Copy
Nyhedsbrev nr. 10 september 2014
Se nyhedsmail i browser

Forslag til finanslov 2015


Godt og skidt

I sidsteuge fremsatte regeringen sit forslag til finanslov 2015. Der var ikke de store overraskelser i det - slet ikke på de frie skolers område.

Det gode er:

at tilskudstaksterne til de frie grundskoler stiger med godt 3 %,
at koblingsprocenten fastholdes på 71 %,

Det mindre gode er:

at der reelt kun er tale om en beskeden stigning på 0,7 % målt i faste priser,
at koblingsprocenten ikke bliver hævet igen til det oprindelige niveau på 75%.

Udregn dine egne tal.

Her nedenunder er angivet hvad de enkelte takster er sat til, men det spændende er jo, at få en beregning på, hvordan det ser ud for den enkelte skole.
Skoleforeningerne har lavet en tilskudsberegner, hvor de nye takster er sat ind. Den kan findes på vores hjemmeside her.
Ved beregningen af tilskuddet for 2015 skal man huske at tage højde for det nye inklusionstilskud og afviklingen af det gamle specialundervisningstilskud. Inklusionstilskuddet udgør for 2015 et grundtilskud på 70.000 kr. samt et elevtilskud på 175 kr. pr. elev på skolen pr. 5. september. Afviklingen af det gamle specialundervisningstilskud sker ved en overgangsordning, hvor skolen i skoleåret 2014-2015 modtager et tilskud svarende til 50 % af skolens gennemsnitlige specialundervisningstilskud i skoleårene 2009/10, 2010/11 og 2011/12. Størrelsen af dette tilskud burde skolen allerede være bekendt med og kan derfor beregne værdien i 2015, hvor afviklingstilskuddet ydes i 7 måneder.

Udgangspunktet for beregningen af elevtilskudstaksterne til henholdsvis undervisning og fællesudgifter er den såkaldte ”driftstilskudstakst” der i finanslovsforslaget er sat til 42.557 kr. pr. elev. Denne takst er sammensat af følgende beløb:
• Andel af folkeskoleudgifterne (71 %) 37.387 kr.
• Pensionstillæg 4.708 kr.
• Barselsfond - 184 kr.
• Sygedagpenge 13 kr.
• Folkeskolereformen, ekstra bevilling 436 kr.
• Partssamarbejde om kompetence 202 kr.
 
Besøg vores hjemmeside på www.kristne-friskoler.dk

I morgen er det 5. september


Er I klar til "store tælledag"?


Undervisningsministeriet har sendt et link ud til skolerne med adgang til skemamaterialet og med vejledninger. Bestemmelserne om, hvilke elever der kan medregnes på tælledagen, d. 5. september, fremgår af tilskudsbekendtgørelsens §8.
Skolerne skal især være opmærksom på, når elever har skiftet til friskolen i dette skoleår, der lige er begyndt. Disse elever kan kun tælle med som tilskudsberettigede, hvis skolen kan dokumentere indskrivningen med flyttebevis fra den afgivende skole eller med en kopi af elevens skriftlige indmeldelse, med datoangivelse af første skoledag. Indmeldelsen skal være underskrevet af forældrene, og indmeldelsen skal dokumenterbart være den tidligere skole i hænde senest d. 5. september kl. 12.00.
Skolerne kan ikke forvente dispensation, hvis der mangler dokumentation for, at barnet går på skolen d. 5. september.
Skemaer og vejledninger fra Undervisningsministeriet findes her.
Tilskudsbekendtgørelsens §8 kan ses her
 

Specialundervisning

Den nuværende ordning udløber med dette skoleår, det vil sige til juli 2015. I skoleforeningerne er man lige så utålmodige som I er på skolerne efter at få en udmelding på, hvordan den nye ordning ser ud. Men der er desværre ikke noget konkret at orientere om i skrivende stund. Forhandlingerne mellem Undervisningsministeriet og de frie grundskolers foreninger har været præget af mange mødeaflysninger. Skoleforeningerne er enige om grundelementerne i en ny model, som man har forelagt i Undervisningsministeriet. Det er skoleforeningernes håb og forventning, at ministeriet har et lovforslag klar i begyndelsen af det kommende folketingsår, således at lovgivningen kan være på plads i god tid inden skoleåret 2015-2016.

Certificering


Husk at alle nyvalgte og genvalgte tilsynsførende fra nu af skal have gennemgået uddannelsen som certificeret tilsynsførende.

Såfremt jeres tilsynsførende af den ene eller den anden årsag ikke kan eller vil fortsætte som tilsynsførende, er det ved at være tid at overveje, hvem der skal være tilsynsførende fra næste skoleår. Listen over allerede certificerede tilsynsførende kan findes på Undervisningsministeriets-  eller Fordelingssekretariatets hjemmeside. 
For at blive valgt som tilsynsførende skal man være certificeret. Skolen kan altså ikke først vælge en person og så sidenhen lade vedkommende blive certificeret.
Skoleforeningerne udbyder på skift certificeringskurser så nye interesserede kan blive certificeret.
Certificeringskurser bliver løbende opslået på Fordelingssekretariatets hjemmeside.

Gencertificering

Allerede certificerede tilsynsførende kan fra 1. januar 2015 få forlænget deres certificering ved at deltage på et dagskursus.
Dette skal ske inden den femårige certificeringsperiode udløber (men man skal have været certificeret i minimum 3 år). Den enkelte tilsynsførende vil blive kontaktet direkte af certificeringsudvalget, men det kan muligvis være en god ide, hvis skolen også »prikker« til den tilsynsførende.
Næste kursus er d. 22. september 2014, hvor det er Foreningen af Kristne Friskoler og Lilleskolerne, der udbyder kurset - dette kursus gælder dog ikke som gencertificering, da der ikke endnu er tilsynsførende, der har virket i 3 år.

Åben Skole 2014


Landet over bliver der holdt Åben Skole første torsdag i november.
Det sker igen den 6. november 2014

Tidsintervallet er fleksibelt, men vi lægger op til, at der er åbent fra 15 - 19.00. Indholdet for dagen er også fleksibelt. Det er helt og holdent op til den enkelte skole, hvad der skal foregå på Åben Skole-dagen.
Nogle skoler forskyder undervisningen af visse klassetrin til om eftermiddagen den 6. november for at sikre elevrepræsentation, inviterer »gamle« elever til at fortælle, hvad de fik ud af at gå på skolen, får nuværende elever, lærere eller forældre til at vise rundt på skolen, byder på forfriskninger, elevarbejder etc.
Åben Skole er en åbent-hus-dag for hele grundskolen, hvor vi på én gang inviterer alle interesserede indenfor til at blive klogere på den danske grundskole. Alt for mange mennesker har en forud indfattet mening om, hvad en folkeskole eller en fri grundskole er. Intet af det er formentlig dækkende for virkeligheden. Derfor tror vi på, at åbenhed vil styrke bevidstheden om den danske grundskole.
Tilmeld skolen på tilmelding@aabenskole.dk – så sikrer I, at skolen kommer med på det Danmarkskort, der viser, hvilke skoler, der holder Åben Skole.
Se www.aabenskole.dk.
I løbet af september måned vil der igen i år være gratis kampagnemateriale tilgængeligt på www.aabenskole.dk/kampagnemateriale.
Følg med i løbende nyheder på: https://www.facebook.com/aabenskole. 
Informationen om Åben Skole er sendt til landets borgmestre, skolechefer, Folketingets Uddannelsesudvalg samt relevante interessenter.

IT-problemer


Vi må desværre konstatere, at Systemtech og Microsoft har rigtig svært ved at leve op til de forventninger, de har skabt, da vi skrev kontrakt med dem før sommerferien. Der er store problemer med lange ventetider og der er visse uhensigtsmæssige funktioner i set-up'et. Vi arbejder fortsat med at få det løst, men det kan blive nødvendigt at trække en streg i sandet og ophæve kontrakten. Der er møde med IT-vejlederne i Vest d. 29. september, hvor vi vil tage en grundig snak med Systemtech og lave en status på projektet. 

Ungdommens Uddannelsesvejledning - opgaver og betaling?


Elever og forældre ved frie grundskoler skal have præcis den samme service og de samme ydelser som UU leverer til folkeskolen.

Derfor kan det vække undren, når frie grundskoler modtager ”tilbud” fra deres UU-center om forskellige tilkøbsmuligheder, som for eksempel ”Individuel rådgivning og vejledning af elever (og forældre) ” eller ”Uddannelsesvejlederen deltager i forældremøde (arrangeret af skolen) i 7. klasse for at informere om vejlederens arbejde”.
De nævnte aktiviteter indgår i de opgaver, som UU skal løse i henhold til bekendtgørelsen. Af bekendtgørelsen fremgår også, at UU skal yde vejledning til elever og forældre ved frie grundskoler efter de samme regler som til elever og forældre i folkeskolen. Udgangspunktet er derfor, som nævnt, at de frie skoler skal have samme service og samme ydelser som folkeskolerne modtager.
Det betyder, at hvis UU opkræver betaling hos folkeskolerne, ja så kan de også opkræve betaling hos den frie grundskole for samme ydelse. Der skal altså være ligestilling mellem de frie skoler og folkeskoler – og det vil sige lige vilkår også med hensyn til betaling.
Derfor vil vi anbefale, at frie grundskoler, der møder et krav om betaling – herunder tilbud om ”tilkøbsydelser” – undersøger, om UU stiller de samme krav til folkeskolerne i området. Ved indførelse af den nuværende UU-ordning var der en 3-årig overgangsordning, hvor de frie grundskoler fik ekstra penge, således at skolerne kunne købe ydelser hos UU. Formålet med overgangsperioden var, at kompensere for, at folkeskolens udgifter først slår igennem i de frie grundskolers tilskudsgrundlag efter 3 år. Efter overgangsperiode vil udgifterne til UU, som indgår i folkeskolens udgifter, dermed også indgå i tilskuddet til skolerne. Derfor kan det være svært at argumentere imod at frie skoler skal betale det samme til UU som de stedlige folkeskoler betaler.
Der er imidlertid god grund til at man fra skolens side er opmærksom på krav om betaling for ydelser fra UU og PPR. Sagen er nemlig den, at vi for tiden ser, at en række kommuner er presset på økonomien, og at de prøver at finde ”indtægter” på forskellige service- og ydelsesområder, som fx PPR og UU.

BUPL vil have afklaring om pædagogers arbejde i skoletiden


Grænsestriden om pædagogers arbejde i skoletiden er gået ind i en ny fase. BUPL har taget skridt til at få en retslig afgørelse af hvornår BUPLoverenskomsten omfatter pædagogers opgaveløsning i skolen.
Efter voldgiftskendelsen i den såkaldte ”skole-assistentsag” i sommeren 2013, som LC havde anlagt mod Moderniseringsstyrelsen og som Moderniseringsstyrelsen tabte, har det været en udbredt antagelse at så godt som alt pædagogisk arbejde i skoletiden er omfattet af læreroverenskomsten.
Imidlertid er det velkendt, at der i overenskomsten om pædagogisk personale ved frie grundskoler findes en områdebestemmelse, der taler om at pædagoger kan løse pædagogiske opgaver i skolen, som ikke er undervisning.
I praksis har mange medlemmer af BUPL – og en del skoler – oplevet, at det er ganske vanskeligt at få accept af, at pædagogoverenskomsten kan anvendes i forbindelse med pædagogers opgaveløsning i skoletiden.
Denne uklarhed har nu fået BUPL til at anmode skoleforeningerne om, at der nedsættes et forligsnævn, hvor BUPL vil argumentere for, at pædagoger godt kan løse opgaver i skoletiden, når der er ansat på BUPL´s aftale/overenskomst med skoleforeningerne. På skoleforeningssiden føres sagen af ”Aftaleenheden”, der er et
forhandlingssamarbejde om BUPL-overenskomsten/-aftalen, som omfatter alle skoleforeninger.

 

Nationalt Videncenter for Frie Skoler (NVFS)


NVFS nedlægges i sin nuværende form pr. 1. oktober 2014.

Da lederen af Nationalt Videncenter sagde op hen over sommeren  til fordel for et job tættere på bopælen, blev der indbudt til krisemøde i følgegruppen bag videnscentret. Her stod det klart, at det ville blive svært at videreføre det i sin nuværende form. Beslutningen er derfor at NVFS nedlægges i sin nuværende form, men søges videreført i regi af Læremiddel.dk (- der er tilknyttet UC Lillebælt)
Hvis denne konstruktion accepteres af ministeriet, vil der blive etableret en følgegruppe bestående af de skoleforeninger, som ønsker at være involverede i et samarbejde med Læremiddel.dk. 

Nyt samarbejdsforum?

Det blev drøftet, om der på baggrund af erfaringerne med NVFS skal udarbejdes en skitse for et fremtidigt samarbejde mellem de oprindelige foreninger bag NVFS. 
Den Frie Læreskole i Ollerup vil forsøge at lave de første streger til en skitse for et sådant samarbejde. Skitsen vil blive drøftet på et møde mellem alle de frie skoleformer d. 12. september.

Information fra kontoret

Skolepuljen

Næste møde i skolepuljen er 16. september, så ansøgninger skal være indsendt til sekretariatet senest d. 9. september.

Gaver

Vi mangler lige nu 7-10 personer, der giver en gave på minimum kr. 200 inden 1. oktober for at opretholde vores godkendelse til at modtage fradragsberettigede gaver efter ligningslovens §8a.
Gaver kan overføres til konto nr. 8131 6580372668 med angivelse af navn og cpr. nr. TAK til alle, der har givet - og tak om der lige kommer et par stykker mere.
 

Nyt fra skolerne

Ny skoleleder i Skjern

Allan Haahr Hansen bliver ny skoleleder i Skjern pr. 1.11.2014. Allan kommer fra en stilling som viceskoleleder på Randers kristne Friskole.

Johannesskolen i Hillerød skal have ny viceskoleleder.

Anders Vestergaard har fået nyt job som afdelingsleder på en folkeskole fra 1.10., så der kommer et jobopslag inden længe.

Jubilæer

Skjern Kristne Friskole og Davidskolen i Åkirkeby har begge fejret 40 års jubilæum. Tange Kristne Friskole har fejret 25 års jubilæum.

Sommervejr

Dansk sommervejr er lunefuldt. Det har de sandet både på Thomasskolen i Skovlunde, der har haft oversvømmelse (igen!) og på Markusskolen i Esbjerg, hvor lynet slog ned og ødelagde store del af el-installationerne. Heldigvis kom ingen til skade på de to skoler.


Kalender

2014

15. september                  Skoleledermøde Øst på Peterskolen, Bornholm
22. september                  Kursus for certificerede tilsynsførende i Middelfart
23. september                  Netværksdag for kristendomslærere på Bøgballe Friskole
25.-26. september            Skolelederkursus på Vejlefjord
29. september                  IT-vejledertræf Vest på Lukas-Skolen i Vejle
30. sept-1. okt.                 Sekretærkursus på Brogården i Middelfart
3. oktober                        Biblioteksmøde Øst på Esajasskolen
6. oktober                        Skoleledermøde Vest på MKF i Herning
31. oktober                      Biblioteksmøde Vest
4.-5. november                 Pedelkursus på Brogården i Middelfart
6. november                     Åben Skole på alle fri- og folkeskoler

2015

12.-14. januar                  Dialogmøder for bestyrelser og ledelse
22.-23. januar                  SFO-lederkursus på Severin i Middelfart
24. februar                      Skolelederkursus på Hotel Nyborg Strand
5.-6. marts                       Bibliotekarernes internatkursus
14. marts                         Generalforsamling på Hotel Storebælt i Nyborg
18. marts                         Skoleledermøde Vest i Randers
19. marts                         Skoleledermøde Øst på Gideonskolen
"Enhver, der stoler på Herren, står urokkeligt fast som Zions bjerg."  Sl 125,1

Mange sensommerhilsner

Jette Vibe Johansen   Hans Jørgen Hansen


Frameld Nyhedsbrev    Opdater dine kontaktoplysninger

Tilmeld dig nyhedsbrevet her

Email Marketing Powered by Mailchimp