Copy

Nyhedsbrev nr. 9  2017

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

  1. Finanslov og dispositionsbegrænsning
  2. Stramninger på tilsyn
  3. Dialogmøder i januar 2018
  4. Udskrivning af elever - ny evaluering i 2018
  5. Nyt fra kontoret

Glædelig adventstid!

Finanslov og dispositions-begrænsning


"Vi glæder os i denne tid..." over de mange dejlige billeder af julemarkeder og adventsarrangementer rundt på skolerne. Men vi glæder os også til at regeringen får landet en finanslov for 2018. Det går lidt trægt med forhandlingerne og det ser ud som om der skal handles i porten med Dansk Folkeparti. Det kan blive rigtig dyrt at få skattelettelser og øget friskoletilskud igennem, hvis det skal byttes med yderligere stramninger på udlændingeområdet. Vi frygter det værste og håber det bedste for både friskolernes økonomi, men ikke mindst for friheden til at drive religiøse friskoler i Danmark.

Enkelte delelementer er dog sluppet ud og i fredags kom det frem, at friskolerne slipper for dispositionsbegrænsning for 2017 (- hvor staten trækker en del af indeværende års tilskud tilbage). Efterskoler, gymnasier og andre uddannelsesinstitutioner slap ikke, men de frie skoler får lov at beholde deres penge - indtil videre.

Stramninger på tilsyn

Der er indgået en aftale mellem regeringen, socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, socialistisk Folkeparti og det Radikale Venstre om stramning af tilsynet med de frie grundskoler.
Aftalen indholder følgende hovedpunkter:

Skærpede krav til dokumentation ved oprettelse af nye frie grundskoler
Der indføres en godkendelsesordning som skal sikre, at den nye skole kan forventes at leve op til lovens krav om, at den i hele dens virke forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.
Den nye skole skal desuden kunne opfylde uafhængighedskravet. Der vil bl.a. ske en konkret vurdering af personkredsen omkring skoleinitiativet i forhold til, om de har været en del af en tidligere lukket skole, men også om en eller flere i initiativkredsen har udvist holdninger, sympatier eller lignende, som er uforenelige med kravet om frihed og folkestyre.
Der vil også ske en vurdering af den nye frie grundskoles uafhængighed i forhold, hvor skolen påtænker at leje lokaler fra en udlejer, der tidligere har udlejet lokaler til en fri grundskole, der er blevet lukket pga. uafhængighedskravet i forholdet til udlejer.
Godkendelsesordningen vil omfatte nye frie grundskoler, der anmeldes med henblik på at starte undervisningen i perioden 1. august 2019 – 31. juli 2029.
 
Fratagelse af tilskud uden skærpet tilsyn
Der bliver med aftalen mulighed for, i sager om frihed og folkestyrekravet, at skoler kan fratages tilskud, uden at skolen har været placeret under skærpet tilsyn. De almindelige forvaltningsretlige krav om sagsoplysning, partshøring osv. gælder dog stadig.
Der skal ifølge aftalen være tungtvejende grunde til at dette redskab tages i brug, det kan fx være hvis en eller flere af skolens bestyrelsesmedlemmer, ledere og lærere har ytret støtte til fx terror eller lignende forhold, som efter dekorumkravet åbenbart og i alvorlig grad er uforeneligt med frihed og folkestyrekravet. Det kan ske i tilfælde, hvor økonomisk støtte (donationer) til skolen fra fx en fremmed magt og/eller organisationer er udtryk for en påvirkning, der er åbenbart og alvorligt uforeneligt med frihed og folkestyrekravet. Det kan også ske, hvis skolen på trods af et påbud fra tilsynet indgår salgs- og lejeaftaler i forbindelse med flytning af skolen til lejede lokaler, hvor aftalerne rummer vilkår, hvorefter der ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen overholder frihed og folkestyrekravet. Desuden vil det kunne ske, hvis indholdet af skolens undervisningsmateriale eller dele heraf ikke i tilstrækkelig grad sikrer, at skolen overholder frihed og folkestyrekravet.
 
Tilsyn med kravet om uafhængighed
Efter de gældende regler kan en fri grundskole, der modtager statstilskud, sættes under tilsyn på baggrund af tvivl om skolens overholdelse af uafhængighedskravet. Aftalen medfører, at tilsynet med skolernes overholdelse af lovens krav om uafhængighed får de samme værktøjer, som er indført med virkning fra 1. januar 2017 med tilsynet med overholdelsen af lovens frihed og folkestyrekrav. Det betyder, at der som led i tilsynet vil kunne ske samtaler med forældrene og eleverne, herunder også uden tilstedeværelse af skoleleder eller lærere. Endvidere kan tilsynet foretage undersøgelse af skole/hjem-samarbejdet ved gennemgang af evt. dagsordener og referater fra forældremøder.
 
Tilsyn med skolers leje af bygninger
En fri grundskole kan benytte bygninger, som den lejer. Der indføres krav om, at en fri grundskole, som modtager statstilskud og vil flytte hovedparten af sin skole- og undervisningsvirksomhed fra bygninger eller lokaler, som skolen ejer, til lejede bygninger eller lokaler, skriftligt skal informere Styrelsen for Undervisning og Kvalitet herom, senest 4 uger før skolen indgår endelig salgs- og lejeaftaler. Tilsynet kan udstede påbud til skolen om ikke at indgå aftalerne, hvis de ikke er indgået på vilkår, der er ringere for skolen end sædvanlige markedsvilkår, eller hvis de rummer vilkår, hvor der enten ikke er tilstrækkelig sikkerhed for, at skolen opfylder uafhængighedskravet eller, at skolen ikke overholder frihed og folkestyrekravet.
 
Forbud mod anonyme donationer til frie grundskoler
Reglerne for donationer strammes, så frie grundskoler ikke længere kan modtage anonyme donationer over 20.000 kr. ekskl. moms fra en donator. Ordningen vil være tilsvarende den, der gælder for politiske partier. Frie grundskoler, der modtager anonyme donationer over 20.000 kr. ekskl. moms, skal inden 30 dage fra modtagelsen overføre midlerne til en konto hos Undervisningsministeriet, hvor donator mod behørig dokumentation, indtil 6 måneder efter beløbet er overført, kan kræve det tilbagebetalt. Donationer, der ikke er krævet tilbagebetalt inden for fristen, tilfalder statskassen.
 
Udelukkelse af visse personer fra at virke på en fri grundskole
Det vil blive undersøgt, om tilsynet med de frie grundskoler kan strammes, så det bliver muligt at udelukke en eller flere personer - for eksempel medlemmer af skolebestyrelsen, leder og eventuelt lærere - fra at virke på en fri grundskole i en årrække (fx 5-10 år), hvis de har været en del af en skole, der bliver lukket, fordi den ikke har levet op til frihed og folkestyrekravet, og hvis de har været (med)ansvarlige for forhold, som har været medvirkende til, at tilsynet har lukket skolen, jf. nedenfor. Muligheden for udelukkelse skal i givet fald gælde både i forbindelse med  virke ved allerede etablerede skoler og ved oprettelse af nye frie grundskoler.
 
Større gennemsigtighed med skolekredsen
En fri grundskole skal i forbindelse med godkendelsesproceduren kunne redegøre for sammensætningen af en eventuel skolekreds. En skolekreds er en kreds af personer, der støtter op omkring skolen, fx tidligere elever, samarbejdspartnere, forældre mv.
 
Whistleblowerordning
Enhver, herunder ansatte på frie grundskoler, forældre til elever på skolen og andre, får mulighed for at rette henvendelse til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, hvis de har kendskab til, at der foregår mulige lovovertrædelser eller bekymrende forhold på skolen, og samtidigt have sikret deres anonymitet over for andre end styrelsen.
 
Flere uanmeldte tilsynsbesøg
Antallet af uanmeldte tilsynsbesøg, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet foretager som led i et skærpet tilsyn med overholdelse af frihed- og folkestyrekravet, forøges for at bidrage til yderligere afdækning af eventuelle uregelmæssigheder på de udtagne skoler.
 
Undersøgelse af censorordningen og ordningen for tilsynsførende
Undervisningsministeriet igangsætter en undersøgelse af censorordningen (de frie grundskolers brug af censorkorps) og ordningen for tilsynsførende på de frie grundskoler.
 
Aftalepartierne er enige om, at initiativerne virkeliggøres i lovgivning med forventet fremsættelse i januar og med ikrafttræden hurtigst muligt.

Det mener FKF om de nye stramninger:
Vi var i sidste uge inviteret til møde sammen med de andre skoleforeninger for at blive orienteret om/drøfte disse nye stramninger. Vi tilkendegav stor bekymring for den grad af "sindelagskontrol", der lå i flere af forslagene. Det er nyt, at personer nu kan udelukkes fra at drive frie skoler alene på holdninger. Det er en glidebane, som vi vil forsøge at stoppe. Muligheden for at en siddende minister kan lukke en skole uden at der har været ført et skærpet tilsyn med skolen finder vi også betænkelig. Ikke i forhold til den nuværende minister, men vi kunne se denne mulighed brugt af fremtidige ministre, som ønsker at få lukket bestemte friskoler. Men med den brede opbakning bag stramningerne på Christiansborg, så handler det mest om, at vi kæmper de små kampe og hele tiden arbejder for, at der ikke skæres skive på skive af vores frihed.

Dialogmøder i januar 2018

Møderne afholdes følgende steder:

Mandag d. 15. januar kl. 17-20.30 på Filipskolen på Amager
Tirsdag d. 16. januar kl. 17-20.30 på Lykkegårdskolen i Kolding
Onsdag d. 17. januar kl. 17-20.30 på Videbæk Kristne Friskole

I lyset af den politiske udvikling og de stramninger, der nu igen rammer de frie skoler, så har vi besluttet at temaet denne gang er:

"Hvor demokratiske er de kristne friskoler?

Der bliver et oplæg, der belyser de kristne friskoler i et historisk og teologisk lys. Et oplæg, der klargør den aktuelle politiske dagsorden, og et oplæg der ser på den juridiske vinkel  bl.a. i forhold til skolernes vedtægter. Der vil også være tid til, at man på den enkelte skole overvejer, om der er forhold, der skal behandles grundigere efter dialogmøderne.

Erhvervsstyrelsen har bedt skolerne om at registrere hvem der er "reelle ejere" på skolerne. Men dette gælder kun de skoler, der er oprettet efter 1977, hvor alle skoler skulle være selvejende institutioner. De 12 skoler i foreningen, der ikke er selvejende, men private skoler med dispensation fra bl.a. vedtægtsregler er kommet i klemme, da Erhvervsstyrelsen ikke har taget højde for deres specielle status. FKF har rettet henvendelse til Erhvervsstyrelsen, som lige nu behandler sagen. Det er en meget principiel sag, der kan komme til at berøre mange af de kristne friskoler. Vi håber at vi kan fortælle nyt på dialogmøderne.
Vi håber at se rigtig mange bestyrelsesmedlemmer og ledere til disse vigtige drøftelser.
Program udsendes i denne uge.
Tilmelding senest d. 8. januar 2018 på fkf@kristne-friskoler.dk (gerne samlet fra skolen)

Udskrivning af elever

Der er udsendt nye vejledninger og på et møde med undervisningsminister, Merete Riisager, i fredags, understregede hun, at hun forventer, at skolerne følger de udsendte vejledninger.
Endvidere blev vi orienteret om at EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) er blevet bedt om at lave en evaluering af de udskrivninger af elever, der foregår i skoleåret 17-18, så ministeriet kan få en tilbagemelding tidligt i efteråret 2018.
Vejledningerne kan findes på Undervisningsministeriets
hjemmeside.

Nyt fra kontoret

Er julegaven skattefri – og hvad med andre gaver?
Hvis du giver dine ansatte gaver i forbindelse med jul, fødselsdag, jubilæum eller andet, skal du være opmærksom på, at der gælder forskellige regler for, hvordan de skal beskattes. Du kan læse mere her.
Bagatelgrænsen. Du kan give dine medarbejdere gaver skattefrit, hvis den samlede værdi af gaverne ikke overstiger 1.100 kr. pr. år. Gaver omfattet af denne regel er bl.a. tingsgaver, betaling af deltagerbeløb til motionsbegivenheder, årskort eller fribilletter.
Hvis den samlede værdi af gaverne overstiger 1.100 kr. på et år, bliver medarbejderen beskattet af hele beløbet. Det er således ikke kun den værdi, der overstiger de 1.100 kr. der beskattes.
Julegaver. Julegaver til en værdi på 800 kr. eller derunder beskattes ikke. Værdien tæller dog stadig med i opgørelsen af, om den ovenstående bagatelgrænse er nået.
Det betyder at julegaven ikke skal beskattes, hvis værdien ikke overstiger 800 kr. De resterende gaver skal dog beskattes, hvis den samlede værdi overstiger 1.100 kr. på et år.
Hvis julegavens værdi overstiger 800 kr., også selvom det kun er med 1 kr., skal medarbejderen beskattes af hele den samlede værdi af gaver inklusiv julegaven, hvis bagatelgrænsen overskrides.
Gavekort og kontanter. Gaver i form af kontanter eller gavekort skal altid beskattes, også selvom der er tale om en julegave med en værdi under 800 kr.
Dog ikke, hvis det drejer sig om gavekort, der kun kan bruges til en specifik ting eller oplevelse, for eksempel til en fast menu på en bestemt restaurant. I så fald kan gavekortet være skattefrit.
Lejlighedsgaver. Gaver i forbindelse med medarbejderen runde fødselsdage, bryllup, overgang til pension eller lignende, kan være skattefri.
For at vurdere om en lejlighedsgave er skattefri, skal man se på, hvad der almindeligvis vil være en passende gave i situationen. Der er således ingen fastsat beløbsgrænse for, hvornår en lejlighedsgave kan være skattefri.
Hvis gavens værdi overstiger, hvad der er naturligt for en sådan gave fra arbejdsgiveren, skal hele gavens værdi beskattes.
Jubilæumsgratialer. Du kan give din medarbejder jubilæumsgratiale både i forbindelse med medarbejderens jubilæum eller virksomhedens jubilæum.
Der gælder et bundfradrag på 8.000 kr. pr. år for jubilæumsgratialer og fratrædelsesgodtgørelser.
Gratialer på op til 8.000 kr. er således skattefri, hvis de gives i forbindelse med medarbejderens 25 års jubilæum.
Hvis du giver dine medarbejdere et gratiale i forbindelse med virksomhedens jubilæum, kan dette også være omfattet af bundfradraget. Det er dog en betingelse, at der er tale om et 25 års jubilæum eller hvert 25. år derefter.
Det er vigtigt, at alle dine fuldtidsansatte får samme gratiale, og at dine deltidsansatte medarbejdere får et forholdsmæssigt beløb. Så hvis dine medarbejdere for eksempel modtager en ekstra månedsløn i forbindelse med virksomhedens jubilæum, vil de blive beskattet af hele beløbet som almindelig indkomst.
Et gratiale kan i den forbindelse også bestå af en tingsgave. Gavens værdi følger markedsværdien.
 
Persondataforordningen – seneste nyt:

Kortlægning af persondatastrømmene på skolen.Skolerne opfordres til snarest at få beskrevet hvilke persondata man behandler og hvordan man gør det. På vores hjemmeside kan man finde en vejledning om kortlægningen, et eksempel på hvordan det kan gøres og et værktøj i form af et excelark til formålet.
Se foreningens hjemmeside her
Forstå de nye regler om persondata. Allerede i juni måned udgav skoleforeningerne i samarbejde ”Vejledning om EU-forordning om beskyttelse af persondata – Frie grundskoler, efterskoler og gymnasier”. Denne vejledning er stadig det bedste bud på hvad man bør vide om persondataforordningen.
Hent vejledningen her.
Ansættelsesbeviser, optagelse af nye elever m.v. Vi er – i samarbejde med de øvrige skoleforeninger – i gang med at udarbejde vejledninger og skabeloner, som skolerne kan anvende med henblik på at indhente de fornødne samtykker og opfylde oplysningspligten. Arbejdet er lidt forsinket, fordi Justitsministeriet først udsendte sin vejledning om emnet i november og ikke som annonceret i oktober. Men der kommer materiale ud som skolerne kan anvende.
Databehandleraftaler mm. Typisk vil det være skolens it-leverandør, der fremkommer med forslag til en databehandleraftale, som skolen kan tiltræde. Men det er skolen, der som dataansvarlig, er ansvarlig for at der foreligger en databehandler aftale når en ekstern aktør behandler persondata der tilhører skolen. Også på dette område vender vi tilbage med information og materiale, når Justitsministeriet har udsendt sin vejledning og vi har haft mulighed for at tygge os igennem den.
Tilkøb af ekstern rådgivning og hjælp. Hidtil har vi ikke set nogen grund til at skolerne for indeværende tilkøber ekstern rådgivning eller hjælp til at implementere den nye persondataforordning. MEN det er et spørgsmål som vi følger og vi er bekendt med, at nogle leverandører arbejder med at udvikle tilbud målrettet frie grundskoler og efterskoler – lige nu har vi imidlertid ikke tilstrækkelig indsigt i disse til at vi ønsker at udtale os om dem.
Kurser og informationsmøder. Der bliver i foråret indbudt til informationsmøder, workshops eller lign. som opfølgning på de møder som blev afviklet i sensommeren/ efteråret.
Vi orienterer, når vi kender konkrete invitationer, tid og sted.

Ny foreløbig løntabel – lønregulering pr. 01.12.2017:
Løntabellen er foreløbig og skal anvendes for lønudbetalinger i december 2017 og januar 2018.
Der er aftalt en foreløbig reguleringsprocent på 5,7703 gældende pr. 1. december 2017.
Den 1.  december 2017 foretages en statslig lønregulering svarende til en lønstigning på 1,5 %.
Når effekten af ”privatlønsværnet” er beregnet i løbet af januar måned, vil der blive udsendt en endelig løntabel, som skal anvendes i februar og marts 2018. Lønningerne for december og januar skal IKKE efterreguleres, selvom det skulle vise sig, at satserne i den endelige løntabel er lavere end satserne i den foreløbige tabel – den endelige løntabel vil således kun gælde fremadrettet.
Løntabellen er tilgængelig på hjemmesiden
her.

Rammeaftale om brug af billeder i grundskolen:
Vi kan oplyse at afgiften i 2018 ligger på 16,39 kr. pr. elev.
Opkrævning sendes fra FKF i foråret 2018.

Kalender - kurser og møder

* kurset indgår i det udsendte kursuskatalog

2018

15. januar                       Dialogmøde på Filipskolen, Amager
16. januar                       Dialogmøde på Lykkegårdskolen
17. januar                       Dialogmøde på Videbæk Kristne Friskole
25.-26. januar                 SFO- og institutionslederkursus på Severin i Middelfart
25. januar                       Kursus for alle ledere på Severin i Middelfart
2. februar                        Kursus om skriftlig matematik - del 1 på Filipskolen, Kbh
1.-2. marts                      Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Middelfart
9. marts                          Kursus om skriftlig matematik - del 2 på Filipskolen, Kbh
10. marts                        Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
10. april                          Skoleledermøde Vest på Kratholmskolen
11. april                          Skoleledermøde Øst på Johannesskolen


20.-21. september          Lederkursus på Trinity
5. oktober                       Biblioteksmøde Øst på Davidskolen
23. oktober                     Skoleledermøde Øst på Jakobskolen, Frederiksberg
25. oktober                     Skoleledermøde Vest på Ølgod Kristne Friskole

Adventshilsen

"Jeg er parat til ikke blot at blive fængslet i Jerusalem, men at dø fordi jeg forkynder at Jesus er Messias", siger Paulus til menigheden i Casærea, der var bekymrede for hans ve og vel. Men de anerkender, at Paulus har en større mission: "Da vi så at han var urokkelig, sagde vi stille: Herrens vilje ske."  (ApG 21,13-14). I denne advents- og juletid må vi også med frimodighed forkynde, at Jesus er Messias - den eneste grund til virkelig at fejre jul.

Med ønsket om en glædelig adventstid.

Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen og Hans Jørgen Hansen

 
Copyright © 2017 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp