Copy
Nyhedsbrev nr. 2  april 2016
Se nyhedsmail i browser

Indhold i dette nyhedsbrev

1. Tilsyn
2. Flygtningebørn
3. Konstituering
4. Kurser
5. Nyt fra kontoret
Kalender

 

 

1. Tilsyn

Efter en Rapport om tilsynet med de frie skoler - der konstaterede, at det fungerede godt(!) - og ikke mindst en række TV-udsendelser om muslimer i Danmark, er der kommet stærkt politisk fokus på dette tilsyn.

Blå blok har fremsat et lovforslag om stramninger på tilsynet - og Socialdemokraterne har meldt sig på banen med et forslag om at kommunerne skal føre tilsyn med de frie skoler.
Friskoleforeningerne er lidt uforstående overfor disse stramninger - og lodret imod, at kommunerne skal føre tilsyn med de frie skoler. Det vil i nogle kommuner, som ikke er særlig venlig stemt overfor friskolerne, svare til at lade Greenpeace føre tilsyn med landbruget!)
De stramninger, der lægges op til, handler mest om nogle justeringer af den måde de tilsynsførende vælges på  og om ministeriets muligheder for at gribe ind overfor skoler, hvor der er mistanke om at loven ikke overholdes. Men redskaberne til at lave skærpet tilsyn og iværksætte sanktioner overfor skoler, der ikke lever op til lovens krav, findes allerede. Så det er mest signalpolitik i kølvandet på en mediestorm om muslimernes plads i det danske samfund.
For de kristne friskoler vil det ikke få den store betydning, men flere politikere og medier benytter alligevel anledningen til at stille spørgsmålstegn ved, om de kristne skolers sexualundervisning m.m. nu også kan rummes indenfor friskolelovens krav om frihed og folkestyre. For nogle af disse politikere som f.eks. Lars Aslan Rasmussen (S), som ellers hylder principperne om tolerance og mangfoldighed, er det utænkeligt, at der i dagens Danmark skal være plads til at mene, at sex hører hjemme i ægteskabet - og at ægteskabet i Guds skabertanke er tænkt mellem en mand og en kvinde!
Vi vil fortsat kæmpe for vores og andres frihed til at have friskoler med forskellige holdninger. Vi skal dømmes på vores handlinger - ikke på vores holdninger - og vi håber der fortsat vil være så meget åndsfrihed på Christiansborg og i det danske samfund, at vi giver plads til hinandens forskellighed!

2. Undervisning af flygtningebørn

Foreningen var i februar måned indkaldt til en samtale med undervisningsministeren, hvor hun appelerede til os og de andre frie grundskoler om at være med til at løfte ansvaret for undervisningen af den voksende strøm af flygtningebørn. Vi svarede selvfølgelig positivt på opfordringen, men fremhævede samtidig behovet for klare linjer omkring økonomi m.m. i forhold til kommunerne, der har ansvaret for flygtningebørnene.
Midt i april blev tonen så skærpet, da de frie grundskoler undet et blev pålagt at optage mindst 700 flygtningebørn svarende til den andel, som sektoren fylder i den danske skoleverden. Problemet var bare, at ministeriet fuldstændig overlod til den enkelte skole at forhandle med kommunerne om betingelserne! Det har vi selvfølgelig protesteret kragtigt imod, men i skrivende stund er det hele lidt kaotisk, da vi ikke kan se, hvor kommunerne skal få et incitament til at bruge de frie grundskoler fra. De fleste kommuner vil kunne klare opgaven billigere selv - og derfor bliver det svært at opfylde kvoten på 700 elever på de frie skoler. Vi har rakt hånden frem, så nu er det op til ministeriet at snakke med kommunerne om, hvordan denne opgave kan løses.
Vi forventer at der kommer en løsning på dette og at vi kommer til at arbejde med dette felt fremover. Derfor indkalder vi sammen med de øvrige skoleforeninger og FSL til en konference for alle interesserede skoler på Hornstrupcentret d. 21. maj 2016 kl. 10-14.
FSL står for tilmeldingen der sker på:  https://fsl.nemtilmeld.dk/14
Vi skriver i indbydelsen:
En temadag for medarbejdere på de frie skoler
De frie skoler og deres ansatte skal rustes til at tage sig af de nye grupper af elever, som forventes at komme inden længe. På temadagen møder du repræsentanter fra flygtningeorganisationer, uddannelsesinstitutioner og andre, som giver kvalificeret sparring på, hvordan det er at møde flygtningebørn og -unge i skolen. Der vil være appetitvækkere på kursustilbud, som understøtter de nødvendige kompetencer hos medarbejderne, således at skolerne er rustede til at varetage arbejdet med flygtningebørnene.
Temadagen rummer kort sagt alt det, der er vigtigt, for at komme i gang med at tage imod de nytilkomne børn og unge.
Det er tid for lejrskoleture - også selv om april er våd og klam. Gæt en destination??

3. Konstituering
 

Efter generalforsamlingen i marts har bestyrelsen konstitueret sig således:
Formand: Thorkild Bjerregård
Næstformand: John Riis
Menige medlemmer: Henning Høgild, Jens Peter Vrist, Malene Funch Sørensen
Kasserer: Jette Vibe Filbert

På bestyrelsesmødet d. 12.4.2016 fortsatte drøftelserne fra generalforsamlingen omkring nye ansættelser i FKF. Der er nu indledt en proces, hvor der med hjælp udefra laves en virksomhedsanalyse, så vi rammer de behov, der er ude på skolerne bedst muligt.

Jette Vibe Filbert har sagt ja til at gå op på (næsten) fuld tid, så hun også kan servicere børnehaver og vuggestuer omkring det administrative. Der er taget kontakt til Daginstitutionernes Landsorganisation (DLO) mhp medlemskab og samarbejde.

4. Kurser
 

Nye fælles kurser for lærerne i skoleåret 2016-17

De opslåede kurser gennemføres, og der er stadig ledige pladser.
Kurserne er:
Musikkursus - rytmsik sammenspil
a. 5. oktober på Thomasskolen i Skovlunde
b. 26. oktober på LukasSkolen i Vejle

Google-generationen og iPrøven
9. november 2016 på Severin Kursuscenter i Middelfart

Se kursusopslagene her.


Skabelse og evolution

Thomas Woodward, professor ..., besøger Danmark sidst i maj og først i juni. Vi har fået tilbudt at gøre brug af ham og vil derfor tilbyde en temadag i Bethesda i København for alle undervisere i den naturvidenskabelige fag. Det bliver mandag d. 30. maj fra kl. 10-15. Vi håber, at vi trods det korte varsel og den nært forestående eksamen kan samle en pæn flok undervisere (- og ledere??). Der kommer særskilt mail til skolelederne om dette.

Læringsledelse

Forløbet er nu afsluttet og de deltagende skoler er i fuld gang med at praktisere det, de har lært. Kursusudvalget besluttede at lave et tilbud om opfølgning for de skoler, der ikke deltog og et tilbud om konsulentbistand til den videre proces for de skoler, der er i gang. Disse tiltag vil også blive omtalt i en efterfølgende mail til skolelederne.

Pedelkursus og sekretærkursus

Program/invitation til efterårets pedelkursus og sekretærkursus er på trapperne
NB: Pedelkurset er datoerne ændret til d. 2.-3. november 2016.

5. Nyt fra kontoret
 

Særlige feriedage:
Ministeriet for Børn, Unge og Ligestilling udsendte d. 11. april 2016 en mail vedrørende ændring af reglerne for særlige feriedage.
 
På den baggrund har skoleforeningerne rettet henvendelse til ministeriet, om hvordan det helt konkret skulle tolkes. Der blev bekræftet, at de tre muligheder, som vi kender fra tidligere stadig foreligger.
Der blev desuden henvist til, at det er statens ferieaftale og Moderniseringsstyrelsens vejledning, der er gældende. 
 
Med underskrivelsen af Organisationsaftalen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler blev den tidligere Organisationsaftales § 24 om særlige feriedage ophævet. Den afgørende ændring er, at de særlige feriedage ikke automatisk indregnes i årsnormen og at medarbejderen har medbestemmelse over placeringen af de særlige feriedage. Der er som nu tre muligheder:
-          Afholdelse af de særlige feriedage som hele eller brøkdele af dage
-          Udbetaling af de særlige feriedage ved ferieårets afslutning
-          Indregning af de særlige feriedage i årsnormen
Hvilken løsning der vælges er en individuel og årlig aftale med hver enkelt medarbejder. Der kan altså ikke laves en kollektiv aftale vedrørende de særlige feriedage.
 
OK 2015-2018 for lærere, ledere og børnehaveklasseledere – nu i håndbog
Aftalen er ikke ny – men nu er Organisationsaftalen, tjenestemændenes arbejdstidsaftale, fællesoverenskomsten og protokollat om arbejdstid for lærere, ledere og børnehaveklasselederne blevet skrevet sammen i OK håndbog 2015-2018.
Aftalen vil på hjemmesiden være at finde i 5 dele, så det er muligt at finde hele aftalen eller de enkelte dele efter behov:
OK 2015-2018 Håndbogen del 1-3
Del 1 – løn og ansættelsesvilkår (organisationsaftale + fællesoverenskomst)
Del 2 – arbejdstid for lærere og bh.kl. ledere (reglerne for tjenestemænd sammenskrevet med vores eget arbejdstidsprotokollat)
Del 3 – arbejdstid for ledere (protokollatet + den gamle bestemmelse fra 2000  udgaven af arbejdstidsregler for tjenestemænd som fortsat gælder for lederne)
Cirkulæreoversigt  - links til relevante cirkulærer.
Vi har fremsendt to eksemplarer til hver skole. Har I brug for flere eksemplarer, må I benytte jer af at aftalen er tilgængelig på hjemmesiden i en printvenlig udgave.
 
NB:
Opkrævning af Copydan Billeder, Koda, Ledelses- og bestyrelsesansvarsforsikring og skolekontingent sendes til skolerne inden sommerferien.

Nye skoleledere:
Lykkegårdskolen har ansat Niels Albinus som ny skoleleder fra 1.8.2016.
Kratholmskolen har ansat Bent Møller som ny skoleleder fra 1.8.2016. Frederik Christensen er fortsat ansat indtil 1.11.2016.
Randers Kristne Friskole har ansat Kirstine Ipsen fra 1.8.2016. Finni fratræder 1.9.2016.

"De troende som nu var blevet spredt, forkyndte budskabet om Jesus overalt hvor de kom frem".
ApG 8,4

Dette kunne være et apropos til hele flygtningesituationen, men også til den opgave, vi har i hverdagen overfor de børn, vi er blevet betroet.
Vi har også lyst til at skrive: "Kom maj du søde milde..."!

Gode forårshilsner

Jette Vibe Filbert                          Hans Jørgen Hansen

Kalender

2016

10. maj                           Gencertificeringskursus
6.-7. sept                        Nye ledere
22.-23. sept                    Skolelederkursus
5. oktober                       Musikkursus på Thomasskolen
5.-6. oktober                   Sekretærkursus
26. oktober                     Musikkursus på Lukas-Skolen
9. november                   Google-generationen og I-prøven
2.-3. november               Pedelkursus
3.-5. november               Cetificeringskursus

2017

16., 17. og 19. januar     Dialogmøder
19.-20. januar                 SFO-, børnehave og vuggestue-lederkursus
9.-10. marts                    Bibliotekarernes internatkursus
11. marts                        Generalforsamling Nyborg Strand