Copy

Nyhedsbrev nr. 6  2019

I dette nyhedsbrev kan du læse om følgende:

 1. Ideologisk korstog mod de frie skoler?
 2. Lederkursus om sårbare børn, stress og det gode arbejdsliv
 3. Nyt fra kontoret
 4. Kalender

Ideologisk korstog mod frie skoler?I sidste nyhedsbrev bød vi den nye minister, Pernille Rosenkrantz-Theil velkommen og udtrykte en spændt forventning til hende og den nye regering. Desværre må vi konstatere, at ministeren ikke er venligt stemt overfor de frie skoler. Hun sagde bl.a. i et interview i Politiken Skoleliv - uden at gøre det konkret - at 

»En del friskoler er skabt med henblik på at stemple ud af fællesskabet«

Er det os som kristne friskoler? Vi opfatter i allehøjeste grad os selv som en del af fællesskabet, men religiøse skoler står ikke højt på ministerens ønskeliste over frie skoler.
Senere kom der et brev til samtlige friskoler, hvor hun indvarslede et socialt taxameter. I skrivende stund har vi hverken i ministeriet eller på Christiansborg i øvrigt kunne få at vide, hvad det indebærer.
I finanslovforslaget, der blev offentliggjort d. 6. oktober, var der ikke helt overraskende et forslag om at nedsætte koblingsprocenten fra de nuværende 76% til 71%. Begrundelsen kom nogle dage efter - igen i Politiken Skoleliv:

Visse friskoler får »decideret overbetaling«

Ministeren mener at de overskud, som skolerne må have for at kunne vedligeholde og udbygge skolerne for, er alt for store. Heldigvis ser ministeren og regeringen ud til at stå alene med dette forslag, men det er altså en regering, der har sat sig for at beskære mulighederne for de 122.000 børn, der går i en fri grundskole. 
Thorkild Bjerregaard, Carsten Sørensen og Hans Jørgen Hansen (formand, næstformand og sekretariatsleder i FKF) besøgte  sidst i september 4 af de nye ordførere på friskoleområdet. Her fortalte Henrik Dahl fra Liberal Alliance, at han ville fremsætte et beslutningsforslag om at holde koblingsprocenten i ro på 76% for at give skolerne mulighed for at budgettere og planlægge uden at være i tvivl om, hvor mange penge der er til rådighed fra år til år. Marianne Jelved fra de Radikal støttede forslaget og alle de andre partier - også regeringens øvrige støttepartier - sluttede op, så nu afventer vi, at forslaget kommer i folketingssalen. Måske kan det skabe ro om koblingsprocenten, men det er helt sikkert ikke det sidste vi har set til den nye minister bedømt ud fra de udtalelser, der er kommet indtil nu.
Vi vil fortsætte vores runde til de nye ordførere for at forklare, hvorfor det er en god ide både at styrke folkeskolen, men ikke at gøre det på bekostning af de frie grundskoler. Næste runde er d. 22. oktober, hvor vi bl.a. skal mødes med Jens Joel fra Socialdemokraterne og Jacob Sølvhøj fra Enhedslisten.

 

 
Lederkursus om sårbare børn, stress og det gode arbejdsliv
80 ledere fra 30 kristne friskoler var 3.-4. oktober samlet på Trinity Kursuscenter til et par dage med refleksioner over den virkelighed, vi som ledere står midt i hver dag. Barbara Hoff Esbjørn gjorde os klogere på angste og deprimerede børn, Thomas Pape underviste om stress, søvn og IT-vaner og Tomme Kjær Lassen (billedet) tog os gennem Hannah Arendts teorier om Labour, Work og Action ind i vores eget arbejdsliv som ledere. Mange spændende input og gode samtaler blev det til på de to dage. Mange giver udtryk for, at disse dage er med til at samle os som kristne friskoler om vores kerneopgave.
Og fremmødet er jo virkelig imponerende!!!

Nyt fra kontoret

(nogle af punkterne vil blive taget op på skoleledermøderne sidst i oktober)

Elevtal pr. 5/9 2019

Samlet set går der 7.623 elever på de 34 kristne friskoler i FKF. Det er samlet set en elev mindre end sidste år. Tallene dækker over større udsving på de enkelte skoler men det er første gang i 10 år at elevtallet ikke er steget.

Overgangsåret i forbindelse med ny ferielov starter 01.09.2019
Ét år før den nye ferielov træder i kraft 1. september 2020, tager vi hul på overgangsåret, som er året, hvor alle feriepenge indefryses i Lønmodtagernes Feriefond og først kommer til udbetaling den dag, lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.
Skolen skal derfor være opmærksom på, at ferie, der optjenes i perioden 1. september 2019 til den 31. august 2020, ”indefryses”, og kan dermed hverken afholdes eller udbetales, før lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet.
I overgangsåret
I overgangsåret 1. september 2019 – 31. august 2020 skal skolen indberette feriepenge således:
 • Timelønnede til FerieKonto: Skolen indberetter til FerieKonto, som skolen plejer at gøre. FerieKontosender automatisk indberetningen for overgangsåret videre til Lønmodtagernes Feriemidler.
 • Fratrådte med løn under ferie til FerieKonto: Hvis en lønmodtager med ret til løn under ferie stopper mellem den 1. september 2019 og den 31. august 2020, skal lønmodtageren indberettes som ”fratrådt funktionær”. Skolen skal indberette til FerieKonto, hvor skolen angiver optjeningsåret 9999 for de feriepenge, der vedrører overgangsåret. Feriekonto ved dermed, at de indberettede feriepenge er vedr. opsparingsåret og sender derefter automatisk indberetningen videre til Lønmodtagernes Feriemidler. Skyldige feriepenge optjent før overgangsåret/indtil d. 1. september 2019 indberettes på helt almindelig vis til FerieKonto. Det er derfor vigtigt, at der for ”fratrådte med ret til løn under ferie” skelnes imellem ferie optjent før 1. september 2019 (indberettes normalt), og ferie optjent efter 1. september 2019 (indberettes med optjeningsår 9999).
 • Lønmodtagere med ret til løn under ferie i fortsat ansættelse til Lønmodtagernes Feriemidler: Hvis en lønmodtager med ret til løn under ferie arbejder samme sted før og efter den 1. september 2020, indberettes lønmodtageren som ”funktionær i fortsat ansættelse”. Indberetningen til fonden sker enten månedsvis ved hver lønkørsel eller samlet pr. lønmodtager for opsparingsåret. Sker indberetningen samlet for hele optjeningsåret, kan det tidligst indberettes den 31. august 2020 og senest den 31. december 2020. OBS: Har skolen indberettet løbende for overgangsåret til Lønmodtagernes Feriemidler for en lønmodtager med løn under ferie, og lønmodtageren stopper i løbet af overgangsåret, skal skolen trække indberetningerne tilbage og indberette ferien igen som ”fratrådt funktionær”. Det giver derfor god mening at vente med at indberette denne gruppe efter d. 31. august 2020, hvor skolen med sikkerhed ved, om lønmodtageren stadig er ansat eller ej.

Den styrkede pædagogiske læreplan
På daginstitutionerne rundt omkring i landet arbejdes der på fuld tryk med at beskrive indholdet af den pædagogiske læreplan og dermed de seks læreplanstemaer.
Fra sommeren 2018 og frem har daginstitutionerne to år til at indføre intentionerne i den styrkede pædagogiske læreplan. Se inspirationsmateriale på Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), som vi henviser til på hjemmesiden.
 

Offentliggørelse af billeder
Datatilsynet har udstukket nye retningslinjer for offentliggørelse af billeder.
Datatilsynet er kommet med en praksisændring i forhold til anvendelse af billeder på internettet. Tidligere har Datatilsynets sondret imellem portræt- og situationsbilleder, hvor situationsbilleder som udgangspunkt har kunnet offentliggøres uden samtykke, mens portrætbilleder har krævet samtykke fra den (eller de), der er på billedet.
Samtykke
Datatilsynets ændrede praksis og fortolkning af reglerne betyder, at det fremover er afgørende for fx kravet om samtykke som grundlag for offentliggørelse af billedet, hvorvidt en person er identificerbar eller ej. Det vil desuden bero på en helhedsvurdering af billedet og formålet med offentliggørelsen, hvorvidt et billede kan offentliggøres uden samtykke.
Inden skolen offentliggør et billede på internettet, skal der være et grundlag for det (fx samtykke), ligesom den person, der er på billedet, skal have besked om, at skolen vil offentliggøre billedet, så personen også kan nå at gøre indsigelse mod offentliggørelsen. Det er også et krav, at skolen er særligt opmærksom, når der er tale om billeder af børn og unge, da de skal have en særlig beskyttelse, fordi børn og unge er mindre bevidste om de risici og konsekvenser, der kan være forbundet med en offentliggørelse af et billede.
Særlige situationer
I særlige situationer kan billeder offentliggøres uden samtykke. Skolen kan offentliggøre et billede af en identificerbar person, hvis skolen har en legitim interesse i at offentliggøre, og denne interesse fx overstiger barnet/den unges interesser eller rettigheder – den såkaldte interesseafvejningsregel. Her kommer det an på karakteren af billedet, hvor og hvorfor billedet er taget, i hvilken sammenhæng billedet indgår, og hvad formålet med offentliggørelse er. Skolen skal dog her holde sig for øje, at personen ikke med rimelighed kan føle sig udnyttet, udstillet eller krænket, fx i forbindelse med markedsføring. Og så skal alderen på personen tages i betragtning. Er man i tvivl om skolens interesse er stor nok til at tilsidesætte hovedreglen om samtykke – ja, så bør man sikre sig samtykke.
Det er vores vurdering, at en skole vil kunne offentliggøre billeder af fx en musicalforestilling under henvisning til interesseafvejningsreglen, hvis formålet med billedet alene er at vise skolens aktiviteter, og billedet på ingen måde er krænkende. Såfremt skolen ønsker at bruge et billede af en situation til deres hjemmeside, pjece eller andet klart markedsføringstiltag for skolen, er det vores anbefaling, at skolen indhenter et samtykke af de identificerbar personer. I begge situationer skal skolen dog tilgodese sin oplysningspligt og gøre opmærksom på, at der bliver taget billeder, samt give mulighed for at gøre indsigelse mod dette.
Følsomme oplysninger
I øvrigt skal der gøres særligt opmærksom på, at hvis et billede indeholder følsomme oplysninger, som fx et billede, der viser en persons religiøse tilhørsforhold, vil billedet umiddelbart ikke kunne offentliggøres uden et udtrykkeligt samtykke.
FKF vil sammen med de andre skoleforeninger snarest muligt undersøge, hvorvidt vores standardskabeloner, herunder indmeldelsesblanketter med forældresamtykke og medarbejdersamtykke som bilag til ansættelsesbeviser, kræver tilretning i forhold til Datatilsynets ændrede praksis.
Skoleforeningernes vejledning
I skoleforeningernes nye udgave af ”Vejledning til frie skoler: Beskyttelse af persondata” er problemstillingen omtalt på side 27-28, hvor det anbefales, at skolerne altid beder om samtykke til at indhente billeder. Denne artikel kan med fordel printes og hæftes ind i vejledningen på side 28, som en opdatering vedrørende Datatilsynets praksisændring.
Læs mere om Datatilsynets praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internettet her
 

Finanslov 2020
Forslaget til finanslov 2020, som regeringen fremlagde den 02. oktober indeholder de samme tilskudstakster til de frie grundskoler for 2020, som fremgik af det såkaldte ”tekniske” finanslovsforslag, som blev præsenteret i slutningen af august måned. Men som det fremgår ovenfor forestår der forhandlinger mellem regeringen og deres tøttepartier om koblingsprocentens størrelse og måske noget om socialt ansvar. Vi anbefaler derfor skolerne at budgettere ud fra ovenstående, men ikke lave budgettet mere stramt end at der er plads til reduktioner.
Tilskudsberegneren for 2020 er tilgængelig på hjemmesiden. Skolen kan ved hjælp af arket, udfærdiget af Dansk Friskoleforening, beregne et skøn over tilskuddet for 2020, samt reguleringerne som følge af ændringer i skolens elevtal pr. 5. september 2019.
Takstkataloget er ligeledes tilgængeligt på hjemmesiden.


Persondataforordning
Persondatavejledningen, som skoleforeningerne har udarbejdet i fællesskab, er i september måned blevet færdig i en ny og opdateret udgave.
Den nye vejledning afløser den første udgave fra 2017 og er tilgængelig på foreningens hjemmeside.
 

NY LØNTABEL gældende pr. 01.10.2019
Løntabellen er tilgængelig på vores hjemmeside.
Pr. 01.10.2019 er satserne reguleret med ny reguleringsprocent 9,4007
I denne udgave er:
 • FSL: lærer, bh-klasselederes satser ændret i forhold til den nye reguleringsprocent
 • Ledere: ledernes satser ændret i forhold til den nye reguleringsprocent
 • BUPL: opdateret mht OK-ændringer pr. 01.10.2019 - fremgår af forsiden af løntabellen og Bilag 13 i OK håndbogen 2018-2021
 • Krifa: satserne er opdateret pr. 01.10.2019  vær OBS på at bruge de korrekte kolonner. Satserne pr. 01.04.2020 er ligeledes opdateret af hensyn til budget mm
 • 2. udgave er allerede tilgængelig på hjemmesiden efter modtagelse af bemyndigelsesskrivelse fra ministeriet, hvor beløbsrammenmht engangsvederlag for ledere er hævet til kr. 130.000 årligt.
 
Leder OK 2019-21
Lederhåndbogen er trykt og sendt til skolerne efter sommerferien.
Håndbogen er dog at finde på FKF’s hjemmeside under Administration – Ledere.
Ny bemyndigelsesskrivelse
Organisationsaftalen er på plads, og den nye bemyndigelsesskrivelse er sendt til skolerne fra STUK.
Bemyndigelsesskrivelsen af 17. september 2019 refererer til den nye organisationsaftale for ledere, som trådte i kraft 1. januar 2019 og erstatter den gamle bemyndigelsesskrivelse af 20. juni 2003. Sidstnævnte var knyttet til den gamle organisationsaftale for ledere, lærere og børnehaveklasseledere.
I den nye aftale er den øverste beløbsgrænse løftet til 130.000 kr. årligt – i grundbeløb 31. marts 2012 kr. Det er præciseret, at pensionsbidrag ydes ud over beløbsgrænsen.
 

BUPL
OK håndbogen 2018-21 er opdateret mht at BUPL har skiftet adresse fra Blegdamsvej til Sundkrogskaj 20, 2100 København Ø på fire sider og på bagsiden.
2. udgave er ligeledes tilgængelig på FKF’s hjemmesiden.
 

Lærere og børnehaveklasseledere
Flere har efterspurgt om der ikke findes en OK aftale for lærere og børnehaveklasseledere for 2018-21, det gør der desværre ikke endnu. Vi har dog erfaret, at MOS og LC er i gang med at gøre teksterne klar. Tidshorisonten fra MOS og LC kender vi pt ikke..
Skoleforeningerne og FSL er klar til at udsende OK-håndbogen inden for få uger efter at den nye Organisationsaftale og Fællesoverenskomst er skrevet under.
 

Skolepuljen
Skolepuljeudvalget holder møde igen den 05.11.2019 – ansøgningsfrist 25. oktober 2019


 

Kalender - kurser og møder

2019
24. oktober                      Fortællekunst på Brogaarden i Strib
29. oktober                      Skoleledermøde Vest på Aulum Kristne Friskole
30. oktober                      Skoleledermøde Øst på Billesborgskolen i Køge

30.- 31. oktober               Pedelkursus på Brogaarden i Strib
31. okt - 1. nov.                Livsfilosofi  og etik i kristendomsundervisningen på Brogaarden i Strib
7. - 8. november              Ny medarbejder på en kristen friskole på Brogaarden i Strib
12.-13. november            Sekretærkursus på Brogaarden i Strib

2020
5. - 12. januar                  Kristendomskursus i Israel (ER FULDTEGNET)
13. januar                        Dialogmøde på Thomasskolen
15. januar                        Dialogmøde på Randers Kristne Friskole
16. januar                        Dialogmøde på Kratholmskolen i Odense
20. januar                        Konference om SSF-faget på Brogaarden i Strib
30.- 31. januar                 SFO- og daginstitutionslederkursus på Severin Kursuscenter i Middelfart
5. - 6. marts                     Bibliotekarernes internatkursus på Brogaarden i Strib
14. marts                         FKFs generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
"...de drak af en åndelig klippe, der fulgte med, og den klippe var Kristus...."      1 Kor 10,4

Klippen, Kristus er med os - også når vandringen går gennem en ørken!

Vi vil ønske jer alle en god efterårsferie. 

Kontoret er lukket fra d. 12. oktober til d. 20. oktober - begge dage incl.

Jette Vibe Filbert, Torben Mathiesen, Carsten Vesterager og Hans Jørgen Hansen

 
Facebook
Twitter
Link
Website
Copyright © 2019 Foreningen af Kristne Friskoler, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list.

Email Marketing Powered by Mailchimp
Facebook
Twitter
Link
Website