Copy
Nyhedsbrev nr. 3 april 2015
Se nyhedsmail i browser

Indhold i dette nyhedsbrev

1. Konstituering
2. Børn skal høres
3. Nyt lovforslag om specialundervisning
4. Nye prøver
5. Bestyrelseskurser
6. Administrative nyheder
7. Kalender

Konstituering

Thorkild Bjerregaard er forsat formand for fKF

Bestyrelsen for FKF har konstitueret sig på sit møde d. 14. april.
Thorkild Bjerregaard er fortsat formand for Foreningen
John Riis er ligeledes genvalgt som næstformand

Bestyrelsen konstaterede med tilfredshed, at generalforsamlingen både antalsmæssigt og indholdsmæssigt forløb meget tilfredsstillende. Der er fuld opbakning til den linje bestyrelsen har lagt i forhold til samarbejdet med de øvrige skoleforeninger, hvor FKF markerer en mere selvstændig linje og - så langt ressourcerne rækker - melder sig på banen i forhold til at søge indflydelse på såvel holdningsmæssige sager, som overenskomster og aftaler med ministeriet.

Børn skal høres

Det er blevet indskærpet, at frie skoler skal inddrage eleverne inden ophør af samarbejde mellem skole og hjem

I lov om frie skoler grundskoler står der, at skolerne "frit afgør, hvilke elever de vil have på skolerne". 
I FNs børnekonvention, som Danmark tiltrådte i 1991, står der i artikel 12, at børn (personer under 18 år) "har krav på, at dets synspunkter indgår i beslutninger, der vedrører barnet".
Undervisningsministeriet har indskærpet overfor de frie skoler, at dette sker, når samarbejdet mellem skole, elev og hjem ophører - og skoleforeningerne har i samarbejde med ministeriet og Danske Skoleelever udarbejdet to vejledninger, som giver skolerne de nødvendige redskaber til at overholde reglerne.
Det anbefales at skolerne drøfter dette med både forældre og elever, så alle kender retningslinjer og rettigheder på området.
De to publikationer findes her:
Publikation til skolernes ledere
Publikation til skolens elever

Nyt lovforslag om specialundervisning
 

Lovforslaget er fremlagt, men konsekvenserne kender vi først sidst på året

Lovforslaget om den nye tilskudsordning for specialundervisning er nu lagt frem i folketinget og vil efter planen være vedtaget inden sommerferien, således at det kan træde i kraft 1. august i år. Den nye ordning vil dog først have fuld virkning på tilskudstildelingen i skoleåret 2016-17. I det kommende skoleår, 2015- 16, vil den hidtidige tilskudsordning blive videreført. 

Med lovforslaget forlænges ordningen vedrørende inklusionstilskud frem til udgangen af 2016. Det betyder, at skolerne, i perioden 1. august 2015 til 31. december 2016, på årsbasis vil modtage et inklusionstilskud på 70.000 kr. samt et elevtilskud på 300 kr. pr. årselev. 

I den nye ordning vil tilskudsbevillingen til skolen ikke, som hidtil, blive opdelt i tilskud til undervisning og tilskud til pædagogisk medhjælp. Det betyder imidlertid ikke, at den ”pædagogiske medhjælp” bliver afskaffet som en mulighed, skolen kan benytte. Tværtimod får skolen mulighed for selv at bestemme, om elevens behov bedst mødes med lærerarbejde eller med pædagogisk medhjælp eller med en kombination heraf. Det fremgår af bemærkningerne til de foreslåede ændringer af § 11:

“Efter de gældende regler skelnes der mellem henholdsvis tilskud til specialundervisning, tilskud til lærertimer til elever med svære handicap samt tilskud til pædagogisk medhjælp til elever med svære handicap, idet der har været forskellige takster for henholdsvis specialundervisning, lærertimer og pædagogisk medhjælp. Tilsvarende er der tidligere blevet ydet et større tilskud til elever med svære handicaps sammenlignet med tilskud til specialundervisning. Med den foreslåede model indføres der en taxametermodel for tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk støtte, hvorved det ikke længere er relevant at skelne mellem de forskellige former for støtte. Derfor samles de tre støtteformer i begrebet specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, der svarer til den gældende terminologi på folkeskoleområdet. 

Skolerne bestemmer fortsat selv, hvorvidt en elevs behov for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand bedst mødes ved specialundervisning forstået som lærerarbejde eller via pædagogisk medhjælp m.v. eller kombinationer heraf.” 

Hent lovforslaget her.

Nye prøver

Ny fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, og ændret bedømmelsesordning 

Regeringen har fremsat et lovforslag, der skal indføre en ny praktisk-mundtlig fælles prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi. Der er tale om en bunden prøve i 9. klasse, som skal erstatte den nuværende bundne praktiske-mundtlige prøve i fysik/kemi. 

Den nye prøve træder i kraft i skoleåret 2016/17. Skolerne har mulighed for at beslutte at anvende den nye prøve ved prøveterminen i maj-juni 2016, men som udgangspunkt gælder den nuværende prøveordning for de nævnte fag også i skoleåret 2015/16. 

Samtidigt skal der etableres en ny skriftlig prøve i fysik/kemi. Denne prøve skal indgå i gruppen af udtræksfag i fagblokken naturfag på linje med de nuværende skriftlige udtræksprøver i biologi og geografi. 

Endvidere indeholder lovforslaget en ændring af bedømmelsesordningen for de skriftlige prøver. Fremover skal skriftlige prøver i 9. og 10. klasse alene bedømmes af en statslig beskikket censor. Det betyder, at faglærerens bedømmelse afskaffes. 

Baggrunden for lovforslaget er de politiske aftaler om ”folkeskolereformen”, som medfører en omfattende udvikling af folkeskolen, herunder en modernisering af folkeskolens prøver. Folkeskoleforligskredsen har drøftet lovforslaget og bakker det op. Ambitionen er, at prøverne i højere grad skal afspejle den virkelighed, som eleverne vil møde efter skoletiden. 

Hent lovforslaget her

Kurser for (nye) bestyrelsesmedlemmer

Kursus for bestyrelsesmedlemmer (mest for de nye, men gamle er også velkomne) bliver udbudt tre aftener i september.
Datoerne er nu fast lagt til 
8. september i Midt/Nordjylland
9. september i Sys/ Sønderjylland
10. september på Sjælland/København (+ Bornholm)

Mere detaljeret program foreligger inden sommerferien.
 

Administrative nyheder

Ny løntabel – opdateret 16.04. (for dem som har modtaget den udgave af 14.04.) Kan findes på vores hjemmeside her.
NB: Det er en løntabel med oplysninger til alle medarbejdergrupper.
 
Ny OK med Krifa. Der er indgået ny overenskomst med Krifa på det teknisk/administrative område. Findes på vores hjemmeside her. 
NB: De opdaterede lønninger er med i løntabellen ovenfor.
 
Ny OK med BUPL er på vej – ej færdigforhandlet.

 


"Forkynd mig din godhed hver morgen"     Sl. 143,8


Jette Vibe Johansen                          Hans Jørgen Hansen
 

 

Kalender

2015

25.-26. august                 Sekretærkursus i København
17.-18. september           Skolelederkursus på Vejle Fjord
8., 9. og 10. september   Kurser for (nye) bestyrelsesmedlemmer
28. september                 Skoleledermøde Øst på Filipskolen
26. oktober                      Skoleledermøde Vest i Brændstrup
29.-30. oktober                Kursus for nye lærere og pædagoger
3. november                    Åbent kursus på Lukas-Skolen
5. november                    Åben Skole

 

2016

21.-22. januar                   Kursus for SFO-, børnehave- og vuggestueledere
10.-11. marts                    Bibliotekskursus
12. marts                          Generalforsamling på Hotel Nyborg Strand
6. april                               Skoleledermøde Øst på Esajasskolen
7. april                               Skoleledermøde Vest på Tange Kristne Friskole

 Frameld email    Opdater dine kontaktoplysninger

Email Marketing Powered by Mailchimp