Copy
Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf o Ardd Cymru  #GarddCymru
The latest news and events from the Garden of Wales  #GardenOfWales
View this email in your browser
Gweler Isod am y Gymraeg

Half Term Fun

We are mostly designing and making rockets this half-term at the National Botanic Garden of Wales. So, join the jet set for some super-charged family fun!

The action starts on Saturday February 18 with Bug Encounters when you could get very close to a Giant Land Snail and you can try some edible insects – if you want to!  There's also a visit by Folly Farm’s favourite magician/juggler Luke Jugglestruck to enjoy as well.


Come Monday (and all through the week), we will be looking at the stars, with special telescopes and various other astronomy activities as well as the rocket-making workshops. You will also have a chance to make your own trebuchet and find out why Dryslwyn Castle is in the state it’s in.  There will be lots of fun and giant Garden games, too!


On Saturday, February 25th and Sunday, February 26th Luke Jugglestruck returns to amaze you with his magical stylings.


We round off half-term week with a very special St David’s Celebration Day on Sunday February 26 in honour of our patron saint, with a food and craft fair and music by local choirs.  Entry to this Celebration Day is FREE for everyone.
 

The Garden is open from 10am until 4.30pm every day through half-term and all activities and workshops are included in the Garden admission price.

Entry is FREE for Garden members and parking is FREE for all.

For more information about this or other events call 01558 667149 or email info@gardenofwales.org.uk

 
 
St David's Celebration Day

On Sunday February 26th, there will be a special Welsh Craft and Food Fair in the stunning surrounds of Lord Foster’s Great Glasshouse.  There’s also a programme of choral music from local choirs to add to this special celebration day.

With FREE entry and a fabulous programme of Welsh music, craft and food, the Garden will be the perfect place to celebrate our patron saint.

And don't forget, entry will also be FREE on St David's Day!

 
 
Doggy Day

This coming Monday will again see the Garden welcoming visitors and their four-legged-friends.

Due to popular demand the Garden now has monthly Doggy Weekends planned for the upcoming months.  Don't forget, through the winter season - every Monday is Doggy Day!

A full list of Doggy Day rules can be seen here.  Dogs are permitted in Y Pot Blodyn’s coffee shop, the Seasons Restaurant, the Gift Shop and the main concourse of the Great Glasshouse.

 

Dogs are not permitted on the Great Glasshouse’s inner paths, the Butterfly House, nor the children’s play area.

 
The Garden's Second Hand Book Shop

The Garden’s Bookstore continues to thrive and we have very much appreciated all book donations in recent months from our hugely supportive members and volunteers.  Money raised in January, was well over £700 exceeding takings in January 2016. 

We welcome good quality paperbacks and modern books in good condition on various subjects.  Welsh language books are selling very well and in demand. 

The bookstore volunteers regularly update the shelves with the wonderful supply of new books coming in and they work very hard to present a well organised community bookstore for all to enjoy.  We can’t thank our members, visitors and volunteers enough for supporting one of our most successful fundraising projects at the Garden.

 
VISIT WEBSITE
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn

Hwyl yr Hanner Tymor

Byddwn yn dylunio a chreu rocedi yn bennaf dros yr hanner tymor, yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Felly, ymunwch â ni am ddigonedd o hwyl a sbri i’r teulu cyfan!


Bydd y gweithgareddau yn dechrau ar Ddydd Sadwrn Chwefror 18fed, gyda chyfle i gyfarfod â phryfed megis Malwoden Anferth ac i fwyta pryfed – os i chi am!  Bydd yna hefyd ymweliad gan ddewin/jyglwr Fferm Ffoli, Luke Jugglestruck i fwynhau.


Ar Ddydd Llun (a trwy’r wythnos gyfan), byddwn yn syllu ar y sêr, gyda thelesgopau arbennig a gweithgareddau seryddiaeth arall, yn ogystal â gweithdai o wneud rocedi. Cewch hefyd y cyfle i greu magnel eich hun ac i ddarganfod pam yw Castell Dryslwyn yn ei chyflwr presennol.  Bydd yna lawer o hwyl gyda gemau anferth yr Ardd, hefyd.


Ar Ddydd Sadwrn, Chwefror 25ain a Dydd Sul, Chwefror 26ain bydd Luke Jugglestruck yn dychwelyd i’ch rhyfeddu gyda’i hud.


I orffen wythnos yr hanner tymor bydd yna Ddiwrnod o Ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ar Ddydd Sul Chwefror 26 mewn anrhydedd i’n nawddsant, gyda ffair fwyd a chrefft a cherddoriaeth gan gorau lleol.  Bydd mynediad i’r Diwrnod o Ddathlu arbennig yma AM DDIM i bawb.
 

Mae’r Ardd ar agor o 10yb hyd at 4:30yp pob dydd o’r hanner tymor a fydd y gweithgareddau a gweithdai wedi’u cynnwys ym mhris mynediad yr Ardd.

Mae mynediad AM DDIM i aelodau’r Ardd a pharcio AM DDIM i bawb.

Am fwy o wybodaeth am y digwyddiad yma, neu unrhyw ddigwyddiad arall, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk


Dathlu Dydd Gŵyl Dewi
 
Ar Ddydd Sul, Chwefror 26ain, bydd yna ffair grefft a bwyd Cymreig arbennig yn amgylchyniad syfrdanol Tŷ Gwydr Mawr yr Arglwydd Foster.  Bydd yna hefyd rhaglen o gerddoriaeth gan gorau lleol, yn ychwanegu at y diwrnod arbennig yma o ddathlu.

Felly, gyda mynediad AM DDIM a rhaglen ardderchog o gerddoriaeth a bwyd a chrefft Gymreig, yr Ardd fydd y lleoliad perffaith i ddathlu’n nawddsant.

Peidiwch ag anghofio, bydd mynediad hefyd AM DDIM ar Ddydd Gŵyl Dewi!

 
Diwrnod i Chi a'r Ci

Bydd y Dydd Llun sydd ar ddod yn gweld yr Ardd yn croesawu ymwelwyr a'u cŵn unwaith eto.

Yn dilyn galw mawr, mae dyddiadau arbennig wedi’u neilltuo yng nghalendr perchnogion cŵn ar gyfer Penwythnosau i Chi a'r Ci yn yr Ardd. 

Peidiwch ag anghofio, trwy gydol tymor y gaeaf - mae pob Dydd Llun yn Ddiwrnod i Chi a'r Ci!

Gweler rhestr llawn o reolau y Diwrnodau i Chi a’r Ci yma.  Caiff cŵn mynediad i siop goffi Y Pot Blodyn, ger prif fynedfa’r Ardd, Bwyty’r Tymhorau, y Siop Roddion ac ar brif gyntedd y Tŷ Gwydr Mawr.

Ni chaniateir cŵn ar lwybrau mewnol y Tŷ Gwydr Mawr, tu fewn i Blas Pilipala, na’r maes chwarae i blant chwaith.

 

Siop Lyfrau Ail Law'r Ardd

Mae Siop Lyfrau’r Ardd yn parhau i ffynnu ac rydym yn werthfawrogol iawn o’r rhoddion o lyfrau dros y misoedd diweddar o’n haelodau a gwirfoddolwyr cefnogol.  Cafodd dros £700 ei godi yn ystod mis Ionawr, yn rhagori'r cyfanswm o fis Ionawr 2016.
 
Rydym yn croesawu llyfrau o ansawdd da, clawr papur a llyfrau modern mewn cyflwr da ar amrywiaeth o bynciau.  Mae llyfrau yn yr iaith Gymraeg yn gwerthu’n dda ac mae yna alw amdanynt.
 
Mae gwirfoddolwyr y siop lyfrau yn diweddaru’r silffoedd yn aml gyda’r cyflenwad arbennig o lyfrau newydd sy’n dod i mewn, ac yn gweithio’n galed i ddarparu siop lyfrau cymunedol i bawb i fwynhau.  Ni allwn roi digon o ddiolch i’n haelodau, ymwelwyr a gwirfoddolwyr am gefnogi un o brosiectau sy’n codi arian mwyaf poblogaidd yr Ardd.

 
EWCH I'N GWEFAN
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Ebost
Ebost
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2017 National Botanic Garden of Wales, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences