Copy
Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf o Ardd Cymru  #GarddCymru
The latest news and events from the Garden of Wales  #GardenOfWales
View this email in your browser
Gweler Isod am y Gymraeg

A Month of Music
 

There’s a Month of Music in March with choirs, bands and other performers in action in the Great Glasshouse EVERY weekend throughout the month.

This weekend’s performers are as follows:


Saturday March 18th
11am – 12:30pm - Carmarthen Ukuleles
12:30pm – 2pm – Waterwheel Singers 
2pm – 3:30pm – Steve Williams Trio

Sunday March 19th
11am – 12:30pm – Caroline Harrison
12:30pm – 2pm – Tristan John
2pm – 3:30pm – City of Swansea Concert Band

Also on Sunday, March 19th, the Tywi Valley Vintage Vehicle Club hold their start-of-season ‘crank-up’ at the Garden with a marvellous display of all sorts of vehicles ranging from motorbikes, bicycles, tractors, stationary vehicles as well as cars and vans on Millennium Square.
 
Daffodil Month
 

March is Daffodil Month at the National Botanic Garden which means it's time for a springtime walk among the drifts of daffodils, and we have thousands of them!

With more than 50 varieties of daffodil to discover, including some special Welsh varieties, the Garden is a wonderful place to come and learn about and enjoy Wales’s national flower. 

You can collect a Daffodil Trail of the Garden from the Gatehouse and select from a great range of Narcissi in our Y Pot Blodyn plant shop.   


Welly Wednesday

Welly Wednesday features an hour of fun, outdoor activities, storytelling and exploring for pre-schoolers and is a great way for parents to get their toddlers close to nature with 60 minutes of fun in the woods with water and mud - whatever the weather!

Activities start at 11am from the Gatehousenormal entry price applies to adults and children under 5 years old are free.

For more information, contact the Education Department on 01558 667150.

 
 
Mothers' Day

There’s a treat in store for mum on Sunday, March 26th, with FREE entry to a special ‘pamper day’ at the National Botanic Garden of Wales.

An impressive line-up of beauticians, make-up experts and local food and drink producers offering a tempting range of tasters including a free glass of elderflower champagne, facials, skin care advice, manicures, pedicures – and all free of charge for mam!

There’ll be special guest at this year’s Fair too, as baking businesswoman and winner of The Apprentice 2016, Alana Spencer, will be selling products from her brand-new business, Ridiculously Rich by Alana!

Alana will take her place in Lord Foster’s Great Glasshouse along with a mouth-watering array of food and drink as well as crafts and gifts from other West Wales producers.

 
National Garden Scheme Apprenticeship

The National Botanic Garden of Wales is helping to grow the gardeners of the future with two new apprenticeships in botanical horticulture.
 
Starting in September this year, the new posts are funded by the National Garden Scheme and private benefactor Patrick Daniell.
 
Garden director Huw Francis said the two-year apprenticeships are good news for Wales and great news for botanical horticulture: “We have had a long-held ambition to cultivate Welsh talent and this excellent news is a marvellous milestone on the journey to achieving that aim.”

For more information, including how to apply, please click here.

 
VISIT WEBSITE
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
 
Mis o Gerddoriaeth

Mae yna Fis o Gerddoriaeth ym mis Mawrth yn yr Ardd.  BOB penwythnos ym mis Mawrth bydd y Tŷ Gwydr Mawr yn atseinio gyda cherddoriaeth o bob math, yn cynnwys corau, bandiau a pherfformwyr o fri.
Perfformwyr y penwythnos hwn bydd:


Dydd Sadwrn Mawrth 18fed

11yb – 12:30yp – Iwcalilis Caerfyrddin

12:30yp – 2yp – Canwyr yr Olwyn Ddŵr

2yp – 3:30yp – Triawd Steve Williams


Dydd Sul Mawrth 19eg

11yb – 12:30yp – Caroline Harrison

12:20yp – 2yp – Tristan John

2yp – 3:30yp – Band Cyngerdd Dinas Abertawe

Hefyd ar Ddydd Sul y 19eg fydd Clwb Hen Geir Dyffryn Tywi’n tanio’r injan yn Sgwâr y Mileniwm gan arddangos amrywiaeth o gerbydau diddorol o feiciau modur, beiciau, tractorau yn ogystal â cheir a faniau.

 
Mis y Cennin Pedr

Mae mis Mawrth yn Fis y Cennin Pedr yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol felly dyma'r mis i fwynhau pob math o gennin Pedr, mae miloedd ohonynt i'w gweld yma!

Gyda dros 50 o wahanol rywogaethau i'w ddarganfod, gan gynnwys rhai rhywogaethau Cymraeg arbennig, mae'r Ardd yn le hyfryd i ddod a dysgu mwy am flodyn cenedlaethol Cymru.

Gallwch gasglu Llwybr y Cennin Pedr o'r Porthdy ac mae yna ddewis arbennig o gennin Pedr ar werth yng nghanolfan planhigion Y Pot Blodyn

 
 
Mercher Mwdlyd

Mae Dydd Mercher Mwdlyd yn cynnwys awr o hwyl a sbri, gweithgareddau yn yr awyr agored, adrodd straeon ac archwilio ar gyfer plant bach o dan oed ysgol, ac yn gyfle arbennig i rieni fynd â'u plantos yn agos at natur yn y dŵr a'r mwd - byth bynnag fo'r tywydd!

Mae'r gweithgareddau yn dechrau o'r Porthdy, mae yna dâl mynediad arferol i oedolion ac mae plant o dan 5 mlwydd oed am ddim.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â'r Adran Addysg ar 01558 667150.

 
 
Sul y Mamau

Bydd yna wledd i Fam ar Ddydd Sul, Mawrth 26ain, gyda mynediad AM DDIM ar ddiwrnod arbennig o faldodi, yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.

Bydd rhestr mawr o harddwyr, arbenigwyr ar golur a chynhyrchwyr fwyd a chrefft yn cynnig amrywiaeth o flaswyr blasus yn cynnwys gwydryn o siampaen blodau’r ysgaw am ddim, triniaeth i’r gwyneb, cymorth gofal croen, triniaeth dwylo a thraed – ac i gyd am ddim i fam!

Bydd yna westai arbennig i’r Ffair eleni hefyd, gyda’r wraig fusnes ac enillydd ‘The Apprentice’ 2016, Alana Spencer, yn gwerthu cynnyrch o’i busnes newydd sbon, ‘Ridiculously Rich by Alana’!

Bydd Alana yn cymryd ei lle yn Nhŷ Gwydr Mawr yr Arglwydd Foster, ynghyd â dewis eang o fwyd a diod flasus yn ogystal â chrefftau ac anrhegion gan gynhyrchwyr eraill o Orllewin Cymru.

 
Prentisiaeth Cynllun Gardd Cenedlaethol

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru’n helpu i dyfu garddwyr y dyfodol gyda dwy brentisiaeth newydd yng ngarddwriaeth fotanegol.
 
Yn dechrau ym mis Medi eleni, mae’r ddwy rôl newydd wedi’u hariannu gan y Cynllun Gardd Cenedlaethol, a’r cymwynaswr preifat, Patrick Daniell.
 
Meddai Cyfarwyddwr yr Ardd, Huw Francis bod y ddwy brentisiaeth, o ddwy flynedd o hyd, yn newyddion da i Gymru a’n newyddion gwych am arddwriaeth fotanegol:  “Yr ydym wedi cael yr amcan hwn ers tro i ddiwyllio talent Gymreig ac mae’r newyddion arbennig hyn yn garreg filltir fendigedig ar y daith i sylweddoli’r uchelgais hwn.”

Am fwy o wybodaeth, gan gynnwys sut i geisio, gwelwch yma os gwelwch yn dda.
EWCH I'N GWEFAN
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Ebost
Ebost
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2017 National Botanic Garden of Wales, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences