Copy
Nyhedsbrev nr. 3  juni 2016
Se nyhedsmail i browser

Indhold i dette nyhedsbrev

1. Tilsyn
2. Flygtningebørn på frie grundskoler
3. Nyansættelse i FKF
4. Fortsat proces med læringsledelse
5. Nyt fra kontoret
Kalender

Billesborgskolen fik ny cykelsti!

1. Tilsyn

Næste skridt i stramningen af tilsynet med de frie skoler kom d. 10. maj som en del af Imam-pakken. Igen var hovedfokus på det skærpede tilsyn, men også valget af tilsynsførende og uddannelsen bliver strammet op. 

De frie skolers foreninger har efterfølgende været indkaldt til møde, hvor ministeriet gennemgik et udkast til lovforslag, som skal træde i kraft fra 1. januar 2017. Der er fortsat meget, der skal afklares før en ny lov kan træde i kraft, men som vi ser det, er det ikke alvorlige stramninger, der sker. Vi protesterede mest over, at de tilsynsførende fremover skal føre tilsyn med hvilke donationer en skole får. Det ligger meget langt fra opgaven med at vurdere om en skole "står mål med" og lever op til kravene om "frihed og folkestyre". Derudover skal revisoren redegøre for det samme i årsregnskabet og skolen skal offentliggøre det på sin hjemmeside, så vi finder det helt overflødigt. Men da det er et politisk signal, må vi protestere, når lovforslaget kommer i høring. 

2. Flygtningebørn på frie grundskoler

Det er endnu ikke afklaret, hvordan frie skoler, der hjælper en kommune med at løfte undervisningen af flygtningebørn, skal betales for det. Det ligger helt klart, at der ikke bliver betalt en krone fra staten, så det er et anliggende mellem skolen og den enkelte kommune.
Det er svært at forudsige, hvor stort behovet er - og i hvor høj grad kommunerne vil gøre brug af de frie grundskolers ressourcer.
På en konference indbudt af skoleforeningerne og FSL d. 21. maj 2016 på Hornstrupcentret blev der udvekslet erfaringer mellem skolerne og givet inspiration fra Dansk Flygtningehjælp og Røde Kors.
Efterfølgende indbyder efterskoleforeningen til et mini-kursus i dansk som andetsprog, så hvis der er skoler, der overvejer at gå ind i et samarbejde med kommunen, er der en fin mulighed for opkvalificering af medarbejderne.
Link til kursusbeskrivelsen kan ses her.
Kort efter sommerferien bliver der udsendt en guide til håndtering af flygtningebørn, der på glimrende måde redegør for de forskellige udfordringer flygtningebørn har med sig i rygsækken, når de skal til at indgå i en skolekontekst.
 
Køges viceborgmester klippede snoren og sendte de første elever afsted.

3. Nyansættelse i FKF

Der er nu indledt en proces, hvor der med hjælp fra Mercuri Urval laves en virksomhedsanalyse, så vi rammer de behov, der er ude på skolerne bedst muligt.
Alle input fra skoleledermøder og generalforsamling er samlet og der tegner sig en profil, som der efterfølgende kan laves et stillingsopslag på. Stillingsopslaget forventes ude i medierne lige efter sommerferien. 
Det har været en spændende proces og vi er meget spændte på, hvor vi ender. For bestyrelsen og ansatte har det også været en besindelse på, hvorfor vi er her og hvilken rolle vi hver især har for foreningen og for skolerne.

4. Fortsat proces med Læringsledelse

For de skoler, der har deltaget i udviklingsforløbet om læringsledelse foreligger der nu et tilbud om støtte og sparring i den fortsatte proces fra Anette Leonhard fra COK.
Anette beskriver formålet sådan:
Formål
At understøtte skoleledelserne i at udfylde deres ledelsesrolle
At understøtte skoleledelsernes refleksion over egen ledelsespraksis
At videreudvikle skoleledernes viden, færdigheder og kompetencer inden for strategisk ledelsesadfærd i forandringsprocesser.

Se mere på FKFs hjemmeside.

For de skoler, der ikke deltog i udviklingsforløbet, men gerne vil arbejde med læringsledelse tilbyder jeg at komme ud på skolen (evt. nogle skoler sammen) og lave et komprimeret oplæg og dermed hjælpe ledelsen i gang med at observere undervisning og give feed-back. Nogle skoler har allerede tilkendegivet interesse og vil blive kontaktet efter sommerferien.

5. Nyt fra kontoret

Orienteringsdag om tilskud til de frie grundskoler:
Fordelingssekretariatet inviterer sammen med Styrelsen for Undervisning og kvalitet til orienteringsdagene.
Invitationerne er stilet til skoler eller skoleadministratorer, som er startet i 2015 eller 2016 – dvs nye/nyere skoler og nye/nyere ansatte i administrationen.
Orienteringsdagene afholdes den 29. august, den 30. august og 1. september 2016.
 
Særlige feriedage kan ikke indregnes
FSL gør opmærksom på at det ikke længere er muligt at afvikle de særlige feriedage ved indregning i årsnormen.
 
Med overenskomsten for 2015-2018 bortfaldt den tidligere gældende bestemmelse om adgangen til at fradrage de særlige feriedage i lærernes årsnorm. Det betyder, at afvikling af de særlige feriedage nu følger de almindelige bestemmelser i Ferieaftalen. Afholdelsen skal derfor ske med udgangspunkt i den enkelte lærers ønsker og kan afholdes samlet, enkeltvis eller som brøkdele af dage. Den enkelte lærer og skolens leder kan også aftale, at de særlige feriedage ikke afholdes, men godtgøres kontant.
 
Som tidligere nævnt er der stadig tre muligheder for afholdelse:
 
-        - Afholdelse af de særlige feriedage som hele dage
-        - Udbetaling af de særlige feriedage ved ferieårets afslutning
-        - Afholdelse af de særlige feriedage som brøkdele af dage
 
Ved afholdelse af brøkdele af dage kan det ikke længere aftales, at man blot fradrager timerne i den samlede årsnorm. Det skal specificeres hvilken ugedag og hvilken procentdel af de særlige feriedage, man afholder, således at man har en præcis dato for afholdelse og mængden, der er afholdt.
Hvilken løsning der vælges, er en individuel og årlig aftale med hver enkelt medarbejder. Der kan altså ikke laves en kollektiv aftale vedrørende de særlige feriedage.

Undervisningstillæg og kostskoletillæg skal medregnes: 
I en faglig voldgiftssag er der her i foråret taget stilling til, at kostskoletillæg og undervisningstillæg skal indgå i beregningen af overarbejde.
FSL og Moderniseringsstyrelsen har været uenige om, hvilke løndele der skal medregnes, når overarbejde udbetales.
Uenigheden opstod i forbindelse med de nye arbejdstidsregler, hvor de hidtil aftalte bestemmelser om overtidsberegning blev ophævet. Der var enighed om, at overarbejde udløser et tillæg på 50% af den normale timeløn, men der var uenighed om, hvilke løndele, der skal indgå i beregningen af timelønnen.
FSL mente at timelønnen beregnes på baggrund af alle faste løndele inklusive undervisningstillæg og kostskoletillæg.
Moderniseringsstyrelsen mente at kostskoletillæg og undervisningstillægget ikke skulle medregnes – FSL fik ret, idet den faglige voldgift fastslog, at timelønnen beregnes på baggrund af basisløn, løbende udbetalte lokale løntillæg, undervisningstillæg og kostskoletillæg.
Voldgiftsafgørelsen har virkning med tilbagevirkende kraft for overarbejde præsteret i skoleåret 2014/15, det vil sige for overarbejde udbetalt i sommeren 2015.
Overarbejde udbetalt ved udgangen af skoleåret 2014/15, skal der altså tjekkes op på med henblik på efterbetaling.
 
Vi har talt om det på de sekretær-netværksmøder, hvor FKF har været med her i foråret.
Men gør opmærksom på det nu her op til indeværende skoleårs snarlige afslutning og arbejdstidsopgørelse.

"Da de hørte den beretning, blev de først helt stille. Derefter begyndte de at lovprise Gud..."
ApG 11,18

De første kristne oplevede store ting, der gjorde dem stille - tankevækkende! Hvornår har vi sidst oplevet noget, der gjorde os stille. Med ønsket om store oplevelser med eksamen og afslutning, men også stille tid efterfølgende...

Gode sommerhilsner ( - trods en vejrudsigt, der truer med at drukne Folkemødet i regn!)

Jette Vibe Filbert                          Hans Jørgen Hansen

Kalender

2016

6.-7. sept                        Kursus for nye ledere
22.-23. sept                    Skolelederkursus på Vejle Fjord
5. oktober                       Musikkursus på Thomasskolen
5.-6. oktober                   Sekretærkursus
26. oktober                     Musikkursus på Lukas-Skolen
9. november                   Google-generationen og I-prøven
2.-3. november               Pedelkursus
3.-5. november               Cetificeringskursus

2017

16., 17. og 19. januar     Dialogmøder
19.-20. januar                 SFO-, børnehave og vuggestue-lederkursus
9.-10. marts                    Bibliotekarernes internatkursus
11. marts                        Generalforsamling Nyborg Strand