Copy

Nyhedsbrev nr. 1  2018

I årets første nyhedsbrev kan du læse om følgende:

 1. Godt nytår
 2. FKFs kursuskatalog 2018-19 er ude nu!
 3. Finansloven er vedtaget incl. ny model for inklusionstiskud
 4. Nye stramninger på tilsynet på vej
 5. Nye regler for tilsynsførende
 6. Tilsynsrunde om specialundervisning afsluttet
 7. Dialogmøder og lederkurser i januar 2018
 8. Konference om Digital Projektdidaktik
 9. Nyt fra kontoret
 10. Nyt fra skolerne
 11. Kalender

Godt nytår!

Det nye år er skudt igang med klar frost og høj sol. Vi er vist mange, der håber, at det varer ved!

FKFs kursuskatalog 2018-19 er ude nu!


Vi tager katalogerne med til dialogmøderne i næste uge
Vi har bestræbt os på at have et smalt kursusudbud, der fokuserer på vores kerneopgave som kristne friskoler. Derfor er temaerne: Kristendomsundervisningen, Fortællingen, Evolution og skabelse og Dansk i overbygningen.

Håber I vil sørge for at kurserne bliver set ude hos medarbejderne.
 

Finansloven er vedtaget

Med hiv og sving lykkedes det regeringen med støtte fra Dansk Folkeparti d. 22. december at få landet finansloven for 2018. Fordi der var så mange dagsordener i spil, gik det næsten ubemærket igennem, at friskolernes koblingsprocent blev øget med yderligere en procent til nu 76%. Den ekstra procent er dog øremærket børn med specielle behov og fordeles som beskrevet nedenfor.

Nyt takstkatalog kan ses her.
Ny tilskudsberegner kan ses her.

 

Ny model for inklusionstilskud

Det mest spændende ved finansloven er den nye model for inklusionstilskud. Den nuværende - midlertidige - ordning for inklusionstilskud, som går tilbage fra 2012, skal afløses af en ny permanent model, som skal træde i kraft den 15. marts 2018. Økonomisk vil den nye ordning have virkning for hele 2018.

Bevillingen til inklusionstilskud forøges med 80 % fra 39 millioner om året til 70 millioner kroner.

Den nye model indebærer at tilskuddet fordeles med fire forskellige takster, som afhænger af skolens elevtal. Det vil ske efter takster, som fastsættes på de årlige finanslove, således at der knyttes en takst til hvert af de fire intervaller som skolerne fordeles i: 0-149 elever, 150-299 elever, 300-449 elever og skoler med 450 elever og derover. Intervallerne skal forstås som en trappemodel, hvor tilskudstaksten er højest for de mindste skoler. Det er skolens elevtal pr. 5. september i året før finansåret der danner grundlag for tildelingen af inklusionstilskud. Taksternes størrelse er i princippet til forhandling hvert år, fordi de ikke er lovfæstede, men fastsættes på finansloven.
 
Indtil den nye lov træder i kraft, vil skolerne få inklusionstilskud efter den hidtidige model, hvor alle skoler modtog 70.000 kr. i årligt inklusionstilskud. Efter d. 15. marts vil tilskud for perioden 1. januar til 15. marts blive beregnet om, således at den nye model og de vedtagne takster i finansloven får virkning for hele 2018.
 
Det hidtidige krav om, at skolerne i årsberetningen skal redegøre for anvendelsen af inklusionstilskuddet falder bort. Begrundelsen for dette krav var blandt andet, at undervisningsministeriet ønskede at få information, som kunne indgå i overvejelserne om en permanent model for inklusion af elever, der ikke længere er omfattet af inklusionsbegrebet. Den permanente model afløser dels overgangsordningen i skoleårene 2013-14 og 2014-15 med aftrapning af specialundervisningstilskud, dels det faste inklusionstilskud på 70.000 kr. pr. skole vedtaget i december 2012, dels et midlertidigt tilskud på 300 kr. pr. årselev fra august 2014 til december 2016.

Nye stramninger på tilsynet på vej

Den politiske aftale fra 7. november 2017 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti indeholdt 10 punkter, der har til formål at give bedre rammer for og dermed styrke tilsynet med de frie grundskoler. Lovforslaget har været i høring og FKF har afgivet høringssvar, da der er flere elementer i lovforslaget, som vi er betænkelige ved. Lovforslaget vil blive gennemgået på dialogmøderne i næste uge. Vi forventer ikke at få lydhørhed for vores synspunkter, og derfor har vi aftalt møder med fremtrædende ordførere for nogle af partierne, for på den måde, at prøve at påvirke politikerne til fortsat at værne om friheden.

Der er tale om endnu en omgang stramninger udløst af en kombination af modvilje mod muslimske skoler og enkeltstående tilfælde af misbrug af lovgivningen, som allerede har ført til lukning af skoler ved anvendelse af de nugældende regler.

Aftalen er omsat i et udkast til lovforslag, der har været i høring i december måned. Høringen afsluttedes den 5. januar, og lovforslaget forventes fremsat i Folketinget i februar måned med henblik på at træde i kraft den 1. maj 2018. 

Hovedpunkter i lovforslaget er:

 1. En ny midlertidig godkendelsesordning i forbindelse med oprettelse af en fri grundskole.  Ordningen indebærer, at Undervisningsministeriet skal godkende den anmeldte skole, inden den kan påbegynde undervisning. Af lovbemærkninger kan man forstå, at ministeriet blandt andet ønsker at sikre sig, at personer eller organisationer, der tidligere har spillet en problematisk rolle i en tilsynssag på en fri grundskole om frihed- og folkestyrekravet eller uafhængighedskravet, ikke er involveret i oprettelsen af en ny skole. Der er altså tale om, at man på baggrund af personers holdninger eller tidligere handlinger, kan nægte en ny skole at starte op. 
 2. Lukning af en skole uden, at der har været ført et skærpet tilsyn. Som det er nu, kan ministeren først træffe afgørelse om at lukke en skole på baggrund af et skærpet tilsyn. Med lovforslaget vil ministeren få mulighed for at lukke en skole, "hvis ministeren finder, at skolen åbenlyst ikke opfylder kravene i § 1, stk. 2, 2. pkt." - det vil sige frihed- og folkestyrekravet, herunder kravet om demokratisk dannelse og ligestilling mellem kønnene. I bemærkningerne tilføjes, at der skal være tale om "helt åbenlyse og tungtvejende grunde". Det er alene kravet om et forudgående skærpet tilsyn, der fjernes. Alle almindelige forvaltningsretlige regler med sagsoplysning, partshøring m.v. finder fortsat anvendelse. Vi finder det betænkeligt, at den til enhver tid siddende minister kan lukke en skole uden at tilsynet har gjort sit arbejde færdigt! (Man kan selv lege lidt med personer i folketinget, der på en ministerpost ville udnytte denne lov til det yderste for at ramme bestemte friskoler!!)
 3. Oprettelse af en whistleblower-ordning, hvor alle kan henvende sig anonymt om mulige lovovertrædelser og andre bekymrende forhold på en fri grundskole. Til brug for ordningen opretter Undervisningsministeriet et særligt telefonnummer og en e-mailadresse. 
 4. Observation af bestyrelsesmøder, forældremøder og generalforsamlinger. Med forslaget får ministeriet adgang til som led i et tilsyn med overholdelse af uafhængighedskravet, at deltage som observatør ved for eksempel bestyrelsesmøder. Dette er allerede muligt med de nuværende bestemmelser, men lovbefæstes hermed.
 5. "Forbud" mod anonyme donationer over 20.000 kr. Hvis en skole fremover modtager en anonym donation på over 20.000 kr., skal skolen enten returnere pengene, eller hvis dette ikke er muligt, indsætte pengene på en konto i Undervisningsministeriet. Donator kan få tilbagegivet pengene fra Undervisningsministeriet inden for en periode på 6 måneder - herefter tilfalder donationen statskassen. Bestemmelsen er tidsbegrænset til 31. juli 2029.
Derudover er der en "solnedgangsklausul", der ophæver disse ordninger i 2029!! Men friskoleloven er nok ændret mange gange inden da.

Nye regler for tilsynsførende

Den 3. januar trådte de sidste regler fra den forrige omgang stramninger af tilsynet i kraft.
Undervisningsministeriet har den 19. december udstedt en ny bekendtgørelse om valg og certificering af tilsynsførende ved frie grundskoler, hvoraf ændringerne og de aktuelle regler på området fremgår.
Den nye bekendtgørelse kan hentes 
her.
Ændringerne drejer sig om:
 1. Valgperioden for tilsynsførende. Den er nu nedsat fra 4 år til højst 2 år.
 2. Genvalg af den tilsynsførende er nu pålagt begrænsninger, således at den tilsynsførende højst kan fungere i 6 år indenfor for en periode på 11 år ved samme skole.
 3. Betinget gencertificering. Hidtil har STUK (Styrelsen for Kvalitet og Undervisning) i særlige tilfælde udstedt en betinget certificering, når en valgt tilsynsførende ikke har gennemført uddannelsen på valgtidspunktet på betingelse af, at vedkommende gennemfører det førstkommende kursus. Nu indføres en tilsvarende betinget godkendelsesordning i forhold til gencertificering, som kan være aktuel, hvor en tilsynsførendes gencertificering ikke er på plads ved et valg.
I begge tilfælde gælder, at den tilsynsførende først kan tiltræde hvervet, når STUK har meddelt den endelige certificering eller gencertificering.
 1. Den digitale tilsynserklæring indføres nu. Tilsynserklæringen skal afgives i elektronisk form via en portal på Undervisningsministeriets hjemmeside. Erklæringen skal afgives i perioden 1. maj til 10. juni.
Skolen skal på sin hjemmeside offentliggøre tilsynserklæringen i samme format, som den tilsynsførende har afgivet sin digitale tilsynserklæring til ministeriet. Det betyder, at skolen må vente til efter 1. maj med at offentliggøre erklæringen – også selvom den tilsynsførende har afgivet en erklæring i forbindelse med en generalforsamling, som skolen har afholdt før 1. maj.

STUK er opmærksom på at dette kan virke uheldigt. Men et andet hensyn kan være tungtvejende - nemlig en funktionalitet i tilsynserklæringen, som kan overføre data vedrørende donationer direkte fra skolernes Årsrapport til tilsynserklæringen, således at den tilsynsførende ikke selv skal indtaste disse data. Data fra Årsrapporterne er først tilgængelig ved udgangen af april.

Den endelige udformning af den digitale tilsynserklæring har vi ikke set i skrivende stund, men fra en tidlig version ved vi, at der bliver tale om nogle ja/nej-afkrydsningsfelter, der handler om lovgivningens krav, samt at der bliver mulighed for, at den tilsynsførende kan tilføje bemærkninger eller uddybende tekst i fritekst-felter.
 1. Donationer. Hvis skolen modtager donation fra en navngiven donator, skal skolen oplyse donator om, at skolen er forpligtet på at offentliggøre oplysninger om givers navn og adresse på skolens hjemmeside, og at oplysningerne er givet videre til STUK. Dog kan donator frabede sig, at oplysninger om navn og adresse offentliggøres.
Forældres frivillige arbejde, eksempelvis i form af rengøring og vedligeholdelse skal ikke medtages i opgørelsen af donationer.
 1. Tilsynserklæringens indhold. I bekendtgørelsen er der tilføjet 2 forhold til de krav, som tilsynserklæringen skal leve op til:
 • Tilsynet skal vurdere om lovens krav om dansk som undervisningssproget er opfyldt
 • Alle donationer skal oplyses – jf. friskolelovens § 9 d. stk. 5. 
 1. Honoraret til den tilsynsførende sættes op 
 • Skoler med op til 55 elever: 7.000 kr. (tidligere 6.000 kr.) 
 • Skoler med 55 – 109 elever: 12.000 kr. (tidligere 10.000 kr.) 
 • Skoler med 110 – 219 elever: 18.000 kr. (tidligere 20.000 kr.) 
 • Skoler med flere end 219 elever: 24.000 kr. (tidligere 20.000 kr.) 

Beløbene er pr. skoleår pr. skole. Er der flere tilsynsførende ved skolen deles beløbet mellem de valgte.

Tilsynsrunde om specialundervisning afsluttet

En skole mistede tilskuddet til specialundervisning

Undervisningsministeriets Styrelse for Undervisning og Kvalitet (STUK) har i december måned rapporteret fra en tilsynsrunde, som har haft fokus på tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand. 9 skoler har været udtaget til dette tilsyn, som blev indledt i juni måned (heriblandt Peterskolen i Rønne, som fik ros for deres håndtering af tilskuddet).
 
STUK har især hæftet sig ved, at skolernes planer for indsatsen, som jo skal foreligge inden der pr. 5. september søges om tilskud, kan forbedres. Der er behov for vejledning på området, og ministeriet vil på den baggrund udarbejde en skabelon, som skolerne kan anvende.
 
Desuden har man i STUK hæftet sig ved, at såvel skoler som revisorer skal skærpe opmærksomheden på fristerne – navnlig, at den 5. september er den tilskudsudløsende dato, hvor ansøgningskravene skal være på plads. Denne opmærksomhed omfatter naturligvis også udtalelsen fra PPR.
 
Tilsynsrunden omfattede såvel gennemgang af materiale, som de 9 skoler havde indsendt, og tilsynsbesøg på skolerne. 3 skoler opfyldte uden bemærkninger betingelserne for at modtage tilskud. På 5 skoler gav tilsynet anledning til bemærkninger, og for 1 skole resulterede tilsynet i, at hele tilskuddet til specialundervisning blev trukket tilbage.

Dialogmøder i januar 2018

Møderne afholdes følgende steder:

Mandag d. 15. januar kl. 17-20.30 på Filipskolen på Amager
Tirsdag d. 16. januar kl. 17-20.30 på Lykkegårdskolen i Kolding
Onsdag d. 17. januar kl. 17-20.30 på Videbæk Kristne Friskole

I lyset af den politiske udvikling og de stramninger, der nu igen rammer de frie skoler, så har vi besluttet at temaet denne gang er: "Hvor demokratiske er de kristne friskoler?

Der bliver et oplæg, der belyser de kristne friskoler i et historisk og teologisk lys. Et oplæg, der klargør den aktuelle politiske dagsorden, og et oplæg der ser på den juridiske vinkel  bl.a. i forhold til skolernes vedtægter. Der vil også være tid til, at man på den enkelte skole overvejer, om der er forhold, der skal behandles grundigere efter dialogmøderne.
Vi håber at se rigtig mange bestyrelsesmedlemmer og ledere til disse vigtige drøftelser.
OBS: Tilmeldingsfristen er overskredet, men vi modtager fortsat gerne tilmeldinger

Lederkurser d. 25.-26. januar

Husk tilmelding til lederkurserne, som er delt op i en fælles dag for alle ledere og en speciel dag for SFO- og daginstitutionsledere. Se programmet på vores hjemmeside.
OBS: Tilmeldingsfristen er overskredet, men vi modtager fortsat gerne tilmeldinger

Konference om Digital Projektdidaktik

Johannesskolen i Hillerød har været med i et to-årigt forskningsprojekt, hvor man har undersøgt, hvordan man kan bruge digitale hjælpemidler i projektarbejde blandt andet til at understøtte værdigrundlaget på frie skoler.
Det er midler fra Videncenter for frie skoler, der nu er blevet kanaliseret over i dette projekt i samarbejde med Videncenter for læring under UC Lillebælt.
To års undervisning er blevet observeret og beskrevet og der indbydes nu til en konference, hvor resultaterne offentliggøres og det drøftes, hvordan fremtidens projektarbejde på frie skoler kan understøttes digitalt.

Konferencen er d. 15. marts 2018 på Den frie Lærerskole i Ollerup. Program udsendes senere, men overvej allerede nu, hvem der skal med og høre om den nyeste forskning.

Nyt fra kontoret

Løntabel - fælles for ansatte på frie grundskoler - pr. 01.01.2018
Løntabellen er en foreløbig løntabel - se beskrivelse på løntabellens forside.
Er opdateret med de nye generelle satser vedr. befordring, dagpenge, time- og dagpenge samt gruppelivaftale nr. 26001-1
 
Dagpengesatser 2018
Ledighedsdage – fuld tid: 860 kr.
Ledighedsdage – under 4 timer pr. dag: 430 kr.

Nye kørselstakster
Pr. 1. januar 2018 stiger kørselstaksterne med en hel øre.
Taksten bliver derfor 3,54 kr. på den høje takst og 1,94 kr. på den lave takst.
Som udgangspunkt anvendes den lave takst, medmindre der er lavet en særlig aftale med leder om den høje takst.

Persondataforordningen:
Der er link til Datatilsynets vejledninger på vores hjemmeside.

BUPLs krav om overenskomstdækning i skoletiden blev afvist i voldgift
Ved en voldgift i starten af december havde BUPL indklaget skoleforeningerne, herunder FKF, med krav om, at det skulle anerkendes, at pædagoger kunne være ansat på BUPL-overenskomst for den del af deres arbejde, der måtte foregå i skoletiden, f.eks. med understøttende opgaver i undervisningen mm.
Dette synspunkt har skoleforeningerne afvist med henvisning til den tidligere voldgift på lærerområdet, der blev afgjort i 2013. Her var der en vidtrækkende kendelse, der fastslog, at læreroverenskomsten på det frie skoleområde også dækker en række supplerende og understøttende funktioner i skoletiden, udover den almindelige undervisning. Denne kendelse har reelt betydet, at alle opgaver med og omkring elever i skoletiden anses for lærerarbejde, medmindre der er tale om konkrete individuelle støttepædagogiske opgaver eller lignende. Dette betød, at en række frie grundskoler måtte lade pædagoger overgå delvis til læreransættelser, såfremt de skulle fastholdes med arbejdsopgaver i skoletiden.
Den netop overståede voldgift anlagt af BUPL fastslog utvetydigt, at BUPL-overenskomsten ikke kan ændre ved dette forhold. Opmanden afviste BUPLs påstande og krav og præciserede – i overensstemmelse med vores synspunkter – at skolernes overholdelse af læreroverenskomsten er en tilskudsbetingelse, som er fastslået i Lov om friskoler og private grundskoler §7. Heri ligger også en prioritering af regelgrundlaget og overenskomster. Læreroverenskomsten skal følges, og dens bestemmelser – herunder fagretlige afgørelser – står over øvrige overenskomster, som foreningerne måtte indgå.
Selvom vi i skoleforeningerne gerne ser, at øvrigt personale (herunder pædagoger) udover lærere kan deltage i skoletiden som skoleassistenter eller tilsvarende, må vi acceptere den tidligere afgørelse fra 2013 og dens vidtrækkende konsekvenser. Skal vi have ændret på dette forhold, skal der findes nye veje, herunder må politiske løsninger overvejes.
I lighed med alle de øvrige overenskomstområder, der nu skal forhandles i de kommende måneder, vil der vil blive indledt forhandlingsmøder med BUPL i starten af 2018.

Nyt fra skolerne

Stefan Maksten har meddelt bestyrelsen for Filipskolen i Ålborg, at han har fået nyt job som lærer på Blære Friskole fra 1. februar 2018. Begrundelsen for jobskifter er stresssymptomer og derfor et ønske om at have mindre forpligtelser i dagligdagen.
Bestyrelsen har konstitueret viceskoleleder Vibeke Gerløv i stillingen, mens man overvejer den fremtidige ledelsesstruktur.

Lemvig Kristne Friskole kæmper fortsat for sin eksistens. I dette skoleår har skolen ikke elever elever nok til at opnå statstilskud, men skolen kører alligevel videre på støtte fra fonde, gaver fra venner og lignende. Skolens ledelse og medarbejdere er dog optimistiske, da der er en del børn skrevet op til de kommende år, så målet er, at man fra skolestarten i august 2018 igen har elever nok til at opnå statstilskud.

 

Kalender - kurser og møder

2018

15. januar                       Dialogmøde på Filipskolen, Amager
16. januar                       Dialogmøde på Lykkegårdskolen i Kolding
17. januar                       Dialogmøde på Videbæk Kristne Friskole
25.-26. januar                 SFO- og institutionslederkursus på Severin i Middelfart
25. januar                       Kursus for alle ledere på Severin i Middelfart
2. februar                        Kursus om skriftlig matematik - del 1 på Filipskolen, Kbh
1.-2. marts                      Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Middelfart
9. marts                          Kursus om skriftlig matematik - del 2 på Filipskolen, Kbh
10. marts                        Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
10. april                          Skoleledermøde Vest på Kratholmskolen
11. april                          Skoleledermøde Øst på Johannesskolen


27. august                      Kursus - Øst: Skabelse og evolution på Thomasskolen
20.-21. september          Lederkursus på Trinity
24. september                Kursus - Øst: Kristen litteratur i danskundervisningen på Esajasskolen
25. september                Kursus - Jylland Syd: Overgangen fra 0.kl til det videre skoleforløb
27. september                Kursus - Vest: Kristen litteratur i danskundervisningen på Videbæk Kristne F.
5. oktober                       Biblioteksmøde Øst på Davidskolen
23. oktober                     Skoleledermøde Øst på Jakobskolen, Frederiksberg
24. oktober                     Kursus: Fortællekunst på Brogaarden i Middelfart
25. oktober                     Skoleledermøde Vest på Ølgod Kristne Friskole

30.-31. oktober               Pedelkursus på Brogaarden
1.-2. november               Kursus: Bibelen i kristendomsundervisningen på Brogaarden i Middelfart


2019
22. januar                        Kursus - Vest: Skabelse og evolution på Skjern Kristne Friskole
24.-25. januar                  SFO- og institutionslederkursus på Severin
7.-8. marts                       Bibliotekarernes internatkursus i København
9. marts                           Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand

Et nyt år med nye muligheder

”Men så skete der noget,...”       ApG 22,6

Paulus er på vej i sit sædvanlige spor med at forfølge de første kristne og i bedste fald få dem slået ihjel. Men så bliver han standset og efterfølgende tog hans liv en helt ny retning. Vi kan godt starte det nye år op i de gamle spor og måske skal vi også blive der, fordi vi er til glæde og velsignelse for de børn og forældre, der har valgt en kristen friskole. Men et nyt år rummer i sig kimen til at Gud fører os i en helt ny retning, får os til at tænke nye tanker - og måske vil vi få lov at opleve Guds velsignelse på en helt ny måde i det nye år. Carpe Diem - grib dagen!

Guds fred og velsignelse i 2018 på de kristne friskoler.

Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen og Hans Jørgen Hansen
 
Copyright © 2018 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp