Copy
Si no veu el mail, faça clic en el següent enllaç:     Veure en la web

Enlace a la versión en castellano

 

Ximo Puig garanteix el suport de la Generalitat als grans projectes de Castelló
 
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha expressat la voluntat del Consell de generar aliances amb l'Ajuntament de Castelló i ha assegurat que a la ciutat existeixen "grans projectes en marxa" que compten i comptaran amb el suport de l'Executiu valencià.
 
Puig s'ha pronunciat així després de realitzar una visita institucional al consistori de Castelló i reunir-se amb l'equip de govern de la corporació municipal en la seua primera compareixença de la legislatura fora de València, un fet que, tal com ha destacat, reforça el suport de la Generalitat a aquesta ciutat.
 
El titular del Consell ha garantit que en aquesta legislatura es durà a terme l'aprovació definitiva del Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) de Castelló, la qual cosa permetrà a la ciutat "desenvolupar-se en les millors condicions per a garantir creació d'ocupació, benestar i el major creixement".
 
Puig ha assenyalat a més que projectes iniciats en la legislatura passada es faran ara realitat i que la Generalitat treballarà, entre altres qüestions, en l'aplicació del pla Edificant a Castelló i en el desplegament de la Llei de Serveis Socials perquè són qüestions "bàsiques per a la ciutadania.
 
"Estem en posició de generar aliances efectives amb l'Ajuntament de Castelló", ha prosseguit Puig, qui ha assenyalat a més que, per primera vegada i malgrat les dificultats econòmiques, el Govern valencià ha creat el Fons de Cooperació Municipal perquè posseeix una vocació municipalista.
 
El president ha assenyalat a més que es preveu que l'edifici Borrull estiga rehabilitat en 2022, una vegada hagen conclòs "el procés administratiu per a la licitació" i l'execució de les obres, que tenen una durada estimada de 22 mesos,
 
El president ha assenyalat que el projecte tècnic elaborat per la Generalitat està ja a l'Ajuntament de Castelló per a la seua aprovació, pas previ a la signatura del conveni de cessió o permuta entre totes dues institucions. A més, s'ha mostrat convençut que aquest projecte serà "extraordinari per a la imatge de la ciutat".
 
Ximo Puig ha precisat, així mateix, que, encara que no va ser possible abordar el projecte de la conclusió de ronda de la circumval·lació de Castelló en la passada legislatura, l'obra està inclosa en l'estratègia Uneix per a la per a la millora de la mobilitat, les infraestructures i el transport de la Comunitat, per la qual cosa, tal com ha indicat, "si és una prioritat per a l'Ajuntament ho serà també per a la Generalitat".

 


 

Ximo Puig garantiza el apoyo de la Generalitat a los grandes proyectos de Castelló
 
El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha expresado la voluntad del Consell de generar alianzas con el Ayuntamiento de Castelló y ha asegurado que en la ciudad existen "grandes proyectos en marcha" que cuentan y contarán con el respaldo del Ejecutivo valenciano.
 
Puig se ha pronunciado así tras realizar una visita institucional al consistorio de Castelló y reunirse con el equipo de gobierno de la corporación municipal en su primera comparecencia de la legislatura fuera de València, un hecho que, tal y como ha destacado, refuerza el apoyo de la Generalitat a esta ciudad.
 
El titular del Consell ha garantizado que en esta legislatura se llevará a cabo la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Castelló, lo que permitirá a la ciudad "desarrollarse en las mejores condiciones para garantizar creación de empleo, bienestar y el mayor crecimiento".
 
Puig ha señalado además que proyectos iniciados en la legislatura pasada se harán ahora realidad y que la Generalitat trabajará, entre otras cuestiones, en la aplicación del plan Edificant en Castelló y en el despliegue de la Ley de Servicios Sociales porque son cuestiones "básicas para la ciudadanía.
 
"Estamos en posición de generar alianzas efectivas con el Ayuntamiento de Castelló", ha proseguido Puig, quien ha señalado además que, por primera vez y pese a las dificultades económicas, el Gobierno valenciano ha creado el Fondo de Cooperación Municipal porque posee una vocación municipalista.
 
El president ha señalado además que se prevé que el edificio Borrull esté rehabilitado en 2022, una vez hayan concluido "el proceso administrativo para la licitación" y la ejecución de las obras, que tienen una duración estimada de 22 meses,
 
El president ha señalado que el proyecto técnico elaborado por la Generalitat está ya en el Ayuntamiento de Castelló para su aprobación, paso previo a la firma del convenio de cesión o permuta entre ambas instituciones. Además, se ha mostrado convencido de que este proyecto será "extraordinario para la imagen de la ciudad".
 
Ximo Puig ha precisado, asimismo, que, aunque no fue posible abordar el proyecto de la conclusión de ronda de la circunvalación de Castelló en la pasada legislatura, la obra está incluida en la estrategia Uneix para la para la mejora de la movilidad, las infraestructuras y el transporte de la Comunitat, por lo que, tal y como ha indicado, "si es una prioridad para el Ayuntamiento lo será también para la Generalitat".

Copyright © Socialistes Valencians PSPV-PSOE 2019 PSPV-PSOE
La nostra adreça:
PSPV-PSOE
Avda. de l'Oest, 48-4a
València, Valencia 46001
Spain

Add us to your address book