Copy
Nyhedsbrev nr. 7
24. juni 2014
Se denne mail i din browser

Billede: Formanden omgivet af elever fra MKF på Folkemøde 2014

Læs i dette Nyhedsbrev:

1. Nye regler fra Skat

2. Praktikanter

3. Prøve i Idræt

4. Ændrede sygedagpengeregler og vikartilskud.
5. Ny løntabel - OK13 tillæg
6. Dialogmøder  

7. Kalender

Følg de kristne friskoler på Facebook
Følg de kristne friskoler på Facebook
Gå til vores hjemmeside
Gå til vores hjemmeside

Husk:
Åben Skole d. 6. nov.
"Ikke to skoler er ens"

1. Nye regler fra Skat

Med virkning fra 1. juli har SKAT indført omvendt betalingspligt for visse ydelser.

Den 1. juli 2014 træder en ny regel om moms i kraft. Reglen betyder at mobiltelefoner, bærbare computere, tablets m.m. ikke længere må faktureres med moms, hvis de handles mellem danske virksomheder. Disse produkter er fremover omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt.

Reglen betyder at virksomheder som ikke i forvejen er momsregistrerede f.eks. friskoler, nu skal momsregistreres hvis de vil handle direkte med virksomheder med nedenstående ting. 
•    Mobiltelefoner 
•    Bærbare computere 
•    Tablets 
•    Chips og processorer
Det er kun disse ting der er omfattet af reglerne.

Reglerne finder anvendelse ved handel mellem to virksomheder og omfatter ikke køb til private. Virksomheder som overvejende handler med privatpersoner er ikke omfattet. Dvs. såfremt skolen køber en af ovenstående produkter i en detailforretning (TDC, FONA, BILKA m.v.) er skolen som udgangspunkt ikke omfattet af reglerne. 

Afgørende for om man i overvejende grad handler med privatpersoner er om salg af de produkter som er omfattet af den omvendte betalingspligt overstiger 50%. Virksomhedens øvrige salg er i denne forbindelse uden betydning.
 
Ved andre indkøb som eks. Trådløst netværk, projektor, elektroniske tavler, printere er der ingen ændringer. Det er kun ved foranstående produkter skolen skal tænke over hvor indkøbene foretages.

Momsbehandling:
Omvendt betalingspligt betyder at det ikke (som normalt) er sælger der opkræver salgsmomsen, men derimod køber. Det skal af sælgers faktura fremgå at fakturaen er uden moms og er omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt. Dvs. at køber overtager forpligtelsen for afregningen af salgsmomsen. Er skolen momsregistreret kan købet ligeledes fradrages som købsmoms på normal vis hvor ved udgiften er neutral.

En momsregistrering i forbindelse med køb af eksempelvis en mobiltelefon er ikke et udtryk for en almindelig momsregistrering. Det betyder, at skolen ikke skal betale salgsmoms af en eventuel momspligtig omsætning på under kr. 50.000.

For at undgå ekstra administration ved en momsregistrering kan det derfor blive nødvendigt at købe de nævnte produkter i en detailforretning. Alternativt kan der indgås leasingaftaler omkring leje af pcére da leasing ikke er omfattet af de nye regler.

Reglerne træder i kraft 1. juli 2014. 

Reglen er bl.a. indført for at begrænse momssvindel over landegrænserne. De såkaldte momskarruseller. Dvs. de tilfælde hvor sælger opkræver momsen men ikke afregner den og hvor køber samtidig får fradrag for momsen ved erhvervelsen. 

2. Praktikanter

Den nye læreruddannelse, der træder i kraft til august 2014 øger kravene til praktikskolerne. Skolerne skal indgå en partnerskabsaftale med læreruddannelsen, og de skal have en uddannelsesplan for praktikopholdet, som matcher læreruddannelsens praktikmål.
Derudover øges kravene til praktiklærernes formelle kompetence dvs. der vil blive stillet krav om at der er mindst en lærer på skolen, der har en praktiklæreruddannelse, mens alle der har praktikanter skal igennem et kortere kompetencegivende forløb. 
Indtil nu har praktiklederne koncentreret sig om at lave aftaler med de kommunale skoler, men FSL skriver i bladet "Frie Skoler" nr.  6/2014, at Praktiklederforeningen vil tage kontakt til skoleforeningerne for at få de frie skoler med i samarbejdet.

3. Prøve i idræt

Et af elementerne i den nye folkeskolelov har givet anledning til panderynker rundt om på de frie skoler. Det er indførelsen af idrætsprøve i 9. klasse fra juni 2016. Der står på Ministeriets hjemmeside:
PRØVE I IDRÆT
Der indføres en afsluttende prøve i faget idræt for at styrke fokus på bevægelse og motion. Idrætsfaget vil fremover indgå i rækken af prøvefag til udtræk i den naturfaglige fagrække, og det forventes, at prøven bliver en praktisk/mundtlig prøve. Det betyder, at der fremover også skal gives standpunktskarakter i faget idræt fra og med 8. klasse.


Vi er i dialog med flere af skolerne, som står tøvende overfor, hvordan de skal forholde sig til dette. Kan man søge fritagelse? Kan man lave egne læseplaner - uden karakterer og eksamen? Den foreløbige konklusion er, at vi afventer bekendtgørelsen og derefter ser vi hvad vi kan gøre for at hjælpe dem, der enten ikke har ressourcer til at gennemføre prøven eller dem, der principielt ikke ønsker prøve i faget.

4. Ændrede sygedagpengeregler og vikartilskud

Folketinget har d. 11. juni 2014 vedtaget en ny sygedagpengemodel, som træder i kraft den 1. juli 2014. Den ændrede model indebærer bl.a. at personer, der har været sygemeldt i mere end 5 måneder overgår fra sygedagpenge til en ny jobafklaringsydelse (Sygedagpengeperioden kan dog forlænges i visse tilfælde). Jobafklaringsydelsen svarer til kontanthjælpssatsen og vil derfor være lavere end sygedagpengesatsen.
Den gode nyhed er, at den nye model ikke medfører ændringer i vikartilskudssatserne fra Fordelingssekretariatet. Der kan fortsat ydes vikartilskud i op til 18 måneder.

5. Ny løntabel - OK13 tillæg

Alle skoleforeningerne har arbejdet sammen om at udarbejde ny løntabel gældende fra 01.08.2014. De forventes at være klar i løbet af denne uge og kan derefter findes på vores hjemmeside.
I skal være opmærksomme på det særlige tillæg, som skal udbetales til lærere og børnehaveklasseledere pr. 08.01.2014 jfr. Lov 409, Bilag 3, pkt. D, nr. 1 – ser her.
Vær OBS på at tillægget på 2800 kr. er pr. 31.03.2012 niveau, som omregnet giver 2848,05 kr. – beløbet er pensionsgivende.

6. Dialogmøder

Vi planlægger en ny række dialogmøder for bestyrelser og ledere i uge 3 i januar 2015. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Mandag d. 12. januar i Nord- og Midtjylland
Tirsdag d. 13. januar i Øst- og Sydjylland
Onsdag d. 14. januar på Sjælland og Bornholm

I efteråret kommer der et spørgeskema ud, hvor vi undersøger hvilke udfordringer der fylder mest ude på skolerne. Indholdet i dialogmøderne vil blive tilrettet efter denne undersøgelse.

7. Kalender


2014
21. august                         Åbent kursus på Kratholmskolen om Børn og Medier
15. september                   Skoleledermøde Øst på Peterskolen, Bornholm
22. september                   Kursus for certificerede tilsynsførende i Middelfart
25.-26. september             Skolelederkursus på Vejlefjord
30. sept-1. okt.                  Sekretærkursus på Brogården i Middelfart
3. oktober                          Biblioteksmøde Øst på Esajasskolen
6. oktober                          Skoleledermøde Vest på MKF i Herning
31. oktober                        Biblioteksmøde Vest
4.-5. november                  Pedelkursus på Brogården i Middelfart
6. november                      Åben Skole på alle fri- og folkeskoler

2015
12-14. januar                     Dialogmøder for bestyrelser og ledelse
22.-23. januar                    SFO-lederkursus på Severin i Middelfart
24. februar                         Skolelederkursus på Hotel Nyborg Strand
5.-6. marts                          Bibliotekarernes internatkursus
14. marts                            Generalforsamling på Hotel Storebælt i Nyborg
18. marts                            Skoleledermøde Vest i Randers
19. marts                            Skoleledermøde Øst på Gideonskolen
"Herren bevarer dig, når du kommer og når du går - fra nu af og til evig tid!"    Sl 121,8

Med dette ønsket om en god afslutning og en god sommer til jer alle.

Vi holder ferielukket på sekretariatet fra 5. juli til 3. august.

Jette Vibe Johansen        Hans Jørgen Hansen


https://kristne-friskoler.us8.list-manage.com/subscribe?u=97db6f263ff9b63e3ec02da8b&id=38ca0faa37

Afmeld dette nyhedsbrev         Opdater dine kontaktoplysninger i vores kartotek

Email Marketing Powered by Mailchimp