Copy
Y newyddion a digwyddiadau diweddaraf o Ardd Cymru  #GarddCymru
The latest news and events from the Garden of Wales  #GardenOfWales
View this email in your browser
Gweler Isod am y Gymraeg

Mothers' Day 🌸

There’s a treat in store for mum on Sunday, March 26th, with FREE entry for her to a special ‘pamper day’ at the National Botanic Garden of Wales.


There is an impressive line-up of beauticians, make-up experts and local food and drink producers offering a tempting range of tasters including a free glass of elderflower champagne, facials, skin care advice, manicures, pedicures – and all free of charge for mam!

There’ll be special guest at this year’s Fair too, as baking businesswoman and winner of The Apprentice 2016, Alana Spencer, will be selling products from her brand-new business, Ridiculously Rich by Alana!


Alana will take her place in Lord Foster’s Great Glasshouse along with a mouth-watering array of food and drink as well as crafts and gifts from other West Wales producers.


Organiser Steffan John said: “As well as free entry on the day to this gorgeous garden, mums are in for a real treat with all sorts of people offering all kinds of goodies including a free glass of champagne!”


"We also have some lovely music to suit all tastes, including our favourite harpist Shelley Fairplay and folk duo Fiddlebox. In addition, there’s fun and games and magic and mystery with conjurer Luke Jugglestruck dropping by and flying displays by Pembrokeshire Falconry."

So, instead of buying flowers for Mothers’ Day this year, bring your mum to the centre of the flowers, at the National Botanic Garden.


The National Botanic Garden is open from 10am until 4.30pm, with last entry at 3.30pm. Admission to the Garden is £9.75 (including Gift Aid donation) but FREE to all mums, grandmothers and great-grandmothers on Sunday, March 26.

For more information about this or other events, call 01558 667149 or email info@gardenofwales.org.uk

 
Membership as a Gift

Are you still wondering what to get mum for Mothers' Day?  As well as a visit to the Garden's Mothers' Day Fair, our membership could be the perfect gift!


Membership of the National Botanic Garden of Wales is the gift that keeps on giving – offering FREE entry to the Garden 363 days a year and much more besides.
 
Prices start from just £36 and, remember: you can buy for an individual, for a couple or for a whole family (two adults and up to four children).

Members' E-Magazine
Garden Members receive a regular magazine, available as a hard copy or in electronic form.  The 'Yr Ardd' magazine is a wonderful, informative guide on the Garden's latest news, information and events.

See a sneak-peek of the magazine here.
 
For more information about the different types of membership on offer, take a look here https://botanicgarden.wales/get-involved/become-a-member/ or call Jane Down, Membership Secretary, on 01558 667118, or our Admissions team on 01558 667149. 


Music Month

This weekend will see the final weekend of music, as part of the Garden's Month of Music in March.
 
This weekend's performers will be:
 
Saturday March 25th

11am – 12:30pm – Carmarthen Ukuleles

12:30pm – 2pm – Tristan John

2pm – 3:30pm – Crescendo Choir
 

Sunday March 26th

11am – 12:30pm – Caroline Harrison

12:30 – 2pm – Carmarthen Ukuleles

2pm – 3:30pm – Carmarthen Symphonic Windband

Also performing at various venues throughout the Garden on Sunday, March 26th, will be folk duo Fiddlebox.

 
Doggy Day

This coming Monday will again see the Garden welcoming visitors and their four-legged-friends.


Due to popular demand the Garden now has monthly Doggy Weekends planned for the upcoming months.  Don't forget, every Monday is Doggy Day throughout the year!

A full list of Doggy Day rules can be seen here.  Dogs are permitted in Y Pot Blodyn’s coffee shop, the Seasons Restaurant, the Gift Shop and the main concourse of the Great Glasshouse
 

Dogs are not permitted on the Great Glasshouse’s inner paths, the Butterfly House, nor the children’s play area.

 
Tenovus 10k Run

The Tenovus Cancer Care 10k is now in its 5th year at the spectacular National Botanic Garden of Wales. With steady inclines and mixed terrain, there is no doubt that this is one of the most beautiful yet enjoyable 10k races in Wales.

This year's run will be held on April 2nd and if you'd like more information, including how to register, see the Tenovus website here or contact events@tenovuscancercare.org.uk.

 
VISIT WEBSITE
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Email
Email
LinkedIn
LinkedIn
 
Sul y Mamau 🌸 

Bydd yna wledd i Fam ar Ddydd Sul, Mawrth 26ain, gyda mynediad AM DDIM ar ddiwrnod arbennig o faldodi, yng Ngardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.
 

Bydd yna restr drawiadol o harddwyr, arbenigwyr ar golur a chynhyrchwyr fwyd a chrefft yn cynnig amrywiaeth o flaswyr blasus yn cynnwys gwydryn o siampaen blodau’r ysgaw am ddim, triniaeth i’r gwyneb, cymorth gofal croen, triniaeth dwylo a thraed – ac i gyd am ddim i fam!

Bydd yna westai arbennig i’r Ffair eleni hefyd, gyda’r wraig fusnes ac enillydd ‘The Apprentice’ 2016, Alana Spencer, yn gwerthu cynnyrch o’i busnes newydd sbon, ‘Ridiculously Rich by Alana’!

 

Bydd Alana yn cymryd ei lle yn Nhŷ Gwydr Mawr yr Arglwydd Foster, ynghyd â dewis eang o fwyd a diod flasus yn ogystal â chrefftau ac anrhegion gan gynhyrchwyr eraill o Orllewin Cymru.
 

Meddai’r trefnydd, Steffan John: “Ynghyd â chael mynediad am ddim i’r Ardd hyfryd hon, bydd mamau yn cael eu maldodi gan bob math o bobl yn cynnig amrywiaeth helaeth o bethau hyfryd iddynt, gan gynnwys gwydryn o siampaen am ddim!”

“Mae hefyd gennym gerddoriaeth hyfryd ymlaen at bob dant, gan gynnwys y delynores Shelley Fairplay a’r deuawd gwerinol Fiddlebox. Yn ychwanegol, bydd yna hwyl, sbri, hud a rhyfeddodau gan Luke Jugglestruck ac arddangosfeydd hedfan gan Hebogyddiaeth Sir Benfro.”

Felly, yn hytrach na phrynu blodau am Sul y Mamau eleni, dewch â’ch mam i ganol y blodau, yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol.

 

Mae Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar agor rhwng 10yb hyd at 4.30yp, gyda’r mynediad diwethaf am 3.30yp. Y tâl mynediad yw £9.75 (gan gynnwys Cymorth Rhodd) ond yn RHAD AC AM DDIM i bob mam, mam-gu, a hen-famgu ar Ddydd Sul, Mawrth 26.


Am fwy o wybodaeth am hwn a digwyddiadau eraill, ffoniwch 01558 667149 neu e-bostiwch info@gardenofwales.org.uk

 
Aelodaeth fel Anrheg

A ydych dal yn meddwl am beth i gael i fam ar gyfer Sul y Mamau?  Yn ogystal ag ymweliad i Ffair Sul y Mamau’r Ardd, gall ein haelodaeth fod yr anrheg berffaith!

Aelodaeth i’r Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru yw’r anrheg sy’n cadw rhoi – sy’n cynnig mynediad AM DDIM i’r Ardd 363 diwrnod o’r flwyddyn, a llawer mwy.
 
Mae’r prisoedd yn dechrau o £36 a chofiwch, gallwch brynu am unigolyn, am gwpl neu deulu cyfan (dau oedolyn ahyd at bedwar o blant).

E-Cylchgrawn Aelodau
Mae Aelodau'r Ardd yn derbyn cylchgrawn, ar gael fel copi caled neu'n electroneg.  Mae cylchgrawn Yr Ardd yn arweinlyfr ardderchog a'n llawn gwybodaeth ar newyddion, gwybodaeth a digwyddiadau diweddara'r Ardd. 

Cewch gipolwg ar y cylchgrawn yma.
 
Am fwy o wybodaeth am y wahanol fathau o aelodaeth sydd ar gael, cymerwch olwg yma https://garddfotaneg.cymru/get-involved/become-a-member/ neu ffoniwch Jane Down, Adran Aelodaeth, ar 01558 667118 neu’r tîm mynediadau ar 01558 667149.

 
 
Mis o Gerddoriaeth
 
Bydd y penwythnos hwn y penwythnos diwethaf o gerddoriaeth, fel rhan o Fis o Gerddoriaeth ym Mawrth.
 
Perfformwyr y penwythnos hwn bydd:
 
Dydd Sadwrn Mawrth 25ain

11yb – 12:30yp – Iwcalilis Caerfyrddin

12:30yp – 2yp – Tristan John

2yp – 3:30yp – Côr Crescendo
 

Dydd Sul Mawrth 26ain

11yb – 12:30yp – Caroline Harrison

12:30yp – 2yp – Iwcalilis Caerfyrddin

2yp – 3:30yp – Band Chwyth Symffonig Caerfyrddin

Bydd y deuawd werin, Fiddlebox, hefyd yn chwarae ar draws yr Ardd ar Ddydd Sul, Mawrth 26ain.

 

Diwrnod i Chi a'r Ci 

Bydd y Dydd Llun sydd ar ddod yn gweld yr Ardd yn croesawu ymwelwyr a'u cŵn unwaith eto.

Yn dilyn galw mawr, mae dyddiadau arbennig wedi’u neilltuo yng nghalendr perchnogion cŵn ar gyfer Penwythnosau i Chi a'r Ci yn yr Ardd. 

Peidiwch ag anghofio, mae pob Dydd Llun yn Ddiwrnod i Chi a'r Ci trwy gydol y flwyddyn!

Gweler rhestr llawn o reolau y Diwrnodau i Chi a’r Ci yma.  Caiff cŵn mynediad i siop goffi Y Pot Blodyn, ger prif fynedfa’r Ardd, Bwyty’r Tymhorau, y Siop Roddion ac ar brif gyntedd y Tŷ Gwydr Mawr.

Ni chaniateir cŵn ar lwybrau mewnol y Tŷ Gwydr Mawr, tu fewn i Blas Pilipala, na’r maes chwarae i blant chwaith. 

 
Ras 10k Tenovus

Mae ras 10k Gofal Canser Tenovus nawr yn ei 5ed mlynedd yn yr Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru.  Gyda llethrau cyson a thir cymysg, does dim amheuaeth taw dyma un o’r rasys 10k mwyaf prydferth a braf yng Nghymru.

Mae'r ras eleni yn digwydd ar Ebrill 2ail ac os hoffech chi ragor o wybodaeth, gan gynnwys sut i gofrestru, gwelwch wefan Tenovus yma, neu cysylltwch â events@tenovuscancercare.org.uk

 
EWCH I'N GWEFAN
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
Ebost
Ebost
LinkedIn
LinkedIn
Copyright © 2017 National Botanic Garden of Wales, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences