Copy

Nyhedsbrev nr. 8 fra FKF

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

  1. Lederkursus om dannelse i kristen kontekst
  2. Lukning af Muslimske friskoler, forbud mod donationer og burkaer. Hvad bliver det næste?
  3. Nyt fra kontoret

Lederkursus

65 ledere fra 31 kristne friskoler var samlet 2 dage i september, hvor hovedmenuen var "Dannelse i en kristen kontekst" og "Ledelse af dannelsesprocesser". Jesper Oehlenschläger, forstander på Nordsjællands Efterskole, holdt to inspirerende oplæg og så blev der reflekteret, snakket og debatteret. Af de øvrige menupunkter var det tydeligt at "Selfmade Hotdogs" til aftensmaden var et stort hit!!
Jesper udfordrede os blandt andet på, hvordan driver vi skole med et kristent verdensbillede, så elevernes selvbilleder udvikles og hvordan arbejder vi på, at vores elevers ”karakter” ikke bare bliver et tal, men et udtryk for menneskelig og kristen modenhed. 
Ligeledes udfordrede han os på, hvad der er det unikke ved det kristne lederskab, og hvilke ledelsesmæssige kompetencer vi må  tilegne os, hvis vores medarbejdere og elever skal have ikke bare uddannelse, men også en kristen dannelse og livstydning!
Se Jespers Slides fra dagene her

Friskoler og frihedsbegreber i modvind

Debatten raser i disse dage. En friskole er blevet lukket og flere er i ministeriets søgelys. Regeringen vil gøre op med parallelsamfund og heldækkende beklædninger. Og Dansk Folkeparti har fremsat forslag om forbud mod donationer til friskoler. Vi stiller to spørgsmål:
1. Hvem er det i folketinget, der vil kæmpe for at frihedsrettigheder og bærende værdier i vores demokrati, ikke bliver kastet over bord i konkurrencen om at have den mest vidtgående udlændingepolitik?
2. Hvis vi fortsætter i dette spor, er der så på sigt plads til friskoler og samfundsinstitutioner, der bygger på religiøse værdier og fundamentale menneskerettigheder?

Nyt fra kontoret

Ny vejledning om inddragelse af elever ved bortvisning

Børn skal ifølge FN’s børnekonvention have mulighed for at give deres synspunkter til kende i forbindelse med vigtige beslutninger, der angår dem selv. Ophør af samarbejde mellem skole og hjem er et eksempel på en sådan vigtig beslutning.

Undervisningsministeriet  har i samarbejde med bl.a. skoleforeningerne forbedret og præciseret vejledningsmaterialet om Børnekonventionen. Det er bl.a. sket som opfølgning på et brev fra Folketingets Ombudsmand om privatskoleelevers ret til at blive hørt.
Se den nye vejledning på Undervisningsministeriets hjemmeside.
 
Kurser aflyst
Desværre lykkedes det ikke at få deltagere nok til de fleste af kurserne her i efteråret. Der gennemføres kun to kurser for lærere og pædagoger:
2.-3. nov Ny medarbejder på en kristen friskole
9. nov Børn i sorg og krise
Se mere på FKFs hjemmeside.
 
Åben skole
Husk at der er mulighed for at holde Åben Skole sammen med en række andre friskoler og privatskoler den første torsdag i november. Der er ikke fælles kampagnemateriale, men gå gerne sammen med andre frie skoler i lokalområdet om evt. annoncering.

Ny ferielov på vej..
I august har arbejdsmarkedets parter i Ferieudvalget udgivet en betænkning som beskriver en ny ferielov i Danmark. Denne nye lov skal evt. træde i kraft d. 1. september 2020.
Hovedelementerne i aftalen:

  1. Med den nye ferieordning er der lagt op til ”Samtidighedsferie”, hvilket betyder, at lønmodtageren optjener og afholder sin ferie på samme tid over en periode på 12 måneder fra 1. september til 31. august.
  2. Med den nye ferieordning har man stadig ret til 25 dages ferie. Hver måned optjenes 2,08 feriedage, som allerede kan afholdes måneden efter
  3. Nye på arbejdsmarkedet kan med den nye ferieordning afholde betalt ferie allerede det første år i sin ansættelse.
Overgangsordning
Der indføres en overgangsordning fra 1. september 2019, indtil den nye ferieordning træder i kraft, som sikrer, at de kollektive overenskomster kan tage højde for optjenings- og afviklingsregler under den nye ordning, samt sikre en smidig overgang til det nye regelsæt.
Læs mere om den nye ferielov på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside her
 
Uddannelsesplanen
Elevernes uddannelsesplan skal omfatte en studievalgsportofolie – også på frie grundskoler!
Elevens uddannelsesplan skal vedlægges et portfolieskema, ”som indeholder elevens refleksioner over de vejledningsaktiviteter, eleven har deltaget i”.
Portfolieskemaet vedlægges den uddannelsesplan, som alle elever skal udfylde i forbindelse med tilmelding til ungdomsuddannelsen. Der er således tale om en del af en tilmeldingsprocedure.
På Undervisningsministeriets hjemmeside kan man udover rapporteringsskemaet også finde vejledning til lærere og uddannelsesvejledere samt til forældre.

Daginstitutioners skattefritagelse lovfæstes
Principielt er selvejende daginstitutioner, som for eksempel børnehaver ved frie grundskoler, skattepligtige idet de er omfattet af selskabsskatteloven. I praksis har de selvejende daginstitutioner dog ikke anset sig for at være skattepligtige og har derfor ikke betalt skat.
Nu bliver denne praksis gjort til gældende lov med et forslag til ændring af selskabsskatteloven, som regeringen har fremlagt. Forslaget betyder, at daginstitutioner, hvor det af vedtægterne fremgår, at indtægterne alene kan anvendes til institutionens formål, vil være skattefritaget.
Forslaget betyder også, at en skole, der både driver skole og daginstitution, og måske også et opholdssted for børn og unge, vil blive fritaget for beskatning af samtlige indtægter ved driften af de 3 institutioner. Denne del af forslaget er meget vigtig. Frie grundskoler er i forvejen skattefritaget, men efter den gældende lovgivning er det faktisk således, at skolen bliver skattepligtig af hele sin skolevirksomhed, hvis skolen bruger friskolelovens mulighed for at oprette en børnehave eller vuggestue. Med lovforslaget slås det imidlertid fast, at den samlede virksomhed ved skolen (skole, børnehave, vuggestue) er skattefritaget. SFO´en anses for at være en del af skolens drift og er således allerede skattefritaget med den hidtidige lovgivning.
Med lovforslaget bliver frie grundskoler og daginstitutioner ved en fri grundskole ligestillet med det offentlige tilbud, der ikke er skattepligtig. Forudsætningen for skattefritagelsen er, at skolen og institutionerne er organiseret som selvejende institutioner, og at midlerne udelukkende kan anvendes til institutionens/skolens formål.
 
Antimobbestrategi skal være klar fra 1. oktober
Senest den 1. oktober skal skolerne være klar med en antimobbestrategi, som også skal omfatte digital mobning. Det følger af en ændring af undervisningsmiljøloven, som Folketinget vedtog den 28. marts.
Lovændringen fik ved fremsættelsen en del opmærksomhed - ikke mindst på grund af oprettelsen af en ny klageinstans. Loven trådte i kraft den 1. august i år. 
Skolens ledelse har pligt til at reagere på problemer med det psykiske undervisningsmiljø og ledelsen skal udarbejde handlingsplaner, som kan imødegå problemerne. Hvis skolen ikke selv har udarbejdet en handlingsplan kan forældrene/elever forlange, at der udarbejdes en plan. 
Den nye klageinstans etableres hos Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM), som behandler klager fra elever og forældre, hvor skolen har afvist forældrenes klage helt eller delvist. Klageinstansen er udstyret med sanktionsmuligheder i form af påbud eller tilbageholdelse af tilskud. Klageinstans skal fungere indtil 1. juni 2022, hvor den ifølge loven lukker igen. I
forbindelse med fremsættelse af lovforslaget rettede de frie skoleforeninger sammen med Frie Skolers Lærerforening og Efterskoleforeningen en fælles henvendelse til undervisningsministeren, hvor man argumenterede for at droppe klageinstansen. Det blev der imidlertid ikke lyttet fuldt ud til. 
Ifølge loven har skolens bestyrelse ansvaret for at fastsætte antimobbestrategien, men i praksis er det formentlig skolelederen, der står for udarbejdelsen af strategien, som skal revideres efter behov. 

Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø af den 5. april 2017

Læs mere om loven her

Kalender - kurser og møder

* kurset indgår i det udsendte kursuskatalog

2017

24. oktober                     Skoleledermøde Øst på Thomasskolen
26. oktober                     Skoleledermøde Vest på Haderslev Kristne Friskole
26. oktober                     Biblioteksmøde Vest på Jakobsskolen, Århus
26. oktober                     Kursus om evaluering - del 1 - på Filipskolen, Kbh
30.-31. oktober               Sekretærkursus på Brogaarden i Middelfart
2.-3. november               * Kursus for nye lærere/pædagoger på
                                       Brogaarden i Middelfart
2. november                   * "Børns sunde trosudvikling" på DkF i Holstebro
8.-9. november               Pedelkursus på Brogården i Middelfart
9. november                   * "Børn i sorg og krise" på Brogården i Middelfart
7. december                   Kursus om evaluering - del 2 - på Filipskolen, Kbh

2018

15. januar                       Dialogmøde i øst
16. januar                       Dialogmøde i sydjylland
17. januar                       Dialogmøde i midt- og nordjylland
25.-26. januar                 SFO- og institutionslederkursus på Severin i Middelfart
25. januar                       Kursus for alle ledere på Severin i Middelfart
2. februar                        Kursus om skriftlig matematik - del 1 på Filipskolen, Kbh
1.-2. marts                      Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Middelfart
9. marts                          Kursus om skriftlig matematik - del 2 på Filipskolen, Kbh
10. marts                        Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
10. april                          Skoleledermøde Vest på Kratholmskolen
11. april                          Skoleledermøde Øst på Johannesskolen
Copyright © 2017 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp