Copy
Nyhedsbrev nr. 5 juni 2015
Se nyhedsmail i browser

Indhold i dette nyhedsbrev

1. Folkemøde
2. Ny lov om specialundervisning vedtaget
3. Ny overenskomst med BUPL
4. Kurser
5. Nye ledere
6. Administrative nyheder
    Nye regler for vikartilskud
    Ny opdateret løntabel
Kalender

1. Folkemøde med fokus på dannelse, frihedsgrader og socialt ansvar

Igen i år var alle friskole-foreningerne samlet på Folkemødet på Bornholm, hvor vi deltog i nogle af de 2600 debatter, der blev afviklet i løbet af 4 solskinsrige dage i juni måned.

Billedet er fra morgenmødet, hvor der bliver koordineret, hvem der deltager i hvad hen over dagen. Om aftenen samledes vi igen og delte dagens indtryk.
P.g.a. folketingsvalget var det endnu mere "folkemøde" end tidligere år, da Christiansborg-politikerne for en stor del blev hjemme i deres valgkreds. Men spørgsmålet er, hvor meget de blev savnet? Debatterne flød lystigt og der var mange mennesker, der deltog.
Udbyttet for os er svært at måle, men dialogen om, hvilke værdier der er vigtige i fremtidens samfund skal bare holdes i live - både på folkemøde, under en valgkamp og i dagligdagen hjemme på skolerne.
 

2. Ny lov om specialundervisning vedtaget
 

Folketinget vedtog d. 19. maj  - inden der blev udskrevet valg - en ny lov om specialundervisning på de frie grundskoler. Men konsekvenserne af den kender vi først, når den nye finanslov er vedtaget.

Med lovforslaget indføres faste takster for hver specialundervisningselev, og der indføres mulighed for, at skoler, der gør en særlig indsats på specialundervisnings-området, kan blive profilskoler og derved få lidt mere gunstige tilskud.
Tilskudsordningen omlægges således, at tilskud til specialundervisning fremover følger finansåret – i modsætning til den nuværende ordning, hvor tilskuddet følger skoleåret.
Ansøgningsproceduren ændres også, idet tilskuddet fremover vil blive fastsat ud fra skolens indberetninger pr. 5. september. I år var således sidste gang skolerne skulle søge i februar måned (der kan dog fortsat søges efter sommerferien for nytilkomne elever i skoleåret 2015/16). Dokumentationskravene om udredning og PPR-udtalelse er uændrede, dog skal materialet ikke længere indsendes, men naturligvis være til rådighed på skolen for revision m.v.
Loven indfases gradvist. I skoleåret 2015/16 gives tilskud efter de nuværende regler. Fra august 2016 går man over til at yde tilskuddet pr. finansår. Det betyder, at skolen pr. 5. september 2015 skal søge om tilskud til specialundervisning for perioden august-december 2016. Specialundervisningstilskud for 2017 skal så søges pr. 5. september 2016.
Loven omhandler både specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. Det betyder ifølge lovbemærkningerne, at skolens leder er forpligtet til at vurdere, om en elevs behov bedst imødekommes med en lærerfaglige undervisningsindsats eller ved en pædagogfaglig støtteindsats. Midlerne er ikke på forhånd øremærkede.
Hvor meget får skolen så i tilskud? Det spørgsmål ville vi meget gerne kunne besvare. Imidlertid kender vi ikke taksterne, og vi ved heller ikke, hvor meget der bliver afsnøret på finansloven til formålet. Skoleforeningerne har udarbejdet forskellige indstillinger til Undervisningsministeriet om, hvor høje takster man ønsker, og hvor mange penge man derfor ønsker afsnøret. Afsnøringen er et udtryk for, hvordan man internt i sektoren omfordeler den samlede bevilling. 

3. Ny overenskomst med BUPL

BUPL’s medlemmer har godkendt fornyelsen af aftalen om løn- og an sættelsesvilkår for pædagogisk personale ved frie grundskoler med 89% ja-stemmer og 11% nej-stemmer ved en urafstemning med en stemmeprocent på 31.

Overenskomstperioden er 3 år fra 01.04.2015 til 31.03.2018
Løntabellen er nu opdateret på hjemmesiden med et faneblad for denne overenskomst. 
 
Den nye OK indebærer blandt andet:
01.08.2015:
At 223 timers puljen til øvrige opgaver bortfalder fra 1. august i år.
Arbejdstiden skal fremover planlægges og opgøres på grundlag af 7,4 timer pr. dag.
Det betyder at den hidtidige faste norm for tidsmæssig opdeling mellem "kerneopgaver" og "øvrige opgaver" er afskaffet.
Det bliver derfor et lokalt ansvar på den enkelte skole, at planlægge arbejdstiden, således at medarbejderen kan løse de ønskede opgaver.
Det  pædagogiske personale modtager pr. 1. august 2015  et nyt årligt tillæg på 2.000 kr. (i grundbeløb 2012), svarende til 202,91 kr. pr. måned.
Tillægget er pensionsgivende.
 
01.01.2016:
Pr. 1. januar 2016 løftes lønnen til afdelingsledere med 1 skalatrin.
Børnetal        Lønforløb
0-30               40, 42
31-150           40, 42, 44
151 -              48  

Samtidig bortfalder ulempetillæg til afdelingsledere.
 
01.04.2016:
Lønnen til studerende i praktik stiger 1. april 2016 med 1,5 %.
Det vil sige at lønnen i 2. praktikperiode udgør 10.189 kr. pr. mdr. (i 31.03.2012 grundbeløb) og i 3. praktikperiode udgør lønnen 10.519 kr. pr. mdr. (i 31.03.2012 grundbeløb)
 
01.04.2017:
Pr. 1. april 2017 vil pensionsprocenterne blive løftet med 0,4 procent-point.
Fremadrettet pension for uddannede og ikke-uddannede pædagoger udgør 14,7%.
Fremadrettet pension for afdelingsledere udgør 16,2%.
 
Ligeledes pr. 1. april 2017 sættes lønnen til pædagogisk personale op med yderligere 2.000 kr. årligt, det vil sige 4.000 kr. årligt.
 
Lønreguleringen følger i øvrigt – ganske som hidtil – CFU-forliget, hvilket også fremgår af løntabellerne pr. 1. april 2015. Se her.
 
Vi forventer en håndbog for BUPL overenskomsten klar efter sommerferien, som sendes til skolerne.

4. Kurser

Juni måned på sekretariatet bliver for en stor del brugt til at få styr på næste skoleårs kurser. Ikke alt er på plads, men vi udbyder følgende:

25.-26. august                 Sekretærkursus i København
8.-9.-10. september         Kurser for (nye) bestyrelsesmedlemmer
17.-18. september           Skolelederkursus på Vejle Fjord
29.-30. oktober                Kursus for nye lærere og pædagoger
3. november                    Åbent kursus på Lukas-Skolen
???                                  Pedelkursus (dato ikke fastlagt)

2016

21.-22. januar                   Kursus for SFO-, børnehave- og vuggestueledere
10.-11. marts                    Bibliotekskursus
20.-22. marts                    Retræte for ledere på Ådalen i Randers

Programmer for de enkelte kurser kan hentes på vores hjemmeside her.

Jeg vil især bede jer overveje:
Kursus for nye bestyrelsesmedlemmer. Tilmeldingsfrist 20. august!

Kursus for nye lærere og pædagoger. Kurset gælder for alle, der er ansat i 2014 og 2015. Tilmeldingsfrist d. 1. september

Og så vil jeg også nævne vores nye tilbud om retræte for ledere. Flere har efterspurgt det - og nu er muligheden der så i påskeugen i 2016.

5. Nye ledere
 

Som nye ledere er ansat følgende:

Klippen i Voel har ansat Stig Rasmussen som ny viceskoleleder fra 1. august
Haderslev Kristne Friskole har ansat Steffen Engedahl som ny viceskoleleder fra 1. august
Davidskolen har ansat Finn Andersen som ny viceskoleleder fra 1. august.

Der søges fortsat nye skoleledere på Lemvig Kristne Friskole (kommer til efteråret) og Ølgod Kristne Friskole.

 

6. Administrative nyheder
 

1. Ændrede vikartilskudsregler

Fordelingssekretariatets bestyrelse har vedtaget ændringer af vikartilskudsreglerne på en række områder. Bemærk, at nogle ændringer allerede træder i kraft fra begyndelsen af det kommende skoleår.

Det drejer sig om følgende konkrete ændringer:

Tilskud til planlagte og løse vikartimer

Pr. 1. august 2015 vil det igen være muligt at søge om tilskud til de vikartimer, der er planlagt i den enkelte lærer og børnehaveklasseleders opgaveoversigt.

For så vidt angår løse vikartimer kan skolerne i dag først ansøge om tilskud til månedslønnede lærere og børnehaveklasselederes løse vikartimer ved normperiodens udløb, men fra 1. august 2015 kan tilskud til disse timer søges løbende. Tilskud er dog betinget af, at der enten er udbetalt løn for timerne eller at de indgår som en del af vikarpuljen. 

100-timers puljen for intervallønnede bortfalder

Fra 1. januar 2016 falder reglen om intervallønnede medarbejderes 100-timers pulje bort. Det betyder, at der stadig vil være adgang til tilskud i forbindelse med intervallønnedes tilskudsberettigede fravær - dog uden en fastsat øvre grænse for antallet af tilskudstimer pr. år.

Ændret karensperiode ved sygdom

I dag gælder det, at der ydes vikartilskud fra dag 4 i forbindelse med en medarbejders sygefravær. Reglen ændres således, at der pr. 1. januar 2016 først kan opnås vikartilskud på sygdommens dag 15 for lærer- og pædagogiskpersonale, mens dækningen først indtræder på sygdommens dag 31 for teknisk og administrativt personale.

Bemærk, at der fortsat ikke er karens ved medarbejdernes kritiske og kroniske sygdom eller sygefravær i henhold til Dagpengelovens § 56.

2. Løntabel gældende for alle medarbejdergrupper – nu inkl. BUPL-OK

- er opdateret på hjemmesiden (version 9) her.

Sommerferie på FKFs sekretariat

Kontoret er lukket fra fredag d. 3. juli til søndag d. 2. august (begge dage inclusive).


Vores sommerhilsen med tak for samarbejdet i endnu et godt skoleår lyder sådan:

"Lad alt, som Herren har skabt, prise hans navn!"    Sl. 148,5

Jette Vibe Johansen                          Hans Jørgen Hansen

Kalender

2015

25.-26. august                 Sekretærkursus i København
8., 9. og 10. september   Kurser for (nye) bestyrelsesmedlemmer
17.-18. september           Skolelederkursus på Vejle Fjord
28. september                 Skoleledermøde Øst på Filipskolen
26. oktober                      Skoleledermøde Vest i Brændstrup
29.-30. oktober                Kursus for nye lærere og pædagoger
3. november                    Åbent kursus på Lukas-Skolen
5. november                    Åben Skole

???                                  Pedelkursus (dato ikke fastlagt)
 

2016

21.-22. januar                   Kursus for SFO-, børnehave- og vuggestueledere
10.-11. marts                    Bibliotekskursus
12. marts                          Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
20.-22. marts                    Retræte for ledere på Ådalen i Randers
6. april                               Skoleledermøde Øst på Esajasskolen
7. april                               Skoleledermøde Vest på Tange Kristne Friskole