKS
• Bats and Building Projects
• Energy Saving in Old Buildings
• Eco-build
• Restoration Case Studies

DEMONSTRATIONS
• Lime & plasterwork
• Thatching
• Traditional window repair
• Traditional roofing
• Dry stone walling
AND MUCH, MUCH MORE…

 

Alfred Russel Wallace's Birthday
 
Sunday, January 8th will mark Alfred Russel Wallace's 194th birthday.

The Garden's Wallace Garden is named in honour of the Usk-born naturalist, whose own work on the theory of evolution by means of natural selection prompted Charles Darwin to publish his ‘On the Origin of Species by Natural Selection’.

Make sure to visit the Wallace Garden on your next visit which aims to raise the understanding and interest in plant breeding and genetics.

 

Welly Wednesday Returns
 
Now that the new school term has started, it's time to welcome back Welly Wednesday.

Welly Wednesday features an hour of fun, outdoor activities, storytelling and exploring for pre-schoolers and is a great way for parents to get their toddlers close to nature with 60 minutes of fun in the woods with water and mud – whatever the weather!

Activities will start at 11am from the Gatehouse and admission on every Wednesday throughout January is completely free!

For more information, contact the Education Department on 01558 667150.

 
VISIT WEBSITE
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn

Penwythnos i Chi a'r Ci

Mae yna benwythnos arbennig i gŵn a’u berchnogion yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar Ddydd Sadwrn 7fed a Dydd Sul 8fed o Ionawr.  Ac mae mynediad i’r Ardd AM DDIM ar y penwythnos yma, heb unrhyw dâl am gŵn chwaith.  Mae'n hefyd werth cofio bod mynediad i'r Ardd AM DDIM o Ddydd Llun i Ddydd Gwener yn ystod mis Ionawr.

Pa ffordd well i roi cynnig ar lwybrau 'Heini Am Ddim' yr Ardd?

 

Rydym wedi creu nifer o lwybrau o gwmpas yr Ardd – rhai ar lwybrau gwastad
yn addas i rodwyr, pramiau a chadeiriau olwyn gyda rhai sy’n fwy garw, gyda
llwybrau garw o gwmpas yr ystâd a heibio’r rhaeadr.  Mae gan bob llwybr cyfradd ‘teisen gwpan’ sy’n cyfeirio at y radd o anhawster.

A pheidiwch ag anghofio, yn ystod y gaeaf mae pob Dydd Llun yn Ddiwrnod i Chi a’r Ci!

Adeiladu Ein Treftadaeth

Bydd yr Ardd yn cynnal digwyddiad 'Adeiladu Ein Treftadaeth' y Ganolfan Tywi ar Ddydd Sadwrn Ionawr 7fed.  Dewch i gyfarfod â’r arbenigwyr a chael gwybod y cyfan am fyw mewn hen adeiladau a sut i ofalu amdanynt.
 

SEMINARAU
• Ystlumod a phrosiectau adeiladu
• Arbed ynni mewn hen adeiladau
• Eco-adeiladu
• Astudiaethau achos o ran
prosiectau adfer

ARDDANGOSFEYDD
• Calch a gwaith plastro
• Toi â Gwellt
• Atgyweirio ffenestri
traddodiadol
• Gosod to traddodiadol
• Codi waliau sychion
A LLAWER, LLAWER MWY...

 

Penblwydd Alfred Russel Wallace
 
Bydd Dydd Sul Ionawr 8fed yn nodi penblwydd 194ain Alfred Russel Wallace.

Enwyd Gardd Wallace yr Ardd ar ôl y naturiaethwr a anwyd ym Mrynbuga. Roedd ei waith ar theori esblygiad trwy ddetholiad naturiol wedi annog Charles Darwin i gyhoeddi ei ‘On the Origin of Species by Natural Selection’.

Ymwelwch â'r ardd hon ar eich ymweliad nesaf, sy'n anelu at gynyddu dealltwriaeth a diddordeb mewn bridio planhigion a geneteg.

 

Mercher Mwdlyd yn Dychwelyd

Nawr bod tymor newydd yr ysgol wedi dechrau, mae'n amser i groesawu Mercher Mwdlyd yn ôl. 
 
Mae Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o hwyl, gweithgareddau yn yr awyr agored, dweud stori, ac archwilio, ar gyfer plant bach o dan oed ysgol ac yn gyfle arbennig i rieni fynd â’u plantos yn agos at natur, gydag awr o hwyl yn y coed, yn y dŵr a’r mwd – beth bynnag fo’r tywydd!
 
Mae'r gweithgareddau yn dechrau am 11yb o'r Porthdy ac mae mynediad ar bob Dydd Mercher yn ystod mis Ionawr yn rhad ac am ddim!
 
Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Adran Addysg ar 01558 667150.

 
EWCH I'N GWEFAN
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Ebost
Ebost
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2017 National Botanic Garden of Wales, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences